Чим можна пояснити зміщення кривої пропозиції на товар А? 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Чим можна пояснити зміщення кривої пропозиції на товар А?а) зменшенням попиту на товар А;

б) наданням споживачами переваги товару А, як такому, що входить в моду;

в) зниженням ціни товару А;

г) підвищенням ціни товару А;

д) зміною цін на ресурси, необхідні для виробництва товару А;

е) жодна з відповідей не є правильною.

6. Еластичність пропозиції залежить, головним чином, від:

а) кількості товарів-замінників даного товару;

б) проміжку часу, протягом якого виробники можуть пристосовуватися до зміни цін;

в) частки доходу споживача, яка направляється на придбання даного товару;

г) того, чи належить товар до предметів першої необхідності, чи до предметів розкоші;

д) того, чи належить товар до предметів тривалого користування, чи до предметів поточного споживання.

7. Зміщення праворуч лінії пропозиції яблучного соку є результатом того, що:

а) споживачі віддають перевагу яблукам; б) кількість виробників яблучного соку зменшилася;

в) знизилися ціни на яблука; г) зросли ціни на яблука.

8. Якщо із підвищенням ціни товару з 1,5 грош. од. до 2 грош. од. обсяг пропозиції збільшився з 900 од. до 1000 од., то коефіцієнт цінової еластичності дорівнюватиме:

а) 3,00; б) 2,71; в) 0,33; г) 0,37; д) 1,5.

9. Нееластична пропозиція означає, що:

а) підвищення ціни на 1% веде до збільшення обсягу пропозиції менш як на 1%;


б) підвищення ціни на 1% веде до збільшення обсягу пропозиції більш як на 1%;

в) підвищення ціни на 1% веде до збільшення обсягу пропозиції на 1%;

г) підвищення ціни на 1% настільки незначне, що не вплине на пропозицію;

д) жодна з відповідей не є правильною.

Яке з наведених нижче тверджень означає, що умови досконалої конкуренції не виконуються?

а) фірма знаходиться у стані рівноваги, якщо її гранична виручка дорівнює граничним витратам;

б) крива граничних витрат перетинає криву середніх витрат у точ­ці мінімуму;

в) крива попиту на продукцію має від’ємний нахил;

г) крива середніх і граничних витрат має U-подібну форму;

д) крива попиту на продукцію підприємства є горизонтальною прямою.

11. Припустімо, що пропозиція товару А абсолютно нееластична. Якщо попит на товар зростає, то рівноважна ціна:

а) знижується, а рівноважна кількість товару збільшується;

б) знижується за зменшення рівноважної кількості товару;

в) збільшується, а рівноважна кількість товару падає;

г) збільшується, а рівноважна кількість товару залишається незмінною;

12. Якщо ринкова ціна нижча за рівноважну, то:

а) виникає дефіцит товару; б) з’являється надлишок товару;

в) знижується ціна ресурсів; г) на ринку виникає перевага покупців.


Що може призвести до збільшення рівноважної ціни товару?

а) збільшення попиту на товар; б) зменшення попиту на товар;

в) збільшення пропозиції товару; г) одночасне та однакове збільшення попиту і пропозиції;

д) одночасне та однакове зменшення попиту і пропозиції.

14. Яка з наведених нижче ознак різнить становище товаровиробника у конкурентній галузі й у монополізованій:

а) товаровиробник максимізує прибуток за умови, що граничні витрати дорівнюють граничному виторгу;

б) лінія попиту є абсолютно еластичною;

в) криві граничних і середніх витрат — дугоподібні;

г) обсяг виробництва, що максимізує прибуток, визначається абсцисою точки перетину кривих граничних витрат і граничного виторгу;

д) рівень середніх загальних витрат за обсягу виробництва, що максимізує прибуток, визначається ординатою точки перетину АТС і перпендикуляра з точки перетину граничного виторгу і граничних витрат на вісь абсцис.

15. На відміну від конкурентної фірми монополіст прагне:

а) виробляти продукції менше, а ціну встановлювати вищу;

б) максимізувати прибуток;

в) встановлювати ціну, що відповідає нееластичній частині лінії попиту;

г) виробляти продукції більше і підвищувати ціну;

д) вибирати такий обсяг виробництва, за якого граничний дохід дорівнює ціні.

1. Цінова дискримінація — це:

а) підвищення ціни на товар вищої якості;

б) продаж того самого товару за різними цінами різним покупцям;

в) встановлення різних цін на товари залежно від величини партій закупки;

г) зниження ціни на сезонні товари в кінці сезону;

д) усі попередні відповіді неправильні.

2. Монополіст, який бажає максимізувати прибуток, завжди виробляє такий обсяг продукції, за якого попит:

а) нееластичний або одиничної еластичності;

б) еластичний або одиничної еластичності;

в) одиничної еластичності;

г) монополіст не бере до уваги еластичність попиту.

3. При монопольному виробництві продукції MR = 10 грош. од., АТС = 22 грош. од., МС = 35 грош. од. Для максимізації прибутку потрібно:

а) збільшити обсяг виробництва та знизити ціну;

б) зменшити обсяг виробництва та підвищити ціну;

в) підвищити ціну за сталого обсягу виробництва;

г) підвищити ціну за збільшення обсягу виробництва.

4. Монополіст, що максимізує прибуток, буде знижувати ціну на свою продукцію, якщо:

а) знижуються середні витрати;

б) збільшуються витрати на рекламу;

в) граничний виторг перевищує граничні витрати;

г) знижується попит на його продукцію.

Що з наведеного нижче характеризує олігополію, а не конкурентну ринкову структуру?

а) багато покупців;

б) покупці добре поінформовані;

в) декілька продавців;

г) фірми максимізують прибуток.

6. Ламана лінія попиту для олігополіста обов’язково супроводжується:

а) таємною змовою з підприємствами-конкурентами для додержання домовленої ціни;

б) розривом кривої граничних витрат;

в) розривом лінії граничного виторгу;

г) неефективною роботою фірми;

д) лідерством у цінах на ринку.

7. Найвірогідніше, що учасник картелю збільшить свої прибутки у короткостроковому періоді, якщо:

а) буде продавати свої товари за більш низькими цінами;

б) встановить більш високу ціну, ніж інші учасники картелю;

в) здійснюватиме нецінову конкуренцію;

г) буде повністю дотримуватися умов картельної угоди;

д) збільшить випуск продукції понад встановлену квоту.

8. Якщо підприємство очікує, що при зниженні або підвищенні ним ціни всі інші учасники ринку зроблять те саме, то воно:

а) має справу з жорсткою ціновою конкуренцією;

б) має ламану криву попиту;

в) є ціновим лідером ринку;

г) є найбільш ефективним підприємством у галузі.

9. На ринку з відкритою інформацією, можливістю укладення угод довіри та вільним вступом картель може встановити повну монополію:

а) і у короткостроковому, і у довгостроковому періодах;

б) у короткостроковому, але не у довгостроковому періоді;

в) у довгостроковому, але не у короткостроковому періоді;

г) тільки за умов дуополії Бертрана, а не Курно.

10. Довгострокова рівновага на ринках монополістичної конкуренції означає, що:

а) ринкові ціни дорівнюють мінімальному значенню довгострокових середніх витрат;

б) підприємства не отримують економічного прибутку;

в) ціни дорівнюють граничним витратам;

г) усі виробничі потужності задіяні.

11. Монополістична конкуренція виникає на ринках тих товарів, де еластичність попиту:

а) як правило, низька;

б) приблизно дорівнює одиниці;

в) як правило, висока;

г) може бути будь-якою.

12. Ринки досконалої та монополістичної конкуренції мають такі схожі риси:

а) випускаються однорідні товари;

б) ціна перевищує граничні витрати;

в) немає бар’єрів для вступу конкурентів до галузі;

г) еластичність попиту на продукт нижча, ніж за умов чистої монополії.

13. За умов монополістичної конкуренції граничний виторг завжди:

а) перевищує ціну;

б) дорівнює ціні;

в) нижчий за ціну.

14. Підприємства на ринку монополістичної конкуренції мають обмежений контроль за цінами через:

а) велику кількість конкурентів;

б) неможливість через обсяг пропозиції змінити ринкову ситуацію;

в) відносно малу частку на ринку;

г) усі відповіді правильні.

Який інструмент конкурентної боротьби найбільш поширений на ринку монополістичної конкуренції?

а) зміна обсягів пропозиції за сталої ціни;

б) вибір певного рівня ціни та обсягу пропозиції;

в) упровадження політики широкої диференціації товарів і нецінової конкуренції;

г) пристосування до сталої еластичності попиту.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 445; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.223.3.251 (0.012 с.)