Зміна якого фактору не викличе зміщення кривої пропозиції товару А? 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Зміна якого фактору не викличе зміщення кривої пропозиції товару А?Задача №1

Попит на товар А описує наступна функція:

Qd = 200 - 50 * P + 0.1*I + 0,02N

І = 2500 (доходи споживачів);

N = 10000 (кількість споживачів).

Завдання:

1) Запишіть рівняння функції попиту від ціни.

2) Визначте при яких цінах Р1 = 2 грн., Р2 = 4 грн., Р3 = 6 грн. або Р4 = 8 грн. виручка від продажу буде максимальною.

3) Проаналізуйте отримані дані.

Задача №2

Задані ціни, обсяги попиту та пропозиції на товар Х.

 

Ціна Р, грн. Об’єм попиту QD, од. Об’єм пропозиції QS, од.
     
     
     
     
     

Завдання:

1) Побудуйте графік попиту та пропозиції; визначте рівноважну ціну та обсяг;

2) Що відбудеться на ринку, якщо: а)ціна знизиться до 4 грн., б)ціна підвищиться до 10 грн.?

3) Порівняйте виручку виробника за кожного значення ціни: 4 грн., 10 грн. та ціни рівноваги.

Задача №3

Функції попиту (QD) та пропозиції (QS) на конкурентному ринку представлені наступними рівняннями:

QD = 6 – Р, QS = Р – 2.

Завдання:

1) Визначте рівноважну ціну та рівноважну кількість продукції. Намалюйте графік;

2) Визначте надлишок споживача та надлишок виробника;

3) Визначте виручку виробника за рівноважного стану;

4) Визначте коефіцієнт еластичності попиту за ціною та коефіцієнт еластичності пропозиції за ціною в точці ринкової рівноваги;

Задача №4

Попит на товар Х заданий рівнянням: QD = 15 – 2Р, пропозиція описується рівнянням: QS = – 10 + 3Р.

Завдання:

1) Визначте рівноважну ціну та рівноважний обсяг продукції на ринку. Намалюйте графік;

1) Визначте виручку виробника в стані рівноваги;

2) Що відбудеться на ринку, якщо урядом буде встановлена фіксована ціна на рівні 7 грн. Визначте виручку виробника за даного рівня ціни;

3) Що відбудеться на ринку, якщо урядом буде встановлена фіксована ціна на рівні 3 грн. Визначте виручку виробника за даного рівня ціни.

Задача №5

Функції попиту та пропозиції конкурентного ринку на товар Х представлені наступними рівняннями:

QD = 9 – Р, QS = – 6 + 2Р.

На товар Х було встановлено податок в розмірі 1 грн. на кожну одиницю продукції.

Завдання:

1) Визначте рівноважну ціну та рівноважний обсяг до і після встановлення податку. Намалюйте графік;

2) Визначте надлишки споживачів та виробників до і після встановлення податку;

3) Визначте виручку виробника до і після встановлення податку;

4) Визначте розмір податкових надходжень до держбюджету.

Задача №6

Функції попиту та пропозиції конкурентного ринку на товар Х представлені наступними рівняннями:

QD = 9 – Р, QS = – 6 + 2Р.

На товар Х було введено дотацію в розмірі 1 грн. на кожну одиницю продукції.

Завдання:

1) Визначте рівноважну ціну та рівноважний обсяг до і після введення дотації. Намалюйте графік;

2) Визначте надлишки споживачів та виробників до і після введення дотації;

3) Визначте виручку виробника до і після введення дотації;

4) Визначте втрати держави від надання дотації.

Задача №7

В таблиці наведено обсяг попиту на товар Х за різних цінових рівнів.

 

Ціна, Р, грн. 1,8 1,5 1,2 0,9 0,6
Обсяг, Q, од.          

Завдання:

1) Відобразіть графічно криву попиту на товар Х;

2) Визначте загальну виручку від продажу товару Х при кожному значенні ціни; результати занесіть в таблицю. За якої ціни виручка буде максимальною?

3) Розрахуйте коефіцієнт еластичності попиту для всіх інтервалів цін; результати занесіть в таблицю. При якому значенні коефіцієнта еластичності виручка максимальна?

4) Проаналізуйте зміну ціни та зміну виручки в залежності від еластичності.

Задача №8

Задані співвідношення між ціною та об’ємом попиту для двох товарів А та В.

РА1 = 5грн., QА1 = 100 од. РВ1 = 7грн., QВ1 = 300 од.

РА2 = 9грн., QА2 = 80 од. РВ2 = 15грн., QВ2 = 100 од.

Завдання:

1) Визначте еластичність попиту за ціною та поясніть отримані значення коефіцієнтів еластичності.

2) Розрахуйте на скільки відсотків зменшиться попит на товар А, якщо ціна його збільшиться на 20% (при визначеному коефіцієнті еластичності для товару А).

Задача №9

Ціна на ринку пшениці коливається від 15 до 20 грн. за центнер, а попит відповідно від 40 до 20 тис. центнерів за місяць.

Завдання:

1) Визначте коефіцієнти лінійної еластичності попиту за умови зниження і підвищення ціни.

2) Обчисліть коефіцієнт дугової еластичності попиту.

Задача №10

Криві попиту та пропозиції на товар Х задані наступними рівняннями:

QD = 2800 – 160Р,

QS = 1600 + 140Р.

Завдання:

1) визначте рівноважну ціну та рівноважний обсяг товару Х;

2) визначте загальні видатки покупців на даний товар;

3) як зміниться обсяг продажу товарів та сукупні видатки покупців, якщо ціна одиниці товару зросте на 25%, а коефіцієнт цінової еластичності на даний товар становить: -0,5.

 

Практичні завдання по темі: «Теорія поведінки споживача»

Задача №1

Споживач має 12 грн., які планує витратити на два товари А та В. Гранична корисність цих товарів визначається наступними функціями:

MUA = 28/A; MUB = 42/B

Ціни товарів відповідно становлять: РА = 2грн. та РВ = 3грн. Гранична корисність грошей (l) складає 7 ютил/грн.

Завдання:

1) Яким буде оптимальний вибір споживача?

2) Визначте суму, яку витратить споживач на придбання оптимального набору.

3) Визначте загальну корисність оптимального набору.

Задача №2

Споживач має 4,5 грн., які хоче витратити на два товари X та Y. Кожна одиниця товару Х коштує 0,5 грн., товару Y – 1 грн. Функції загальної корисності для споживача задані в таблиці:

 

 

Кількість        
TUХ        
TUY        

Завдання:

1) Якою повинна бути оптимальна комбінація товарів, щоб споживач отримав максимальну корисність.

2) Визначте загальну корисність оптимальної комбінації товарів.

Задача №3

Бюджет споживача складає 100грн. Ціни на товари Х та У відповідно:

РХ=10грн.; РY=4грн.

Завдання:

1) Побудуйте графік бюджетної лінії та запишіть її рівняння.

2) Чи може споживач одночасно купити 5 од. товару Х та 10 од. товару Y?

3) Покажіть на графіку, як зміниться бюджетна лінія, якщо:

а) доход зменшиться у два рази, а ціни залишаться незмінними;

б) ціна на товар Х збільшиться у два рази, а ціна РY та доход залишаться незмінними.

Задача №4

Гранична корисність, яку отримує споживач від споживання товарів А та В задана наступними функціями: МUA=21 – 3A, MUB=12 – B (A і В – кількість товарів).

Визначте оптимальний набір товарів, якщо бюджет споживача складає 21 грн., а ціни товарів становлять: РА=3грн., РВ=1грн.

Задача №5

Припустимо, що сім’я щодня купує продукти А, В, С, ціни яких становлять: РА= 2 грн.; РВ=5грн; РС=10грн. Граничні корисності одиниць відповідних продуктів (в ютилях) подано в таблиці:

 

Одиниці продуктів за порядком MUА MUВ MUС MU заощадження 1 грн.
         

Задача №6

Побудуйте криву байдужості для Петра, якщо відомо, що наступні набори із двох товарів мають для нього однакову корисність. Розрахуйте норми заміщення какао на каву для суміжних наборів.

КАВА, упаковок в рік (X) КАКАО, упаковок в рік (Y)
   
   
   
   
   
   

 

 

Задача №7

Споживач має в своєму виборі два товари А та В. Всі можливі комбінації цих товарів, які знаходяться на одній кривій байдужості, представлені в таблиці.

Товар А, Q од.                  
Товар В, Q од.                  

Ціни товарів А та В складають відповідно: РА=60 грн., РВ=20 грн.

Завдання:

1) Визначте оптимальний вибір споживача;

2) Як зміниться споживацький вибір, якщо ціна товару В зменшиться на 50%?.

Задача №8

Дані таблиці характеризують криві байдужості споживача, який розподіляє свій тижневий доход 40 грн. між продуктами харчування та розвагами:

Поверхні кривих байдужості
U1 U2
Q, одн.
Товар А Товар Б Товар А Товар Б
       
       
       
  7,5   7,5
- -    

 

Ціна одиниці продуктів харчування (товар А) становить 1 грн., ціна одиниці розваг (товар Б) – 2 грн. Криві байдужості позначено як U1 та U2.

Завдання:

1) Накресліть криві байдужості та бюджетну лінію;

2) Визначте, який набір благ є оптимальним для споживача. Чи задовольняє ваша відповідь умові рівноваги споживача?

Задача №9

Нехай споживач витрачає 20 грн. на придбання товарів А та Б, ціна яких однакова й дорівнює 10 грн. Побудуйте криву «дохід-споживання» для цього споживача, якщо рівень його доходу послідовно змінюватиметься з 20 до 40 грн., з 40 до 60 грн., а рівень цін залишатиметься незмінним.

 

Практичні завдання по темі: «Теорія поведінки виробника»

Задача №1

Фірма при збільшені обсягів виробництва своєї продукції змінює лише один фактор виробництва - ручну працю (L). В таблиці частково наведені дані по загальному, середньому та граничному продуктах.

Кількість ресурсу, L,од. Загальний продукт, ТР, од. Середній продукт, АР, од. Граничний продукт, МР, од.
       
       
       
       
       
       
       

Завдання:

1) Заповніть таблицю даними, яких не вистачає.

2) Побудуйте графіки загального, середнього та граничного продуктів.

Задача 2

Діяльність підприємства характеризує наступна виробнича функція: Q=2КL. Ціна капіталу складає 200 грн., ціна праці 100 грн.

Чому дорівнює мінімальний обсяг витрат при випуску 24 одиниці продукції. Покажіть розв’язок задачі на графіку.

Задача 3

В таблиці наведені часткові дані, що характеризують діяльність фірми:

Q Загальні витрати ТС,грн. Змінні витратиVC,грн. Постійні витратиFC,грн. Граничні витратиMC,грн. Середні загальні витратиАТС,грн. Середні змінні витратиAVC,грн. Середні постійні витратиAFC,грн.
               
               
               
               
               

Завдання:

1) Заповніть таблицю та проаналізуйте всі види витрат;

2) Побудуйте графіки витрат.

Задача №4

Підприємець вирішив відкрити фірму. Він вклав 110 тис. грн. власного капіталу та 90 тис. грн. взятих в кредит під 10% річних.

Поточні витрати за рік склали: з/п робітників – 26 тис. грн., амортизація – 27 тис. грн., сировина – 13 тис. грн., витрати на електроенергію – 5 тис. грн.

Річна виручка склала 102 тис. грн.

Якби підприємець поклав свій капітал в банк, він отримав би 10% річних. Заробітна плата підприємця на попередньому місці складала 16 тис. грн. на рік.

Завдання:

1) Визначте зовнішні та внутрішні витрати;

2) Розрахуйте бухгалтерський та економічний прибуток фірми та визначте, чи вигідну підприємець розпочав справу.

Задача №5

Підприємець виробляє товар Х. Постійні витрати на виробництво складають 24 тис. грн. /міс., змінні – 60 коп. за одиницю. Обсяг продажу за місяць складає 30 тис. од. по ціні 1,5 грн.

З часом підприємцю надійшла пропозиція постачати продукцію в обсязі 45 тис. од. по ціні 1,2грн.

Завдання:

1) Визначте прибуток фірми в першому та другому випадках за умови, що розширення виробництва не потребує додаткових капіталовкладень?

2) Чи буде доцільним прийняти цю пропозицію,

Задача №6

В таблиці частково наведені дані по загальному, середньому та граничному продуктах.

Обсяг змінного ресурсу (L) Загальний обсяг продукції (TP) Граничний продукт праці (MPL) Середній продукт праці(APL)
       
       
       
       
       
       
       

 

Завдання:

1) Заповніть пропуски в таблиці, що наведено.

2) Побудуйте графіки загального, середнього та граничного продуктів.

Задача №6

Заповнити таблицю, що наведено нижче:

Q, одн. FC, грн.   VC, грн. ТС, грн. МC, грн. Середні витрати, грн.,
постійні (АFC) змінні (АVC) Валові (AТC)
               
               
               
               
               

 

Задача №7

Фірма може використовувати для виробництва певного товару три альтернативні технології – А, В, С. Технології відрізняються одна від одної співвідношенням ручної та механізованої праці. Кількість одиниць праці позначено L, кількість одиниць капіталу – К. Ціна використання одиниці праці протягом місяця – дорівнює 750 грн., ціна використання одиниці капіталу за той же період – дорівнює 500 грн. Попит на товар (обсяг виробництва) може складати одиниць за місяць. Побудувати ламані ізокванти для всіх обсягів виробництва, а також базисну ізокосту та визначити оптимальну технологію. Визначити витрати на придбання оптимальної комбінації ресурсів.

      Комбінація ресурсів для обсягу виробництва
Технологія А Технологія В Технологія С
L K L K L K
                 

 

Практичні завдання по темі: «Ринкові структури»

Задача №1

Фірма функціонує в умовах досконалої конкуренції. Функція її сукупних витрат має вигляд: ТС = 0,1Q2 + 15Q + 10. Ринкова ціна товару становить 25 грн. за одиницю.

Завдання:

1) Який обсяг продукції повинна виробляти фірма, щоб максимізувати свій прибуток?

2) Визначте розмір цього прибутку.

3) Покажіть за допомогою графіків максимізацію прибутку фірми.

Задача №2

Фірма діє на ринку досконалої конкуренції та виробляє товар Х. В таблиці представлені дані, які відображають залежність між випуском та витратами:

Обсяг випуску Q, од.            
Загальні витрати ТС, грн.            
АТС, грн.            
МС, грн.            

Завдання:

1) Визначте ціну беззбитковості фірми та обсяг продукції, який буде виробляти фірма за цією ціною;

2) Визначте оптимальний обсяг виробництва, якщо ціна на ринку встановиться на рівні 8 грн. та розмір прибутку, який отримає фірма.

Задача №3

Фірма працює на монополізованому ринку, на якому функція попиту складає: QD = 5 – Р, а функції загальних витрат та загальної виручки відповідно складають: ТС = 0,5 + 2Q; TR = 5Q – Q2.

Завдання:

1) Визначте, за якою ціною фірма-монополіст буде продавати продукцію для досягнення максимального прибутку;

2) Визначте розмір цього прибутку.

Задача №4

Фірма працює на монополізованому ринку, на якому функція попиту складає: QD = 5 – Р, а функції загальних витрат та загальної виручки відповідно складають: ТС = 0,5 + 2Q; TR = 5Q – Q2.

Завдання:

1) Визначте, за якою ціною фірма-монополіст буде продавати продукцію для досягнення максимальної виручки?

2) Визначте, якою буде величина прибутку в цьому випадку?

Задача №5

Функція сукупних витрат монополістичного конкурента має вигляд: TC = 200 + 30Q; функція попиту на продукцію фірми описується рівнянням: P = 60 – 0,2Q. Визначте оптимальний обсяг випуску продукції і ціну, які дозволяють максимізувати прибуток фірми.

Задача №6

Припустимо, фірма повністю монополізувала виробництво товару X. Стан фірми відображає така інформація: MR = 1000 – 20Q; TR = 1000Q – 10Q2; MC = 100 + 10Q, де Q – обсяг виробництва продукції. Скільки одиниць товару буде продано і за якою ціною, якщо: а) фірма функціонує як монополія; б)фірма діє в умовах досконалої конкуренції.

Задача №7

В таблиці частково представлена інформація про витрати і доходи фірми-монополіста.

Продук-ція, Q од. Ціна, P грн. Загальна виручка, TR грн. Гранич-на виручка, MR грн. Постійні витрати, FC грн. Змінні витрати, VC грн. Загальні витрати, TC грн. Гранич-ні витрати, MCгрн. Середні загальні витрат ATCгрн. Середні змінні витрати, AVCгрн. Прибу-ток (зби-ток)
                     
                     
                11,5    
                     
                     
                     

Заповніть таблицю відсутніми даними. Запишіть умову максимізації прибутку фірмою монополістом. Виходячи з даних таблиці, визначте ціну та обсяг, які максимізують прибуток. Розгляньте, як змінюється виручка при зміні ціни та визначте, чи є еластичним попит на товар?

Задача №8.

На ринку дуополії галузевий попит представлено функцією P = 80 – 0,5Q; відомі також функції сукупних витрат виробників продукції: TC1 = 10 + 0,25Q12, TC2 = 25 + 10Q2.

Визначити ціну рівноваги, обсяг пропозиції кожного виробника та його прибуток, якщо вони поводять себе відповідно передумов: а) моделі дуополії Курно; б) модулі дуополії Штакельберга; в) учасників картелю.

Практичні завдання по темі: «Ринок факторів виробництва»

Задача №1

Фірма, що працює на ринку досконалої конкуренції, продає свою продукцію за ціною 3грн. за одиницю, а ресурси купує по ціні 12 грн. за одиницю.

Визначте, якими повинні бути гранична продуктивність та гранична доходність ресурсу, щоб фірма могла максимізувати прибуток.

Задача №2

Фірма працює на ринку досконалої конкуренції та реалізує свою продукції за ціною 3 грн. за одиницю. В таблиці задана залежність загального обсягу випуску від кількості найнятих робітників:

Кількість робітників, чол./день            
Обсяг випуску, од./день            

Завдання:

1) Виконайте необхідні розрахунки та занесіть їх в таблицю (гранична продуктивність ресурсу – МРL, гранична доходність ресурсу – МRРL).

2) Побудуйте криву попиту на працю.

3) Визначте, скільки робітників найме фірма, якщо ставка заробітної плати складе: 1)40 грн. на день; 2) 15 грн. на день?

Задача №3

Фірма бажає придбати виробниче устаткування, яке приносило б їй доход протягом трьох років: 1-й рік – 110 тис.грн.; 2-й рік – 121 тис.грн.; 3-й рік – 133 тис.грн.

Визначте максимальну суму, яку фірма зможе заплатити за устаткування, якщо ставка проценту становить 10%.

Приклади тестових завдань

1. Що мають на увазі, стверджуючи, що кожна економічна система стикається з фактом обмеженості ресурсів:

1) деякі продукти можна купити тільки за дуже високими цінами;

2) бідні держави стикаються з нестачею певних продуктів, а багаті держави цієї проблеми не мають;

3) виробничі ресурси ніколи не бувають достатніми, щоб задовольнити всі людські потреби;

4) у будь-якій економіці бувають спади, коли існує нестача чого-небудь.

2. Предметом вивчення мікроекономіки є:

1) інфляція;

2) поведінка окремих господарюючих суб’єктів;

3) національний дохід;

4) економічне зростання;

3. Повне використання всіх ресурсів показує будь-яка точка, що лежить:

1) над кривою виробничих можливостей;

2) на кривій виробничих можливостей;

3) під кривої виробничих можливостей;

4) на кривій пропозиції.

4. Закон попиту передбачає:

1) перевищення пропозиції над попитом викличе зниження цін;

2) зростання доходів споживачів викликає збільшення попиту на товари;

3) зниження цін призводить до зменшення обсягу попиту;

4) зниження ціни товару сприяє збільшенню обсягу попиту і навпаки.

5. Закон пропозиції передбачає:

1) зниження ціни на товар призводить до зростання обсягів пропозиції;

2) зростання доходів споживачів викликає збільшення попиту на товари;

3) перевищення попиту над пропозицією призведе до появи дефіциту;

4) зниження ціни товару зменшує обсяги пропозиції і навпаки.

6. Крива попиту на товар А зміщується в результаті:

1) підвищення ціни на товар А;

2) зміни смаків споживача щодо товару А;

3) зниження ціни на товар А;

4) будь-яка відповідь може бути вірною.

7. Вдосконалення технології зміщує:

1) криву попиту вправо-вниз;

2) криву пропозиції вправо-вниз;

3) криву пропозиції вліво-вверх;

4) не викличе зміщення кривих.

8. Якщо ринкова ціна відхиляється від рівноважної і стає нижчою, то:

1) з’являється надлишок товарів;

2) з’являється дефіцит товарів;

3) ринок змінює положення рівноваги;

4) держава починає втручатись в ринковий механізм.

9. Якщо два товари є взаємозамінними, то зростання цін на перший викличе:

1) падіння попиту на другий товар;

2) зростання попиту на другий товар;

3) падіння попиту на обидва товар;

4) зростання попиту на обидва товари.

Задача 8

В таблиці частково представлена інформація про витрати і доходи фірми-монополіста.

Задача №1

Попит на товар А описує наступна функція:

Qd = 200 - 50 * P + 0.1*I + 0,02N

І = 2500 (доходи споживачів);

N = 10000 (кількість споживачів).

Завдання:

1) Запишіть рівняння функції попиту від ціни.

2) Визначте при яких цінах Р1 = 2 грн., Р2 = 4 грн., Р3 = 6 грн. або Р4 = 8 грн. виручка від продажу буде максимальною.

3) Проаналізуйте отримані дані.

Задача №2

Задані ціни, обсяги попиту та пропозиції на товар Х.

 

Ціна Р, грн. Об’єм попиту QD, од. Об’єм пропозиції QS, од.
     
     
     
     
     

Завдання:

1) Побудуйте графік попиту та пропозиції; визначте рівноважну ціну та обсяг;

2) Що відбудеться на ринку, якщо: а)ціна знизиться до 4 грн., б)ціна підвищиться до 10 грн.?

3) Порівняйте виручку виробника за кожного значення ціни: 4 грн., 10 грн. та ціни рівноваги.

Задача №3

Функції попиту (QD) та пропозиції (QS) на конкурентному ринку представлені наступними рівняннями:

QD = 6 – Р, QS = Р – 2.

Завдання:

1) Визначте рівноважну ціну та рівноважну кількість продукції. Намалюйте графік;

2) Визначте надлишок споживача та надлишок виробника;

3) Визначте виручку виробника за рівноважного стану;

4) Визначте коефіцієнт еластичності попиту за ціною та коефіцієнт еластичності пропозиції за ціною в точці ринкової рівноваги;

Задача №4

Попит на товар Х заданий рівнянням: QD = 15 – 2Р, пропозиція описується рівнянням: QS = – 10 + 3Р.

Завдання:

1) Визначте рівноважну ціну та рівноважний обсяг продукції на ринку. Намалюйте графік;

1) Визначте виручку виробника в стані рівноваги;

2) Що відбудеться на ринку, якщо урядом буде встановлена фіксована ціна на рівні 7 грн. Визначте виручку виробника за даного рівня ціни;

3) Що відбудеться на ринку, якщо урядом буде встановлена фіксована ціна на рівні 3 грн. Визначте виручку виробника за даного рівня ціни.

Задача №5

Функції попиту та пропозиції конкурентного ринку на товар Х представлені наступними рівняннями:

QD = 9 – Р, QS = – 6 + 2Р.

На товар Х було встановлено податок в розмірі 1 грн. на кожну одиницю продукції.

Завдання:

1) Визначте рівноважну ціну та рівноважний обсяг до і після встановлення податку. Намалюйте графік;

2) Визначте надлишки споживачів та виробників до і після встановлення податку;

3) Визначте виручку виробника до і після встановлення податку;

4) Визначте розмір податкових надходжень до держбюджету.

Задача №6

Функції попиту та пропозиції конкурентного ринку на товар Х представлені наступними рівняннями:

QD = 9 – Р, QS = – 6 + 2Р.

На товар Х було введено дотацію в розмірі 1 грн. на кожну одиницю продукції.

Завдання:

1) Визначте рівноважну ціну та рівноважний обсяг до і після введення дотації. Намалюйте графік;

2) Визначте надлишки споживачів та виробників до і після введення дотації;

3) Визначте виручку виробника до і після введення дотації;

4) Визначте втрати держави від надання дотації.

Задача №7

В таблиці наведено обсяг попиту на товар Х за різних цінових рівнів.

 

Ціна, Р, грн. 1,8 1,5 1,2 0,9 0,6
Обсяг, Q, од.          

Завдання:

1) Відобразіть графічно криву попиту на товар Х;

2) Визначте загальну виручку від продажу товару Х при кожному значенні ціни; результати занесіть в таблицю. За якої ціни виручка буде максимальною?

3) Розрахуйте коефіцієнт еластичності попиту для всіх інтервалів цін; результати занесіть в таблицю. При якому значенні коефіцієнта еластичності виручка максимальна?

4) Проаналізуйте зміну ціни та зміну виручки в залежності від еластичності.

Задача №8

Задані співвідношення між ціною та об’ємом попиту для двох товарів А та В.

РА1 = 5грн., QА1 = 100 од. РВ1 = 7грн., QВ1 = 300 од.

РА2 = 9грн., QА2 = 80 од. РВ2 = 15грн., QВ2 = 100 од.

Завдання:

1) Визначте еластичність попиту за ціною та поясніть отримані значення коефіцієнтів еластичності.

2) Розрахуйте на скільки відсотків зменшиться попит на товар А, якщо ціна його збільшиться на 20% (при визначеному коефіцієнті еластичності для товару А).

Задача №9

Ціна на ринку пшениці коливається від 15 до 20 грн. за центнер, а попит відповідно від 40 до 20 тис. центнерів за місяць.

Завдання:

1) Визначте коефіцієнти лінійної еластичності попиту за умови зниження і підвищення ціни.

2) Обчисліть коефіцієнт дугової еластичності попиту.

Задача №10

Криві попиту та пропозиції на товар Х задані наступними рівняннями:

QD = 2800 – 160Р,

QS = 1600 + 140Р.

Завдання:

1) визначте рівноважну ціну та рівноважний обсяг товару Х;

2) визначте загальні видатки покупців на даний товар;

3) як зміниться обсяг продажу товарів та сукупні видатки покупців, якщо ціна одиниці товару зросте на 25%, а коефіцієнт цінової еластичності на даний товар становить: -0,5.

 

Практичні завдання по темі: «Теорія поведінки споживача»

Задача №1

Споживач має 12 грн., які планує витратити на два товари А та В. Гранична корисність цих товарів визначається наступними функціями:

MUA = 28/A; MUB = 42/B

Ціни товарів відповідно становлять: РА = 2грн. та РВ = 3грн. Гранична корисність грошей (l) складає 7 ютил/грн.

Завдання:

1) Яким буде оптимальний вибір споживача?

2) Визначте суму, яку витратить споживач на придбання оптимального набору.

3) Визначте загальну корисність оптимального набору.

Задача №2

Споживач має 4,5 грн., які хоче витратити на два товари X та Y. Кожна одиниця товару Х коштує 0,5 грн., товару Y – 1 грн. Функції загальної корисності для споживача задані в таблиці:

 

 

Кількість        
TUХ        
TUY        

Завдання:

1) Якою повинна бути оптимальна комбінація товарів, щоб споживач отримав максимальну корисність.

2) Визначте загальну корисність оптимальної комбінації товарів.

Задача №3

Бюджет споживача складає 100грн. Ціни на товари Х та У відповідно:

РХ=10грн.; РY=4грн.

Завдання:

1) Побудуйте графік бюджетної лінії та запишіть її рівняння.

2) Чи може споживач одночасно купити 5 од. товару Х та 10 од. товару Y?

3) Покажіть на графіку, як зміниться бюджетна лінія, якщо:

а) доход зменшиться у два рази, а ціни залишаться незмінними;

б) ціна на товар Х збільшиться у два рази, а ціна РY та доход залишаться незмінними.

Задача №4

Гранична корисність, яку отримує споживач від споживання товарів А та В задана наступними функціями: МUA=21 – 3A, MUB=12 – B (A і В – кількість товарів).

Визначте оптимальний набір товарів, якщо бюджет споживача складає 21 грн., а ціни товарів становлять: РА=3грн., РВ=1грн.

Задача №5

Припустимо, що сім’я щодня купує продукти А, В, С, ціни яких становлять: РА= 2 грн.; РВ=5грн; РС=10грн. Граничні корисності одиниць відповідних продуктів (в ютилях) подано в таблиці:

 

Одиниці продуктів за порядком MUА MUВ MUС MU заощадження 1 грн.
         

Задача №6

Побудуйте криву байдужості для Петра, якщо відомо, що наступні набори із двох товарів мають для нього однакову корисність. Розрахуйте норми заміщення какао на каву для суміжних наборів.

КАВА, упаковок в рік (X) КАКАО, упаковок в рік (Y)
   
   
   
   
   
   

 

 

Задача №7

Споживач має в своєму виборі два товари А та В. Всі можливі комбінації цих товарів, які знаходяться на одній кривій байдужості, представлені в таблиці.

Товар А, Q од.                  
Товар В, Q од.                  

Ціни товарів А та В складають відповідно: РА=60 грн., РВ=20 грн.

Завдання:

1) Визначте оптимальний вибір споживача;

2) Як зміниться споживацький вибір, якщо ціна товару В зменшиться на 50%?.

Задача №8

Дані таблиці характеризують криві байдужості споживача, який розподіляє свій тижневий доход 40 грн. між продуктами харчування та розвагами:

Поверхні кривих байдужості
U1 U2
Q, одн.
Товар А Товар Б Товар А Товар Б
       
       
       
  7,5   7,5
- -    

 

Ціна одиниці продуктів харчування (товар А) становить 1 грн., ціна одиниці розваг (товар Б) – 2 грн. Криві байдужості позначено як U1 та U2.

Завдання:

1) Накресліть криві байдужості та бюджетну лінію;

2) Визначте, який набір благ є оптимальним для споживача. Чи задовольняє ваша відповідь умові рівноваги споживача?

Задача №9

Нехай споживач витрачає 20 грн. на придбання товарів А та Б, ціна яких однакова й дорівнює 10 грн. Побудуйте криву «дохід-споживання» для цього споживача, якщо рівень його доходу послідовно змінюватиметься з 20 до 40 грн., з 40 до 60 грн., а рівень цін залишатиметься незмінним.

 

Практичні завдання по темі: «Теорія поведінки виробника»

Задача №1

Фірма при збільшені обсягів виробництва своєї продукції змінює лише один фактор виробництва - ручну працю (L). В таблиці частково наведені дані по загальному, середньому та граничному продуктах.

Кількість ресурсу, L,од. Загальний продукт, ТР, од. Середній продукт, АР, од. Граничний продукт, МР, од.
       
       
       
       
       
       
       

Завдання:

1) Заповніть таблицю даними, яких не вистачає.

2) Побудуйте графіки загального, середнього та граничного продуктів.

Задача 2

Діяльність підприємства характеризує наступна виробнича функція: Q=2КL. Ціна капіталу складає 200 грн., ціна праці 100 грн.

Чому дорівнює мінімальний обсяг витрат при випуску 24 одиниці продукції. Покажіть розв’язок задачі на графіку.

Задача 3

В таблиці наведені часткові дані, що характеризують діяльність фірми:Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 306; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.221.70.232 (0.258 с.)