ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ"МІКРОЕКОНОМІКА"

 

 

1. Приватизація як чинник формування ринкової економіки в Україні.

2. Еволюція та економічна природа грошей.

3. Інфляція: причини, соціально-економічні наслідки та шляхи її подолання.

4. Шляхи трансформації ринкової економіки в Україні.

5. Формування ринку капіталу в Україні.

6. Формування банківської системи України: стан і проблеми розвитку.

7. Формування ринку цінних паперів в Україні. Фондова біржа.

8. Економічна сутність кредиту та його форми.

9. Домогосподарство як суб'єкт ринку споживчих товарів.

10. Підприємство як суб'єкт ринкового господарства.

11. Становлення підприємництва в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку.

12. Земельна реформа: сутність та особливості її проведення в Україні.

13. Місце та роль держави в системі ринкової економіки.

14. Тіньовий сектор економіки в Україні.

15. Місце та роль інвестиційного капіталу в ринковій економіці.

16. Акціонерна форма власності та особливості її розвитку в Україні.

17. Витрати виробництва, їх сутність та класифікація.

18. Прибуток виробництва, собівартість та їх економічна сутність.

19. Виробничі фонди підприємства та їх обіг в процесі виробництва.

20. Формування інфраструктури ринку в Україні.

21. Проблеми зайнятості та безробіття в Україні.

22. Валовий внутрішній продукт як матеріальна основа соціально-економічного розвитку країни.

23. Роль державного бюджету в фінансовій системі України.

24. Державне регулювання зайнятості в процесі відтворення робочої сили.

25. Вільні економічні зони як фактор розвитку економіки України.

26. Міжнародна торгівля як фактор економічного розвитку країни.

27. Глобальні проблеми сучасності: сутність, причини та шляхи вирішення.

28. Проблеми інтеграції України у міжнародне співтовариство.

29. Стан та перспективи розвитку малого підприємництва в Україні.

30. Податкова система та її вплив на економічний розвиток країни.

31. Формування фінансової системи в ринковій економіці України.

32. Попит та пропозиція як чинник ринкової рівноваги у сучасних умовах.

33. Теорії споживчого вибору та їх класифікація.

34. Механізм диференціації доходів суб’єктів господарської діяльності та соціальна справедливість.

35. Фірма на ринку досконалої конкуренції та її рівновага.

36. Монопольний ринок та особливості його функціонування.

37. Олігополія та її місце у ринковій економіці.

38. Модель монополістичної конкуренції як основа розвитку ринку споживчих товарів.

39. Фактори виробництва та попит на економічні ресурси.

40. Ринок робочої сили і особливості формування заробітної плати в умовах різних ринкових структур.

41. Капітал як фактор виробництва та інвестиційні рішення фірми.

42. Теорія загальної рівноваги та модель Вальраса.

43. Антимонопольне регулювання як основа механізму забезпечення конкурентного середовища.

44. Конкурентна стратегія фірми в умовах нестабільного ринку.

45. Доходи економічних суб’єктів: механізм утворення, розподілу та перерозподілу.

46. Особливості ринку робочої сили в Україні.

47. Економічне зростання: фактори та перспективи.

48. Порівняльний аналіз економічної діяльності господарських товариств.

49. Виробнича функція: сутність, фактори, види.

50. Форми господарювання в аграрному секторі та особливості формування земельної ренти.


Бібліографічний список

Основна література

 

1.1. Г. І. Башнянин, П.Ю. Лазур, В. С. Медвєдєв. Політична економія : Підручник. – К.: Ніка – Центр Ельга, 2000. – 527 с.

1.2. А.С. Гальчинський, П.С. Єщенко, Ю.І. Галкін. Основи економічних знань: Навч. посібник – К. : Вища школа, 1998.- 544 с.

1.3. Г. І. Башнянин, П.Ю. Лазур, В. С. Медвєдєв. Політична економія : Підручник. – К.: Ніка – Центр Ельга, 2000. – 527 с.

1.4. Лісовий А.В. Мікроекономіка: Навчальний посібник. – Київ: ЦУЛ, 2003. – 192 с.

1.5. Общая экономическая теория (политэкономия). Под.ред. Видяпина В.И., Журавлевой Г.П.- М.,1995.

1.6. Основи економічної теорії. /За ред. С.В. Мочерного.- Тернопіль:Тарнекс,1993 7. Геблер І. Макроекономіка. Навч.посібник. - К.: НМК ВО, 1993.

1.7. Основи економічної теорії: політекономічний аспект. За ред. Г.Климка, В.Нестеренка. - К.,1997.

1.8. Основы економической теории: политэкономический аспект: Учебник / Отв. ред. Г.Н. Климко.- 3-е изд., перераб. и доп. – К.: Знания-Прес, 2001.-646 с.

1.9. Політична економія: Навч. посібник / К.Т. Кривенко, В.С. Савчук, О.О. Бєляєв та інш. – К.: КНЕУ, 2001. – 508 с.

Додаткова література

 

2.1 Бем-Баверк Е. Основы теории ценности хоз. ценностей. Ч.1 //Австрийская школа в политической экономии /К. Менгер, Е. Бем-Баверк, Ф. Визер. - М.: Экономика, 1992.

2.2 Бутко Н., Белокур Е. Рынок труда и процессы его региональной трансформации //Экономика Украины. – 1998. - № 5.

2.3 Винер Дж. Концепция полезности в теории ценности и ее критики //Теория потребительского поведения и спроса /Под ред. В.М. Гальперина. - СПб.: Экономическая школа, 1993.

2.4 Интриллигатор М. Математические методы. - М.: Дело ЛТД, 1994.

2.5 Коуз. Р. Фирма, рынок и право. - М.: Дело, 1993.

2.6 Кузнецов О. Методика оцінки характеру поведінки споживачів //Економіка України, 1999. - № 8.

2.7 Маршалл А. Принципы экономической науки. - М.: Прогресс, 1993.

2.8 Робинсон Дж. Экономическая теория несовершенной конкуренции. - М.: Прогресс, 1986.

2.9 Стиглер Дж. Дж. Совершенная конкуренция: исторический ракурс. Теория фирмы. – М.: Прогресс, 1993.

2.10 Уильямсон О. Сравнение альтернативных подходов к анализу экономической организации бизнеса. - СПб.: Лениздат, 1994.

 

Журнали

1. Актуальные проблемы экономики.

2. Вопросы экономики.

3. Вісник НБУ.

4. Економіка України.

5. Економіка і прогнозування.

6. Економіст.

7. Мировая экономика и международные отношения.

8. Российский экономический журнал.

9. Фінанси України.

10. Формування ринкових відносин в Україні.

та інші.


 

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

Дніпропетровська державна фінансова академія

 

КУРСОВА РОБОТА

 

 

з дисципліни _________________________________________________________

 

Тема роботи: _________________________________________________________

 

____________________________________________________________________

 

____________________________________________________________________

 

Виконав(ла)студент(ка)_______ курсу _____________________________ групи

 

_______________________________________________ _______________

(прізвище, ім’я та по батькові) (підпис)

Оцінка_______________________

 

Керівник_____________________________________ ________________

(підпис)

“_____”______________________ 2012 р.


 

Міністерство фінансів України

Дніпропетровська державна фінансова академія

 

Кафедра

 

Дисципліна

 

Спеціальність

 

Курс________група__________семестр ___________

____________________________________________________________________

 

ЗАВДАННЯ

на курсову роботу студента

____________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

1.Тема роботи________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

2.Термін подачі студентом закінченої роботи _____________________________

3. Вихідні дані до роботи_______________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які підлягають розробці) ________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

5. Перелік графічного матеріалу_________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

6. Дата видачі завдання “__” __________ 200_ р.

 

Керівник  
  (підпис)
Завдання прийняв до виконання  
  (підпис)
       

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

 

№ за/п Назва етапів курсової роботи Термін виконання етапів роботи Примітка
  Обрання теми курсової роботи   Виконано
  Підбір літератури   Виконано
  Складання плану   Виконано
  Написання вступу   Виконано
  Написання розділу 1.   Виконано
  Написання розділу 2.   Виконано
  Написання розділу 3.   Виконано
  Написання розділу висновків.   Виконано
  Оформлення курсової роботи.   Виконано
  Захист курсової роботи    
       
       
       
       
       
       

Студент_________________________

(підпис)

 

Керівник_________________________ _______________________________

(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

 

“___” __________ 2012 р.


РЕЦЕНЗІЯ

 

 

На курсову роботу студента ___________________________________________________

(прізвище, ініціали)

 

________________________________________________________________________________

 

Дніпропетровська державна фінансова академія

 

 

за темою ______________________________________________________________________ (назва теми) ________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

Науковий керівник ____________________________________________________________

(прізвище, ініціали викладача)

 

________________________________________________________________________________

 

Консультант ___________________________________________________________________

(прізвище, ініціали викладача)

 

Зауваження та пропозиції консультанта________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

Висновки, зауваження, пропозиції наукового керівника, оцінка ______________

 

________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

  Дата   Підпис

Додаток Д

Зразок оформлення бібліографічного списку

Характеристика джерела Приклад оформлення
Закони     Монографії (один, два або три автори)   Складові частини наукового журналу     Колектив авторів   Підручники та навчальні посібники: - один, два, три автори - колектив авторів     Перекладні видання   Конституція України // Урядовий кур’єр. 28.06.1996 Господарський кодекс України.-К.: Атика, 2003.-208с. Закон України “Про банки і банківську діяльність”. // Голос України. 15.03.1993.   Топчієв О.Г. Теоретичні основи регіональної економіки. – К., 1997 . Голіков А.П., Олійник Я.Б., Степаненко А.В. Вступ до економічної і соціальної географії. – К.: Либідь, 1997.   Кіндзерський Ю., Паламарчук Г. Проблеми національної економіки України // Економіка України. – 2006. - №8. - С.19-29.   Політична економія: Навчальний посібник /К.Т.Кравченко, В.С.Савчук та ін., За ред.проф. К.Т. Кравченко. – К.: КНЕУ, 201.- 508с.     Політична економія: Навч. посібник / С.В. Мочерний. – К.: Знання-Прес, 2002. – 687 с. Політична економія: Навч. посібник / К.Т. Кривенко, ВС. Савчук, О.О. Бєляєв та інш. – К.: КНЕУ, 2001. – 508 с.   Макконнелл Кэмпелл Р., Брю Стэнли Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика. В 2 т.: Пер. с англ. 11-го изд. Т.2 – М.: Республика, 1995. – 400 с.: табл., граф.

 


 

 

Навчально-методичний посібник

 

Політична економія

 

 

Корягіна Теряна Вікторівна

Табінський Віктор Антонович

Козелецький Петро Семенович

СтепановІгор Вадимович

 

  М 59 Мікроекономіка:Методичні рекомендації до написання курсової роботи для студентів та екстернів які навчаються за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» напрямів підготовки 6.030508 «Фінанси та кредит», 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці», 6.030504 «Економіка підприємства». - Дніпропетровськ, - Дніпропетровська державна фінансова академія, 2010.- – 24 с.

 

Методичні рекомендації до написання курсової роботи з дисципліни "Мікроекономіка" складені відповідно до ДСТУ 3008-95: Документація. Звіт у сфері науки і техніки: структура і правила оформлення.

Методичні рекомендації містять загальні вказівки до написання курсової роботи, положення, порядок вибору теми і етапи виконання, характеристику структури та змісту курсової роботи, методику підбору літератури, а також вимоги до її оформлення. Тематика курсових робіт складена з урахуванням специфіки дисципліни і особливостей сучасного соціально-економічного розвитку України.

ББК 65.012.1

УДК 330.101.54

 

Підписано до друку ___________ Формат 84 х 108 1/32 Папір друк. ______

Ум. друк. арк. Тираж ___________ Замовлення № _____________

_______________________________________________________________

РВВ Дніпропетровської державної фінансової академії. Дільниця оперативного друку. Св. Держкомітету інформ. політики, телебачення та радіомовлення сер. ДК 2126 від 17.03.2005 р.

________________________________________________________________Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 101; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.209.138 (0.007 с.)