З дисципліни «Історія та теорія соціології» 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

З дисципліни «Історія та теорія соціології»РОБОЧИЙ ЗОШИТ

З дисципліни «Історія та теорія соціології»

для студентів денної форми навчання

Галузь знань 1301 – «Соціальне забезпечення»

Напрям підготовки 6.130102 – Соціальна робота

Структура залікового кредиту з дисципліни

«Історія та теорія соціології»

  Кількість годин
Лекції Практичні заняття Самостійна робота Індивідуальна робота
Змістовий модуль 1. Загальна соціологічна теорія як основа формування соціального мислення.
Тема 1. Соціологія як наука про суспільство.        
Тема 2. Проблема класифікацій соціологічних теорій і вчень. Передумови виникнення соціології.        
Тема 3. Академічний етап у розвитку соціології (середи­ни XIX ст. – початок ХХ ст.)        
Тема 4. Новітній етап у розвитку соціології (з перших десяти­літь XX ст. і дотепер)        
Змістовий модуль 2. Вихідні елементи соціального життя
Тема 5. Соціальна дія та соціальна взаємодія. Поняття, сутність і специфіка соціальної діяльності. Специфіка соціальної поведінки.        
Тема 6. Соціальна спільнота як феномен людського життя.        
Тема 7. Мала група: сутність, типи, основні характеристики.        
Тема 8. Особистість в системі соціальних зв’язків        
Тема 9. Система соціальних статусів та соціальних ролей.        
         
Змістовий модуль 3. Суспільство як соціальна система.
Тема 10. Суспільство: сутність, типи, тенденції розвитку.        
Тема 11. Соціальні зміни. Чинники соціальної стабільності та соціальної нестабільності.        
Тема 12. Соціальні інститути та їх роль у життєдіяльності суспільства        
Змістовий модуль 4. Соціальні структури
Тема 13. Соціальна структура суспільства.        
Тема 14. Соціальна стратифікація суспільства.        
Тема 15. Соціальна мобільність у суспільстві.        
Разом        

 

Методичні поряди щодо виконання КПІЗ

КПІЗ виконується студентами у формі написання реферату. Написання і захист реферату є важливою формою самостійної навчальної діяльності студентів. У «Тлумачному словнику української мови» дається таке визначення: «Реферат (від лат. Referrаte – доповідати, повідомляти) – 1) короткий усний або письмовий виклад наукової праці, результатів наукового дослідження, змісту книги, статті та ін.; 2) доповідь на будь-яку тему, написана, зроблена на основі критичного огляду літературних та інших джерел». У зв’язку з цим навчальний реферат – це самостійна творча робота студента, що засвідчує його знання соціологічної літератури з цієї теми, розуміння основних підходів до вирішення наукової і практичної проблеми, а також відображає власні професійні погляди майбутнього фахівця і демонструє його вміння усвідомлювати особливості соціальної дійсності на основі теоретичних знань.

Написання реферату – це творчий процес, до того ж з’являється чудова нагода для наукового самовираження і самоствердження перед однокурсниками і викладачем. Тому, перш ніж братися за реферат, спочатку важливо розібратися, яку справжню мету Ви ставите перед собою (повідомити інших про свої оригінальні ідеї, повправлятися в написанні наукових текстів тощо).

У процесі роботи над рефератом можна виділити чотири етапи:

Вступний – вибір теми, складання списку літератури для опрацювання, початок її вивчення, розробка плану і написання вступу.

Основний – детальне опрацювання літератури, робота над змістом і висновками реферату.

Прикінцевий – оформлення реферату, самокритична оцінка його змісту і виправлення виявлених недоліків.

Захист реферату (під час семінарського заняття, на студентській конференції).

При написанні реферату слід врахувати такі вимоги.

Структура реферату

Структура реферату містить такі елементи:

· титульна сторінка;

· план;

· вступ;

· основна частина (розділи, пункти і підпункти);

· висновки;

· список використаних джерел;

· додатки.

Робота над планом

Складання плану реферату необхідно розпочати ще на етапі вивчення літератури. План – це точний і короткий перелік положень у тому порядку, в якому вони розташовуватимуться в рефераті протягом розкриття теми. Існує два основні типи плану: простий і складний (розгорнутий). У простому плані зміст реферату поділяють на пункти, а в складному – на розділи і пункти та підпункти. Грамотно побудований план реферату відповідає сформульованій темі, меті і завданням роботи.

Що писати у вступі?

Вступ обсягом 1-2 сторінки – важлива частина реферату. У ньому обґрунтовують актуальність обраної теми, оцінюють стан дослідження наукової проблеми, формулюють мету і визначають завдання реферату, дають короткий загальний огляд наявної літератури і використаних джерел. Бажано, щоб початок був яскравим і проблемним, який одразу приверне увагу читача.

Обґрунтування актуальності обраної теми – це насамперед відповідь на питання: «Чому я вибрав цю тему реферату, чим вона мене зацікавила?» До того ж важливо пов'язати її з сучасними проблемами навчання і виховання студентів.

Оцінюючи стан дослідження наукової проблем и, треба коротко висвітлити ту низку відомих авторові наукових уявлень, яка склалася в психологічній науці з цієї проблеми.

Можна запропонувати такий варіанти формулювання мети: мета формулюється за допомогою дієслів: дослідити, вивчити, визначити, обґрунтувати, проаналізувати, систематизувати, висвітлити, розглянути, узагальнити тощо.

Завдання роботи – це конкретні сходинки (етапи) досягнення її мети.

У короткому огляді літератури і джерел, з якими автор працював, треба оцінити їхню корисність, доступність, висловити своє ставлення до їхнього змісту.

Вимоги до змісту основної частини реферату

За змістом реферат може бути аналітичним оглядом історії вивчення питання (що нового вніс той чи інший дослідник) або сучасного її стану, критичним аналізом наукової дискусії (зіставлення різних підходів до вирішення наукової проблеми), а також у вигляді розгорнутої рецензії конкретної наукової роботи.

Зміст реферату має відповідати його темі, меті і завданням. Послідовно розкривайте всі передбачені планом питання, обґрунтовуйте, пояснюйте основні положення, підкріплюйте їх конкретними прикладами і фактами, формулюйте думки чітко, просто, правильно і недвозначно, а також прагніть логічно структурувати текст.

У рефераті треба висловлювати своє ставлення до того, що викладається. Всі міркування потрібно аргументувати. Варто прагнути, щоб виклад матеріалу був виразним і літературно грамотним, уникати повторень і марнослів'я. До того ж необхідно дотримуватися таких загальних правил:

· у наукових текстах не рекомендується вести мову від першої особи однини (судження краще висловлювати в безособовій формі);

· при згадуванні в тексті прізвища обов'язково перед ним ставити ініціали;

· кожний розділ (пункт) починати з нової сторінки;

· при викладі різних поглядів і наукових положень, цитат, витягів з літератури, необхідно покликатися на використане джерело.

Правила оформлення використаної літератури

У рефераті відомості про використане першоджерело (бібліографічний поклик) подають після цитати у квадратних дужках: спочатку вказують номер джерела зі списку використаної літератури, а потім через кому – сторінку (сторінки) у тексті оригіналу, наприклад, [2, 145]; [4, 38-40].

Що писати у висновках?

Висновки – самостійна частина реферату, в якій не слід просто переказувати зміст роботи. У них потрібно висвітлити такі аспекти:

· оцінити ступінь досягнення мети і виконання завдань роботи;

· перерахувати і стисло охарактеризувати відомі наукові підходи досліджених проблеми, а також виділення нових аспектів, дискусійних питань, що підлягають подальшому вивченню;

· визначити, що є цінним у реферованих роботах, що вимагає додаткового аналізу й уточнення, а що викликає сумніви.

Обсяг висновків – 1-2 сторінки.

Варіанти завдань

1. Взаємозв’язок людини та суспільства: людина – суспільний раб чи творець власного життя.

2. Самогубство як соціологічна проблема: індивідуальний вибір чи наказ суспільства.

3. Проблеми соціологічного теоретизування: одна соціологія для всіх чи багато соціологій для одного.

4. Статусно-рольова теорія як пояснення індивідуального життя через призму соціологічного погляду.

5. Мала група: конфлікти та співробітництво.

6. Українське суспільство: шлях в нікуди чи глобальний прорив.

7. Проблеми соціальної мобільності: зачинені двері чи безмежний світ.

8. Основні стратифікаційні системи та їх характеристики.

9. Стабільність соціальних інституційний як основа розвитку соціальної системи.

10. Різноманіття соціальних характерів та типів особистості:

11. Проблема революційних та реформаційних змін: вибір пріоритетів.

12. Україна на шляху до постіндустріального суспільства: дорога довжиною в…

13. Структурні компоненти суспільства: горизонтальний та вертикальний вимір.

14. Соціологічний аналіз повсякденного життя: людина як конструктор соціального світу.

15. Людина як об’єкт, суб’єкт та продукт соціалізації.

16. Соціальна типологія особистості як віддзеркалена сутність суспільства.

17. Суспільство у розрізі історичного розвитку: підходи до типізації.

18. Соціологічні теорії середнього рівня: портрет суспільства очима соціолога.

19. Множина соціальних груп та соціальних спільнот як посередників між індивідом та суспільством.

20. Різноманіття підходів до причин виникнення та сутності суспільства як реальності особливого виду.

21. Роль окремої особистості у суспільному розвитку.

22. Макс Вебер як засновник розуміючої соціології.

23. Соціологічна спадщина Огюста Конта.

24. Ідея еволюційного розвитку Герберта Спенсера.

25. Методологія соціологічного реалізму Еміля Дюркгейма.

26. Теорія еліт Вільфреда Парето.

27. Карл Маркс та марксизм у соціологічній теорії.

28. Огляд сучасних соціологічних теорій та їх аналіз.

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

З дисципліни

«Історія та теорія соціології»

На тему

«»

Виконав(ла)

студент (ка) групи

ПІП

Перевірив

Біскуп В.С.

Тернопіль – ТНЕУ, 2012

 

РОБОЧИЙ ЗОШИТ

з дисципліни «Історія та теорія соціології»

для студентів денної форми навчанняПоделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 292; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.11.178 (0.036 с.)