Порядок утворення Верховної Ради України.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Порядок утворення Верховної Ради України.Порядок утворення Верховної Ради України.

Згідно К ВРУ є єдиним органом законодавчої влади в У. Також конститут визначається загальни склад ВРУ, встановлюється строк її повноважень на 4 р. Колегіальний характер ВРУ як парламенту У полягає насамперед у її складі та порядку роботи. ВР складається з 450 депутатів і є повноважною за умови обрання не менш як даох тритин від її конст складу. Законодавством передбачається що виборчий процес в У здійснюється на засадах вільного і рівноправного висування кандидатів у депутати, гласності і відкритості, рівності можливостей для всіх кандидатів у проведенні виборчої компанії, неупередженості до кандидатів з боку держ органів, установ і організацій, органів місцевого самовряджування, свободи агітації. Депутатом може бути лише повністю дієздатна особа, яка є громадяном Укр. і володіє активним виборчим правом, проживає на укр. протягом останніх 5 років, не менше 21 р. Повноваження народних деп. починається з моменту складання присяги, а до цього центральна виборча комісія по виборах народних деп. оголошує про обрання того чи іншого громадянина Укр. народним деп., а це залежить від результатів виборів по кожному з 450 виборчих округів. Згідно з Конст чергові вибори до ВРУ призначаються на останню неділю березня останнього року повноважень ВРУ з тим щоб було достатньо часу для оптимального проведення самих виборів, підрахування голосів та визначення результатів виборів до початку роботи осінньої сесії ВРУ нового скликання. Рада має зібратися на першу сесію не пізніше ніж на 30 день після офіційного оголошення результатів виборів.

Однією із істотних особливостей нашого парламенту є його однопалатність.

Компетенція Верховної Ради України.

В Конст закрипелено шірокі повноваження широкі повноваження ВРУ, які визначають її місце та роль у державі. Всі ці повноваження умовно можна поділити на групи: 1. повноваження по'язані з внесенням змін до К Укр; 2. з функцією контролю за бюджетом; 3. визначенням засад політики держ та програм суспільного розвитку; 4. визначен- ням взаємовідносин ВРУ і президента Укр;5. формуванням інших держ органів; 6. з функцією парламенсбкого контролю ВРУ; 7. огранізацією адміністративно-територіального поділу Укр; 8. здійсненням зовнішніх фуннкцій держ та деяких інших. Однак перелічені у статті конституції повноваження ВРУ не є вичерпаними, вони доповнюються і деталізуються положеннями інших статей, тобто дострокове припинення повноваження Президента. Крім того оцінюючи межі повноважень ВРУ не слід забувати про положення статті 92 Конст, яка окреслює коло питань що вирішуються виключно законами Укр

79.Комітети Верховної Ради України та їх повноваження.ВРУ затверджує перелік комітетів ВРУ, обирає голів цих комітетів. Комітети Верховної Ради України здійснюють законопроектну роботу, готують і попередньо розглядають питання, віднесені до повноважень Верховної Ради України. Основною формою роботи комітетів є засідання. Основними функціями комітетів є: 1) законопроектна робота, яка включає організацію розробки за дорученням Верховної Ради України чи з власної ініціативи проектів законів та інших актів; 2) збір, вивчення, дослідження інформації з питань, що належать до компетенції комітетів, організація слухань з цих питань, в тому числі на засіданнях Верховної Ради України; 3) попередній розгляд та підготовка висновків і пропозицій щодо ратифікації чи денонсації міжнародних договорів і угод, проектів перспективних програм економічного і соціально-культурного розвитку України, звітів про їх виконання та інших питань 4) участь у складанні, прийнятті, контролі за виконанням державного бюджету в частині, що віднесена до компетенції комітетів, з метою забезпечення доцільності, економності та ефективності використання державних коштів 5) обговорення кандидатур посадових осіб, призначення яких відповідно до законодавства погоджується з комітетами, підготовка відповідних висновків щодо цих осіб. Ограгіназація і порядо діяльності комітетів ВР встановлюється законом. Обов'язки – якісно і вчасно підготовити законопроекти, зробити висновки та рекомендації.

Організація роботи Верховної Ради України.

ВРУ як колегіальни законодавчий орган здійснює свою діяльність в особливій організаційній формі, збираючись на сесії ВР. В період сесію нар деп. не лише опрацьовують у парламентських комітетах законопроекти, інші питання діяльності законодавчого органу, а й приймають законодавчі акти на пренарних засіданнях шляхом голосування депутатами особисто, а також працюють у своїх виборчих округах. Новообрана ВР на першу сесію збирається не пізніше ніж на 30 день після офіційного оголошення результатів виборів. Це означає що перша сесія не є черговою чи позачерговою сесією, а є особливою сесією, порядок зібрання якої має спеціально регулюватися законом про регламент ВРУ відповідно до вимог Конст. Президія сесії визначає головуючого на кожне засідання ВР, організовує роботу парламенту та підписує прийняті нею акти до обрання голови ВР. З обранням голови ВР президія сесії припиняє свою діяльність, а засідання ВР веде голова ВР. Поярдок роботи встановлюється її регламентом. Чергові сесії ВР починаються першого вівторка лютого і вересня кожного року. Позачергові сесії скликаються на вимогу не мненш як 150 нар деп. або на вимогу президента Укр. при цьому вимога про скликання позачергової сесії повинно супроводжуватися зазначенням порядку денного позачергової сесії. Така сесія за звичайних умов, скликається в продовж 10 днів після надходження вимоги про скликання позачерг сесії. Засідання ВР проводяться відкрито але за рішенням більшості від конст складу ВР. Поядок денний чергової сесії ВР затверджуєть на кожну чергову сесію. Рішення про зміну чи включення питань і затвердженого в цілому порядку денному приймається не менш як 2/3 голосів деп. від конст складу ВР.

Порядок проведення виборів Президента України.

Президент України обирається громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права щляхом таємного голосування строком на п'ять років. До кандидата у Президента України висуваються певні вимоги.Він повинен бути громадянином України. Кандидат у Президенти повинен досягти 35 років. Кандидат у Президенти повинен протягом десяти останніх перед днем виборів років проживати в Україні. Цей крок робиться для того, щоб він міг орієнтуватись в особливостях суспільного життя країни. Кандидат повинен мати право голосу, володіти активним виборчим правом і не може бути обмеженим у виборчих правах. Кандидат у Президенти має володіти державною мовою, якою відповідно до ч. 1 ст. 10 Конституції є українська.Одна й та сама особа не може бути Президентом України більш, ніж два строки підряд. Ця норма покликана запобігти тривалому перебуванню при владі однієї особи, оскільки це, як свідчить історичний досвід, часто призводить до встановлення антидемократичних державно - правових режимів. Водночас Конститкція України не забороняє переобрання особи Президентом на третій строк після того, коли цю посаду займала інша особа. Президенту України забороняється мати інший представницький мандат, тобто бути членом якихось виборних органів, а також обіймати посаду в державних або громадських органів та організаціях, займатисяпідприємницькою діяльністю. Вибори Президента України є рівними: громадяни беруть участь у виборах на рівних засадах, кожний виборець має один голос. Новообраний Президент України присткпає до виконання своїх обов'язків не пізніше ніж через 30 днів після офіційного оголошення результатів виборів, з моменту складення народові на урочистому засіданні Верховної Ради України. А у разі, коли Президента обрано на позачергових виборах, - у п'ятиденний строк після офіційного оголошення результатів виборів.

Діяльність депутата.

Одним з обов’язків нар Деп. є присутність та участь у засіданнях ВРУ. Пленарні засідання ВРУ, комітетів, комісій, є ефективними, якщо депутати не тільки присутні на них, але й беруть участь у роботі, а саме: подають пропозицію щодо порядку денного, процедур обговорення питань, виступають у обговоренні питань, проектів актів ВР, її органів, голосують тощо. Депутат, як член ВР користується ухвального голосу з усіх питань, що розглядаються на пленарних засіданнях ВР та її органів до складу яких він входить. Деп. має право брати участь у роботі комітетів, комісій, членом яких він не є, з правом дорадчого голосу. Нар деп. має право законодавчої ініціативи у ВР. Це право право він може реалізувати у формі внесення: 1) проекту нового закону, проекту закону про зміну чи доповнення закону або про його скасування; 2) обґрунтованої пропозиції про необхідність прийняття нового закону; 3) пропозицій та поправок до законодавчої ініціативи, що розглядається ВР. Активність деп. на пленарних засіданнях забезпечується наданим йому правом: брати участь у дебвтах; ставити питання доповідачам, головуючому на засіданні; давати довідки, виступати с пропозиціями що до порядку і з мотивів голосування; проголошувати, за попередньою згодою головуючого, тексти звернень заяв, резолюцій, петицій громадян чи їх об’єднань, якщо вони мають суспільне значення.

Порядок утворення Верховної Ради України.

Згідно К ВРУ є єдиним органом законодавчої влади в У. Також конститут визначається загальни склад ВРУ, встановлюється строк її повноважень на 4 р. Колегіальний характер ВРУ як парламенту У полягає насамперед у її складі та порядку роботи. ВР складається з 450 депутатів і є повноважною за умови обрання не менш як даох тритин від її конст складу. Законодавством передбачається що виборчий процес в У здійснюється на засадах вільного і рівноправного висування кандидатів у депутати, гласності і відкритості, рівності можливостей для всіх кандидатів у проведенні виборчої компанії, неупередженості до кандидатів з боку держ органів, установ і організацій, органів місцевого самовряджування, свободи агітації. Депутатом може бути лише повністю дієздатна особа, яка є громадяном Укр. і володіє активним виборчим правом, проживає на укр. протягом останніх 5 років, не менше 21 р. Повноваження народних деп. починається з моменту складання присяги, а до цього центральна виборча комісія по виборах народних деп. оголошує про обрання того чи іншого громадянина Укр. народним деп., а це залежить від результатів виборів по кожному з 450 виборчих округів. Згідно з Конст чергові вибори до ВРУ призначаються на останню неділю березня останнього року повноважень ВРУ з тим щоб було достатньо часу для оптимального проведення самих виборів, підрахування голосів та визначення результатів виборів до початку роботи осінньої сесії ВРУ нового скликання. Рада має зібратися на першу сесію не пізніше ніж на 30 день після офіційного оголошення результатів виборів.

Однією із істотних особливостей нашого парламенту є його однопалатність.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.232.88 (0.01 с.)