УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІНАНСІВ ТА МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІНАНСІВ ТА МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІНАНСІВ ТА МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ

Донецька філія

Кафедра економіки та права

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО ВИКОНАННЯ ТА ЗАХИСТУ КУРСОВОЇ

РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «МІКРОЕКОНОМІКА»

для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

Галузь знань - 0305 ЕКОНОМІКА І ПІДПРИЄМНИЦТВО

Напрям - 6.030508 ФІНАНСИ І КРЕДИТ, 6.030509 ОБЛІК І АУДИТ

 

курс - 1

 

 

Донецьк – 2012

Укладач: Болгов В.Є., викладач вищої категорії кафедри економіки та права

 

Рецензент:

 

 

Розглянуто та схвалено на

засіданні кафедри економіки та права

Протокол № 1 від “31” серпня 2012 р.

Зав. кафедрою _______ к.е.н. Васильєва В.В.


ЗМІСТ

 

1. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ.. 6

1.1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ КУРСОВОЇ РОБОТИ.. 6

1.2. ЗМІСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ.. 7

1.3. ЕТАПИ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ.. 8

2. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ.. 9

2.1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ.. 9

2.2. НУМЕРАЦІЯ.. 10

2.3. ТАБЛИЦІ 10

2.4. ІЛЮСТРАЦІЇ 12

2.5. ФОРМУЛИ.. 13

2.6. ПРИМІТКИ.. 13

2.7. ПОСИЛАННЯ.. 13

2.8. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ.. 14

2.9. ДОДАТКИ.. 14

3. ПІДГОТОВКА ДО ЗАХИСТУ ТА ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ.. 15

ВИСНОВКИ.. 17

ДОДАТКИ.. 18


ВСТУП

 

Виконання курсової роботи з дисципліни «Мікроекономіка» є важливою частиною навчального процесу, від якості та рівня якої значною мірою залежить виконання головного завдання навчання - підготовки всебічно освічених і висококваліфікованих фахівців.


Реформування національної економіки вимагає підготовки спеціалістів, здатних на високому професійному рівні працювати в умовах ринкових відносин.

Цьому сприятиме вивчення студентами курсу «Мікроекономіка».

Мікроекономіка, як складова економічної теорії, вивчає поведінку та механізм прийняття рішень окремими економічними суб’єктами, які прагнуть досягти мети за наявних ресурсів і для яких до того ж можна знайти альтернативне використання.

У центрі уваги мікроекономіки перебуває поведінка споживача і виробника та її оптимізація, ринковий попит та пропозиція, ціноутворення у різних типах ринкових структур, та на ринках ресурсів, часткова і загальна рівновага тощо.

Найбільш точно характер взаємодії змінних величин на мікрорівнях, які випливають з аналізу логіки прийняття господарських рішень, відбивають математичні залежності, що виражаються визначеними формулами.

Рішення економічних задач дозволяє студентам швидко та у повному обсязі опанувати методикою дії в стандартних ситуаціях, навичками правильного прийняття господарських рішень з позицій сучасної мікроекономіки. Більш того, достатня математична формалізація глибоко закріплює раціональний зміст економічних показників у свідомості студентів, дозволяє виробити в них економічне мислення.


Методичний посібник включає тематику і зміст завдань 30 варіантів курсових робіт, методичні вказівки до виконання курсової роботи, методичні пояснення до виконання теоретичної та розрахункової частин курсових робіт.

Підготовка і захист курсових робіт - важливий фактор удосконалення теоретичної та професійної підготовки майбутніх фахівців, розширення їх світогляду, формування навичок дослідження.

Підготовка і захист курсової роботи є заключним етапом засвоєння студентами дисципліни «Мікроекономіка», результат самостійного конкретного теоретичного, науково-практичного дослідження.

Метою курсової роботи є:

закріплення теоретичних знань щодо економічних законів і закономірностей що діють на мікрорівні;

розкриття можливостей використання цих закономірностей у практичній частині курсової роботи;

вивчення суті і характерних ознак ринкових категорій та механізмів, їх ролі і місця в економічній системі, визначення механізму реалізації сфер і ланок їх взаємодії;

узагальнення сукупності заходів щодо захисту ринкових структур від різних форм впливу.

Для успішного виконання курсовой роботи з дисципліни «Мікроекономіка» студент повинен:

а) знати:

– термінологічний апарат курсу «Мікроекономіка», теоретичні основи функціонування ринкового механізму;

– класифікаційні ознаки та види основних форм організації ринкового господарства, їх суть, функції і роль, загальні тенденції їхнього розвитку в Україні в сучасних економічних умовах;

– можливості цілеспрямованого використання фінансів за допомогою розробки і реалізації фінансової політики держави;

– основи організації витрат на виробництві;

– основні засади в класифікації та графічному зображенні витрат виробництва;

– принципи формування максимального прибутку на підприємстві;

– основи формування і використання доходу та прибутку на підприємствах в різних умовах формування ринкових відносин;

– принципи оптимізації поведінки споживача;

б) уміти:

– застосовувати знання з курсу «Мікроекономіка» в процесі фахової практичної діяльності;

– об’єктивно оцінювати та правильно застосовувати методи визначення максимального прибутку;

– правильно визначати форми організації ринкового господарства;

– використовувати економічні інструменти в процесі розрахунку витрат виробництва;

– передбачати структурні зміни ринкової рівноваги під впливом різних факторів;

Курсова робота є важливою складовою підготовки до державної атестації фахівців, визначення їх відповідності кваліфікаційним вимогам бакалавра.


ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

Майбутні бакалаври мають право на підставі переліку тем курсових робіт, так званої теоретичної частини (див. дод.1), розроблених і затверджених на засіданні кафедри, самостійно, з урахуванням своїх наукових інтересів, обрати тему своєї роботи. Тематика робіт має відповідати змісту навчальної програми з дисципліни «Мікроекономіка». Зміст роботи повинен відображати особливості організації ринкових відносин на національному та міжнародному рівнях, формування ринкового механізму та факторів впливу на нього, функціонування домогосподарств з метою створення оптимального вибору, підприємств, що діють в різних формах організації ринку, наслідки перетворення однієї організаційної форми ринку в іншу.

Обрані теми курсових робіт погоджуються з керівниками, закріплюються за студентами та затверджуються завідувачем кафедри.

До обов’язкового виконання курсової роботи також входить і приктична частина (див. дод. 2). Практична частина оберається за номером затвердженної теоретичної частини.

Виконання курсової роботи передбачає накопичення теоретичних знань з дисципліни «Мікроекономіка», а також набутих підчас вивчення «Політичної економії» з актуальних проблем у сфері організації економічних відносин на мікро рівні.

Курсова робота повинна мати практичне і науково-теоретичне значення, бути виконана на високому теоретичному рівні з використанням сучасної комп’ютерної техніки.

На підставі теоретичних та практичних досліджень, наведених у роботі, необхідно зробити обґрунтовані висновки та рекомендації щодо можливостей використання відповідних наукових досягнень.

Науковий керівник курсової роботи видає завдання студенту і погоджує з ним план роботи та термін написання окремих її розділів.

Структура курсової роботи має складатися з таких частин:

- титульний аркуш (дод. 3);

- завдання на виконання курсової роботи (дод. 4);

- зміст (дод. 5);

- вступ;

- теоретична частина;

- практична частина;

- висновки;

- список використаних джерел (дод. 6);

- додатки.

 

ЗМІСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Зміст курсової роботи повинен включати назви всіх розділів та підрозділів роботи з вказівкою номера сторінок, на яких розміщується початок відповідного матеріалу (див. дод. 5).

Загальний обсяг курсової роботи повинен становити 30-40 сторінок друкованого тексту.

Обсяг вступу курсової роботи - 2-3 сторінки друкованого тексту.

У вступі курсової роботи необхідно розкрити:

1) актуальність теми, що досліджується в умовах формування ринкових відносин;

2) основні особливості порушення і вирішення питань теми стосовно до суб'єкта і об'єктів дослідження;

3) мету і завдання дослідження;

4) методи, що використовуються для виконання завдання дослідження;

5) матеріали, що використовуються для її написання;

6) практичне значення.

Теоретична частина повинна розкривати теоретичну сутність обраної для досліджування економічної категорії, її місце і роль у розвитку ринкових відносин. З цією метою треба уточнити джерело даної економічної категорії, навести і проаналізувати в роботі погляди різних економістів з досліджуваної проблеми, дати їх аналіз, викласти застосовані засоби, рекомендації, положення, інструкції відповідно до поставленої у завданні проблеми.

Мета написання цієї частини - показати уміння бакалавра самостійно аналізувати теоретичні і практичні підходи до суттєвості проблеми, визначати шляхи її анлізу, вивчення і розв'язання.

При написанні першого розділу необхідно використовувати законодавчі акти України, рішення і постанови Кабінету Міністрів України з питань організації економічної діяльності; монографії, матеріали наукових конференцій, статті журналів з актуальних проблем реалізації фінансової політики держави, формування ринкових відносин суб’єктів господарювання, розвитку ринкового механізму. Теоретична частина повинна включати два - три розділи, які в свою чергу містять по два – три підрозділи. У першому розділі необхідно уточнити поняття відповідно до поставленої проблеми, визначити її сутність на основі аналізу поглядів українських та зарубіжних вчених – економістів, методологічного та інструктивного матеріалу.

Другий розділ повинен містити аналіз змісту теми, що досліджується і можливі шляхи вирішення на основі джерел, що аналізують літературний і методичний матеріал із зазначенням висновків автора і служать канвою для формування та обґрунтовання висновків, які оформлюються в кінці курсової роботи, після практичної частини.

Теоретичний матеріал потрібно викладати в тісному зв'язку з практикою ринкових відносин.

Конкретні цифри, факти, з одного боку, повинні служити підтвердженням думок, висловлених автором роботи, і іншого - аналіз їх може послужити основою для нових висновків і підсумків. Тому, коли студент приступає до виконання курсової роботи, йому потрібно потурбуватися про підбір цифрових даних, практичного матеріалу, необхідних для глибокого висвітлення теми. Таким чином, курсова робота повинна мати елементи аналізу, дослідження, мати науковий характер.

Обсяг теореричної частини курсової роботи не повинен перевищувати 20 - 25 сторінок друкованого тексту.

Практична частина курсової роботи присвячується засвоєнню математичного та графічного мтеріалу, що використовується як доказова та аналітична база в розгляді економічних явищ, що відбуваються на мікро рівні економічних відносин.

При виконанні розрахунків в практичній частині курсової роботи необхідно повною мірою опанувати інструментарій економічного аналізу, і, насамперед, використовувати основні формули для розрахунків з точним розшифруванням кожного показника, що використовується в розрахункових формулах.

Обсяг практичної частини має складати від 3 до 5 сторінок друкованого тексту.

Висновки являють собою стисле узагальнення зроблених автором висновків і розроблених рекомендацій щодо удосконалення економічних відносин і проблем ринкової поведінки суб'єкта господарювання.

У цій частині роботи автор має зробити висновки про те, що він піддає критиці, що пропонує натомість, інакше кажучи, що виносить на захист. Окрім цього, тут необхідно відзначити практичну значущість розроблених студентом рекомендацій.

Отже, висновки курсової роботи можуть служити частиною виступу студента під час її захисту комісії.

Обсяг висновків курсової роботи – 3 - 4 сторінки друкованого тексту.

 

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

 

Перед виконанням курсової роботи студенти ознайомлюється із загальними вимогами до її оформлення, що дозволить уникнути істотних подальших помилок і доробок.

Правила оформлення курсових робіт передбачають єдиний порядок написання та розміщення тексту, таблиць, графіків, рисунків, додатків тощо.

Курсова робота має бути стилістично та технічно грамотно оформлена.

Завершена робота комплектується у такій послідовності: титульний аркуш, завдання на курсову роботу, зміст, вступ, теоретична та практична частини, висновки, список використаної літератури, додатки.

Курсова робота починається з титульного аркуша, який містить інформацію про виконавця: прізвище, ім'я, по батькові студента, тему роботи тощо. (Зразок складання титульного аркушу курсової роботи наведено у дод. 3).

Текстова частина роботи виконується на комп’ютері (шрифтом «Times New Roman», кегль 14, полуторним інтервалом) українською мовою або російською мовою за наявністю письмового дозволу завідувача кафедрою. Текст друкується тільки на одному боці аркуша білого паперу формату А4 (210х297 мм) з виділенням полів: ліве, верхнє і нижнє - 20 мм, праве - 10 мм.

Курсова робота має бути написана чіткою і професійною мовою без орфографічних і синтаксичних помилок у тексті та арифметичних неточностей у таблицях і розрахунках. Зміст роботи не слід викладати занадто довгими реченнями тому, що ясність і доступність написаного є гідністю роботи студента і свідчать про оволодіння ним суттю досліджуваної проблеми.

При першому згадуванні в тексті назв іноземних фірм, маловідомих прізвищ або географічних назв їх пишуть як в російській (українській) транскрипції, так і мовою оригіналу (в дужках).

Скорочення слів у тексті роботи та ілюстраціях до неї, крім загальновизнаних абревіатур, не допускається.

Текст основної частини поділяють на розділи та підрозділи. Розділи та підрозділи повинні мати змістовні заголовки. Заголовки структурних частин курсової роботи друкують великими літерами симетрично до тексту («ЗМІСТ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ», «ДОДАТКИ»); заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Переноси слів у заголовках не допускаються. Крапки наприкінці заголовків не ставляться. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою. В кінці останнього речення заголовку крапку не ставлять. Заголовки пунктів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу в розрядці в підбір до тексту. В кінці заголовка, надрукованого в підбір до тексту, ставиться крапка.

Відстань між заголовком (за винятком заголовка пункту) та наступним текстом повинна дорівнювати 2 інтервалам.

Кожний розділ курсової роботи треба починати з нової сторінки.

НУМЕРАЦІЯ

 

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, рисунків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №.

Нумерація сторінок курсової роботи має бути наскрізною.

Першою сторінкою курсової роботи є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок роботи. На титульному аркуші номер сторінки не ставлять, на наступних сторінках номер проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці. Завдання, відгук, реферат, зміст, висновки, список використаних джерел не нумерують.

Розділи позначаються послідовно арабськими цифрами, наприклад, «1.», а підрозділи нумеруються цифрою відповідного розділу й підрозділу через крапку, наприклад, «2.1.» (перший підрозділ другого розділу).

Якщо робота містить рисунки та таблиці з цифровою інформацією, що розташовуються на окремих сторінках, їх необхідно включати до загальної нумерації. Великі та громіздкі таблиці рекомендується розміщувати у додатку. В тексті курсової роботи слід залишати таблиці з невеликим обсягом інформації, що органічно пов'язані з текстом.

 

ТАБЛИЦІ

Цифровий матеріал, як правило, повинен оформлятися у вигляді таблиць.

Приклад побудови таблиці

Таблиця (номер)

Заголовки граф
Назва таблиці

     
         
         
         

Боковик Графи (колонки)

(заголовки рядків)

 

При побудові та оформленні таблиць слід дотримуватися певних правил.

1. Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею і друкують симетрично до тексту. Назву і слово «Таблиця» починають з великої літери. Назву не підкреслюють. Слово «Таблиця» пишуть праворуч над тематичним заголовком та вказують її порядковий номер (знак «№» перед цифрою не ставиться).

2. Нумерація таблиць проставляється послідовно в межах кожного розділу двома арабськими цифрами, які роз'єднані крапкою. Перша з них вказує номер розділу, друга - порядковий номер таблиці у цьому розділі, наприклад, «Таблиця 1.2» (друга таблиця першого розділу).

3. Заголовки граф повинні починатися з великих літер, а підзаголовки (якщо вони продовжують заголовки) - з маленьких. Якщо підзаголовки мають самостійне значення, то їх починають з великої літери.

4. При переносі частини таблиці на наступну сторінку пишуть слова «Продовження табл.» і вказують номер таблиці, наприклад: «Продовження табл. 1.2».

5. Колонки (стовпці) слід нумерувати лише тоді, коли таблиця продовжується на наступній сторінці.

6. Якщо всі дані, наведені у таблиці, мають єдину одиницю вимірювання, то її вказують в тематичному заголовку, якщо різні - то в заголовках стовпців або рядків через кому. Позначення одиниць вимірювання має відповідати загальноприйнятим стандартам.

7. Текст, який повторюється у боковику або стовпці таблиці та складається з одного слова, можна замінювати лапками. Якщо даний текст складається з двох або більше слів, то при першому повторі його замінюють словами «Те ж», а далі - лапками. Замінювати лапками цифри, що повторюються у таблиці, не дозволяється.

8. Числа у таблиці повинні мати однакову кількість десяткових знаків. Якщо цифрові або інші дані в якому-небудь рядку таблиці не подають, то в ньому ставлять прочерк, наприклад, «- ».

9. Якщо наведені у таблиці дані мають будь-які особливості, то на них необхідно вказати у примітках з позначкою «1», «2» і т. д., які розміщують одразу під таблицею.

10. Всі таблиці повинні бути органічно пов’язані з текстом курсової роботи, на них мають бути зроблені посилання в тексті. При першому посиланні пишуть скорочене слово «табл.», при повторних – «див. табл.» та вказують її номер (без знака «№»). Кожна таблиця повинна супроводжуватись стислим аналізом та висновками.

11. Таблиці розташовуються в тексті роботи одразу після посилання на них. Розміщувати таблиці слід таким чином, щоб їх можна було читати без повороту рукопису; якщо це неможливо - таблицю слід розташовувати так, щоб рукопис можна було повернути за стрілкою годинника.

12. Таблиці, які виносяться у додаток, мають самостійну назву та нумерацію.

 

ІЛЮСТРАЦІЇ

Для конкретизації предмету дослідження в процесі оформлення курсової роботи часто використовують наочні матеріали у вигляді схем, графіків, діаграм, фотографій тощо, наявність яких позитивно впливає на оцінку праці студента. Всі ілюстрації іменуються «рисунками».

Рисунки розміщують відразу після посилання на них в тексті роботи і таким чином, щоб їх можна було розглянути без повороту роботи або з поворотом за годинною стрілкою.

Кожний рисунок повинен мати рисунковий підпис, який складається з номера рисунка та чіткої стислої назви, що розкриває зміст ілюстрації, а в разі необхідності - ще й пояснення (підрисунковий текст).

Порядковий номер рисунка складається з двох цифр, розділених крапкою (номер розділу та номер рисунка у цьому розділі). В кінці номера ставиться крапка. Для всіх ілюстрацій прийняте єдине позначення «Рис.». Наприклад, «Рис. 2.2.» (рисунок другий другого розділу). Номер рисунка та його назва розміщуються під рисунком. При посиланні на ілюстрацію у тексті роботи вказують її вид (діаграма, графік, схема) та номер. При повторному посиланні на ілюстрацію використовують скорочене слово «дивись» (наприклад, «див. рис. 2.2»).

Графічне наведення статистичних даних, яке наочно показує співвідношення між ними, називається діаграмою. За формою будови діаграми поділяють на лінійні, плоскісні та зображувальні. Найчастіше у курсових роботах використовують лінійні, а з плоскіших - стовпцеві та секторні діаграми.

Лінійна діаграма характеризує за допомогою прямих, кривих або ламаних ліній кількісні показники розвитку об'єктів, явищ або процесів, що досліджуються.

У стовпцевих діаграмах кількісні дані відображаються у вигляді прямокутників - стовпців, які розміщуються вертикально поряд або на однаковій відстані один від одного. Висота цих стовпців повинна бути пропорційна кількісним значенням показників відповідно до встановленого масштабу. Прямокутники можуть розміщуватися горизонтально, і в такому разі це буде стрічкова діаграма.

Секторна діаграма є широко відомою формою порівняння різних частин цілого. Площі, які утворюються секторами кола, є основою для порівняння. Секторна діаграма будується шляхом поділу кола на окремі сектори пропорційно питомій вазі частин в цілому.

Зручним та наглядним засобом зображення змін однієї змінної величини залежно від змін другої є графік. Найчастіше у курсових роботах використовуються зміни явищ або процесів у часі. Для побудови таких графіків використовується, як правило, прямокутна система координат. На осі абсцис відкладаються відрізки часу, а на осі ординат - значення рівнів ряду динаміки. Позитивна наочність графіків полягає в тому, що на один графік для порівняння можна нанести декілька динамічних рядів.

Схеми у курсовій роботі відображають склад, структуру та взаємозв’язок окремих елементів організації та управління підприємством, а також явищ та процесів, що вивчаються, відображають їх послідовність, тощо. Креслення схем та графіків повинно відповідати встановленим вимогам стандартів.

 

ФОРМУЛИ

Формули,що наводяться у тексті курсової роботи, нумеруються послідовно в межах розділу арабськими цифрами, так само, як і таблиці та рисунки. Номер формули складається із номера розділу та порядкового номера формули в даному розділі, розділених крапкою, наприклад, «1.2» (друга формула першого розділу). В кінці номера крапка не ставиться. Номер формули слід давати в круглих дужках та розміщувати у правому полі на рівні нижнього рядка формули, до якої він відноситься. Після формули з нового рядка пишуть слово «де», а потім розшифровують та приводять роз'яснення значень (експлікації) символів та числових коефіцієнтів в тій послідовності, в якій вони дані у формулі. Значення кожного символу та числового коефіцієнту слід давати з нового рядка. Двокрапку після слова «де» не ставлять.

Рівняння і формули треба виділяти з тексту вільними рядками. Вище і нижче кожної формули потрібно залишити не менше одного вільного рядка. Якщо рівняння не вміщується в один рядок, його слід перенести після знака рівності (=) або після знаків (+), мінус (-), множення (х) і ділення (:).

Посилання в тексті на порядковий номер формули роблять у круглих дужках, наприклад, «…у формулі (1.2)».

 

ПРИМІТКИ

При написанні курсової роботи може з’явитися потреба у примітках до тексту, які містять додаткову чи пояснювальну інформацію. Якщо примітка лише одна, то після слова «Примітка» ставлять крапку. Якщо приміток декілька, то після слова «Примітка» ставлять двокрапку і далі дають пояснення згідно нумерації приміток. Примітки до тексту розміщують наприкінці цієї ж сторінки.

 

ПОСИЛАННЯ

 

У курсовій роботі на інформацію, що запозичена з інших літературних джерел, та при цитуванні окремих наукових положень, висловів тощо обов'язково мають бути зроблені посилання. Такі посилання дають змогу відшукати документи і перевірити достовірність відомостей про цитування документа, дають необхідну інформацію щодо нього. Посилатися слід на останні видання публікацій.

Виноски даються відразу після закінчення цитати або посилання на літературні джерела і вказуються безпосередньо в тексті номером джерела в квадратних дужках, взяті зі списку використаної літератури, наприклад «…у працях [1-7]…». Якщо наводиться посилання на цитати, наприклад, цитата в тексті: «… В умовах становлення ринкової економіки частка державного сектору економіки, яка на сьогодні складає 40% ВВП, буде зменшуватися … [5, с.12]».

Відповідний опис у списку літератури:

1. Пустовоїт О. Совершенствованіє системи звернення споживчих товаров // Економіка України.-2003.-№11.-С. 28-33.

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 

До списку використаних джерел включаються тільки ті літературні джерела, якими студент користувався під час виконання курсової роботи та на які в тексті є посилання. Це можуть бути Закони України, Укази Президента України, Постанови Кабінету Міністрів України з економічних та господарських питань, наукова, навчально-методична, спеціальна література, видана українською, російською або іншими мовами, журнали та газетні статті, інструктивні матеріали підприємств, організацій, установ і таке інше.

Список використаних джерел складається у відповідності з загальними вимогами та правилами складання, наведеними у ДСТУ 3582-97 «Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові в бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила», ГОСТ 7.12. - 93 «Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила».

Перелік використаних джерел наводиться в алфавітному порядку (окремо для вітчизняної та зарубіжної літератури).

Зразок оформлення бібліографічного опису літературних джерел наведено у додатку 6.

ДОДАТКИ

Вихідний фактичний матеріал, громіздкі таблиці, таблиці допоміжних економічних розрахунків, ілюстрації допоміжного характеру, форми статистичної та фінансової звітності, розрахунки окремих показників на ЕОМ та інше слід розміщувати у додатку.

Додатки оформлюють як продовження курсової роботи на наступних її сторінках і кожний такий додаток повинен починатися з нової сторінки.

Додаткидо курсової роботи оформлюють таким чином: у правому верхньому куті аркуша з прописної букви пишуть слово «Додаток» та вказують його порядковий номер (знак «№» перед цифрою не ставиться), наприклад, «Додаток 1». Послідовність розміщення додатків визначається порядком появи посилань на них у тексті курсової роботи. Нумерація додатків здійснюється арабськими цифрами наскрізне підряд від першого до останнього. Обсяг додатку не регламентується. Усі додатки повинні мати заголовки, які відображають зміст наведеної інформації.

Оформлена відповідно до сформульованих вимог та повністю скомплектована курсова робота має бути зброшурована, обов'язково підписана автором з вказівкою числа, місяця та року остаточного її завершення.

 

Таблиця 1

Таблиця 2

Таблиця 3

Оцінювання відповідей студентів під час захисту курсової роботи

Оцінка, +; - Обґрунтування відповідей студентів
10 – 9 Правильні і вичерпні відповіді на поставлені питання, високий рівень теоретичної та практичної підготовки, володіння понятійним апаратом, знання нормативних та законодавчих актів та інших першоджерел, вміння оцінювати та аналізувати проблемні ситуації.
8 – 7 В цілому відповіді вірні, але недостатньо переконливо аргументовані, допущені помилки у використанні понятійного апарату, недостатній рівень знань нормативних та законодавчих актів та інших першоджерел.
6 – 5 Не впевнені відповіді на поставлені питання, обмежені представленням тільки необхідного понятійного апарату, допущені помилки при посиланні на нормативні та законодавчі акти.
4 – 3 Невірні відповіді на питання, ухилення від їх аргументації, незадовільні знання понятійного апарату, нормативно - законодавчих актів та першоджерел.
2 – 1 Відмовлення від відповідей на поставлені питання.

 

На кафедрі щорічно проводиться аналіз результатів захисту курсових робіт, в результаті якого вживаються конкретні заходи щодо удосконалення навчального процесу та написання курсових робіт.

 

ВИСНОВКИ

 

Методичні вказівки до виконання курсової роботи бакалавра містять інформацію щодо структури, порядку виконання, оформлення курсової роботи.

Використання цих вказівок дозволять студенту вибрати тему курсової роботи, що відповідає найбільш актуальним проблемам теорії і практики фінансів.

Методичні вказівки дозволяють:

- систематизувати теоретичний матеріал, що викладається в науковій літературі і навчально-методичних рекомендаціях із загальноекономічних питань мікро рівня;

- виявити основні напрямки аналізу діяльності домогосподарств, підприємств різних сфер економічної діяльності та поведінки загальноринкових механізмів;

- розвинути уміння студентів обґрунтувати пропозиції щодо удосконалення ринкових відносин у державі на мікро рівні та підвищення ефективності управління економічними ресурсами підприємств або домогосподарств.


ДОДАТКИ

ДОДАТОК 1

 

ДЛЯ СТУДЕНТІВ 1 – ГО КУРСУ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 6.030508 «ФІНАНСИ І КРЕДИТ» ТА 6.030509 «ОБЛІК І АУДИТ»

1. Гроші: виникнення, суть, функції.

2. Попит на економічні ресурси відповідно до теорії граничної продуктивності.

3. Грошовий обіг та його закони. Інфляція.

4. Ринковий попит і його фактори. Функція попиту.

5. Домогосподарства, підприємства та держава в кругообігу продуктів, ресурсів та доходів.

6. Предмет мікроекономіки та передумови мікроекономічного аналізу.

7. Власність: суть, структура, об’єкти та суб’єкти.

8. Обмеженість економічних ресурсів та економічний вибір.

9. Товар і його властивості. Теорії вартості.

10. Економічні ресурси та фактори виробництва. Сутність та класифікація.

11. Національне багатство, його структура та проблеми відтворення.

12. Корисність блага і споживацький вибір.

13. Диференціація доходів населення, проблема бідних та багатих.

14. Сутність кардиналістської та ординалістської теорій споживацької поведінки.

15. Економічні цикли та економічні кризи.

16. Ринкова пропозиція та її фактори. Функція пропозиції.

17. Методологічні аспекти системи національних рахунків.

18. Взаємодія попиту і пропозиції та рівновага на ринку.

19. Економічне відтворення: суть, види , умови розподілу.

20. Еластичність попиту та пропозиції.

21. Світові господарські зв’язки та їх форми.

22. Ознаки ринку досконалої конкуренції.

23. Міжнародний рух капіталів. Міжнародний кредит.

24. Модель ринку чистої монополії.

25. Економічна криза: суть, форми вияву та шляхи подолання.

26. Підприємство як мікроекономічна модель. Мета виробництва.

27. Зайнятість населення та відтворення робочої сили.

28. Витрати виробництва: види, структура.

29. Міжнародний поділ праці та міжнародні економічні відносини.

30. Виробнича функція і витрати виробництва.

31. Нецінова конкуренція в умовах ринку монополістичної конкуренції.

32. Головні особливості ринку олігополії.

33. Ціноутворення в умовах олігополії.

34. Антимонопольне законодавство.

35. Підприємство: умови рівноваги.

36. Ціноутворення в умовах чистої монополії.

37. Міжнародна торгівля та її економічна основа.

38. Ознаки монополістичної конкуренції.

39. Грошово- кредитне регулювання економіки.

40. Ціноутворення в умовах монополістичної конкуренції.

41. Земля як фактор виробництва. Ринок землі.

42. Ринкова інфраструктура та її характеристики.

43. Моделі загальної економічної рівноваги.

44. Інституціональні аспекти ринкового господарства.

45. Теорія суспільного вибору.

46. Розвиток малого бізнесу в Україні.

47. Ринок факторів виробництва.

48. Функціонування ринку праці.

49. Підприємницький доход та економічний прибуток.

50. Суб’єкти ринку капіталу. Дисконтування.


ДОДАТОК 2

 

ДЛЯ СТУДЕНТІВ 1 – ГО КУРСУ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 6.030508 «ФІНАНСИ І КРЕДИТ» ТА 6.030509 «ОБЛІК І АУДИТ»

Задача №1.

Фірма працює в умовах досконалої конкуренції. Ціна на продукцію в галузі становить 8 грн за одиницю. Функція сукупних витрат фірми подана нижче.

 

Q, шт.
ТС, грн.

 

Розрахуйте потрібні дані і визначте таблично і графічно: а) обсяг випуску продукції, за якого фірма максимізує прибуток; б) якими будуть максимальний прибуток, загальний доход і сукупні витрати фірми? в) за ціни, що змінюється, визначте, за якої ціни фірма матиме нульовий прибуток і за якої повинна буде покинути галузь.

 

Задача №2.

Функція попиту на даний товар має вид Qd=20-р. Функція пропозиції має вид Qs=-5+4р. Розрахуйте рівноважну ціну та рівноважний обсяг попиту та пропозиції до і після таких державних заходів:

1). Уряд вводить непрямий податок, що сплачується продавцем у розмірі 1,25 грош. од. з кожного проданого кілограма.

2). Держава вводить непрямий податок, що сплачується продавцем у розмірі 25% від ціни, що сплачує покупець за кожний придбаний кілограм.

3). Держава вводить порядок, відповідно до якого, за кожен проданий кілограм виробники отримують дотацію з державного бюджету у розмірі 1.25 грош.од.

4). Держава вводить порядок, відповідно до якого, за кожний проданий кілограм виробники отримують дотацію з державного бюджету у розмірі 25% від ціні, що сплачується покупцем.

 

Задача №3.

У таблиці наведені дані, що характеризують різні ситуації на ринку молока.

Ціна за 1 кг., грн. QD, тис. т. QS, тис. т.
1,0
1,1
1,2
1,3
1,4

 

1. За даними таблиці накресліть криві попиту і пропозиції.

2. Якщо ринкова ціна молока дорівнює 1,1 грн., що характерно для даного ринку надлишок чи дефіцит? Який його обсяг?

3. Якщо ринкова ціна молока дорівнює 1,4 грн., що характерно для даного ринку надлишок чи дефіцит? Який його обсяг?

4. Чому дорівнює рівноважна ціна на цьому ринку?

5. Зростання доходів споживачів збільшило споживання молока на 10 тис. т. при кожному рівні цін. Визначить нову рівноважну ціну та обсяг рівноваги.

Задача №4

На ринку певного товару функція попиту описується рівнянням: QD = 10 - 2Р, функція пропозиції: QS = -5 + 3Р, де QD і QS відповідно, обсяг попиту й обсяг пропозиції, тис. т. за рік.

1. Визначте рівноважну ціну і рівноважний обсяг продажу.

2. Якщо ціна товару складе 2 грн., що утвориться на ринку надлишок чи дефіцит? У якому розмірі?

3. Якщо ціна товару складе 4 грн., що утвориться на ринку надлишок чи дефіцит? У якому розмірі?
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 115; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.200.137.63 (0.059 с.)