Сплата громадянами ввізного мита, акцизного збору, ПДВ здійснюється із застосуванням уніфікованої митної квитанції форми МД-1 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Сплата громадянами ввізного мита, акцизного збору, ПДВ здійснюється із застосуванням уніфікованої митної квитанції форми МД-1(розглянути)

Митний контроль, митне оформлення та оподаткування товарiв, якi безпосередньо ввозяться (пересилаються) громадянами в супроводжуваному (несупроводжуваному) багажi, сумарна митна вартiсть яких перевищує 10000 євро та/або загальна вага яких перевищує 100 кг, здiйснюється за умови оформлення вантажної митної декларацiї та митного оформлення в порядку, як для суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi у разi здiйснення операцiй з iмпорту, з поданням дозволiв (лiцензiй) та сертифiкатiв вiдповiдностi чи свiдоцтв про визнання iноземного сертифiката, у випадках, установлених законодавством для суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi.

Визначення митної вартості товарів, що переміщуються громадянами через митний кордон України, для цілей нарахування податків та зборів

Відмінності товарів від особистих речей:

як правило мають індивідуальну упаковку;

відсутні сліди носіння (експлуатації);

можуть мати товарні ярлики, бірки тощо;

інші ознаки, які дають змогу віднести предмет до товару.

Вивезення громадянами товарів з митної території України (ст. 250 МКУ)

Вивезення громадянами товарів за межі митної території України здійснюється у порядку та на умовах, встановлених для підприємств.


n Дане не поширюється на:

1) товари, сукупна вартість яких не перевищує суму, еквівалентну 200 євро, а маса не перевищує 50 кг;

2) Особисті речі громадян (згідно з переліком);

3) товари, придбані громадянами-нерезидентами на території України, загальна вартість яких не перевищує суми іноземної валюти, ввезеної цими громадянами під час в'їзду в Україну, за умови подання відповідних документів;

4) предмети, призначені для особистого користування, що вивозяться (пересилаються) громадянами-нерезидентами у зв'язку з остаточним виїздом за межі України;

5) товари, що вивозяться громадянами-нерезидентами у зв'язку з остаточним виїздом за межі України, на суму, що не перевищує 80 відсотків доходу, одержаного за час роботи чи навчання в Україні, за умови подання відповідних документів;

6) Інші (за аналогією до товарів, що дозволяються для ввезення в Україну).

Не допускається вивезення громадянами за межі митної території України незалежно від загальної вартості:

1) товарів, щодо яких відповідно до законодавства України застосовуються заходи тарифного та нетарифного регулювання експорту;

2) товарів, на які встановлено державні дотації, крім предметів особистого користування;

3) товарів промислового призначення (обладнання, комплектуючих виробів, матеріалів тощо) згідно з переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України (Постанова Кабінету Міністрів України N 1911 від 13.12.2002р.).


Митний контроль і митне оформлення предметів громадян

Митний контроль предметів громадян здiйснюється посадовими особами митних органiв шляхом:

1) перевiрки документiв та вiдомостей, необхiдних для такого контролю;

2) митного огляду (огляду та переогляду товарiв i транспортних засобiв, особистого огляду громадян);

3) облiку предметів, що перемiщуються через митний кордон України;

4) усного опитування громадян;

5) використання iнших форм, передбачених Митним Кодексом та iншими законами України з питань митної справи.

Огляд здійснюється з метою перевiрки законностi перемiщення предметів громадянами через митний кордон України.

Переогляд товарiв i предметів може бути здiйснено за рiшенням керiвника митного органу або його заступника, якщо є пiдстави вважати, що зазначенi предмети перемiщуються через митний кордон України з порушенням норм митного Кодексу та iнших законiв України з питань митної справи.

Огляд та переогляд товарiв i транспортних засобiв здiйснюються тiльки в присутностi особи, яка їх перемiщує через митний кордон України чи зберiгає пiд митним контролем.

Якщо є пiдстави вважати, що у ручнiй поклажi або багажi громадянина перемiщуються через митний кордон України, у тому числi транзитом, товари, якi пiдлягають облiку i вiдповiдним видам контролю органiв державної влади, чи товари, при митному оформленнi яких справляються податки i збори, а також товари, перемiщення яких через митний кордон України заборонено або обмежено, митний орган має право провести огляд, а у разi необхiдностi i переогляд ручної поклажi та багажу з їх розпакуванням.

Огляд та переогляд ручної поклажi та багажу громадянина здiйснюються в присутностi цього громадянина чи уповноваженої ним особи.

Огляд та переогляд ручної поклажi та багажу за вiдсутностi громадянина чи уповноваженої ним особи здiйснюються:

1) якщо є пiдстави вважати, що несупроводжуваний багаж мiстить товари, якi становлять небезпеку для життя i здоров'я людей, тварин та рослин, а також довкiлля;

2) якщо громадянин чи уповноважена ним особа не з'явилися протягом одного мiсяця з дня надходження несупроводжуваного багажу;

3) якщо товари пересилаються у мiжнародних поштових вiдправленнях або мiжнародних експрес-вiдправленнях;

4) у разi залишення на територiї України ручної поклажi i багажу з порушенням зобов'язання про їх транзит через територiю України.

Як виняткова форма митного контролю громадян може проводитися особистий огляд.

Особистий огляд проводиться за письмовою постановою керiвника митного органу або особи, яка його замiщує, якщо є достатнi пiдстави вважати, що громадянин, який прямує через митний кордон України чи перебуває в зонi митного контролю або в транзитнiй зонi мiжнародного аеропорту, приховує предмети контрабанди чи товари, якi є безпосереднiми предметами порушення митних правил або забороненi для ввезення в Україну, вивезення з України чи транзиту через територiю України.

Особистий огляд проводиться в iзольованому примiщеннi, що вiдповiдає встановленим санiтарно-гiгiєнiчним вимогам, посадовою особою митного органу однiєї статi з громадянином, який проходить огляд, у присутностi не менш як двох понятих тiєї ж статi. Як понятi запрошуються особи, не заiнтересованi у результатах огляду. Понятими не можуть бути родичi особи, яка пiдлягає особистому огляду, а також працiвники митних органiв. Доступ до примiщення, де проводиться огляд, громадян, якi не беруть участi у ньому, i можливiсть спостерiгати за проведенням огляду з боку таких громадян мають бути виключенi. Обстеження органiв тiла громадянина, який пiдлягає огляду, має проводитися лише медичним працiвником.

Пiд час проведення особистого огляду складається протокол за формою, що встановлюється спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузi митної справи.

Стаття 366. Двоканальна система митного контролю товарів, транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України громадянами

1. Двоканальна система - це спрощена система митного контролю, яка дає громадянам змогу здійснювати декларування, обираючи один з двох каналів проходу (проїзду транспортними засобами особистого користування) через митний кордон України.

"зелений" коридор -зона спрощеного митного контролю, яка є частиною зони митного контролю на територiї (у примiщеннi) аеропорту, облаштована належним технiчним та iнформацiйним обладнанням i призначена для здiйснення в спрощеному порядку митного контролю товарiв, що перемiщуються громадянами через митний кордон України, не пiдлягають обов'язковому письмовому декларуванню, а також оподаткуванню й на перемiщення яких через митний кордон України не встановлено заборон або обмежень;

"червоний" коридор -частина зони митного контролю на територiї (у примiщеннi) аеропорту, призначена для здiйснення в установленому законодавством порядку митного контролю та митного оформлення товарiв, що перемiщуються громадянами через митний кордон України, пiдлягають обов'язковому письмовому декларуванню, а також оподаткуванню чи на перемiщення яких через митний кордон України встановлено заборони чи обмеження.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 78; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.201.68.86 (0.008 с.)