Мікровикладання. Виклад нового матеріалу у формі бесідиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Мікровикладання. Виклад нового матеріалу у формі бесідиНа цьому етапі безпосередньої роботи перед аудиторією від кожної мікрогрупи виступає один студент. Члени мікрогрупи можуть після його ви­ступу прокоментувати, доповнити продемонстровану частину цього уроку.

Аналіз фрагмента варто здійснювати, враховуючи знання студен-том-учителем змісту матеріалу (це виявиться і в тому, як він зможе перебудуватися, помітивши утруднення «учнів»); уміння ставити за­питання (навідні й наскрізні); вміння вислуховувати й реагувати на відповіді, «прибудовуючись» своїм запитанням до відповіді учня; вміння створити атмосферу пошуку; формування почуття в учнів власної гідності, значущості та вдячності товаришам у спільній роботі. Окремо увага приділяється техніці вчителя.

Загальний аналіз заняття повертає до висновку першої його части­ни: необхідності вдосконалювати комунікативні вміння, дотримуватися надзавдання педагогічної діяльності — розвитку особистості учня.

МАЙСТЕРНІСТЬ УЧИТЕЛЯ

В ОРГАНІЗАЦІЇ ВЗАЄМОДІЇ МІЖ УЧНЯМИ

ПІД ЧАС ГРУПОВОЇ РОБОТИ НА УРОЦІ

Мета:усвідомлення сутності, принципів, функцій групової роботи на засадах співробітництва; формування комплексу вмінь організовувати групову діяльність на уроці як умови вдосконалення педагогічного професіоналізму.


Обладнанняплакат із висловлюваннями вітчизняних і зарубіжних учених-педагогів про навчання в співробітництві, схеми «Організація групової взаємодії на уроці», «Функції і принципи навчання в співробітництві», фрагменти уроків, де представлено організацію групової взаємодії (відеозаписи й тексти з педагогіч­ної літератури), зразки інструкцій для організації роботи в групах

Опорні поняттягрупова робота на уроці, рольова участь, індивідуальна робота на уроці, співробітництво на уроці, парна форма організації навчальних занять, на­вчальний діалог

Завдання для студентів

1. Ознайомившись із рекомендованою літературою, підготуватися до обговорен­
ня основних теоретичних питань

1 1 Генеза та значення групової навчальної роботи школярів, необхідність опа­нування вчителем технологи її організації

1 2 Принципи організації групової навчальної роботи 1 3 Групова робота на уроці

I 4 Організація взаємодії між учнями під час групової роботи

2. Виконати (усно) запропоновані завдання (прийоми 1—5, задачі 1—3, впра­
ви (1-3)

3. Розробити (письмово) фрагмент уроку з використанням групової роботи
учнів Підготуватися до проведення цього фрагмента, обдумавши діяльність учите­
ля щодо організації активної взаємодії в мікрогрупах (вправа 4)

Список рекомендованої літератури

1 Григорьев С А , Раевский А М Групповая форма работы на уроке // Сов
педагогика - 1989 - №8 - С 38-42

2 ДьяченкоВ К Сотрудничество в обучении — М , 1991 — С 24 —60, 134 —
165

3 Лийметс X Й Групповая работа на уроке — М , 1975 — С 4 — 33

4 Малеваний Ю Й О современном уроке // Молодому учителю / Сост
Е С Березняк - К , 1988 - С 137-150

5 Оконь В Введение в общую дидактику — М , 1990 — С 40—43

6 Палат Е С Обучение в сотрудничестве // Новые педагогические й ин-
формационные технологии в системе образования / Под ред Е С Полат —
М ,2001 - С 24-64

7 Полетило С А Організація групової навчальної роботи старшокласників
на уроках // Педагогіка Респ наук -метод зб — К , 1989 — Вип 28 —
С 26-30

8 Психолога педагогические аспекты учебного процесса в школе — К , 1983 —
С 145-158

9 Селевко Г К Современные образовательные технологии Учеб пособие —
М , 1998 - С 47-50, 101-113, 180-201

10 ЦукерманГ А Зачем детям учиться вместе? — М , 1985 — С 34—40, 46 —79

I1 Шевченко С Д Школьный урок как научить каждого — М Просвеще-
ние, 1991 -048-49,75-90,101-103


ХІД ЗАНЯТТЯ 1. Діагностування готовності до заняття

Цей етап заняття можна провести як підготовку до роботи над тео­ретичними питаннями теми, водночас досліджуючи підготовленість! студентів до співробітництва в малих групах. Така форма організації1 діагностування органічно поєднається з сутністю порушеної проблеми і; дасть можливість переконатися в доцільності ЇЇ застосування для удоско­налення педагогічної майстерності вчителя.

Навчальна група студентів поділяється на 4 мікрогрупи залежно від кількості винесених на обговорення питань. Кожна мікрогрупа отримує одне питання. В інструктивній картці викладач дає мікрогрупам підпи-тання до нього (залежно від рівня групи цю операцію мікрогрупа може виконати сама). Педагог пояснює порядок виконання завдання, на яке відводиться приблизно 10 хвилин (у разі, якщо студенти готові до об­говорення теми):

1. Перевірити, наскільки опановано теоретичний матеріал. Для цього
розподілити між членами мікрогрупи підпитання, обговорити відповіді;
поставити запитання товаришам і, якщо є потреба, педагогові.

2. Розподілити між членами групи ролі: лідера-координатора гру­
пової роботи; художника (для підготовки схем); спостерігача за актив­
ністю роботи в групі (для оцінювання ініціативи учасників, слушності
пропозицій, повноти уточнень, доповнень); спостерігача за культурою
спілкування (аналізує, хто уважний до думок інших, вміє вислухати
міркування, робить коректні зауваження, підтримує інших); аналітика
змістової готовності (з'ясовує глибину розуміння проблеми, точність
знань). Відповідно до рольової позиції кожен студент мікрогрупи сам
спостерігає хід взаємодії у групі та робить висновки про те, що допома­
гає і що заважає груповому спілкуванню.

Завдання для виконавця ролі варто позначити на окремих інструк­ціях з рекомендаціями, як узагальнити спостереження.

3. Підготувати звіт групи про засвоєння теоретичного матеріалу
(у вигляді консультацій для молодих учителів, доповіді чи в іншій формі).
Дібрати до виступу наочність (схеми, приклади).

4. Після роботи в мікрогрупах доцільно підвести підсумки та уза­
гальнити діяльність у цілому в групі. Лідер групи або окремі спостері­
гачі доповідають про висновки стосовно ефективності роботи мікрогрупи,
наголошуючи на активності, культурі, компетентності її членів.

Педагог узагальнює власні спостереження щодо продуктивності ро­боти в групах, готовності студентів до взаємодії у малих групах, зав­дань професійного розвитку.

5. Перевірка змісту підготовленості як усвідомлення головних теоре­
тичних положень може здійснюватися у формі групової роботи (мікро­
групи звітують про засвоєння теоретичного матеріалу, відповідають на


запитання педагога і всіх присутніх); у вигляді індивідуального те­стування (кожен студент отримує тест відповідного рівня складності, а оцінка його стає складовою загальної оцінки); вибіркового індиві­дуального опитування (при допомозі у відповідях членів мікрогрупи й оцінках за відповідь, які виставляються всім її членам); фронтальної роботи з усіма студентами академічної групи з індивідуальним оціню­ванням.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.235.155 (0.005 с.)