Тема 3. СОЦІОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 3. СОЦІОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІМета вивчення: з’ясувати специфіку соціологічного підходу до вивчення особистості.

Основна проблема:розкрити сутність основних тенденцій взаємодії особистості та суспільства.

Основні поняття: особистість, індивід, особа, людина, індивідуальність, ідентичність, соціальний статус, соціальна роль, соціалізація, статус досягнутий, статус приписаний (привласнений), агенти соціалізації, референтна група.

План семінарського заняття

1. Особливості соціологічного аналізу особистості.

2. Процес соціалізації особистості.

3. Соціальний статус і система соціальних ролей особистості. Рольовий конфлікт.

Термінологічний словник

Особистість– сукупність соціальних якостей людини, що є результатом суспільного розвитку та включення індивіда в систему соціальних відносин через активну діяльність та спілкування.

Індивід– одиничний представник людського роду, який володіє своєрідними психофізіологічними особливостями (характером, темпераментом, особливостями пам’яті, уваги, здібностями).

Особа – це офіційне визнання (юридично закріплене) з боку суспільства індивіда в якості автономного, самостійного, здатного нести відповідальність за власні вчинки.

Людина – представник біологічного виду Homo sapiens, що є носієм якостей та особливостей, якими він відрізняється від інших живих істот (специфічна тілобудова, здатність до абстрактного мислення, членороздільна мова та ін.).

Індивідуальність – особистість, яка не просто усвідомлює власну унікальність, але й намагається реалізувати неповторну життєву програму навіть ціною соціальною самотності та нерозуміння.

Ідентичність – соціальна якість, яка є результатом свідомого та емоційного самоототожнення індивіда з іншими людьми, групами чи спільнотами, ідеалами.

Соціальний статус – позиція індивіда чи соціальної групи в суспільстві чи в окремій підсистемі суспільства, що визначається через певні ознаки (вікові, професійні та ін.) та виконання соціальних ролей.

Соціальна роль – сукупність прав та обов’язків індивіда, яка зумовлена його соціальним статусом.

Соціалізація – процес засвоєння індивідом соціальних цінностей та норм, правил, зразків поведінки, завдяки чому він функціонуватиме в суспільстві.

Статус досягнутий – соціальна позиція, яку займає індивід через свій власний вибір, власні зусилля та конкуренцію з іншими індивідами.

Статус приписаний (привласнений) – соціальна позиція, яка одержана індивідом від суспільства чи соціальної групи незалежно від його здібностей та зусиль.

Агенти соціалізації– люди та соціальні контексти, в яких відбувається соціалізація індивіда.

Референтна група– реальна чи умовна соціальна спільнота, з якою індивід співвідносить себе як з еталоном і на норми, думки, цінності та оцінки якої він орієнтується в своїй поведінці та самооцінці.

Завдання і вправи

1. Наведіть приклад агентів первинної та вторинної соціалізації.

2. Наведіть приклад рольового конфлікту.

3. Опишіть соціальні ролі громадянина, мами, вболівальника футбольної команди, студента, бібліотекаря, жінки, чоловіка.

4. Чи має місце рольовий конфлікт у ситуаціях: священик займається політичною діяльністю, політик займається комерційною діяльністю, викладач університету відвідує нічний клуб, лікар відмовляється надати медичну допомогу перехожому.

5. Розмежуйте соціальні статуси та соціальні ролі: молода людина, лікар, дівчина, професіоналізм, компетентність, високі доходи, право голосу, терплячість, лікар, покупець, вміння надати психологічну допомогу, відвідування навчальних занять, пошана до державної символіки, громадянин.

Теми для доповідей та пошукової роботи

1. Роль ЗМІ як агента соціалізації.

2. Ієрархічна теорія потреб А.Маслоу.

3. Чи є відмінності в соціалізації хлопців і дівчат?

4. Девіантна поведінка та соціальний контроль.

5. „Діти-індиго”.

Запитання для аналізу та самоперевірки

1. В чому специфіка соціологічного вивчення особистості?

2. В чому відмінність між поняттями: „людина”, „індивід”, „особа”, „особистість”, „індивідуальність”?

3. Яке значення має соціалізація для індивіда та суспільства?

4. Що таке „агенти соціалізації”?

5. Що таке „рольовий конфлікт”?

6. Від чого залежить статусний набір особистості?

7. Як вирішуються рольові конфлікти?

8. Чи обмежує соціалізація особистісну свободу?

9. Що таке „референтна група”?

10. Назвати чинники соціалізації.

Література

1. Бергер П.Л., Бергер Б. Социология: Биографический подход / Петер Л. Бергер, Бриджит Бергер; пер. В.Ф. Анурина // Личностно-ориентированная социология. – М.: Академический Проект, 2004. – С. 25-396.

2. Исаев Б. А. Социология в схемах и комментариях: Учебное пособие / Б.А. Исаев. – СПб.: Питер, 2008. – С. 46-91.

3. Лукашевич М.П., Туленков М.В. Соціологія. Загальний курс: Підручник / М.П. Лукашевич, М.В. Туленков. – К.: Каравела, 2004. – С. 194-210.

4. Практикум з соціології: навч. посібник для студентів вищих закладів освіти / За редакцією В.М. Пічі. – Львів: „Новий Світ-2000”, 2004. – С. 113-131.

5. Соціологія: Підручник / За заг. ред. В.П. Андрущенка, М.І. Горлача. – Харків-Київ, 1998. – С. 271-294.

6. Соціологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. В.Г. Городяненка. – К.: Видавничий центр „Академія ”, 2002. – С. 184-204.

7. Черниш Н. Соціологія. Курс лекцій / Наталія Черниш. – Львів: Кальварія, 2003. – С. 178-198.

Тема 4. СОЦІОЛОГІЯ СІМ’Ї (2 год.)

Мета вивчення:з’ясувати предмет та об’єкт соціології сім’ї.

Основна проблема:аналіз сім’ї як об’єкту соціологічного дослідження.

Основні поняття:сім’я, шлюб, моногамія, полігамія, поліандрія, полігінія, екзогамія, ендогамія, матріархальна сімейна система, патріархальна сімейна система, егалітарна сімейна система, проміскуїтет, безшлюбність, нуклеарна (проста)сім’я, розширена (складна) сім’я.

План семінарського заняття

1. Соціологія сім’ї: об’єкт, предмет, основні категорії.

2. Сім’я як соціальний інститут та мала соціальна група.

3. Соціальні функції сім’ї.

4. Тенденції розвитку сучасної сім’ї.

Термінологічний словник

Сім’я – група людей, які пов’язані шлюбними та родинними зв’язками (або усиновленням), правовою та моральною відповідальністю за соціалізацію підростаючого покоління.

Шлюб – історично змінна форма стосунків між партнерами, через які санкціонується та контролюється їхнє статеве життя, визначаються подружні та батьківські права та обов’язки.

Моногамія – історична форма шлюбу, що укладається між одним чоловіком та однією жінкою.

Полігамія – форма шлюбу, в якому перебуває одна особа з кількома партнерами протилежної статі одночасно.

Поліандрія – шлюб однієї жінки з кількома чоловіками одночасно.

Полігінія – шлюб одного чоловіка з кількома жінками одночасно.

Екзогамія – шлюб між представниками різних родів, племен, класів, каст.

Ендогамія – укладення шлюбу в межах певної соціальної групи (племені, касти, роду).

Матріархальна сімейна система – сім’я, в якій лідером виступає жінка.

Патріархальна сімейна система – сім’я, в якій лідером виступає чоловік.

Егалітарна сімейна система – сім’я, в якій немає яскраво вираженого лідера; рівноправна сім’я.

Проміскуїтет – ймовірно стадія нічим не обмежених стосунків між статями, яка передувала встановленню норм шлюбу та сім’ї.

Безшлюбність – добровільне чи вимушене перебування особи поза шлюбом.

Нуклеарна (проста) сім’я – сім’я, що складається з подружжя з дітьми чи без дітей.

Розширена (складна) сім’я – сім’я, що складається із представників трьох і більше поколінь, які проживають разом (або близько одне біля одного), ведуть спільне господарство та виховують дітей.

Завдання і вправи

1. Знайдіть у наведеному списку тенденції, що є характерними для сучасного етапу розвитку соціального інституту сім’ї:

А) масова нуклеризація сімей;

Б) збільшення кількості шлюбів, що реєструються;

В) проголошення норми рівності статей;

Г) збільшення кількості незареєстрованих шлюбів;

Ґ) збільшення кількості неповних сімей;

Д) розповсюдження повторних шлюбів;

Е) масова малодітність сімей;

Є) підвищення стабільності сімей;

Ж) жодна відповідь не є правильною.

2. Який із чинників, що може стабілізувати сім’ю, вказаний невірно:

А) одинакові репродуктивні установки членів подружжя;

Б) позитивний сімейний досвід батьків;

В) різне соціальне походження;

Г) тривалий період дошлюбного знайомства;

Ґ) схоже уявлення про проведення вільного часу у членів подружжя;

Д) одинакові установки щодо розподілу обов’язків та владних повноважень.

3. Який із вказаних термінів є зайвим?

А) моногамія;

Б) екзогамія;

В) полігамія;

Г) поліандрія.

4. Назвіть типи сім’ї та дайте їх визначення.

5. Заповніть, будь ласка, порожні місця в таблиці.

Сфера сімейної діяльності Суспільні функції Індивідуальні функції
  Економічна підтримка неповнолітніх та непрацездатних  
емоційна    
Первісного соціального контролю    
  Підтримка фізичного здоров’я членів сім’ї, догляд за дітьми  
сексуальна    

7. Назвіть форми шлюбу за кількістю партнерів у ньому та дайте їх визначення.

8. Який із вказаних термінів є зайвим?

А) матрилокальна сім’я;

Б) патріархальна сім’я;

В) інцест;

Г) егалітарна сім’я.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.231.61 (0.02 с.)