Аналогова та цифрова схемотехніка.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Аналогова та цифрова схемотехніка.Аналогові електронні пристрої

Методичні вказівки та завдання до виконання курсової роботи для студентів напрямів

0907 “Радіотехніка”,

1001 “Авіація та космонавтика”

0910 “Електронні апарати”

 

 

Київ 2003

УДК 621.38 (076.5)

ББК 3973.3р

А64

 

Укладач О. І. Давлет’янц

Рецензент Г. Ф. Конахович

 

Затверджено на засіданні секції факультету електроніки та телекомунікацій редколегії НАУ 15 листопада 2002 року.

 

А64
Аналогова та цифрова схемотехніка. Аналогові та електронні пристрої: Методичні вказівки та завдання до виконання курсової роботи. Укладач О. І. Давлет’янц. – К.: НАУ, 2002. – 30 с.

 

Методичні вказівки та завдання до виконання курсової роботи містять завдання для курсової роботи, рекомендації щодо її виконання, список літератури та довідковий матеріал з тематики завдань.

 

Призначені для студентів напрямів 0907 “Радіотехніка”, 1001 “Авіація та космонавтика”, 0910 “Електронні апарати”.

 


Загальні методичні вказівки

Курсова робота виконується згідно з індивідуальним завданням. Вихідні дані завдань визначаються за першою літерою прізвища студента та за двома останніми цифрами його залікової книжки.

Під час виконання курсової роботи необхідно:

- виконати розрахунок типових електронних каскадів згідно із заданими вихідними даними;

- скласти короткий опис схем;

- визначити значення параметрів сигналу та у разі необхідності зобразити епюри напруг у заданих точках схем.

Кожне завдання супроводжується методичними вказівками щодо вибору та розрахунку електричних схем.

У Додатках наведені всі довідкові матеріали, потрібні під час виконання курсової роботи.

У разі необхідності можуть бути використані також додаткові джерела інформації.

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 

1. Огороднійчук М.Д. Аналогові електронні пристрої. Підручник. Міністерство оборони України – К.: Київський ін-т ВПС, 2000 – 232 с.

2. Опадчий Ю. Ф., Глудкин О. П., Гуров А. И. Аналоговая и цифровая электроника. Учебник для вузов /Под ред. О. П. Глудкина/ – М.: Горячая Линия – Телеком, 2000. – 768 с.

3. Алексеев О. В. Электротехнические устройства. – М.: Энергоиздат, 1981. – 336 с.

4. Манаев Е.И. Основы радиоэлектроники. Учебное пособие для вузов. 2-е изд. Перераб. и доп. – М.: Радио и связь, 1985.

5. Основы промышленной электроники /Под ред. В.Г. Герасимова/ – М.: Высш. шк., 1986 . – 336 с.

6. Остапенко Г.С. Усилительные устройства. – М.: Радио и связь, 1989 – 400с.

7. Алексенко А.Г., Шагурин И.И. Микросхемотехника. – М. : Радио и связь, 1990. – 496 с.

8. Гершунский Б.С. Основы электроники и микроэлектроники. – К.: Высш. шк., 1989. – 423с.

9. СПРАВОЧНИК по расчету электронных схем /Под ред. Б. С. Гершунского/ – К.: Высш. шк., 1993. – 240 с.

Завдання 1.

Розрахувати параметри елементів схеми (рис. 1) підсилювального каскаду на транзисторі для вихідних даних, що визначаються за останніми двома цифрами номера залікової книжки (табл. 1).

 

 

Таблиця 1

Параметр Одиниці виміру Формула для розрахунку параметра
ЕРС джерела сигналу мВ
Вихідний опір джерела сигналу Ом
Нижня межова частота діапазону підсилюваних сигналів Гц
Верхня межова частота Гц
Опір навантаження кОм
Ємність монтажу вихідного ланцюга та навантаження пФ
Коефіцієнт підсилення по напрузі -

 

Побудувати такі графіки:

- осцилограму напруги на виході ненавантаженого джерела сигналу (гармонічне коливання);

- осцилограми напруг в точках схеми 1, 2, 3, 4, 5, а також при підключеному на вхід джерелі сигналу та присутності напруги живлення.

Прийнято наступні позначення:

-остання цифра номера залікової книжки;

- ­передостання цифра номера залікової книжки;

-двозначне число.

Тип транзистора та операційного підсилювача (ОП) задаються в табл. 2 у відповідності з першою літерою прізвища студента.

 

Таблиця 2

Перша буква прізвища студента А – Д Е – К Л – П Р – Ц Ч – Я
Операційний підсилювач К140УД7 К140УД8 К153УД1 К153УД5 К544УД2
Транзистор КТ301 КТ312 КТ315 ГТ305 ГТ309

 

Довідкові дані елементів з табл. 2 наведені у дод. 1 і 2.

Примітка. Дані, яких не вистачає для розрахунку параметрів обираються (обгрунтовуються) студентом самостійно.

 

Завдання 2.

Розрахувати інвертуючий та неінвертуючий підсилювачі на ОП для даних, наведених в табл. 1. Схема повинна містити ланцюги частотної корекції та балансування нуля.

 

Завдання 3.

Розрахувати симетричний мультивібратор на транзисторах (рис. 2) з такими параметрами: , , ; побудувати епюри напруг в точках схеми 1, 2, 3, 4 відносно до корпуса.

 

 

Амплітуду імпульсів (В) прийняти рівною ; довжину імпульсів (мкс) – ; довжину фронту імпульсів (мкс) – .

 

Завдання 4.

Розрахувати симетричний мультивібратор на ОП (рис. 3) для параметрів завдання 3, побудувати епюри напруг в точках схеми 1, 2, 3 відносно до корпусу.

Завдання 5.

Розробити схему на ОУ для реалізації заданого (табл. 3) нелінійного перетворення вхідного сигналу.

Дати опис роботи схемиии та навести вид осцилограм напруг на вході та виході схеми при подачі на її вхід напруги

.

Вид нелінійного перетворення обирається з табл. 3 за останньою цифрою ( ) номера залікової книжки.

Значення параметрів вхідного сигналу визначаються за передостанньою цифрою ( ) номера залікової книжки.

(В); (Гц).

 

Таблиця 3

 

 

Завдання 6.

Визначити вихідний код восьмирозрядного паралельного аналого-цифрового перетворювача (АЦП) при подачі на його вхід напруги , якщо відомо, що напрузі опору відповідає максимальне значення вхідного коду.

Прийняти наступні значення та (В):

; ,

де - остання цифра номера, а -передостання цифра номера залікової книжки.

Визначити, в якому діапазоні значень знаходиться вхідна напруга даного АЦП, якщо вихідний його код має одиницю тільки в старшому розряді (10000000).

 

Завдання 7.

Визначити значення напруг на виходах чотирирозрядних цифро-аналогових перетворювачів (ЦАП), показаних на рис. 4 та 5.

 

 

 

Визначити динамічний діапазон зміни вихідної напруги кожного ЦАП.

Вихідні дані для завдання 7 обирають з табл. 4 у відповідності з останньою цифрою номера залікової книжки.

Таблиця 4

Варіант (остання цифра номера залікової книжки) Uоп, В Вхідний двійковий код, Z3, Z2, Z1, Z0 R1, кОм R2, кОм R, кОм
3,0 0,5
2,0
1,0
4,0 0,5
1,5 0,5
2,5
5,0
3,5 0,5
4,5 0,5
5,0

Завдання 8.

Розрахувати параметри RC генератора з ланцюгами зсуву фаз (рис. 6).

 

Частота генерації (в кілогерцах) має дорівнювати

,

а значення коефіцієнта підсилювання

,

де MN двозначне число, що складається з двох останніх цифр номера залікової книжки.

Методичні вказівкиПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.10.166 (0.017 с.)