МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТМУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра менеджменту та управління економічними процесами

Методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт

студентами напряму підготовки

6.0306.01 “менеджмент” з навчальної дисципліни “Економіка підприємства”

 

 

Мукачево – 2012 р.


 

Автори: к.е.н., доцент Проскура В.Ф.,

 

 

Рецензенти: к.е.н., доцент, декан факультету "Менеджменту та підприємництва Черничко Т.В..,

к.е.н., доцент кафедри Менеджменту та управління економічними процесами" Лизанець А.Г..

 

Методичні рекомендації обговорені на засіданні кафедри менеджменту та управління економічним процесами

“___” ________________ 2012 р.

протокол № __

Зав.кафедрою економіки та управління економічними процесами

_____________доц. Проскура В.Ф..

 

 

“Узгоджено”

Декан факультету менеджменту та підприємництва

______________доц.Черничко Т.В.

“___” _______________ 2012 р.

 

“Узгоджено”

Проректор з науково-педагогічної роботи

______________ проф.Щербан Т.Д.

“___” _____________ 2012 р.

 

 

ЗМІСТ

 
Вступ
1. Вибір теми курсової роботи
2. Підбір літератури та інших інформаційно-статистичних джерел.
3. Складання та затвердження плану
4. Викладення основного матеріалу
5. Вивчення літературних та інших інформаційно - статистичних джерел
6. Написання курсової роботи
7. Оформлення курсової роботи
8. Подання на кафедру та захист курсової роботи.
Додатки.

 


 

Вступ

У відповідності до навчальних планів студентами денної і заочної форми навчання напряму "Менеджмент та адміністрування" виконується курсова робота з навчальної дисципліни “Економіка підприємства”.

Курсова робота повинна засвідчити вміння студентів самостійно збирати, опрацьовувати, аналізувати та узагальнювати матеріали у відповідності з обраною темою, правильно оцінювати результати роботи, виявляти недоліки та упущення, невикористані резерви підвищення економічної ефективності діяльності підприємств та приймати самостійні рішення з тих чи інших практичних питань в умовах розвитку ринкової економіки.

При написанні курсової роботи студенти повинні максимально проявити набуті теоретичні знання, вміти ув’язати їх з практикою господарської діяльності підприємства, незалежно від його форм власності та форми організації, враховувати специфічні особливості, пов’язані з розвитком ринкового механізму, детально знати особливості організації виробничого процесу, розподілу та використання фінансових та різноманітних матеріальних ресурсів суб’єктів господарювання, особливості використання робочої сили та організації праці на підприємстві.

Процес виконання курсової роботи складається з таких етапів: вибір теми курсової роботи; вибір варіанту віртуального підприємства, підбір літератури та інших інформаційно-статистичних джерел; складання та затвердження плану; вивчення підібраних літературних та інформаційно-статистичних джерел; написання теоретичної частини курсової роботи; виконання практичної частини (згідно обраного варіанту), виконання пропозиційно-проблемної частини роботи; оформлення курсової роботи; подання роботи на кафедру економіки та менеджменту для рецензування; захист курсової роботи перед комісією, яка складається з членів кафедри.

 

Вибір теми курсової роботи

Вибір теми курсової роботи студенти здійснюють самостійно або за сприяння викладачів кафедри економіки та менеджменту. Перелік тем курсових робіт додається (Додаток А, Б).

Коригування обраної теми може здійснюватися науковим керівником з урахуванням особливостей обраного об’єкту дослідження, а заміна обраної теми на іншу може проводитися тільки з дозволу завідуючої кафедрою за наявних обставин.

Обираючи якусь певну тему, студентам слід враховувати практичне знання питання, що вивчається, його актуальність, ситуацію на конкретному ринку, учасником якого є підприємство, обране як об’єкт дослідження, очікуваний ступінь корисності для підприємства рекомендацій, що будуть опрацьовані за результатами дослідження.

Закріплення обраних тем за студентами здійснюється рішенням кафедри.

Керівник курсової роботи також призначається рішенням кафедри. Надалі усі необхідні консультації та методичні рекомендації з підготовки та написання курсової роботи студенти отримують у свого керівника.

 

Підбір літератури та інших інформаційно-статистичних джерел

Важливі принципові положення, що мають актуальний характер, містяться у законах, прийнятих Верховною Радою України, Указах Президента, постановах Кабінету Міністрів України. Виключно важливим є також підбір та використання різноманітних відомчих матеріалів відповідних міністерств і відомств, у залежності від специфіки обраного об’єкту дослідження.

Посилити практичну спрямованість курсової роботи дозволить використання матеріалів, пов’язаних з діяльністю обраного об’єкту дослідження, його окремих підрозділів.

З метою використання новітніх джерел студентам слід стежити за щомісячними виставками надходжень новітньої літератури до бібліотеки університету, а також регулярно працювати з електронним каталогом. Особливу увагу слід звернути на вивчення статей періодичних видань добір літератури за окремими проблемами, праць та наукових розробок викладачів кафедри з проблем теми курсової роботи.

З метою подальшого оформлення списку використаної літератури у кінці роботи у процесі знайомства з літературою за обраною темою необхідно вести позначки про найбільш потрібні місця окремих першоджерел, при цьому записують прізвище автора з ініціалами, точну назву статті чи книги, назву видавництва, місто, де здійснене видання, рік видання, номер сторінки. Такі позначки полегшують у подальшому пошук літератури при більш глибокому вивченні матеріалів для написання тексту курсової роботи.

Різноманітні статистичні та інформаційні джерела та дані, наведені у них дають можливість студентам: провадити порівняльний аналіз розвитку тієї чи іншої галузі діяльності, що вивчається, виявити тенденції збільшення обсягів вироблюваної продукції, виконуваних робіт, наданих послуг, розширення ринків збуту; порівнювати результати діяльності конкретного підприємства з роботою аналогічних підприємств, з середніми показниками по Україні у цілому.

Для студентів надзвичайно важливо ознайомитися з чинними інструкціями, положеннями, методичними рекомендаціями, нормативними, довідковими та іншими відомчими матеріалами, що стосуються обраної теми.

Такий попередній підбір та ознайомлення з літературними інформаційно-статистичними джерелами, працями та науковими розробками викладачів кафедри, а також з відомчими матеріалами дасть змогу студентам самостійно скласти план курсової роботи, який потім коригується науковим керівником роботи.

 

3. Складання та затвердження плану

 

При складанні плану курсової роботи слід керуватися зразком, що наведений у Додатку В.

На розсуд автора за узгодженням з керівником перелік питань, що розглядаються в роботі, може змінюватися, але найбільш придатним є план, що складається з “Вступу”, трьох розділів, “висновків та пропозицій”.

План складається у двох примірниках, що затверджуються керівником. Один примірник залишається у студента, другий – у керівника.

 

Написання курсової роботи

Письмове викладення курсової роботи потребує від студентів великої зосередженості та досить багато часу. Головне завдання при написанні тексту – проявити вміння економічно грамотно, логічно та послідовно викладати свої думки, орієнтуватися в умовах ринкових відносин.

Перш ніж приступити до написання тексту, слід уважно переглянути усі свої робочі записи, зроблені при вивченні літературних, інформаційно-статистичних та відомчих матеріалів, а також визначити правильність групувань підібраних матеріалів за окремими розділами курсової роботи.

При оформленні виносок, посилань слід керуватися відповідним стандартом щодо оформлення такого роду робіт.

Мова написання курсової роботи має бути державною (українською). При використанні джерел на російській та інших мовах назви та цитати слід подавати мовою оригіналу (за необхідності – з перекладом). У списку літератури такі джерела теж записуються мовою оригіналу.

Усі використані цифрові матеріали у теоретичному розділі курсової роботи як за текстом, так і у вигляді таблиць, повинні мати посилання на першоджерело.

Теоретичні положення курсової роботи мають бути сформульовані не тільки на підставі глибокого вивчення літературних джерел, але і шляхом їх критичного переосмислення, узагальнення практичного досвіду господарської діяльності суб’єктів ринкових відносин. Як правило, теоретичні положення у курсовій роботі мають бути спрямовані на з’ясування зв’язків даного досліджуваного питання з основними проблемами подальшого розвитку та удосконалення процесів, що вивчаються.

Текст слід викладати літературною мовою з обов’язковим використанням усіх необхідних економічних та спеціальних термінів. Студентам слід добиватися чіткості та ясності викладення тексту, конкретності висновків, стислості та виразності думки. Не допускається наявність у тексті курсової роботи скорочення слів, орфографічних та стилістичних помилок.

Особливу увагу слід звернути на правильність та економічну грамотність аналітичних таблиць, діаграм, графіків, рисунків. Таблиці за можливістю мають бути простими, не громіздкими, щоб читач міг легко усвідомити значення розміщених у них даних. Небажано наводити таблиці у формі затвердженої статистичної звітності. Форми (макети) таблиць, діаграм, графіків розробляються студентами самостійно, виходячи з завдань найбільш наочного викладення цифрового матеріалу, який характеризує явища та процеси, що аналізуються.

Як правило, перед кожною таблицею роблять перехід до неї, тобто пропонують звернутися до її даних з метою підтвердження попередніх висновків, з’ясування певних тенденцій розвитку явища, поглиблення дослідження. А після кожної таблиці подають основні висновки, що ґрунтуються на її цифрових даних. Ці висновки мають обов’язково починатися словами: “Як свідчать дані таблиці ...”, “Виходячи з даних таблиці ...”, “Виходячи з наведених у таблиці ... даних ...” тощо. При цьому студенти викладають свою точку зору, свою особисту думку з того чи іншого питання.

Текст курсової роботи має викладатися послідовно, тому не рекомендується наводити поряд декілька таблиць, так як у цьому може виникнути плутанина у описі власних міркувань, висновків та пропозицій з наведених у декількох таблицях поспіль цифрових даних.

У курсових роботах доцільно та бажано широко використовувати секторні, стовпчикові та інші діаграми, а також лінійні графіки, картограми тощо, які більш вразливо та чітко відбивають порівняльні характеристики, тенденції у розвитку та взаємозв’язках показників.

Дуже важливо усі наведені у роботі звітні та інші, а також самостійно розраховані показники та цифрові матеріали в обов’язковому порядку перевірити з технічної та логічної точки зору. Технічна перевірка полягає в уточненні правильності наведених цифр, арифметичних підсумків, підрахунків та розрахунків, взаємо узгодженості цифрових показників. Логічна перевірка наведених цифрових матеріалів має довести, чи об’єктивно вони відбивають той чи інший процес діяльності, коло питань, що вивчаються за період часу що аналізується.

При використанні у роботі математичних формул слід давати роз’яснення кожного символу у тій послідовності, у якій вони наведені за формулою.

При написанні тексту слід забезпечити послідовне та чітке викладення сутності питань що розглядаються. Матеріали, що наводяться в окремих частинах роботи мають бути логічно взаємопов’язаними, кожний наступний матеріал є продовженням попереднього, вибігає з його положень, показників, тощо.

Слід пам’ятати, що послідовність викладення, співрозмірність окремих частин роботи, продуманість переходу від одного напряму дослідження до іншого, лаконічні та точні речення можуть допомогти автору глибше розкрити тему, виділити головне, підкреслити деталі. Недостатньо чітка композиція та невиразна мова викладення завжди ускладнюють сприйняття тексту, збіднюють зміст роботи.

 

Оформлення курсової роботи

Курсова робота має бути написаною студентами власноручно, або надрукованою на комп’ютері, розбірливим почерком на стандартних аркушах паперу формату А4.

Текст має бути представлений у відредагованому вигляді.

Текст пишеться тільки з однієї сторінки аркуша, зворотна сторона залишається чистою. Зразок оформлення сторінки див. у Додаток Г.

Перша сторінка тексту є титульною (зразок її оформлення наводиться у Додатку Д). Друга сторінка тексту – зміст. Далі йде “Вступ” – це вже буде сторінка три, далі нумерація продовжується за усім обсягом курсової роботи, включаючи і додатки. Позначка сторінки на титульному аркуші та змісті не проставляється.

Не слід текст брати у рамки, використовувати різнокольорові пасти (окрім оформлення рисунків, діаграм тощо).

Зразки оформлення таблиць та ілюстрацій наводяться у Додатках Ж, К.

Заголовки таблиць, додатків, рисунків тощо мають містити три обов’язкових елементи: зміст таблиці; найменування об’єкту, що характеризується; період, за який наводяться дані.

Готова робота має бути підшитою у спеціальну папку. У кінці роботи розміщується список використаної літератури (див. Додаток Л), а за ним – додатки.

У кінці тексту роботи проставляється підпис автора та дата завершення роботи.

 

Додаток А

Тематика курсових робіт, що виконуються студентами 3-го курсу спеціальності 6.0501.07 “Економіка підприємства” з дисципліни “Економіка підприємства”

1. Стратегія розвитку підприємства і проблема її розробки.

2. Бізнес-план підприємства як програма його діяльності.

3. Проблеми розвитку малого і середнього бізнесу в Україні.

4. Досвід і проблеми впровадження досягнень науково-технічного прогресу в переробних підприємствах України.

5. Конкурентоспроможність підприємства та шляхи її підвищення

6. Конкурентоспроможність продукції: оцінка і шляхи її забезпечення.

7. Економічний механізм дії внутрішніх чинників зростання ефективності виробництва на підприємстві.

8. Проблеми формування мотиваційного механізму підвищення ефективності живої праці.

9. Оцінка ефективності використання виробничих потужностей підприємства і шляхи їх підвищення.

10. Ефективність виробництва на підприємстві та головні напрямки її підвищення

11. Виробничі матеріальні запаси та їх регулювання на підприємстві.

12. Оцінка і головні напрямки збільшення обсягів випуску і реалізації продукції підприємства.

13. Оцінка виробничої програми підприємства та шляхи її оптимізації

14. Аналіз асортименту і структури випуску продукції та шляхи його оптимізації (на матеріалах хлібозаводу, плодоконсервного заводу, м’ясопереробного підприємства).

15. Аналіз якості і конкурентоспроможності продукції.

16. Методи визначення якості продукції на підприємстві та шляхи підвищення їх ефективності.

17. Фонд робочого часу на підприємстві, фактори що впливають на його формування та підвищення Ефективності використання.

18. Продуктивноість праці на підприємстві та резерви її зростання

19. Мотивація трудової діяльності та проблеми її удосконалення

20. Аналіз продуктивності праці і її вплив на обсяги випуску продукції.

21. Трудові ресурси підприємства і аналіз їх використання.

22. Ефективність використання персоналу підприємства і шляхи її підвищення.

23. Оплата праці на підприємстві та шляхи її удосконалення.

24. Матеріальне стимулювання праці на підприємстві та шляхи його удосконалення

25. Оцінка і шляхи підвищення ефективності використання фонду оплати праці на підприємстві.

26. Структура персоналу підприємства та шляхи її удосконалення.

27. Кадрова політика підприємства та її ефективність.

28. Оцінка якісного складу персоналу підприємства.

29. Стратегія формування та використання трудового потенціалу підприємства.

30. Оцінка показників з праці та її оплати працівників підприємства.

31. Формування і функціонування ринку праці в сучасних умовах господарювання.

32. Вплив соціально-психологічних та економічних чинників на продуктивність праці.

33. Трудові ресурси підприємства та осноні напрямки підвищення ефективності їх використання.

34. Витрати на оплату праці робітників підприємства в умовах ринкової економіки та основні напрямки і резерви їх скорочення.

35. Продуктивність праці та шляхи покращення використання внутрішніх резервів її зростання .

36. Конкурентоспроможність підприємства на ринку праці.

37. Ефективність витрат на оплату праці підприємства та шляхи її підвищення.

38. Матеріальні ресурси підприємства і аналіз їх використання.

39. Фінансові ресурси підприємства та шляхи їх поповнення.

40. Аналіз собівартості окремих видів продукції і резерви її зниження.

41. Аналіз витрат на виробництво і реалізацію окремого виду продукції.

42. Оцінка матеріальних витрат підприємства.

43. Витрати виробництва на підприємстві та шляхи їх зменшення.

44. Аналіз ефективності використання основних фондів.

45. Виробничі потужності підприємства, їх класифікація та шляхи підвищення ефективності використання.

46. Основні фонди та показники ефективності їх використання.

47. Доходи підприємства та шляхи їх збільшення.

48. Аналіз прибутку підприємства та шляхи його збільшення.

49. Аналіз ефективності використання прибутку.

50. Аналіз показників рентабельності і резерви її зростання.

51. Обґрунтування цільового розміру прибутку підприємства.

52. Шляхи забезпечення беззбитковості господарської діяльності підприємства.

53. Аналіз джерел коштів і їх впливу на фінансові результати підприємства.

54. Аналіз фінансової стійкості підприємства.

55. Платоспроможність підприємства, її аналіз та шляхи підвищення.

56. Аналіз і оцінка ліквідності підприємства.

 


Додаток Б


Додаток В

Зразок

оформлення плану курсової роботи з дисципліни “Економіка підприємства”

“Затверджую”

Керівник – кандидат економічних наук, доцент

____________ Хоменко П.С.

“___” ____________2011 р.

 

ПЛАН

курсової роботи з курсу “Економіка підприємства”

на тему:

“Основні фонди підприємства та проблеми підвищення ефективності їх використання"

студента напряму підготовки

6.0306.01 “менеджмент” Дребітко М.Ф.

 

Вступ

1. Поняття про основні фонди, їх класифікація та показники ефективності використання.

2. Аналіз діяльності віртуального підприємства

3. Шляхи підвищення ефективності використання основних фондів на виробничому підприємстві.

 

Висновки та пропозиції

 

 

Студент (підпис) Дребітко М.Ф.

29 вересня 2012 р.

 


 

Додаток Г

 

 


Додаток Д

Оформлення сторінки

 

 

Додаток Ж

Зразок

КУРСОВА РОБОТА

з “Економіки підприємства” на тему:

“Сучасний стан та шляхи підвищення ефективності діяльності підприємства

 

 

Захищена З оцінкою“_________________” “____” __________ 20__ р Члени комісії: ____________ ____________ ____________ Виконав студент факультету менеджменту та підприємництва напряму підготовки 6.0306.01 “менеджмент” групи _________Гарапко М.Ф.   Керівник – кандидат економічних наук, доцент Петров П.С.    

 

Мукачево - 2012 р.


Додаток К

Оформлення таблиці

Таблиця 1.1 Назва таблиці

 

Назви колонок Заголовки і підзаголовки граф
(гр.1 – гр.2)
А Б
           

 

 

Додаток Л

Оформлення ілюстрації

 
 


Рівень заро-

бітної плати,

грн.

 

Роки

 

Рис. 1.3. Показники зміни рівня заробітної плати за 2009 -2012 рр.


Додаток М

МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.16.13 (0.012 с.)