ТОП 10:

Модель № 1. Початкові умови Кінцеві умови1) або 2)

56.1.Дуже маленьку заряджену кульку занурили у гас. На якій відстані від кульки напруженість поля буде така сама, якою вона була до занурення на відстані 29 см? Діелектрична проникливість гасу 2,1. а) 14 см; б) 40 см; в) 60,9 см; г) 20 см; д) вірної відповіді тут немає.

56.2.Металеву кулю радіусом 2 см занурили в гас. Пове­рхнева густина заряду кулі (1/16)·10-5Кл/м2. Чому дорівнює напруженість електричного поля в точці, віддаленій від повер­хні кулі на 1 см? Діелектричну проникність гасу вважати рів­ною 2. а)94,2кВ/м; 6)21,6 кВ/м; в)10,8кВ/м; г) 15,7 кВ/м; д) вірної відповіді тут немає.

Модель № 2.( два заряди, два електричних поля, точка на одній прямій із зарядами )

х

Результуюча напруженість визначається векторною сумою: , або в проекції на вісь х - 56.3.Два точкових заряди q1= 10 мкКл і q2= - 1мкКл розташовані у воді на відстані 5 см один від одного. Визначити напруженість електричного поля у точці , що лежить на прямій яка з’єднує заряди на відстані 2см від другого заряду. 56.4.Між зарядами q і 9q відстань дорівнює 8 м. На якій відстані від першого заряду розташована точка, в якій напру­женість поля дорівнює нулю? а) 1,5м; б) 1,1 см; в) 3 см; г) 2 см; д) вірної відповіді тут немає. 56.5.Два однойменних заряди 0,27 мкКл та 0,03 мкКл знаходяться на відстані 0,2 м. На якій відстані від першого за­ ряду вздовж прямої, що з'єднує ці заряди, напруженість поля буде рівна нулю? а) 5 см; б) 10 см; в) 15 см; г) 18 см; д) вірної відповіді тут немає. 56.6. Два однойменні заряди, один з яких у 4 рази біль­ший від другого, розташували на відстані l один від одного. На якій відстані від меншого заряду на прямій, що з'єднує ці за­ ряди, напруженість поля дорівнює нулю? а) 2l/3; б) l/4; в) 3l/4; г) l/3; д) вірної відповіді тут не­має.

Модель № 3.( два заряди, два електричних поля, точка не на прямій із зарядами )

q1 d q2 Результуюча напруженість визначається векторною сумою:

Модуль визначають за теоремою косинусів:

r1 r2 Е2= Е21 + Е22 + 2Е1Е2 cosα

α

Кут α визначають із трикутника :

α

Напруженості визнпачають:

567. Заряди величиною q1=+l нКл, q2=+9 нКл, розміщені на відстані 5 см . Визначити напруженість електричного поля в точці яка знаходиться на відстані 5 см від першого заряду та 5 см від другого, Середовище -вакуум.

56.8. В вершинах рівностороннього трикутника стороною 10см знаходяться заряди + q=1нКл , +q=1нКл, - q=1нКл. Яка напруженість електричного поля в центрі трикутника?

56.9. В вершинах квадрата стороною 10см знаходяться послідовно заряди + q=1нКл , +q=1нКл, - q=1нКл, - q=1нКл. Яка напруженість електричного поля в центрі квадрата?

Модель № 4 . (електрична сила врівноважена іншими силами) а) 56.10. У вертикально напрямленому однорідному електри­чному полі розташували пилинку, що має масу 1·10 -9г і заряд 3,2·10 -17Кл. Яка напруженість поля, коли силу тяжіння пилин­ки зрівноважує сила електричного поля? g=9,8 м/с2. а) 3,26 МВ/м; б) 306 кВ/м; в) 355 кВ/м; г) 98 кВ/м; д) вірної відповіді тут немає. 56.11.В однорідному електричному полі горизонтально розташованого конденсатора знаходиться в завислому стані крапелька ртуті масою 0,1 г. Який заряд крапельки, якщо на­ пруженість поля дорівнює 1000 В/см? g=10 м/с2.a) 10 нКл; б) 5 нКл; в) 15 нКл; г) 20 нКл; д) вірної відпо­віді тут немає.

б) 56.12.Позитивно заряджена кулька, що має масу 0,18 кг і густину речовини 1800 кг/м3, перебуває у зваженому стані в рідкому діелектрику, густина якого 900 кг/м3. У діелектрику існує однорідне електричне поле напруженість якого стано­вить 45 кВ/м, напрямлене вертикально вгору. Який заряд куль­ки? g=10 м/с2. а) 10мкКл; б) 20мкКл; в) 25 мкКл; г) 30мкКл: д) вірної відповіді тут немає.

 

в) y ;

Fн Eq х ;

mg

56.13.Силові лінії однорідного електричного поля напру­женістю 105В/м мають горизонтальний напрям. В такому елек­тричному полі знаходиться кулька масою 1 г, яка підвішена на невагомій непровідній нитці. При якому значенні заряду куль­ки q нитка відхилиться від вертикального напряму на кут 45°?
g=10 м/с2. а)25нКл; б)200нКл; в)100нКл; г)50нКл; д) вірної відповіді тут немає.

г) ; ;

56.14.З яким прискоренням рухається електрон у полі, на­пруженість якого становить 10 КВ/м? Маса електрона дорів­нює 9,1 • 10-31кг, заряд - 1,6 ·10-19 Кл. а) 1,51·1014м/с2; б) 1,76·1015м/с2; в) 1,1·1015м/с2; г)5,6·10І5м/с2; д) вірної відповіді тут немає.56.15.В однорідному електричному полі, напруженість, якого 910 кВ/м, знаходиться електрон і починає рухатись вздовж силової лінії поля. За який час електрон пройде від­стань 3,2м? Маса електрона 9,1· 10 -31кг, заряд електрона 1,6 ·10 -19Кл. Вважати, що рух рівноприскорений а) 2,5 с; б) 12,6 нс; в) 6,3 нс; г) 3,15 нс; д) вірної відпо­віді тут немає.56.16.Альфа-частинка, рухаючись з швидкістю 20Мм/с потрапляє в однорідне електричне поле, силові лінії якого на­прямлені протилежно руху частинки. Якою має бути напруже­ність електричного поля, щоб частинка зупинилась, пройшов­ши відстань 2м? Маса альфа-частинки 6,7-10 -27 кг, а її заряд становить 3,2·10-19Кл. а) 2,1 МВ/м; б) 4,2 МВ/м; в) 8,4 МВ/м; г) 2,8 МВ/м; д) вірної відповіді тут немає.

Домашнє завдання.1.Опрацювати по підручнику «Фізика» тему :Електричне поле. Напруженість.2.Вивчити основні означення даної теми3.Розв’язати максимально можливу кількість задач, які винесені на самостійну роботу.

Заняття № 57 ____________2016рПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.234.208.66 (0.004 с.)