Права та обов'язки Учасників та ВкладниківМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Права та обов'язки Учасників та Вкладників4.1. Учасники мають право:

- брати участь в управлінні справами Товариства у порядку, передбаченому Установчим договором Товариства;

- брати участь у розподілі прибутку Товариства й отримувати свою частину прибутку;

- вийти у встановленому порядку з Товариства згідно з п. 4.6 цього договору;

- отримувати інформацію про діяльність Товариства, знайомитись з річним балансом, даними бухгалтерської та іншої звітності, будь-якої документації Товариства. Учасники мають право на першочергове отримання продукції (послуг, робіт) власного виробництва Товариства.

Вкладники мають право:

- брати участь у розподілі прибутку Товариства й отримувати свою частину прибутку;

- діяти від імені Командитного товариства (тільки за наявності доручення і згідно з ним);

- вийти у встановленому порядку з Товариства згідно з. п. 4.6 цього договору;

- вимагати першочергового повернення вкладу у разі ліквідації Товариства;

- вимагати подання їм річних звітів і балансів, а також забезпечення можливості перевірки правильності їх складання.

4.2. Учасники зобов'язані:

- дотримуватися Установчого договору Товариства, виконувати рішення Зборів учасників

- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю, а також робити внески у розмірі, порядку і способом, передбаченими цим договором;

- не розголошувати комерційну таємницю і зберігати конфіденційність інформації про діяльність Товариства. Обсяг інформації, яка не підлягає розголошенню, визначається Зборами учасників. Цей пункт відноситься і до встановлення терміну зберігання конфіденційності отриманої Учасниками інформації після припинення дії цього договору;

- вносити додаткові внески у розмірі, способом і в порядку, визначеному Зборами учасників;

- виконувати прийняті на себе у встановленому порядку зобов'язання щодо Товариства.

Вкладники зобов'язані вносити вклади і додаткові внески у розмірі, способами і в порядку, передбаченими цим договором.

4.3. Учасник, який систематично не виконує або неналежно виконує зобов'язання, або перешкоджає своїми діями (або бездіяльністю) досягненню мети діяльності Товариства, може бути виключений зі складу Учасників на основі одноголосно прийнятого рішення Зборів учасників. При цьому даний Учасник або його представник у голосуванні участі не бере. При виключенні Учасника діють наслідки, передбачені п. 4.7 даного Установчого договору. Учасники частково або повністю звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків, якщо це є наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), до яких належать події, які Учасники не в змозі передбачити і запобігти їм. Порядок подання заяви Учасника про початок форс-мажорних обставин, так само як і про їх припинення, визначається Зборами учасників

4.4. Засновники прагнуть вирішити всі розбіжності і спори, пов'язані з виконанням цього Установчого договору, шляхом переговорів. Спори між Засновниками, а також ними і Товариством, які виникають у зв'язку з їх діяльністю, і не врегульовані за взаємною домовленістю, підлягають вирішенню у судах і арбітражних судах.

4.5. Засновник може за згодою решти Учасників уступити свою частку одному або кільком Учасникам Товариства, або третім особам. Засновники користуються переважним правом придбання частки іншого Засновника, пропорційно своїм часткам у статутному фонді. Передача частки третім особам можлива тільки після внесення повного внеску і при згоді інших Учасників. При передачі частки третій особі до неї одночасно переходять усі права та обов'язки Засновника, який віддав свою частку повністю або частково. Частка Засновника, після повного внесення ним свого внеску, може бути придбана самим Товариством. У цьому випадку Товариство зобов'язано передати її іншим Засновникам або третім особам у термін не більше одного року. Протягом цього року розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму зборів Засновниками проводиться без урахуванням частки, придбаної Товариством.

4.6. Учасник Командитного товариства може в будь-який час вийти з Товариства, попередивши про це не пізніше як за три місяці. При виході Учасника з Товариства, йому виплачується вартість його внеску відповідно до балансу, складеного на день виходу. На вимогу Учасника Товариства та за згодою Товариства вклад може бути повернуто повністю або частково в натуральній формі. Учаснику, що вибув, виплачується належна йому частина прибутку, отриманого Товариством у даному році до моменту його виходу. Майно, передане Учасником Товариству тільки в користування, повертається йому в натуральному вигляді без винагороди.

4.7. Вкладник командитного товариства може в будь-який час вийти з Товариства, попередивши про це не пізніше як за три місяці. При виході Вкладника з Товариства виплачується вартість його внеску відповідно до балансу, складеного на день виходу. На вимогу Вкладника та за згодою Товариства вклад може бути повернуто повністю або частково в натуральній формі. Вкладнику, що вибув, виплачується належна йому частина прибутку, отриманого Товариством у даному році до моменту його виходу

4.8. При реорганізації юридичної особи - Учасника (Вкладника) Товариства або у зв'язку зі смертю громадянина - Учасника (Вкладника) Товариства правонаступники (спадкоємці) мають переважне право вступу до Товариства.

4.9. При відмові правонаступника (спадкоємця) від вступу до Товариства або відмови Товариства у прийнятті до нього йому видається в грошовій або натуральній формі частка в майні, вартість якої визначається за балансовою вартістю на день реорганізації або ліквідації (смерті) Учасника. У цих випадках розмір статутного фонду підлягає зменшенню.

Управління Товариством

5.1. Вищим органом Товариства є Збори учасників (Учасника) з повною відповідальністю.
Вкладники не мають права перешкоджати діям Учасника з повною відповідальністю з управління справами Командитного товариства.

5.2. До виключної компетенції Зборів учасників або Учасника належить:

- визначення основних напрямів діяльності Товариства;

- затвердження його планів діяльності та звітів про їх виконання;

- погодження Установчого договору;

- вирішення питання щодо компетенції Вкладників;

- вибори та відкликання директора і ревізійної комісії;

- затвердження річних результатів діяльності Товариства, включаючи його філії;

- затвердження звітів і висновків ревізійної комісії;

- порядок розподілу прибутку, визначення джерел покриття збитків;

- створення, реорганізація і ліквідація дочірніх підприємств, філій і представництв, затвердження статутів і положень про них;

- прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства;

- затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів Товариства, визначення його організаційної структури;

встановлення розміру, форми і порядку внесення додаткових внесків;

- визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства;

- прийняття рішень про припинення діяльності Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.

5.3. Виконавчу владу в Товаристві здійснює директор, який призначається Зборами учасників або Учасником, до компетенції якого входить вирішення всіх питань діяльності Товариства, за винятком тих, що належать до виключної компетенції Учасника або Зборів учасників.

Учасник має право винести рішення про передачу частини належних йому прав до компетенції директора. Директор підзвітний Зборам учасників, він не має права приймати рішення, що є обов'язковими для Учасників.

5.4. Директор без доручення діє від імені Товариства, відстоює його інтереси, розпоряджається майном Товариства, укладає договори, у тому числі й трудові, видає доручення, відкриває в банку розрахунковий та інші рахунки, користується правом розпоряджатися коштами, затверджувати штатний розклад, видає накази і дає вказівки, обов'язкові для всіх працівників Товариства, виконує інші функції, які відповідають цьому Установчому договору.

Директор має право створювати необхідні виконавчі органи, у тому числі призначати своїх заступників, керівників підрозділів, їх повноваження та інші умови діяльності визначаються директором

5.5. Контроль за фінансово-господарською діяльністю здійснює директор, який відповідає за свою діяльність перед Учасником.

Перевірка діяльності директора проводиться ревізійною комісією за дорученням Зборів учасників. Ревізійна комісія має право вимагати від посадових осіб Товариства надати їй всі необхідні матеріали, бухгалтерські документи й особисті пояснення.

5.6. Ревізійна комісія доповідає про результати проведення перевірок Учаснику. Ревізійна комісія складає висновки за річними звітами та балансами.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.232.88 (0.013 с.)