Розділ IV. Положення про Комітет по етиціМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розділ IV. Положення про Комітет по етиці8. Комітет по етиці створюється з метою забезпечення виконання положень цього Кодексу фізичними та юридичними особами, що повинні його виконувати.

8.1. Комітет по етиці має наступні повноваження:

ñ Контроль виконання положень цього Кодексу;

ñ Розгляд скарг щодо виконання положень цього Кодексу з винесенням Вердикту відносно них;

ñ Вживання заходів за результатами розглянутих скарг, передбачених «Розділом IV. Положення про Комітет по етиці», спрямованих на покарання винної сторони, якщо вона повинна виконувати положення цього Кодексу, але не виконує їх;

ñ Подання до законодавчого органу АФНУ пропозицій щодо внесення змін чи доповнень до цього Кодексу. Це стосується лише тих відносин, що не враховані в діючій редакції Кодексу або викладені нечітко.

ñ Комітет з етики (його члени) в частині виконання своїх обов’язків є незалежними та не підпорядковуються керівництву АФНУ та Голові місцевого осередку.

 

8.2. Комітет по етиці діє на територіальному рівні, у кожному місцевому осередку.

8.3. Вибори членів Комітету по етиці відбуваються кожні два роки, не пізніше 25 грудня на загальних зборах членів місцевого осередку, що вважаються повноважними згідно Статуту АФНУ.

8.4. Відповідальна особа за організацію, підготовку та проведення виборів - Голова місцевого осередку АФНУ. До його обов’язку входить організація виборів, забезпечення проведення підрахунку голосів та оголошення результатів.

8.5. Вибори членів Комітету по етиці відбуваються наступним чином:

8.5.1. Не пізніше ніж за десять днів до проведення виборів, голова надсилає персональне письмове повідомлення кожному члену місцевого осередку із списком кандидатів до Комітету по етиці. В цьому повідомленні зазначається місце та час проведення виборів. Не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів Голова розміщує на веб-сторінці місцевого осередку АФНУ в мережі Інтернет повідомлення про проведення виборів членів Комітету по етиці.

8.5.2. У зазначений час, на загальних зборах, обраний загальними зборами секретар роздає бюлетні зі списками кандидатів, в яких всі присутні на зборах члени місцевого осередку протягом п’яти хвилин роблять п’ять відміток біля прізвищ кандидатів, за яких вони голосують. Бюлетні складаються у призначену для цього скриньку.

8.5.3. Члени Комітета по етиці вибираються кількістю п’ять чоловік, з числа тих виборців, що набрали найбільшу кількість голосів за підрахунками. Три кандидати, що набрали найбільшу кількість голосів є основними, а кандидати, що за підрахунком зайняли четверте та п’яте місце — є резервними.

8.5.4. Головою Комітету по етиці становиться той кандидат, що набрав найбільшу кількість голосів. Якщо декілька кандидатів набрали однакову кількість голосів за перше та п’яте місця — голосування за них відбувається шляхом відкритого голосування. Більш високе місце на виборах займає кандидат, що набере просту більшість голосів.

8.5.5. Після голосування оголошується перерва для підрахунку голосів. Голова та секретар загальних зборів забезпечують підрахунок голосів, за підсумками якого складається протокол, який підписується Головою та секретарем. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів місцевого осередку АФНУ.

8.5.6. У разі сумнівів щодо результатів виборів, будь-хто з виборців може поставити питання про публічний підрахунок голосів. У цьому випадку така особа/особи під наглядом Голови здійснюють перерахунок голосів, та оголошують його результати повторно (на цих же зборах).

8.6. Виборцями можуть бути будь-які члени місцевого осередку, включаючи Голову, що входять до його складу не менше шести місяців.

8.7. Кандидатом до членів Комітету по етиці може бути будь який дійсний член місцевого осередку, що відповідає наступним вимогам:

8.7.1. Має загальний стаж роботи у нерухомості не менше трьох років.

8.7.2. Є дійсним членом місцевого осередку не менше одного року.

8.7.3. Не є Головою місцевого осередку.

8.7.4. Не має зафіксованих порушень цього Кодексу за останні два роки.

8.7.5. Не має непогашену судимість за крадіжки, хабарництво та інші корисливі злочини.

8.8. Регламент роботи Комітету по етиці:

8.8.1. Голова Комітету по етиці приймає заяви від будь-яких фізичних чи юридичних осіб, що стосуються порушень цього Кодексу будь-якою фізичною чи юридичною особою, або можуть суб'єктивно сприйматися як порушення особою, що подає заяву. Заява повинна містити відомості про зміст справи у розгорнутому (детальному) вигляді. При прийомі заяви, Голова Комітету по етиці повинен це перевірити.

8.8.2. Заяви можуть відправлятись поштою, електронним листом, через сайт asnu.net (чи інший згідно з розпорядженням керівного органу АФНУ) або подаватись особисто заявником Голові Комітету по етиці.

8.8.3. Розгляд заяв та винесення рішення повинно відбуватись у строк не більше трьох робочих днів не враховуючи день подання заяви.

8.8.4. Інформація про прийняте рішення повинна бути доведена до сторін спору (заявник та особа, стосовно дій якої подана заява) та оприлюднена встановленим у цьому Кодексі чином протягом одного робочого дня після винесення Рішення по заяві.

8.8.5. Розгляд заяви відбувається трьома основними членами Комітету по етиці. Якщо хтось із членів Комітету по етиці не може брати участі у розгляді справи (хвороба, відпустка, відрядження чи таке інше) або ж має чи може мати особистий інтерес у справі, що розглядається, він замінюється на іншого з членів резерву. В якості особистого інтересу можуть бути розцінені родинні, бізнесові, корпоративні чи особисті майнові або грошові інтереси будь-кого з членів Комітету по етиці.

8.8.6. Рішення по конкретній справі відбувається на підставі положень цього Кодексу, а у разі відсутності у ньому даних щодо конкретної справи на підставі існуючих звичаїв ділової поведінки та/чи особистих переконань членів Комітету по етиці.

8.8.7. У разі розбіжностей у позиціях членів Комітету Рішення приймається більшістю голосів. У складних питаннях Голова Комітету на свій розсуд може залучати до розгляду справи членів Комутету по етиці зі складу резерву.

8.8.8. У випадку неможливості Голови брати участь у розгляді заяв (хвороба, тимчасова непрацездатність, відпустка, відрядження і таке інше) або у разі наявності особистого інтересу у справі Головою призначається виконуючий обов’язки на посаду Голови Комітету по етиці, у разі неможливості призначити виконуючого обов'язки особисто, обов’язки Голови на час його відсутності виконує член Комітету що за результатами виборів посів друге місце.

8.8.9. Рішення Комітету з етики по конкретному питанню оформлюеться у вигляді документа з назвою «Рішення Комітету по етиці» та повинно містити вихідні дані (прізвище, ім’я та по батькові заявника, дату заяви), дату ії розгляду та аргументоване рішення Комітету по етиці. Рішення Комітету по етиці повинно бути підписане всіма членами Комітету, що брали участь у розгляді заяви. Заява є невід’ємною частиною рішення та повинна зберігатись разом з Рішенням у паперовому та/або електронному вигляді (скан-копія та реєстрова інформація).

8.10. Виконання рішення Комітету по етиці:

8.10.1. Рішення Комітету по етиці є обов’язковим для його виконання всіма членами місцевого осередку яких воно стосується.

8.10.2. Оприлюднення винесених рішень повинно відбуватись на сторінці сайту asnu.net або іншим чином (встановлюється керівництвом АФНУ), а повідомлення про це відсилається у вигляді листа електронної пошти сторонам спору з посиланням на сторінку з рішенням. У разі відсутності електронної пошти або за власним бажанням заявник може отримати Рішення з доданою до нього копією заяви у паперовому вигляді. У цьому разі таке Рішення повинно бути посвідчене Головою місцевого осередку, у складі якого діє Комітет по етиці.

8.11. Комітет по етиці в своїх рішеннях може використовувати наступні види покарань:

8.11.1.Накладення штрафу. Якщо розмір штрафу не встановлено керівним органом АФНУ на дату прийняття рішення, то він встановлюється Комітетом по етиці самостійно, на власний розсуд.

8.11.2. Подання клопотання до керуючого органу про виключення з АФНУ.

8.11.3. Інших на власний розсуд.

8.12. З метою забезпечення невідворотності та швидкості покарання стороні, винній у порушенні цього Кодексу, Ріелтору та/або суб’єкту ріелторської діяльності у місцевих осередках може створюватись страховий фонд.

8.12.1. Внески до цього фонду у разі його створення є обов’язковими для всіх підписантів цього Кодексу. Розмір внеска у страховий фонд встановлюється та приймається на загальних зборах місцевого осередку.

8.12.2. Контроль за створенням та функціонуванням страхового фонду покладається на Голову місцевого осередку АФНУ чи іншу особу згідно з статутом чи рішенням керуючого органу АФНУ.

8.12.3. У разі покарання розмір страхового внеску вилучається на користь потерпілої сторони, а внесок поповнюється винною стороною у двотижневий термін.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.218.88 (0.023 с.)