ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ ім. К. Д. УШИНСЬКОГО

 

КАФЕДРА СІМЕЙНОЇ ТА СПЕЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ

І ПСИХОЛОГІЇ

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор з науково-педагогічної роботи

___________ О. А. Копусь

“27” серпня 2015 року

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

С07, СПЕЦІАЛЬНА ПСИХОДІАГНОСТИКА З ОСНОВАМИ

ПСИХОКОРЕКЦІЇ

 

спеціальність 7.01010101, Дошкільна освіта

 

 

Інститут дошкільної і спеціальної освіти

Факультет дошкільної педагогіки та психології

 

Одеса - 2015

 

Робоча програма «Спеціальна психодіагностика з основами психокорекції» для студентів за спеціальністю 7.01010101, Дошкільна освіта.

 

 

Розробник:

в. о. доцента кафедри сімейної та спеціальної педагогіки і психології Інституту дошкільної і спеціальної освіти ПНПУ ім. К.Д.Ушинського, канд. психол. наук, Жогно Ю.П

 

Робочу програму схвалено на засіданні кафедри сімейної та спеціальної педагогіки і психології, Протокол № 1 від “27” серпня 2015 р.

 

 

Завідувач кафедри сімейної та спеціальної педагогіки

і психології Південноукраїнського

національного педагогічного університету

імені К. Д. Ушинського ___________________ Жаровцева Т.Г.

 

Схвалено науково-методичною радою

Південноукраїнського національного

педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського,

протокол №1 від «27» серпня 2015 року

 

Голова ___________________ О. А. Копусь

 

Вчений секретар ___________________ Т. Ю. Осипова

 

 

Ó ПНПУ імені К. Д. Ушинського, 2015 рік

Опис навчальної дисципліни

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання
Кількість кредитів - 3 Галузь знань: 0101, Педагогічна освіта Нормативна
Модулів – 2 Спеціальність: 7.01010101, Дошкільна освіта   Рік підготовки
Змістових модулів – 4 1-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання: самостійна практична робота Семестр
Загальна кількість годин – 90   9-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 2 самостійної роботи студента – 2     Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст   22 год. 10 год.
Практичні, семінарські
20 год. 10 год.
Лабораторні
0 - год.
Самостійна робота
42 год. 64 год.
Індивідуальні завдання:
6 год.
Вид контролю:
залік
           

 

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить (%):

¾ для денної форми навчання – 46,67 / 53,33;

¾ для заочної форми навчання – 22,22 / 77,78.

 

Мета та завдання навчальної дисципліни

 

За навчальним планом спеціальності 7.01010501, «Дошкільна освіта» навчальна дисципліна «Спеціальна психодіагностика з основами психокорекції» передбачено протягом дев’ятого семестру, навчальний матеріал розподілений на 4 модулі. У тематичному плані розподілені години кожного модуля за видами навчальних занять та самостійної роботи студентів.

Навчальним планом передбачено 3 кредити – 90 годин. З них:

¾ 22 годин - лекційних, 20 години - практичних, 48 годин самостійної роботи для денної форми навчання,

¾ а також по 10 годин – лекційних і практичних та 64 години самостійної роботи для заочної форми навчання,

¾ в тому числі 6 годин - індивідуальної роботи (індивідуальне науково-дослідне завдання студента).

Контрольні заходи (модульний контроль) - залік.

Вивчення навчальної дисципліни "Спеціальна психодіагностика з основами психокорекції" базується на принципах кредитної модульно-рейтингової системи навчання, яка забезпечує систематичну роботу студентів, використанням модульної технології навчання та рейтингового оцінювання в якості засвоєння навчального матеріалу.

Даний курс ґрунтується на попередньому вивченні студентами низки дисциплін психолого-педагогічного циклу, зокрема, загальної та вікової психології. Крім того, суттєвою передумовою для успішного засвоєння знань з психології мовлення є вивчення студентами навчальних предметів з циклу анатомо-фізіологічних та клінічних основ дефектології.

Мета навчальної дисципліни - надати студентам основні знання з психодіагностики порушень розвитку дітей з вадами розвитку та визначення оптимального педагогічного маршруту, а також психолого-педагогічного супроводу дитини з вадами розвитку та його родини.

Завданням навчальної дисципліни є теоретична та практична підготовка майбутніх спеціалістів до вивчення та оцінки порушень розвитку дітей з вадами розвитку та комплексного забезпечення індивідуального психолого-педагогічного супроводу дитини, який відповідає його психофізичним особливостям. Вивчення курсу передбачає формування у студентів знань про:

¾ сутність, методологічні засади, види та форми психологічної діагностики;

¾ місце спеціальної психодіагностики в системі психолого-педагогічних наук, з'ясувати предмет, завдання і методи спеціальної психодіагностики;

¾ різноманітні види психодіагностичних досліджень;

¾ принципи проведення психодіагностичних досліджень, визначення нормативів розвитку, обробки та аналізу результатів;

¾ особливості взаємодії спеціалістів медико-соціального та психолого-педагогічного фаху у комплексному супроводі дитини з вадами розвитку у навчально-виховному процесі;

¾ сучасні психолого-педагогічні методи діагностики особливостей та порушень розвитку дітей з особливими потребами;

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

¾ історичний аспект дослідження мови, мовлення та мовленнєвої діяльності,

¾ психофізіологічну структуру мовленнєвої діяльності,

¾ механізмами мовленнєвої діяльності,

¾ особливості розвитку мовлення під час нормального та аномального онтогенезу,

, вміти:

¾ обґрунтовувати вибір діагностичних методик відповідно до завдань дослідження і психометричних характеристик методик;

¾ якісно та ефективно проводити діагностичне обстеження за допомогою стандартних діагностичних процедур;

¾ інтерпретувати отримані дані і формулювати діагностичне заключення у відповідності до дослідницького або практичного завдання.

 

Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 3. Психолого-педагогічне вивчення дітей з аномаліями і складними порушеннями розвитку та їхніх сімей.

Тема 5. Психолого-педагогічне вивчення дітей з аномаліями порушеннями слуху, зору, опорно-рухового апарату, емоційного розвитку та складними порушеннями розвитку.

Психолого-педагогічне вивчення дітей з порушеннями слуху. Психолого-педагогічне вивчення дітей з порушеннями зору. Психолого-педагогічне вивчення дітей з порушеннями опорно-рухового апарату. Психолого-педагогічне вивчення дітей з порушеннями емоційно-вольової сфери (РДА).

Клініко-психолого-педагогічне вивчення дітей із складними порушеннями розвитку.

Тема 6. Особливості психолого-медико-педагогічної діагностики в освітніх установах.

Психолого-медико-педагогічні консиліуми в освітніх установах. Психолого-медико-педагогічні комісії і консультації.

Тема 7. Соціально-психологічне вивчення сім'ї дитини з порушеннями розвитку.

Методи вивчення сім'ї. Опис методик. Процедура психологічного дослідження сім'ї.

Змістовний модуль 4. Основи психокорекції.

Тема 8. Вступ до психологічної корекції.

Психологічна корекція як сфера діяльності психолога. Психологічна корекція та її види. Основні принципи, цілі і завдання психокорекційної роботи. Вимоги, що пред'являються до психолога, який здійснює психокорекційні заходи.

Принципи укладання і основні види психокорекційних програм. Оцінка ефективності психокорекційних заходів.

Тема 9. Практичні методи психологічної корекції.

Основні напрями в психокорекційній практиці. Психодинамічний, поведінковий та когнітивний напрямки. Трансактный аналіз Е. Берна. Гештальт-терапія Ф. Перлза.

Методи практичної психокорекції. Ігротерапія. Арттерапія. Психогімнастика. Методи поведінкової корекції. Психодрама.

Психологічне консультування в системі психолого-педагогічного супроводу дитини з порушеннями розвитку.

 


Теми семінарських занять

Самостійна робота

№ з/п № теми модуля 1, 2 Назва теми Трива-лість, годин
Історія розвитку психолого-педагогічних методів діагностики в спеціальній психології.
Теоретико-методологічні основи психолого-педагогічної діагностики порушень розвитку у дітей.
Комплексний підхід до вивчення дітей з порушеннями розвитку.
Вікові особливості психолого-педагогічного вивчення дітей з відхиленнями в розвитку
Психолого-педагогічне вивчення дітей з аномаліями порушеннями слуху, зору, опорно-рухового апарату, емоційного розвитку та складними порушеннями розвитку.
Особливості психолого-медико-педагогічної діагностики в освітніх установах.
Соціально-психологічне вивчення сім'ї дитини з порушеннями розвитку.
Психологічне консультування в системі психолого-педагогічного супроводу дитини з порушеннями розвитку.
Вступ до психологічної корекції. Практичні методи психологічної корекції.
ІНДЗ Психодіагностичне дослідження вад розвитку дітей.
    Разом

Індивідуальні завдання

Індивідуальні науково-дослідні завдання (ІНДЗ) мають на меті поглиблення, узагальнення і зміцнення знань, що їх слухачі отримують у процесі навчання (аналітичні, контрольні, творчі роботи тощо), а також оволодіння навичками практичної роботи та їх застосування у практиці (лабораторні та практичні роботи).

ІНДЗ виконуються слухачами самостійно під керівництвом викладача. Під час вивчення навчальної дисципліни «Спеціальна психодіагностика з основами психокорекції» для ІНДЗ визначено 6 академічних годин з самостійної роботи, де слухачам пропонується підготувати самостійну науково-дослідну роботуз тематики навчальної дисципліниза темою: «Психодіагностичне дослідження вад розвитку дітей».

Формат виконання ІНДЗ відповідає основним положенням ДАК України до кваліфікаційних робіт (див. Вісник ВАК, №6, 2009 р.) та структурно містить:

¾ вступ – зазначається тема та її актуальність, мета та завдання роботи;

¾ теоретичне обґрунтування - виклад базових теоретичних положень, законів, принципів, алгоритмів тощо, на основі яких виконується завдання;

¾ основні результати індивідуального завдання та їх обговорення - подаються якісні результати роботи, схеми, малюнки, моделі, описи, систематизована реферативна інформація та її творчий аналіз, результати практичної роботи тощо;

¾ висновки (із наведенням особистої думки слухача стосовно розглянутого питання);

¾ список використаної літератури;

¾ додатки (за необхідності).

Порядок подання та захист ІНДЗ:

1. Звіт про його виконання подається у вигляді скріплених аркушів формату А4 з титулом стандартного зразка і внутрішнім наповненням із зазначенням усіх позицій змісту завдання (за об'ємом до 10 друк. арк., не враховуючи титул, літературу та додатки)

2. ІНДЗ подається викладачу, який проводить семінарські та практичні заняття з даної дисципліни не пізніше, ніж за 2 тижня до дати підсумкового контролю.

3. Оцінка за ІНДЗ оголошується на заключному практичному занятті з навчальної дисципліни на основі попереднього ознайомлення викладача зі змістом ІНДЗ. Передбачається усний захист ІНДЗ тривалістю до 5 хв.

4. Оцінка за ІНДЗ враховується при виведенні підсумкової оцінки з дисципліни та не перевищує 10% від її загального бюджету оцінювання.

 

Методи навчання

Освітньо-професійною програмою даної спеціальності передбачено наступні педагогічні методи викладання навчальної дисципліни «Спеціальна психодіагностика з основами психокорекції»:

¾ лекції із застосуванням наочного матеріалу,

¾ практичні та лабораторні роботи, семінари,

¾ діалогові технології,

¾ рольові ігри,

¾ презентація міні-кейсів,

¾ аналіз клінічних випадків тощо.

 

Методи контролю

Методи контролю для навчальної дисципліни «Спеціальна психодіагностика з основами психокорекції»:

¾ поточні опитування,

¾ оцінка якості виконання практичних завдань на семінарських та практичних заняттях,

¾ оцінка якості виконання ІНДЗ.

До підсумкового контрольного випробування допускаються слухачі, що не мають академічної заборгованості та захистили ІНДЗ.

Питання до заліку

1. Поясніть предмет і завдання спеціальної психодіагностики, місце спеціальної психодіагностики в психології, педагогіці та медицині.

2. Розкрийте етиологію психічної патології.

3. Поясніть зв'язок спеціальної психодіагностики з іншими науками.

4. Історія розвитку психолого-педагогічних методів діагностики в спеціальній психології.

5. Історія розвитку психолого-педагогічних методів дослідження в спеціальній психологи.

6. Тестування Ф. Гальтона, Дж. М. Кеттелла, Э. Крепелина, А. Біне, Т. Симона. С. де Санктис і визначення міри розумового недорозвинення.

7. Поняття "Інтелектуальний коефіцієнт" (IQ).

8. Шкала Векслера-Бельвью.

9. Тест Дж. Равена.

10. Шкали Н. Бейли для дослідження дітей.

11. Метод вивчення дітей Г. И. Россолімо.

12. Метод А. Ф. Лазурського.

13. Динамічний підхід до вивчення дітей Л. С. Виготського. Положення Л. С. Виготського про зони актуального і найближчого розвитку. Схема педологічного дослідження дітей Л. С. Виготського.

14. Нейропсихологічні методи дослідження дітей А. Р. Лурія.

15. Теоретико-методологічні основи психолого-педагогичної діагностики порушень розвитку у дітей.

16. Три етапи діагностики недоліків розвитку.

17. Поняття "порушений розвиток" та вищі психічні функції.

18.Засвоєння соціального досвіду, що призводить до виникнення складних форм психічної діяльності.

19. Розвиток психічних функцій, складні форми психічної діяльності і мова. "інтерпсихологічна" стадія і "інтрапсихологічний" процес, "інтеріоризація".

20. Концепція аномального розвитку Л. С. Виготського.

21. Диференціюйте дітей з порушеннями розвитку (з проблемами в розвитку, з відхиленнями в розвитку, з недоліками психофізичного розвитку) з точки зору методів дослідження ВПФ та спеціальної діагностики.

22. Ідея Г. Я. Трошина про загальні закономірності нормального і аномального розвитку.

23. Ідея Л. С. Виготського про системну будову дефекту.

24. Загальна закономірність аномального розвитку В. И. Лубовського.

25.Специфічні закономірності, які властиві тільки деяким типам порушеного розвитку та встановлення психолого-педагогічного діагнозу.

26. Методологічні принципи психолого-педагогічної діагностики порушень розвитку у дітей.

27. Завдання психолого-педагогічної діагностики порушень розвитку у дітей.

28. Диференціальна діагностика. Найважливіші завдання психолого-педагогічної діагностики порушеного розвитку.

29. Комплексний підхід до вивчення дітей з порушеннями розвитку.

30. Види анамнезу.

31. Педагогічне дослідження дітей з порушеннями розвитку.

32. Психолого-педагогічна характеристика.

33. Педагогічне обстеження.

34. Особливості дослідження дітей із затримкою психічного розвитку.

35. Особливості дослідження дітей з вираженою розумовою відсталістю.

36. Особливості дослідження дітей з недоліками слуху і дітей із загальним недорозвиненням мови, з порушеннями зору.

37. Особливості дослідження дітей з церебральними паралічами.

38. Особливості дослідження дітей з нормальним розумовим розвитком.

39. Особливості дослідження дітей з вираженими інтелектуальними порушеннями.

40. Соціально-педагогічне дослідження мікросоціальних умов і їх впливу на розвиток дитини.

41. Особливості соціально-психологічної структури сім'ї з дитиною із аномаліями розвитку.

42. Типологія дисфункціональної сім'ї.

43. Психодіагностичне обстеження дитини з проблемами в розвитку.

44. Умови для отримання інформативних і об'єктивних результатів психологічного дослідження дитини. Вимоги до процедури обстеження.

45. Етапи психолого-педагогічного дослідження.

46. Методи психологічного вивчення дітей з порушеннями розвитку. Експериментально-психологическое дослідження дітей з порушеннями розвитку.

47. Побудова експериментально-психологічного обстеження дитини з порушеннями розвитку. Навчальний експеримент.

48. Нейропсихологічне дослідження дітей з порушеннями розвитку.

49. Підходи до вивчення особистості дітей і підлітків з порушеннями розвитку.

50. Логопедичне обстеження в системі комплексного вивчення дітей з порушеннями розвитку.

51. Вікові особливості психолого-педагогичного вивчення дітей з відхиленнями в розвитку.

52. Психолого-педагогічне дослідження дітей першого року життя.

53. Психолого-педагогічне дослідження дітей раннього віку (1-3 роки).

54. Психолого-педагогічне дослідження дітей дошкільного віку (від 3 до 7 років).

55. Психолого-педагогічне дослідження дітей шкільного віку.

56. Психолого-педагогічне дослідження підлітків з порушеннями розвитку.

57. Психолого-педагогічне дослідження дітей і підлітків з аномаліями розвитку слуху, зору, опорно-рухового апарату, емоційного розвитку.

58. Психолого-педагогічне вивчення дітей з порушеннями слуху.

59. Психолого-педагогічне вивчення дітей з порушеннями зору.

60. Психолого-педагогічне вивчення дітей з порушеннями опорно-рухового апарату.

61. Психолого-педагогічне вивчення дітей з порушеннями емоційно-вольової сфери (з раннім дитячим аутизмом).

62. Психолого-педагогічне вивчення дітей і підлітків із складними порушеннями розвитку.

63. Особливості психолого-медико-педагогічної діагностики в освітніх установах.

64. Психолого-медико-педагогічні консиліуми в освітніх установах.

65. Психолого-медико-педагогічні комісії і консультації.

66. Психологічне консультування в системі психолого-педагогічного супроводу дитини з порушеннями розвитку.

67. Поняття психологічного консультування. Методи психологічного консультування.

68. Процедура психологічного консультування. Основні принципи і стратегії консультування.

69. Завдання психологічного консультування сімей, що мають дітей з відхиленнями в розвитку.

70. Соціально-психологічне вивчення сім'ї дитини з порушеннями розвитку.

71. Методи вивчення сім'ї. Процедура психологічного дослідження сім'ї.

72. Психологічна корекція і її види

73. Основні принципи, цілі і завдання психокорекційної роботи

74. Вимоги, що пред'являються до психолога, що здійснює психокор заходи

75. Особливості складання психокорекційних програм

76. Принципи складання і основні види психокорекційних програм

77. Оцінка ефективності психокорекційних заходів

78. Основні напрями в психокорекційній Практиці

79. Психодинамічний напрям

80. Корекційні дії в класичному психоаналізі

81. Аналітична індивідуальна психокорекція А. Адлера

82. Клиент-центрированный підхід К. Роджерса

83. Логотерапія.

84. Екзистенціальний напрям.

85. Поведінковий напрям.

86. Когнітивний напрям.

87. Особливості когнітивної психокорекції.

88. Рационально-эмотивная терапія(рэт) А. Елліса

89. Когнітивний підхід А. Бека

90. Реальностная терапія У. Глассера

91. Трансактный аналіз Е. Берна.

92. Гештальттерапия Ф. Перлза.

93. Методи практичної корекції.Загальні відомості.

94. Игротерапия.

95. Основні види і форми игротерапии

96. Арттерапія. Загальна характеристика методу

97. Музикотерапія

98. Библиотерапия

99. Танцювальна терапія

100. Проектний малюнок.

101. Сказкотерапия

102. Куклотерапия

103. Психогімнастика

104. Методи поведінкової корекції.Загальні відомості.

105. Метод систематичної десенсибілізації і сенсибілізації

106. Імерсійні методи

107. Методи, засновані на принципі біологічного зворотного зв'язку

108. "Жетонний" метод

109. Метод моріта

110. Холдинг

111. Имаго-метод

112. Психодрама. Опис методу.

113. Форми і види психодрам. Методики психодрами.

114. Індивідуальна і групова психокорекція

115. Індивідуальна психокорекція. Показання до індивідуальної психокорекції

116. Групова психокорекція

117. Специфіка групової форми психокорекції. Особливості комплектування групи.

118. Групова динаміка. Керівництво психокорекційною групою.

119. Види корекційних груп.

120. Тренінгові групи та соціально-психологічний тренінг.

121. Групи зустрічей.

122. Гештальт-групи.

123. Групи умінь.

124. Тілесно-орієнтовані групи.

125. Групова дискусія як метод групової роботи.

126. Психокорекція дитячо-батьківських і сімейних стосунків.

127. Психокорекція сімейних стосунків.

128. Сім'я як об'єкт психокорекційної дії.

129. Методики корекції дитячо-батьківських і сімейних відносин.

 

12. Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота, бали   Сума, бали
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Змістовий модуль 3 Змістовий модуль 4 ІНДЗ
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 -
1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10

Примітка. Т1–Т9 – теми модуля 1.

 

Методичне забезпечення

Робочою програмою даної спеціальності передбачено наступне методичне забезпечення для навчальної дисципліни «Спеціальна психодіагностика з основами психокорекції»:

¾ опорні конспекти лекцій;

¾ спеціальна література, яка представлена у бібліотеці університету та в інтернет-мережі;

¾ друковані періодичні та електронні видання;

¾ комп`ютерні методики, психодіагностичні тести в паперовому і електронному вигляді;

¾ ілюстративний матеріал.

Рекомендована література

Базова

1. Основы специальной психологии. Под ред. Л.В.Кузнецовой. - .М, 2002

2. Общая психодиагностика. Под ред. А.А.Бодалева, В.В.Столина. - МГУ, 1987, СПб, 2002

3. Основы психодиагностики. Под общей редакцией А.Г. Шмелева. - Ростов-на Дону:"Феникс", 1996

4. Пономаренко. Л.П. Введение в специальную психодиагностику. Методические рекомендации по учебному курсу "Специальная психология й психодиагностика. - Одесса: ЮУГПУ, 2005.

5. Выготский Л.С. Собрание сочинений в б-ти томах. Том 5. - .М, 1986

6. Лебединский В.В. Нарушения психического развития у детей. .М, 1985

7. Стадненко Н.М., Ильяшенко Т.Д. Диагностика отклонений в умственном развитии учащихся. Ки-ев, "Освита", 1991

8. Стадненко Н.М., Ілляшенко Т.Д. та ін. Методика діагностики відхилень у розумовому розвитку молодших школярів та старших дошкільників. - Київ, 1998.

9. Ілляшенко Т. Чому їм важко вчитися? Діагностика і корекція труднощів в навчанні молодших школярів. Київ, 2003.

10. Богданова Т.Г., Корнилова Т.В. Диагностика познавательной сферьі ребенка. М., 1994

Допоміжна

11. Рубинштейн С.Я. Психология умственно отсталого школьника. М., 1984

12. Лубовский В.Й. Психологические проблеми диагностики аномального развития детей. М.:"Педагогика", 1989

13. Худик В.А. Диагностика детского развития: методьі исследования. - К. "Освіта", 1992

14. Зкспериментально-психологическое исследование детей в период преддошкольной диспансери-зации. Методические рекомендации. М., 1978

15. Забрамная С.Д. Ваш ребенок учится во вспомогательной школе. М., 1993

16. Родименко К.С. Сучасна модель супроводу дітей з особливими потребами. // Дефектологія. №2, 2003

 

Інформаційні ресурси

1. Специальная (коррекционная) педагогика / Електронний ресурс / Режим доступу: http://www.studmed.ru/pedagogika/specialnaya-korrekcionnaya-pedagogika/

2. Електронна бібліотека ПНПУ ім. К.Д.Ушинського / Електронний ресурс / Режим доступу: http://library.pdpu.edu.ua/

3. Електронні ресурси журналів: "Вопросы психологии", "Психологический журнал", "Практическая психология и социальная работа", «Наука та освіта» тощо.

ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.16.13 (0.018 с.)