ТОП 10:

Р о з д і л ІV. Конституційний статус людиниІ громадянина в Україні

 

Поняття основних прав і свобод людини і громадянина, їх співвідношення. Міжнародні стандарти прав людини та їх відображення в Конституції України. Поняття конституційно-правового статусу громадянина, його елементи. Тенденції конституційного регулювання основних прав, свобод і обов’язків громадян України на сучасному етапі державотворення в Україні.

Поняття громадянства України. Основні принципи громадянства. Законодавство про громадянство. Особи, які є громадянами України. Підстави набуття та припинення громадянства України. Громадянство дітей при зміні громадянства батьків. Органи, які беруть участь у вирішенні питань громадянства, та їх компетенція. Процедури з питань громадянства.

Поняття та особливості основних прав і свобод громадян України, їх класифікація і юридичні властивості. Конституційно-правове регулювання основних особистих, політичних, соціально-економічних, екологічних та культурних прав громадян України, їх відповідність міжнародним стандартам прав людини. Механізм захисту конституційних прав і свобод громадян України. Гарантії основних прав і свобод громадян та їх конституційне закріплення. Основні обов’язки громадян України, їх загальна характеристика.

Конституційно-правовий статус національних меншин в Україні.

Законодавство України про правовий статус іноземців. Основні права, свободи та обов’язки іноземних громадян. В’їзд в Україну та виїзд з України іноземців. Особливості правового статусу іноземців. Поняття біженців, особливості їх правового статусу. Нормативне регулювання правового положення біженців.

Поняття надзвичайного стану, умови й порядок його введення та припинення. Заходи, що застосовуються в умовах надзвичайного стану. Гарантії прав людини і громадянина України в умовах надзвичайного стану.

 

Р о з д і л V.Конституційне регулювання

референдумів та виборчої системи України

 

Поняття виборчої системи і виборчого права. Типи виборчих систем у світі. Виборча система України та її загальна характеристика. Принципи виборчого права. Порядок та строки призначення виборів. Виборчі округи й виборчі дільниці. Виборчі комісії. Списки виборців. Висунення і реєстрація кандидатів у депутати. Гарантії діяльності кандидатів у депутати та інших учасників виборів. Передвиборча агітація. Фінансування виборів. Порядок проведення голосування, підрахунку голосів і визначення результатів виборів.

Поняття референдуму, його види. Предмет всеукраїнського та місцевих референдумів. Порядок призначення, підготовки та проведення референдумів. Правовий статус комісій по проведенню референдумів. Визначення і опублікування результатів референдуму. Юридичні наслідки референдумів. Дорадче опитування громадян України.

4.

5. Р о з д і л VІ.Конституційно-правовий статус органів державної влади України

 

Конституційна система влади в Україні. Поняття й види органів державної влади в Україні. Принципи організації і функціонування органів держави.

Конституційно-правове регулювання правового статусу Верховної Ради України. Структура і компетенція парламенту України. Парламентські комітети та комісії. Законодавчий процес. Організація роботи законодавчого органу. Акти Верховної Ради України. Спеціалізовані органи парламентського контролю (Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Рахункова палата).

Характеристика законодавства України про правовий статус народних депутатів України. Строки повноваження народного депутата України, дострокове припинення його повноважень. Права та обов’язки народного депутата України, гарантії його діяльності. Права та обов’язки депутатів місцевих рад. Основні гарантії депутатської діяльності.

Правовий статус Президента України. Президент України як глава держави, його повноваження. Гарантії його діяльності. Акти Президента України. Підстави дострокового припинення повноважень Президента України. Правовий статус Ради національної безпеки і оборони України.

Характеристика законодавства, що регулює правовий статус Кабінету Міністрів України. Склад Уряду України, його повноваження в різних сферах громадського життя, взаємовідносини з Президентом та парламентом. Акти Кабінету Міністрів України. Правовий статус центральних органів виконавчої влади. Місцеві державні адміністрації, їх правове положення.

Судова система України, її конституційно-правове регулювання. Призначення суддів і їх звільнення. Основні засади судочинства. Статус Вищої ради юстиції та її повноваження.

Прокуратура у системі державного механізму, її завдання і функції. Повноваження прокуратури, організація її діяльності, роль в забезпеченні прав людини і громадянина.

Законодавство про Конституційний Суд України. Конституційний Суд у системі державних органів України, його місце і значення для державотворчого процесу. Порядок формування Конституційного Суду, строки повноважень, компетенція. Роль Конституційного Суду в забезпеченні конституційної законності в Україні, охороні Конституції. Конституційне судочинство. Акти Конституційного Суду України.

 

Р о з д і л VІІ.Територіальний устрій України. Місцеве самоврядування

 

Поняття територіального устрою. Співвідношення понять “федерація”, “унітарна держава”, “конфедерація”. Адміністративно-територіальний устрій України та його конституційно-правове регулювання. Система адміністративно-територіального устрою України.

Поняття та види автономій. Конституційно-правовий статус Автономної Республіки Крим. Конституція Автономної Республіки Крим та її загальна характеристика. Предмети відання Автономної Республіки Крим. Органи влади Автономної Республіки Крим. Представництво Президента в Автономній Республіці Крим.

Поняття місцевого самоврядування, його система й структура. Особливості здійснення місцевого самоврядування в містах Києві та Севастополі. Статус місцевих рад та інших органів і посадових осіб місцевого самоврядування. Матеріально-фінансова основа місцевого самоврядування. Захист прав місцевого самоврядування.

 

 

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

6.

7. 1. Поняття і предмет конституційного права України

8. як провідної галузі права

 

План

 

1. Поняття, предмет і метод конституційного права України як галузі права.

2. Конституційно-правові норми, їх класифікація і особливості.

3. Конституційно-правові інститути, їх види.

4. Конституційно-правові відносини: їх суб’єкти, об’єкти, види.

5. Джерела конституційного права України як галузі права.

6. Поняття і предмет науки конституційного права України, її система.

7. Актуальні проблеми науки конституційного права України на сучасному етапі.

 

8. С п и с о к л і т е р а т у р и

 

Погорілко В., Федоренко В. Поняття, види і структура конституційних норм // Право України. – 2001. – № 11.

Погорілко В., Федоренко В. Джерела конституційного права України: поняття, види і система // Право України. –2002. – № 3.

Поваляєва М. Інститути конституційного права України: поняття, ознаки та критерії розмежування // Право України. – 2000.– № 5.

Федоренко В.Л. Інститут конституційно-правових відносин в системі конституційного права України // Наук. вісн. Чернів. ун-ту. – Правознав. – 2005. – Вип. 286.

Федоренко В. Поняття системи конституційного права України // Право України. – 2000. – № 7.

Федоренко В.Л. Теоретичні основи системи конституційного права України // Держава і право. – 2006. – Вип. 34.

Шаповал В. Суб’єкти конституційного права України: постановка проблем теоретичного визначення // Право України. – 2000. – № 8.

Шаповал В. Конституція як форма (джерело) конституційного права України (питання теорії) // Право України. – 1999. – № 6.

 

2. Теоретичні засади Конституції

 

П л а н

 

1. Поняття конституції та конституціоналізму.

2. Сутність конституції.

3. Класифікація конституцій.

4. Мова і стиль конституції.

5. Функції конституції.

6. Юридичні властивості конституції.

 

9. С п и с о к л і т е р а т у р и

 

Речицкий В. Конституционализм. Украинский опыт. – Х.: Фолио. – 1998.

Стецюк П.Б. Основи теорії конституції та конституціоналізму: Курс лекцій. Ч.1.– Л., 2003.

Тацій В., Тодика Ю. Проблеми становлення сучасного конституціоналізму в Україні // Право України. – 2001. – № 6.

Тодика Ю.М. Функції Конституції України та її загальна характеристика // Вісн. Акад. прав. наук. –1997. – № 1.

Тодыка Ю.Н. Конституция Украины: проблемы теории и практики. – Х.: Факт, 2000.

Тодыка Ю.Н. Конституция Украины – Основной Закон государства и общества. – Х.: Факт, 2001.

Шаповал В. Верховенство закону як принцип Конституції України // Право України. – 1999. – № 1.

 

3. Характеристика чинної Конституції України

 

П л а н

 

1. Історія українського конституціоналізму.

2. Загальна характеристика Конституції України

3. Порядок прийняття і внесення змін до Конституції України.

4. Конституційна реформа 2004 року.

5. Конституція України як особливий об’єкт охорони з боку суспільства і держави.

 

С п и с о к н о р м а т и в н и х а к т і в т а л і т е р а т у р и

 

Колісник В. Конституційна реформа в контексті посилення політичної відповідальності // Вісн. Акад. прав. наук України. – 2005. – № 1.

Кравців О.Р. Конституційна реформа і поділ влади: конфлікти чи взаємодія? // Бюл. м-ва юстиції України. – 2006. – № 11.

Слюсаренко А.Г., Томенко Т.В. Історія української Конституції. – К.: т-во Знання, 1993.

Тація В.Я., Тодика Ю.М. Методологічні питання розвитку конституційного процесу // Право України. – 1996. – № 12.

 

4. Механізм реалізації Конституції України.

Тлумачення Конституції України

 

П л а н

 

1. Поняття і структура механізму реалізації Конституції України.

2. Фактори, що впливають на реалізацію Основного Закону України.

3. Поняття та види тлумачення Конституції України.

4. Способи тлумачення Конституції України.

5. Практика тлумачення Конституції України Конституційним Судом України.

С п и с о к л і т е р а т у р и

 

Тацій В.Я. Проблеми реалізації Конституції України // Вісн. Акад. прав. наук України. –2000.– № 2(21).

Тодыка Ю.Н. Толкование Конституции и законов Украины: теория и практика. – Х.: Факт, 2001.

 

5. Засади конституційного ладу України

 

П л а н

 

1. Поняття конституційного ладу України та його засад. Закріплення засад конституційного ладу України в Основному Законі України.

2. Людина як найвища соціальна цінність.

3. Конституційне закріплення суверенітету українського народу і форми його реалізації.

4. Конституційні засади державного суверенітету України та його гарантії.

5. Конституційна характеристика України як правової, демократичної, соціальної держави.

6. Конституційний принцип поділу влади та його втілення в державно-правовій практиці України.

7. Конституційний принцип верховенства права, конституції і законів України.

8. Конституційні засади політичної системи України.

9. Конституційні засади економічної системи України.

10.Правовий статус мов в Україні.

11.Міжнародно-правові аспекти засад конституційного ладу України.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.45.196 (0.011 с.)