Неефективне використання основних виробничих фондів 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Неефективне використання основних виробничих фондівКожне підприємство здійснюючи свою діяльність прагне отримати максимальний прибуток виходячи із розміру мінімальних витрат.

Проведений у розділі 1 аналіз використання виробничих потужностей (див. табл.1.2) свідчить, що виробничі потужності використовуються в середньому на 38,1%, лінії цеху щодня недозавантажені. В середньому за добу випускається 30 тонн хліба, а наявність технологічного обладнання дозволяє виготовляти за добу 60 тонн продукції.

Внаслідок недозавантаження виробничої потужності виникає „вузьке місце”, а це є негативним для діяльності підприємства, виникає простоювання обладнання.

Для ліквідації даного симптому необхідно вирішити проблему покращення завантаження виробничого обладнання, підвищити обсяги виробництва, покращити показники використання основних виробничих фондів, тим самим зменшуючи питому вагу амортизаційних відрахувань у собівартості продукції і як наслідок зниження собівартості продукції, як кінцевий результат – зростання величини прибутку.

 

Високий ступінь зносу обладнання

 

Проведений аналіз наявності, стану та руху основних фондів свідчить, що в середньому на 50% основні фонди перенесли вартість на виготовлену продукцію. Основні фонди підприємства є зношеними і застарілими, що є негативним для діяльності підприємства, оскільки в майбутньому спостерігатиметься збільшення тривалості перебування їх у ремонті, гальмуючи при цьому процес виробництва.

Для ліквідації даного симптому необхідно постійно слідкувати за роботою основних фондів і слід проводити заміну старих основних фондів на нові, які сприятимуть виробництву більш якіснішої продукції і усунення збоїв у процесі виробництва.

Зниження кількості бракованої продукції

На сучасному етапів процесі виробництва продукції спостерігається збільшення кількості бракованої продукції, яка виготовляється у нічну зміну. Ця проблема виникає внаслідок того, що робітники не належним чином контролюють виробничий процес (засинають на робочому місці, не завжди регулюють напругу, яка необхідна для електропечей).

Внаслідок виникнення таких ситуацій на підприємстві гальмується виробничий процес, затримується доставка продукції споживачам, збільшується величина валових витрат, неефективно використовується сировина.

Для ліквідації цього симптому необхідно додатково залучати працівників, які будуть контролювати виробничий процес підприємства.

 

 

ВИСНОВКИ

1.Здійснивши аналіз визначення проблем, ми побачили, що на досліджуваному підприємстві головною проблемою є неефективне використання основних виробничих фондів внаслідок чого підприємство недоотримує прибуток.

 

Впровадження у виробництво тісторізальної машини

З метою покращення ефективності використання основних виробничих фондів на досліджуваному підприємстві, слід здійснити диверсифікацію, тобто організувати процес виробництва печива, досліджуване підприємство не займається до сьогоднішнього дня виробництвом печива. Технологія хлібокомбінату дозволяє виробляти печиво, але для цього необхідно лише встановити в цеху тісторізальну машину.

У лабораторії є система державних стандартів, щодо рецептури і контролю якості продукції. Технолог розроблятиме на основі системи стандартів рецептуру, для печива „Веселунчик”.

Печиво „Веселунчик” буде мати вигляд округлої форми, складатиметься з двох коржів між якими буде крем або повидло, а зверху посипане подрібненими горіхами.

Технологічний процес подібний до виробництва хліба білого, але триватиме лише 20- 30 хвилин.

Перевагами цієї альтернативи є те, що не потрібно буде впроваджувати нову лінію з виробництва печива, а достатньо лише купити тісторізальну машину, здійснюючи при цьому незначні капітальні вкладення, а всі основні печі, агрегати, тістоміси в наявності підприємства є, тобто все обладнання буде довантажуватися. Цей продукт можна буде довше зберігати на складі, так як матиме вищий ніж у хліба і булочних виробів термін придатності. Для підприємства буде можливість за рахунок виробництва печива покращити свій імідж, оскільки продукт буде унікальним. При цьому, печиво буде розраховане на різні категорії населення, приділятиметься увага виробництву цього продукту і в періоди посту, для тієї категорії населення, яка його притримується.

Недоліками є те, що потрібно підготувати фахівців по обслуговування цього процесу, провести певні навчання, одразу здійснити оплату за куплену машину.

Ця альтернатива забезпечить покращення використання основних фондів, тим самим зменшивши умовно – постійні витрати у собівартості одиниці продукції, збільшивши при цьому величину прибутку.

 

Пошук нових ринків збуту

У розділі 2 визначено, що продукцію хлібокомбінату реалізують на ринках міста Рівного, Дубно, Сарнів і районах, але на Рівненщині є ще такі райони, як Клеванський і Дубнівськийна ринках яких можна реалізовувати продукцію. Також можна реалізовувати продукцію на відстані 35 км. від Рівного. У вищезгаданих місцевостях є магазини, кіоски, де також продають хлібобулочні вироби, але гіршої якості і дорожчі за аналогічні товари хлібокомбінату.

Перевага цієї альтернативи полягає -в тому, що її реалізація вимагає незначних грошових ресурсів.

Недоліком на сучасному етапі є те, що у підприємства обмежена кількість автомобілів для доставки продукції, відсутність фахівця, який би здійснював би пошук нових ринків.

Ця альтернатива забезпечить зростання обсягів виробництва і реалізації продукції, тим самим збільшуючи прибуток підприємства.

Встановлення нового агрегату з виробництва пари.

З метою покращення ефективності використання основних виробничих фондів на підприємстві доцільно встановити агрегат з виробництва пари. Цей основний засіб є досить важливим для виробничої діяльності підприємства, адже печі підприємства є застарілими і зношеними, тому та кількість пари, яка цими машинами виготовляється є недостатньою для виробничого процесу.

Перевагами даної альтернативи є те, що виробничий цикл підприємства прискориться, так як печі будуть забезпечуватись додатковим об’ємом пари, що вплине на зменшення часу перебування тістових заготовок в печах з 10 до 15 хвилин, внаслідок чого продукція швидше відвантажуватиметься.

Недоліки даної альтернативи полягають в тому, що впровадження цього агрегату потребуватиме значних капітальних вкладень і на сучасному етапі, таку машину можна придбати лише за кордоном.

Ця альтернатива забезпечить покращення використання основних фондів, збільшення обсягів виробництва і реалізації продукції, покращення якості продукції, тим самим збільшуючи прибуток підприємства.

 

ВИСНОВКИ

 

1.Проведений пошук альтернативних варіантів, щодо вирішення проблеми неефективного використання основних виробничих фондів було відібрано два основні шляхи подолання цієї проблеми – впровадження у виробництво тісторізальної машини для виробництва печива, пошук нових ринків збуту.

2. Впроваджувати тісторізальну машину на підприємстві доцільно, оскільки це забезпечить покращення використання основних виробничих фондів, зменшення умовно – постійних витрат у собівартості одиниці продукції, збільшення величини прибутку. Впровадження даної альтернативи вимагатиме незначних капіталовкладень.

3. Пошук нових ринків збуту є дуже важливим для діяльності підприємства, тобто необхідно щодня приділяти увагу даній альтернативі.

4. Залучення у виробничий процес агрегату з виробництва пари, забезпечить покращення використання основних фондів, збільшення обсягів виробництва, збільшення прибутку.

 

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

1. Провівши аналіз теоретичних основ економічного обґрунтування стратегії виробництва підприємства, ми побачили, що поняття стратегії посідає центральне місце в теорії стратегічного управління. Категорії „стратегія” приділялась значна увага такими науковцями, як А. Чандлер, К. Ендрю, К. Майє.

Таким чином, стратегія підприємства – це комплексна програма дій спрямована на ефективну виробничу, науково – дослідну, комерційну, фінансову та іншу діяльність, реалізація якої забезпечить здійснення місії і досягнення цілей підприємства

2. Правильно сформований курс корпоративної стратегії забезпечує довгострокову прибутковість підприємства.

3. Для правильного формулювання корпоративної стратегії необхідно, щоб усі функціональні стратегії були скоординованими і взаємо узгоджуваними.

4. Однією із голових функціональних стратегій є стратегія виробництва, яка спрямована на налагодження виробничого процесу підприємства та його успішне функціонування. Виробничу стратегію повинні розробляти всі підприємства, для того, щоб ефективно функціонувати. Кінцева ефективність виробничої стратегії зумовлена не тільки її власним змістом, але й тим на скільки комплексно й органічно вона взаємопов’язана зі всіма іншими спеціалізованими стратегіями підприємства.

5 Здійснивши стратегічний аналіз середовища, в якому функціонує ТзОВ «Хлібодар», ми побачили вплив факторів: загального зовнішнього середовища, операційного зовнішнього середовища, внутрішнього середовища.

6 Основними чинниками загального зовнішнього середовища, що впливають на сратегію виробництва є економічні і технологічні фактори.

7. Найбільший вплив операційного зовнішнього середовища на стратегію виробництва зумовлюють постачальники і споживачі. Від постачальників ТзОВ «Хлібодар»має велику залежність, щодо споживачів, то керівництву необхідно утримувати хорошу позицію на ринках.

8. Щодо чинників внутрішнього середовища, то не можливо виділити якийсь один важливий. Для стратегії виробництва визначальним є виробничий чинник, але без усіх інших не можливо здійснювати сам процес виробництва, тобто вони всі є важливими і взаємопов’язаними між собою.

9. Аналіз чинників внутрішнього середовища показав, що виробничі потужності використовуються в середньому на 38,1%, лінії цеху щодня недозаватажені, показник, що характеризує фондовіддачу коливається в межах 1,47 – 1,81 грн./грн. Виробництво хліба і хлібобулочних виробів до 2010 року збільшувалось, а у 2011 році спостерігається зменшення обсягів виробництва порівняно з 2010 роком на 350 тонн. Продуктивність праці до 2010 року зменшувалась з 46,410 до 42,775 тис. грн. на 1 робітника, а з 2010 року почала поступово зростати і в 2011 році становила -53,477 на 1 робітника. Величина чистого доходу підприємства у 2009 році порівняно з 2008 зменшилась на 670 тис. грн., у 2010 році порівняно з 2009 роком збільшилась на 6638 тис. грн. Таке ж коливання спостерігається із собівартістю, валовим прибутком, чистим прибутком. Аналіз динаміки фінансових показників засвідчив, що підприємство працює прибутково.

 

10. Здійснивши аналіз визначення проблем, ми побачили, що на досліджуваному підприємстві головною проблемою є неефективне використання основних виробничих фондів внаслідок чого підприємство недоотримує прибуток.

11.Здійснивши пошук альтернативних варіантів, щодо вирішення проблеми неефективного використання основних виробничих фондів було відібрано два основні шляхи подолання цієї проблеми – впровадження у виробництво тісторізальної машини для виробництва печива, пошук нових ринків збуту.

12. Впроваджувати тісто різальну машину на підприємстві доцільно, оскільки це забезпечить покращення використання основних виробничих фондів, зменшення умовно – постійних витрат у собівартості одиниці продукції, збільшення величини прибутку. Впровадження даної альтернативи вимагатиме незначних капіталовкладень.

13. Пошук нових ринків збуту є дуже важливим для діяльності підприємства, тобто необхідно щодня приділяти увагу даній альтернативі.

14. Провівши обґрунтування і реалізацію стратегічних змін виявлено, що впровадження даного проекту є доцільним, про свідчать показники ЧТВ, який становить 2103,73 тис. грн., термін окупності проекту (Т), складає1,82 роки.

15. Реалізація даного проекту дозволить істотно покращити використання основних фондів, зменшення умовно – постійних витрат у собівартості продукції, що забезпечить підприємству довгострокову прибутковість.

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 205; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.232.62.64 (0.005 с.)