Вимоги до оформлення текстового матеріалуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Вимоги до оформлення текстового матеріалу3.1. Текст роботи має бути написаний або набраний на комп'ютері та роздрукований з одного боку стандартних аркушів білого паперу A4 (210x297 мм), які зшиваються за допомогою спеціальних папок або палітурки. Робота, подана в рукописному варіанті, має бути написана розбірливим почерком.

Робота виконується українською мовою.

Для зручності сприйняття на сторінці має бути 3-4 абзаци.
Роботу слід уважно вичитати. Усі виправлення робити тим же кольором, яким написано (надруковано) роботу: зафарбувати коректором з подальшим написанням зверху. Слід пам'ятати, що на одній сторінці не повинно бути більше п'яти виправлень; текст має легко читатися, особливо це стосується рукопису.

Не допускаються текстові вставки, доповнення на полях, звороті аркуша, окремих аркушах.

Перенос складів у словах не використовується.

Не допускаються скорочення слів, а вживання абревіатури дозволяється після того, як в тексті уже використовувалося її змістове словосполучення зі вказівкою в дужках такої абревіатури. Якщо тема роботи така, що необхідно використовувати багато абревіатур і специфічних скорочень, то можна на третій сторінці, тобто після Змісту і перед Вступом, подати Список умовних скорочень.

3.2. Нумерація: сторінки рахуються з титульної, але на титульній сторінці та на листі-завданні номер не вказується. Починаючи з третьої сторінки цифра ( 3, 4 ...) проставляється у правому верхньому куті аркуша без крапки і будь-яких інших графічних позначок. Наскрізна нумерація зберігається до останньої сторінки роботи. Текст іноземною мовою може бути цілком надрукований або вписаний від руки. У друкованому варіанті на одній сторінці тексту міститься 38-40 рядків по 68-70 знаків у кожному. Друк має бути чітким, чорного кольору. Абзацний відступ має бути однаковим в усій роботі - 1,2-1,25 пунктів на комп'ютері, що приблизно дорівнює 5 знакам.

3.3 Формати листів

Встановлено наступні формати:

· аркуш формату А4 (210х297 мм);

· поля: зліва 30 мм, справа –10-15 мм, зверху та знизу – не менше як 20 мм;

· міжрядковий інтервал 1,5 на комп'ютері, тобто 6-7 мм;

· шрифт Times New Roman;

· кегль шрифту 14 (1,8 мм) - для всього тексту;

ФУНКЦІОНУВАННЯ СКЛАДНИХ ОДИНИЦЬ

3.4 Оформлення розділів, підрозділів, пунктів

· назви розділів роботи – великими літерами, з нової сторінки, напівжирний шрифт кегль 18, крапка в кінці назви не ставиться;

Заголовки частин ЗМІСТ, ВСТУП, РОЗДІЛ, ВИСНОВКИ, СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ, ДОДАТКИ друкуються великими літерами, шрифт 18, напівжирний. Підкреслення, оформлення іншими кольорами, а також перенос не допускаються.

Слово „Розділ" не пишуть, а пишуть його номер, ставлять крапку, а далі у тому ж рядку вказують назву розділу, в кінці крапку не ставлять, наприклад:

· назви підрозділів роботи – з великої літери, відступивши від попереднього тексту 15 мм, напівжирний шрифт кегль 16, крапка в кінці назви не ставиться.

Підрозділи розпочинаються з абзацного відступу (не з нової сторінки), нумеруються подвійними індексами (наприклад, 2.З). Заголовки підрозділів друкуються у тому ж рядку після індексу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою:

2.1 Українські словотворчі одиниці. Стилістичний аспект

· цифри розділів / підрозділів – арабські.

· пункти нумерують у межах кожного підрозділу (2.1.3 - третій пункт першого підрозділу другого розділу). Заголовки пунктів друкують з великої літери, з абзацного відступу в підбір до тексту (не пропускаючи рядків). Такий заголовок можна підкреслити, а в кінці його - поставити крапку, наприклад:
2.1.3 Складені словотворчі одиниці.
Підпункти нумерують в межах кожного пункту за такими ж правилами.

· Відстань між назвою розділу і наступним текстом, а також між назвами розділу і підрозділу (параграфа, пункту) дорівнює 15 мм (шрифт 14, інтервал1,5, через рядок), тобто є більшою, ніж у тексті. Всередині заголовка текстовий інтервал зберігається. Тобто назва розділу та підрозділу відділяється від основного тексту відстанню 15 мм (шрифт 14, інтервал1,5, через рядок). Назва пункту – не відділяється.

· Формули, умовні знаки мають бути вписані в текст чорним кольором, чітко, розбірливо. Розміри знаків для формул рекомендовано такі: великі літери та цифри - 7-8 мм., малі літери - 4 мм, показники та індекси - не менше 2 мм (при друкуванні відповідно шрифт 18, 14, індекс – спеціальною кнопкою на панелі інструментів).

· Таблиці, креслення, малюнки, графіки, фотографії як в основному тексті, так і в додатках слід виконувати на стандартних аркушах. Підписи та пояснення розміщувати безпосередньо під малюнком, фотографією тощо.

· Ілюстрації, таблиці бажано подавати з роботі одразу ж після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Сторінки, на яких вони розміщені, включаються до загальної нумерації сторінок. Якщо таблиця, малюнок, креслення за розміром перевищують формат А4, їх виконують на більших аркушах, але рахують як одну сторінку і розміщують у відповідних місцях після згадування у тексті або у додатках. Такі аркуші складаються до розміру формату А4.

Формули, таблиці, ілюстрації (фотографії, креслення, схеми, графіки, карти тощо) нумеруються послідовно у межах розділу:
- формули, рівняння нумеруються в дужках без слова «формула», «рівняння», наприклад: (5.3) - третя формула п'ятого розділу. Нумерувати рекомендовано формули та рівняння, на які є посилання в тексті. Посилання виконуються таким чином: у формулі (5.3)...; із рівняння (3.1) випливає … ; [див формулу (5.3)]. Номер формули наводиться біля правого поля сторінки навпроти останнього рядка формули; рівняння і формули варто для наочності виділяти з тексту вільними рядками (вище і нижче формули залишати один вільний рядок). Якщо рівняння за розміром перевищує один рядок, його переносять на інший після знаків /-1 + 1-1x1:1, номер вказується на рівні останнього рядка; таблиці та ілюстрації нумерують послідовно у межах розділу (додатка). Номер має складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації (таблиці), між якими ставиться крапка, наприклад: "Таблиця 1.2" - друга таблиця першого розділу; "Рисунок 1.2" - другий рисунок першого розділу (ілюстрації позначають словом „Рисунок"). При цьому номер ілюстрації, її назву і пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією, а напис „Таблиця" із зазначенням номера та її назву - над таблицею: слово „Таблиця" та її номер в правому куті а назва – нижче по центру великими буквами, в кінці номера та назви крапка не ставиться. Наприклад:

Таблиця 3.2

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

 

При переносі частини таблиці на іншу сторінку зверху справа вказують: „Продовження таблиці 1.2". Якщо в роботі одна ілюстрація або одна таблиця, їх нумерують за загальними правилами.

Таблиця у разі переносу на іншу сторінку повинна містити нумерацію колонок, на кожній сторінці таблиця «закривається» горизонтальною лінією, а на новій сторінці справа пишеться (наприклад): Продовження табл. 2.1 , потім нумеруються колонки.


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Київський національний університет технологій та дизайну

КОЛЕДЖ

Допущено до захисту

Директор Коледжу

____________(Л.П. Хмелевська)

___________ 201__ р.

 

 

ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ

 

 

Тема___________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Спеціальність5.02020701 «Дизайн»

Спеціалізація ________________

Курс _____ Група _____________

Студент ________________________________/_______________/

(Прізвище І. П.)

Керівник дипломного проектування_______/________________/

(Прізвище І. П.)

Консультанти дипломного проектування:

з ескізної частини ________________________/_______________/

(Прізвище І. П.)

з модельно–конструкторської частини______/_______________/

(Прізвище І. П.)

з технологічної частини___________________/_______________/

(Прізвище І. П.)

з економічної частини ____________________/________________/

(Прізвище І. П.)

з охорони праці __________________________/_________________/

(Прізвище І. П.)

КИЇВ

201__


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Київський національний університет технологій та дизайну

КОЛЕДЖ

 

Затверджено

Заступник директора

З навчальної роботи

_________(О.І. Малахова)

________________ 201__ р.

ЗАВДАННЯ

ДЛЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУВАННЯ

студенту__________________________________________________________

(Прізвище, ім'я, по - батькові)

спеціальність _5.02020701 «Дизайн»

спеціалізація _________________

курс_______ група ____________

ТЕМА ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ЗАВДАННЯ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ГРАФІЧНА ЧАСТИНА

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

 

Дата видачі завдання _____________________Термін закінчення ДП____________________

Керівник дипломного проектування __________________________/________________/

(Прізвище І.П.)

Розглянуто на засіданні циклової комісії _____________________________________________

Протокол № ____ від __________ Голова циклової комісії __________ /__________________/


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Київський національний університет технологій та дизайну

КОЛЕДЖ

Допущено до захисту

Директор Коледжу

____________(Л.П. Хмелевська)

___________ 201__ р.

 

 

ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ

 

 

Тема___________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Спеціальність5.02021101 «Художнє фотографування»

Курс _____ Група _____________

Студент ____________________________________/_______________/

(Прізвище І. П.)

Керівник дипломного проектування__________/________________/

(Прізвище І. П.)

Консультанти дипломного проектування:

з технологічної частини _______________________/_______________/

(Прізвище І. П.)

з практичної частини___________________/_______________/

(Прізвище І. П.)

з економічної частини ____________________/________________/

(Прізвище І. П.)

з охорони праці __________________________/_________________/

(Прізвище І. П.)

КИЇВ

201__


 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Київський національний університет технологій та дизайну

КОЛЕДЖ

 

Затверджено

Заступник директора

З навчальної роботи

_________(О.І. Малахова)

________________ 201__ р.

ЗАВДАННЯ

ДЛЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУВАННЯ

студенту_______________________________________________________________

(Прізвище, ім'я, по - батькові)

спеціальність 5.02021101 «Художнє фотографування»

курс_______ група ____________

ТЕМА ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ЗАВДАННЯ

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

 

Дата видачі завдання ____________________Термін закінчення ДП______________________

Керівник дипломного проектування _____________________________/__________________/

(Прізвище І.П.)

Розглянуто на засіданні циклової комісії _____________________________________________

Протокол № ____ від _______ Голова циклової комісії ________________ /_______________/
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.217.174 (0.009 с.)