Характеристика майна підприємства за балансомМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Характеристика майна підприємства за балансомТаблиця 1

Характеристика майна підприємства за балансом

Показники На 31.12.2007р. На 31.12.2009р. Відхилення
тис. грн. питома вага, %. тис. грн. питома вага, % +, - % пунк- тів струк-тури
I.Необоротні активи 42,2 47,9 -60 -3.6 5,7
Нематеріальні активи 0,02 2,6 2,58
Основні засоби 34,7 45,3 10,6
Відстрочені податкові активи 7,3 - - -285 - -7,3
Інші необоротні активи 0,2 0,03 -5 -83.3 -0,17
II.Оборотні активи 57,8 -258 -24 -5,8
Виробничі запаси 0,3 0,3  
Незавершене виробництво 32,2 44,1 11,9
ДЗ за виданими авансами 3,4 0,3 -93 -3,1
ДЗ із внутрішніх розрахунків 0,2 - - -9 - -0,2
Дз за товари. роботи. послуги 1,5 - - -59 - -1,5
Грошові кошти в національній валюті 20,2 7,2 -769 -70 -13
Дз з бюджетом 0,03 - - -1 - -0,03
III.Витрати майбутніх періодів 0,01 0,1 1,09
Активи 100,00 100,00 -586 -15 х

 

Базою інформації для складання відповідного порівняльного балансу форма №1, що наведений у таблиці 1 «Аналіз структури та динаміки активів підприємства» є «Баланс», яка надає нам можливість визначити розмір і структуру активів балансу, якими розпоряджається і використовує підприємство. Аналізуючи детально ми можемо сказати, що «Активи» зменшились порівнюючи 2007 рік з 2009 роком на 586 тис.грн., тобто на 15 %. Найбільшого зменшення набули « «Відстрочені податкові активи»( це сума податку на прибуток, що підлягає включенню на покриття в наступних періодах внаслідок тимчасової різниці між обліковою та податковою базами оцінки прибутку) на 285 тис.грн.«Оборотні активи набули теж зменшення на тис.грн, них «Грошові кошти та їх еквіваленти в національній валюті»( кошти в касі, на поточних та інших рахунках в банках, які можуть бути використані для поточних операцій, а також еквіваленти в національній та іноземній валюті ) на 769 тис.грн, «дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги » на 59 тис.грн. Збільшення відбулось у таких статтях як «ДЗ за виданими авансами», на 123 тис.грн., та «Незавершене виробництво» на 209 тис.грн., «Основні засоби» неа 149 тис.грн. Це значить що дане підприємство займається наданням послуг проектно-конструкторського характеру тому відбулось збільшення таких статтів.

Вище перераховані показники активів інституту свідчать про його позитивний фінансовий стан, що є максимально важливим в діяльності кожного підприємства

Пасиви підприємства (тобто джерела фінансування його активів) складаються з власного капіталу і резервів, довготермінових зобов'язань, поточних зобов'язань та кредиторської заборгованості.

Під капіталом розуміють матеріальні засоби і грошові кошти, вкладені в підприємство з метою здійснення підприємницької діяльності. Глибше зрозуміти сутність капіталу можна розглянувши його класифікацію за різними ознаками.

1. За ознакою власності капітал поділяють на власний і позиковий.

До власного капіталу розуміють грошові кошти і матеріальні засоби, які самостійно формуються підприємством для забезпечення свого розвитку.

До позикового капіталу відносять грошові кошти та інше майно, що залучається для фінансування розвитку підприємства із зовнішніх джерел на платній поворотній основі.[7]

Аналіз основних відмінностей між власним і позиковим капіталом показує, що за рахунок позикового капіталу підприємство має більше можливостей нарощення свого виробничого потенціалу, але при цьому зростає ризик втрати його фінансової стійкості.

За позичковий капітал власник отримує фіксовану винагороду у вигляді відсотків, за власний капітал — фіксованої винагороди немає, винагорода залежить від результатів діяльності і сплачується у вигляді дивідендів.

2. За тривалістю використання виділяють довгостроковий (постійний, перманентний) капітал і короткостроковий (змінний) капітал.

Склад пасивів підприємства за тривалістю їх використання

3. Залежно від напряму розміщення фінансових ресурсів в активи підприємства капітал поділяється на основний і оборотний

 

Таблиця 2

Характеристика джерел формування майна підприємства за балансом

Показники На 31.12.2007р. На 31.12.2009р. Відхилення
тис. Грн питома вага, % тис. грн. питома вага, % +, - % пунк- тів струк-тури
Пасиви х
I.Власний капітал 53,1 12,1
Статутний капітал 34,6 40,8 - - 6,2
Нерозподілений прибуток 6,4 12,3 5,9
II.Забезпечення наступних витрат і платежів - - - - - - -
III.Довгострокові зобовязання - - - - - - -
VI.Поточні зобовязання 46,9 -741 -32 -12,1
Поточні зобовязання з одержаних авансів 48,1 -581 -31 -9,1
Поточні зобовязання з бюджетом 4,7 -86 -47 -1,7
Поточні зобовязання з оплати праці 4,5 3,5 -57 -33 -1
Поточні зобов’язання зі страхуванням 1,5 1,3 -17 -29 -0,2
Поточні зобовязання з внутрішніх розрахунків 0,2 0,2 - - -

 

Розглядаючи «Аналіз структури та динаміки зобовязань підприємства» узагальнені у таблиці 2 ми бачимо що……

Зобов'язання –це зовнішня заборгованість суб'єкта господарювання, тобто зобов'язання перед банками, державою, постачальниками та працівниками.

А зараз проаналізуємо «зобов'язання підприємства» які мають тенденцію до збільшення порівнюючи 2007 рік з 2009 роком на 586 тис.грн. Найбільшу частку зменшення склали «Поточні зобов'язання» на 741 тис.грн, а саме «Поточні зобовязання з одержаних авансів»(аванси одержані від інших осіб у рахунок наступних поставок продукції, виконання робіт ( послуг) на 581 тис.грн., «поточні зобовязання з бюджетом»(заборгованість підприємства за усіма видами платежів до бюджету, включаючи податки з працівників підприємства на 86 тис.грн., «поточні зобовязання з оплати праці» (заборгованість підприємства з оплати праці, включаючи депоновану зарплату.) на 57 тис.грн. та «поточні зобов'язання зі страхуванням» на 17 тис. грн.

Збільшення відбулося у таких статтях –«власний капітал» на 155 тис.грн., «Статутний капітал» незмінився, залишився сталим, «нерозподілений прибуток» збільшився на 155 тис.грн.

Проаналізувавши ми бачимо що діяльність інституту є позитивною, що є найголовнішим.

Таблиця 3

Аналіз рівня показників фінансових результатів діяльності підприємства, тис. грн.

Показник Роки Відхилення 2009р. до 2007р.
+,- %
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3993,3   274,7
Податок на додану вартість 665,5 239,5
Акцизний збір - - - - -
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3327,6 229,4
Собівартість реалізованої продукції (тов, роб, послуг) 3217,6 197,4
Валовий прибуток
Інші операційні доходи 717,6 985,4
Адміністративні витрати 555,1 108,9
Витрати на збут - - - - -
Інші операційні витрати 224,3 230,7
Прибуток (збиток) від операційної діяльності 48,1 377,9
Інші доходи - - - - -
Фінансові витрати - - - - -
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 48,1 377,9
Податок на прибуток
Чистий прибуток (збиток) 36,1 282,9

 

У таблиці 3 наведено аналіз рівня показників фінансових результатів діяльності підприємства дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) порівнюючи 2009рік з 2007 роком відбулося збільшення на 274,7 тис. грн., що позитивним показником у діяльності інституту, ну і виходячи з цього податок на додану вартість теж відповідно збільшився на 239,5 тис. грн.

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг ) збільшився 229,4 тис.грн., значить інститут у 2009 році збільшив свої доходи, що є позитивною і дуже важливою позитивною характеристикою. Відповідно собівартість реалізованих робіт, послуг теж збільшилась на 197,4 тис. грн.Валовий прибуток набув збільшення на 32 тис.грн., прибуток від операційної діяльності теж збільшився на377,9 тис.грн. Інших доходів та фінансових витрат у всіх трьох періодах не було. Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування збісився на 377,9 тис.грн., тому податок на прибуток становить 95 тис. грн., ну і відповідно чистий прибуток 282,9 тис.грн.

Чистий прибуток — це частина балансового прибутку підприємства, що залишається в його розпорядженні після сплати податків, зборів, відрахувань і інших обов'язкових платежів до бюджету. Чистий прибуток використовується для збільшення оборотних коштів підприємства, формування фондів і резервів, і реінвестицій у виробництво.

Чистий прибуток є найважливішим фінансовим показником, який є джерелом подальшого розвитку підприємства.

Обсяг чистого прибутку залежить від обсягу валового прибутку і величини податків; виходячи з обсягу чистого прибутку, обчислюються дивіденди акціонерам підприємства. Тому ці показники потрібно збільшувати, і застосовувати всі можливі заходи для цього.

 

 

Таблиця 4

Таблиця 5

Таблиця 6

Таблиця 7

Таблиця 8

Таблиця 9

Таблиця 1

Характеристика майна підприємства за балансом

Показники На 31.12.2007р. На 31.12.2009р. Відхилення
тис. грн. питома вага, %. тис. грн. питома вага, % +, - % пунк- тів струк-тури
I.Необоротні активи 42,2 47,9 -60 -3.6 5,7
Нематеріальні активи 0,02 2,6 2,58
Основні засоби 34,7 45,3 10,6
Відстрочені податкові активи 7,3 - - -285 - -7,3
Інші необоротні активи 0,2 0,03 -5 -83.3 -0,17
II.Оборотні активи 57,8 -258 -24 -5,8
Виробничі запаси 0,3 0,3  
Незавершене виробництво 32,2 44,1 11,9
ДЗ за виданими авансами 3,4 0,3 -93 -3,1
ДЗ із внутрішніх розрахунків 0,2 - - -9 - -0,2
Дз за товари. роботи. послуги 1,5 - - -59 - -1,5
Грошові кошти в національній валюті 20,2 7,2 -769 -70 -13
Дз з бюджетом 0,03 - - -1 - -0,03
III.Витрати майбутніх періодів 0,01 0,1 1,09
Активи 100,00 100,00 -586 -15 х

 

Базою інформації для складання відповідного порівняльного балансу форма №1, що наведений у таблиці 1 «Аналіз структури та динаміки активів підприємства» є «Баланс», яка надає нам можливість визначити розмір і структуру активів балансу, якими розпоряджається і використовує підприємство. Аналізуючи детально ми можемо сказати, що «Активи» зменшились порівнюючи 2007 рік з 2009 роком на 586 тис.грн., тобто на 15 %. Найбільшого зменшення набули « «Відстрочені податкові активи»( це сума податку на прибуток, що підлягає включенню на покриття в наступних періодах внаслідок тимчасової різниці між обліковою та податковою базами оцінки прибутку) на 285 тис.грн.«Оборотні активи набули теж зменшення на тис.грн, них «Грошові кошти та їх еквіваленти в національній валюті»( кошти в касі, на поточних та інших рахунках в банках, які можуть бути використані для поточних операцій, а також еквіваленти в національній та іноземній валюті ) на 769 тис.грн, «дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги » на 59 тис.грн. Збільшення відбулось у таких статтях як «ДЗ за виданими авансами», на 123 тис.грн., та «Незавершене виробництво» на 209 тис.грн., «Основні засоби» неа 149 тис.грн. Це значить що дане підприємство займається наданням послуг проектно-конструкторського характеру тому відбулось збільшення таких статтів.

Вище перераховані показники активів інституту свідчать про його позитивний фінансовий стан, що є максимально важливим в діяльності кожного підприємства

Пасиви підприємства (тобто джерела фінансування його активів) складаються з власного капіталу і резервів, довготермінових зобов'язань, поточних зобов'язань та кредиторської заборгованості.

Під капіталом розуміють матеріальні засоби і грошові кошти, вкладені в підприємство з метою здійснення підприємницької діяльності. Глибше зрозуміти сутність капіталу можна розглянувши його класифікацію за різними ознаками.

1. За ознакою власності капітал поділяють на власний і позиковий.

До власного капіталу розуміють грошові кошти і матеріальні засоби, які самостійно формуються підприємством для забезпечення свого розвитку.

До позикового капіталу відносять грошові кошти та інше майно, що залучається для фінансування розвитку підприємства із зовнішніх джерел на платній поворотній основі.[7]

Аналіз основних відмінностей між власним і позиковим капіталом показує, що за рахунок позикового капіталу підприємство має більше можливостей нарощення свого виробничого потенціалу, але при цьому зростає ризик втрати його фінансової стійкості.

За позичковий капітал власник отримує фіксовану винагороду у вигляді відсотків, за власний капітал — фіксованої винагороди немає, винагорода залежить від результатів діяльності і сплачується у вигляді дивідендів.

2. За тривалістю використання виділяють довгостроковий (постійний, перманентний) капітал і короткостроковий (змінний) капітал.

Склад пасивів підприємства за тривалістю їх використання

3. Залежно від напряму розміщення фінансових ресурсів в активи підприємства капітал поділяється на основний і оборотний

 

Таблиця 2Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.242.204 (0.012 с.)