Схема 1. Предмет галузі муніципального права 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Схема 1. Предмет галузі муніципального права 

 
 
  МЕТОД МУНІЦИПАЛЬНОГО ПРАВА

 


           
   
 
   
 
 

 

 


Схема 2. Метод муніципального права

 

 

 
Муніципально-правові норми

 

       
 
   
встановлюються державою, територіальною громадою або органами місцевого самоврядування
 


за характером припису
за ступенем визначеності припису
забороняючи
зобов’язуючі
уповноважуючи
диспозитивні
імперативні
що закріплюють гарантії місцевого самоврядування тощо
що визначають основи місцевого самоврядування
що визначають організацію та функціонування системи місцевого самоврядування

 

       
 
 
   
 
 

 

 


Схема 4. Муніципально-правові норми

 

Муніципально-правові відносини

 

       
 
   
суспільні відносини, врегульовані муніципально-правовими нормами
 

 


види
відносини, що виникають у зв’язку із здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень
відносини, що виникають у процесі функціонування місцевого самоврядування
відносини, що виникають у зв’язку з організацією місцевого самоврядування
виникнення у зв’язку з організацією та здійсненням місцевого самоврядування


 

 

Схема 5. Муніципально-правові відносини

 

Схема 6. Джерела муніципального права України.

 

 


ТЕОРІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Головна проблема науки МС – Чи здійснює територіальна громада та її органи окрему, відмінну від державної, владу чи вона виконує функції і повноваження державних органів?

Однозначної відповіді на це питання не має, тому продовжують існувати

Основні теорії місцевого самоврядування
ДЕРЖАВНИЦЬКА ГРОМАДІВСЬКА МУНІЦИПАЛЬНОГО ДУАЛІЗМУ
Ідея – децентралізація частини державної влади, її деволюція на рівень територіальних спільнот громадян та тих органів, які вони обирають. МС –маєлише певну правову, організаційну та фінансову автономію відносно центральних та місцевих органів державної влади, але не самої цієї влади. МС – це засіб здійснення державних функцій за допомогою недержавних за своєю сутністю суб’єктів (МС та його органів). Звідси МС органічно вписується в механізм народовладдя, коріння його у тій владі, джерелом якої є весь народ, не його частина. обсяг повноважень МС визначається у законі, як воля всього народу. Органи МС діють за принципом: ”Дозволено лише те, що передбачено законом” Ідея – первинні суб’єкти – громади – самостійне джерело публічної влади, яка належить не державі, а є самостійною, так званою „муніципальною”. МС – можливе лише на рівні населених пунктів, бо лише там ще збереглися умови для відтворення громад. щодо до інших рівнів адміністративно-територіального поділу держави (напр.. районів, областей), то там МС можливо лише у формі добровільних об’єднань територіальних громад сіл, селищ, і міст – асоціацій. МС, його органи мають вирішувати питання лише місцевого значення, а здійснення повноважень державної влади покладається на місцеві органи державної виконавчої влади; Право на самоврядування є природним і невід’ємним від самої громади, а тому держава його визнає та гарантує. Органи МС діють за принципом: ”Дозволено все, що не заборонено законом”. Ідея – органи МС незалежні від держави лише в суто громадівських справах, а в сфері політичній – розглядаються як органи держави, що виконують її функції і повноваження. Відповідно до цього ті справи, які покликані вирішувати органи МС мають поділятись на так звані ”власні” і „делеговані”. Тому при вирішенні власних справ органи МС мають діяти незалежно й самостійно від держаних органів, дотримуючись лише закону, а вирішення „делегованих” справ здійснюється під контролем та адміністративною опікою відповідних державних органів.

СИСТЕМА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ


Система місцевого самоврядування – це сукупність різних організаційних форм та інститутів місцевої демократії, через які територіальна громада здійснює місцеве самоврядування

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ ВИЗНАЧЕНЬ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Європейська хартія місцевого самоврядування Страсбург, 15 жовтня 1985 року (Хартію ратифіковано Законом № 452/97-ВР (452/97-ВР) від 15.07.97) Офіційний переклад Стаття 3 Концепція місцевого самоврядування 1. Місцеве самоврядування означає право і спроможність органів місцевого самоврядування в межах закону здійснювати регулювання і управління суттєвою часткою суспільних справ, які належать до їхньої компетенції, в інтересах місцевого населення. 2. Це право здійснюється радами або зборами, члени яких вільно обираються таємним голосуванням на основі прямого, рівного, загального виборчого права і які можуть мати підзвітні їм виконавчі органи. Це положення ніяким чином не заважає використанню зборів громадян, референдумів або будь-якої іншої форми прямої участі громадян, якщо це дозволяється законом. КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ   прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року Стаття 7.   В Україні визнається і гарантується місцеве самоврядування. Стаття 140. Місцеве самоврядування є правом територіальної громади - жителів села чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста - самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції ізаконів України. Особливості здійснення місцевого самоврядування в містахКиєві та Севастополі визначаються окремими законами України. Місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою в порядку, встановленому законом, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування: сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи. Органами місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст, є районні та обласні ради. Питання організації управління районами в містах належить докомпетенції міських рад. Сільські, селищні, міські ради можуть дозволяти за ініціативою жителів створювати будинкові, вуличні, квартальні та інші органи самоорганізації населення і наділяти їх частиною власної компетенції, фінансів, майна. З А К О Н У К Р А Ї Н И Про місцеве самоврядування в Україні Стаття 2. Поняття місцевого самоврядування 1.Місцеве самоврядування в Україні - це гарантоване державою право та реальна здатність територіальної громади - жителів села чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища, міста - самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України. 2. Місцеве самоврядування здійснюється територіальними громадами сіл, селищ, міст як безпосередньо, так і через сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи, а також через районні та обласні ради, які представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст.  

  - збалансування доходів і видатків місцевих бюджетів; - фінансування державою витрат, пов'язаних із здійсненням органами місцевого самоврядування нада­них законом повноважень органів виконавчої влади; - са­мостійність місцевих бюджетів; - фінансова підтримка міс­цевого самоврядування державою тощо  
гласність; колегіальність; поєднання місцевих і загальнодержавних інтересів; виборність; правову, організаційну та матеріально-фінансову самостійність територіальних громад та їх органів у межах повноважень, визначених законом; визнання за місцевим самоврядуванням власної компетенції; підзвітність та відповідальність перед територіальними громадами їх органів та посадових осіб; державну підтримку та гарантії місцевого самоврядування; судовий захист прав місцевого самоврядування; самостійне вирішення територіальною громадою питань місцевого значення
загальні
 
законності
верховенства права
демократизму
 
народовладдя

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 479; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.90.95 (0.021 с.)