Основні терміни навчальної дисципліни 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Основні терміни навчальної дисципліниЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС УКРАЇНИ

 

Основною метою викладання дисципліни «Цивільний процес України» є підготовка до практичної діяльності висококваліфікованих фахівців-правознавців. Крім того, цей навчальний курс спрямований на те, щоб допомогти студентам засвоїти теоретичні положення науки цивільного процесуального права України; ознайомити їх із процедурою захисту суб’єктивних прав, свобод та інтересів у порядку цивільного судочинства; сформувати у них навички щодо правильного застосування отриманих знань при вирішенні конкретних практичних завдань, а також правильного тлумачення норм цивільного процесуального законодавства України.

Предметом є положення науки цивільного процесуального права, норми цивільного процесуального законодавства України і практика їх застосування.

студент повинен знати:суть основних правових категорій в сфері цивільного процесуального права; зміст основних інститутів цивільного процесуального права України, а також об’єктивні закономірності їх розвитку; систему цивільного процесуального законодавства України; зміст норм цивільного процесуального права; стан основних проблем науки цивільного процесуального права України; а також уміти:використовувати положення науки цивільного процесуального права Україні для вирішення професійних завдань; знаходити необхідні норми цивільного процесуального законодавства України, правильно тлумачити їх і застосовувати на практиці; аргументувати власну точку зору щодо прийнятого в конкретній ситуації рішення; а також складати необхідні цивільно-процесуальні документи (позовну заяву, апеляційну скаргу, заяву про перегляд судових рішень Верховним Судом України тощо).


Навчальний курс складається із двох основних частин:

1. Загальна частина.

2. Особлива частина.

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

Назва теми Л С П Іспит
1. Поняття, предмет та принципи цивільного процесуального права України. Стадії цивільного процесу. _  
2. Цивільні процесуальні правовідносини. Учасники цивільного процесу. Особи, які беруть участь у справі _  
3. Позов та позовне провадження. Порядок пред’явлення позову -  
4. Апеляційне провадження. Касаційне провадження. Перегляд судових рішень Верховним Судом України _  
  ВСЬОГО:

Основні терміни навчальної дисципліни

Цивільне процесуальне право –це галузь права, яка регулює суспільні відносини, що виникають між учасниками цивільного процесу і судом при здійсненні правосуддя у цивільних справах.


Цивільне судочинство – це врегульований нормами цивільного процесуального права порядок розгляду і вирішення цивільних справ.

Стадія цивільного судочинства – це сукупність процесуальних дій, що об’єднуються найближчою процесуальною метою.

Цивільні процесуальні правовідносини – це система врегульованих нормами цивільного процесуального права індивідуалізованих суспільних зв’язків між судом, який здійснює правосуддя, та іншими суб’єктами, які беруть участь у відносинах, з приводу розгляду та вирішення цивільної справи.

Позивач – це особа, на захист порушених, невизнаних або оспорюваних прав, інтересів чи свобод якої відкрито позовне провадження у цивільній справі.

Відповідач – це особа, яка, на думку позивача, порушила, не визнає чи оспорює його суб’єктивні права, законні інтереси чи свободи, і притягується у цивільний процес для відповіді за пред’явленими до нього позовними вимогами.

Процесуальна співучасть – це участь кількох позивачів і (або) кількох відповідачів у одній і тій самій цивільній справі.

Процесуальне правонаступництво – це заміна сторони або третьої особи у цивільному судочинстві, коли їх матеріальні та процесуальні права та обов’язки переходять до інших осіб.

Представництво у цивільному процесі – це процесуальна діяльність особи (представника) у межах наданих їй повноважень, спрямована на захист суб’єктивних прав, свобод та інтересів іншої особи, яка бере участь у справі, від імені та в інтересах останньої.

Підсудність – це властивість цивільних справ, відповідно до якої їх розгляд і вирішення віднесено законом до компетенції відповідного суду.

Докази у цивільному процесі – це будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення сторін, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

ЛІТЕРАТУРА

1. Актуальні проблеми цивільного права і цивільного процесу в Україні / [Шевченко Я. М., Бошицький Ю. Л., Бабаскін А. Ю. та ін.] ; відп. ред. Я. М. Шевченко. – К., 2005. – 456 с.

2. Аргунов В. Н. Участие в гражданском процессе третьих лиц с самостоятельными требованиями / В. Н. Аргунов // Советская юстиция. – 1978. – № 18. – С. 9–10.

3. Афанасьев С. Ф. Гражданское процессуальное право : [учеб. для бакалавров] / С. Ф. Афанасьев, А. И. Зайцев. – [3-е изд., перераб. и доп.]. – М. : Изд-во Юрайт, 2011. – 602 с. – (Серия «Бакалавр»).

4. Балашов А. Н. Процессуальные права и обязанности сторон при рассмотрении гражданских дел в суде первой инстанции : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.15 / Алексей Николаевич Балашов. – Саратов, 2005. – 207 л.

5. Балюк М. І. Практика застосування цивільного процесуального кодексу України (цивільний процес у питаннях і відповідях). Коментарі, рекомендації, пропозиції / М. І. Балюк, Д. Д. Луспеник. – Х. : Харків юридичний, 2008. – 708 с. – (Серія «Судова практика»).

6. Банченко-Любимова К. С. Участие прокурора в суде первой и второй инстанций по гражданским делам / Клавдия Степановна Банченко-Любимова ; под ред. А. Ф. Клейнмана. – М. : Гос. изд-во юрид. лит., 1963. – 68 с.

7. Баулин О. В. Бремя доказывания при разбирательстве гражданских дел / Олег Владимирович Баулин. – М. : ОАО «Издат. дом «Городец», 2004. – 272 с.

8. Бахарева О. А. Субъекты, защищающие от своего имени права других лиц в гражданском судопроизводстве : На примере участия органов местного самоуправления : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. юрид. наук : специальность 12.00.03 «Гражданское право; семейное право; гражданский процесс; международное частное право» / Ольга Александровна Бахарева. – Саратов, 2000. – 30 с.

9. Бичкова С. С. Визначення складу осіб, які беруть участь у справах окремого провадження, що виникають із сімейних правовідносин / С. С. Бичкова, Г. В. Чурпіта // Юридична наука : наук. юрид. журнал. – 2011. – № 4–5. – С. 57–62.

10. Бичкова С. С. Визначення юридичної природи процесуальної співучасті / С. С. Бичкова // Держава та регіони. Серія: Право. – 2010. – № 4. – С.155–160.

11. Бичкова С. С. Загальні суб’єктивні процесуальні права осіб, які беруть участь у справах позовного провадження / С. С. Бичкова // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. – Л. : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2010. – Вип. 3. – С. 119–127.

12. Бичкова С. С. Зустрічний позов як цивільна процесуальна форма захисту інтересів відповідача / С. С. Бичкова // Вісник Верховного Суду України. – 2010. – № 10 (122). – С. 41–44.

13. Бичкова С. С. Юридична природа цивільного процесуального правового статусу осіб / С. С. Бичкова // Приватне право і підприємництво. – Вип. 10. – К., 2011. – С. 91–95.

14. Бондаренко-Зелінська Н. Л. Підготовка цивільних справ до судового розгляду як стадія цивільного процесу : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / Надія Леонтіївна Бондаренко-Зелінська ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2007. – 20 с.

15. Боннер А. Т. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации : проблемы применения / Александр Тимофеевич Боннер. – М. : ЛексЭст, 2005. – 144 с.

16. Васильченко М. М. Заперечення проти позову : [учб. посіб.] / М. М. Васильченко. – Х. : Харків. юрид. ін-т, 1973. – 44 с.

17. Васьковский Е. В. Учебник гражданского процесса / Евгений Владимирович Васьковский ; с предисл. и под ред. В. А. Томсинова. – М. : Зерцало, 2003. – 464 с. – (Серия «Русское юридическое наследие»).

18. Викут М. А. Участие третьих лиц в советском гражданском процессе : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. юрид. наук / М. А. Викут ; Моск. юрид. ин-т. – М., 1953. – 21 с.

19. Викут М. А. Стороны – основные лица искового производства / Маргарита Андреевна Викут. – Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1968. – 76 с.

20. Власов А. А. Гражданский процесс в вопросах и ответах : [учеб. пособие] / А. А. Власов, М. Г. Власова, В. А. Черкашин ; под ред. А. А. Власова. – М. : ТК Велби, Изд-во «Проспект», 2004. – 368 с.

21. Гетманцев О. В. Громадяни як сторони у цивільному процесі України : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / Олександр Валентинович Гетманцев ; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 1997. – 23 с.

22. Гражданский процесс : [учеб. пособие] / А. Б. Смушкин, Т. В. Суркова, О. С. Черникова. – [2-е изд., испр.]. – М. : Омега-Л, 2008. – 318 с. Гражданский процесс : [учеб.] / [А. П. Вершинин, Л. А. Кривоносова, М. А. Митина и др.] ; под ред. В. А. Мусина, Н. А. Чечиной, Д. М. Чечота. – М. : Проспект, 1997. – 480 с.

23. Гражданский процесс : [учеб.] / [Д. Б. Абушенко, В. П. Воложанин, С. Л. Дегтярев и др.] ; отв. ред. В. В. Ярков. – [6-е изд., перераб. и доп.]. – М. : Волтерс Клувер, 2006. – 736 с. – (Серия «Библиотека студента»).

24. Гражданский процесс : [учеб.] / [Е. А. Борисова, С. А. Иванова, Е. В. Кудрявцева и др.] ; под ред. М. К. Треушникова. – [2-е изд., перераб. и доп.]. – М. : Городец, 2006. – 784 с.

25. Гражданский процесс Российской Федерации / [А. А. Власов, Е. М. Артамонова, М. Г. Власова и др.] ; под ред. А. А. Власова. – М. : Юрайт-Издат, 2003. – 584 с.

26. Гражданское процессуальное право Украинской ССР : [учеб. пособие для юрид. спец. вузов] / [М. И. Штефан, Е. Г. Дрижчаная, Л. К. Радзиевская и др.]. – К. : Выща шк., 1989. – 320 с.

27. Громошина Н. А. Процессуальное соучастие : [лекция] / Н. А. Громошина. – М. : ВЮЗИ, 1988. – 42 с. Грось Л. Институт процессуального соучастия : Связь между процессуальным и материальным правом / Л. Грось // Российская юстиция. – 1998. – № 3. – С. 35–37.

28. Гукасян Р. Проблема интереса в советском гражданском процессуальном праве / Рафаэль Егишевич Гукасян ; отв. ред. М. А. Викут. – Саратов : Приволж. книж. изд-во, 1970. – 175 с.

29. Гурвич М. А. Лекции по советскому гражданскому процессу : [пособие для студентов-заочников] / М. А. Гурвич ; под ред. В. Н. Бельдюгина. – М. : ВЮЗИ, 1950. – 199 с.

30. Гурвич М. А. Право на иск / М. А. Гурвич ; отв. ред. А. Ф. Клейнман. – М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1949. – 216 с. Гусаров К. В. Проблеми цивільної процесуальної правосуб’єктності : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / Костянтин Володимирович Гусаров ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2000. – 19 с.

31. Джалилов Д. Р. Лица, участвующие в гражданских делах искового производства (Общее понятие лиц, участвующих в деле. Процессуальные формы участия в гражданском деле): автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. юрид. наук / Д. Р. Джалилов ; МГУ им. М. В. Ломоносова. – М., 1963. – 22 с.

32. Дунас Т. О. Прокурор у цивільному процесі України : Сутність, завдання, повноваження : [навч. та наук.-практ. посіб. для студ. юрид. вищ. навч. закл.] / Т. О. Дунас, М. В. Руденко ; за наук. ред. М. В. Руденко. – X. : Харків юридичний, 2006. – 340 с.

33. Елисейкин П. Ф. Гражданские процессуальные правоотношения : [учеб. пособие] / П. Ф. Елисейкин. – Ярославль, 1975. – 94 с.

34. Заворотько П. П. Особи, які беруть участь у справі позовного провадження : Учбовий посібник з радянського цивільного процесуального права / Павло Петрович Заворотько, Михайло Йосипович Штефан. – Вип. 2. – К. : Вид-во Київ. ун-ту, 1967. – 108 с.

35. Закон України «Про адвокатуру» від 19 грудня 1992 р. № 2887-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 9. – Ст. 62.

36. Закон України «Про виконавче провадження» від 21 квітня 1999 р. № 606-XIV (в редакції Закону України від 4 листопада 2010 р. № 2677-VI) // Офіційний вісник України. – 2010. – № 95. – С. 9. – Ст. 3373.

37. Закон України «Про міжнародне приватне право» від 23 червня 2005 р. № 2709-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 32. – Ст. 422.

38. Закон України «Про прокуратуру» від 5 листопада 1991 р. № 1789-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 53. – Ст. 793. Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» від 4 лютого 1994 р. № 3929-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 23. – Ст. 161.

39. Закон України «Про судовий збір» від 8 липня 2011 р. № 3674-VI // Офіційний вісник України. – 2011. – № 59. – С. 110. – Ст. 2349.

40. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 7 липня 2010 р. № 2453-VI // Офіційний вісник України. – 2010. – № 55/1. – С. 7. – Ст. 1900.

41. Закон України «Про третейські суди» від 11 травня 2004 р. № 1701-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 35. – С. 1374. – Ст. 412.

42. Закон України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» від 23 грудня 1997 р. № 776/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 20. – Ст. 99.

43. Залуцька Л. Г. Заяви та клопотання до суду : Зразки документів, коментарі / Л. Г. Залуцька. – Х. : Центр «Консульт», 2006. – 176 с.

44. Зейдер Н. Б. Элементы иска в советском гражданском процессе / Н. Б. Зейдер // Ученые записки Саратовского юридического института им. Д. И. Курского. – 1956. – Вып. 4. – С. 132–168.

45. Зейкан Я. П. Захист у цивільній справі : Науково-практичний коментар / Ярослав Павлович Зейкан. – К. : КНТ, 2007. – 484 с.

46. Зразки процесуальних документів (заяви, позовні заяви, скарги, клопотання) / [уклад. : М. М, Лядецький, М. І. Хавронюк]. Кравчук В. М. Стратегія і тактика цивільного процесу : [практ. посіб.] / Володимир Миколайович Кравчук. – К. : Атіка, 2007. – 352 с.

47. Ильинская И. М. Судебное представительство в гражданском процессе / Ирина Михайловна Ильинская, Лидия Францевна Лесницкая. – М. : Юрид. лит., 1964. – 164 с.

48. Інструкція з діловодства в місцевому загальному суді, затверджена наказом Державної судової адміністрації України від 27 червня 2006 р. № 68 // Офіційний вісник України. – 2006. – № 31. – С. 273. – Ст. 2266.

49. Кац С. Участие прокурора в советском гражданском процессе (в народном суде и в кассационной инстанции) : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. юрид. наук / С. Кац ; Харьк. юрид. ин-т. – Х., 1949. – 15 с.

50. Кілічава Т. М. Цивільне процесуальне право : [навч. посіб.] / Т. М. Кілічава. – К. : Центр учбової літ-ри, 2007. – 352 с.

51. Комаров В. В. Цивільні процесуальні правовідносини та їх суб’єкти : [навч. посіб. для студ. спец. 02.11] / Вячеслав Васильович Комаров, Петро Іванович Радченко. – К. : НМК ВО, 1991. – 104 с.

52. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации / [Д. Б. Абушенко, А. М. Гребенцов, С. Л. Дегтярев и др.] ; под общ. ред. В. И. Радченко. – М. : Норма, 2004. – 738 с. – (Комментарии «Нормы»).

53. Конституція України. – Х. : Одіссей, 2006. – 48 с. – (Серія «Закони України»).

54. Конституція України. Закон «Про прийняття Конституції України і введення її в дію». Повний текст Конституції України. Предметний покажчик. – Х. : Вид-во «Ранок» : Веста, 2002. – 48 с.

55. Кравчук В. М. Науково-практичний коментар до Цивільного процесуального кодексу України / Володимир Миколайович Кравчук, Оксана Іванівна Угриновська. – [2-ге вид., переробл. і допов.]. – Х. : Фактор, 2010. – 800 с.

56. Курылев С. В. Объяснения сторон как доказательство в советском гражданском процессе / Сергей Васильевич Курылев. – М. : Госюриздат, 1956. – 188 с.

57. Лукіна І. М. Цивільна процесуальна відповідальність : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / Ірина Михайлівна Лукіна ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2009. – 21 с.

58. Луспеник Д. Д. Настільна книга професійного судді при розгляді цивільних справ (складання судових процесуальних документів за новим ЦПК України): науково-практичний коментар / Дмитро Дмитрович Луспеник. – Х. : Харків юридичний, 2005. – 640 с.

59. Мазурин С. Ф. Гражданский процесс. Общая часть / Станислав Федорович Мазурин. – СПб. : Питер, 2005. – 272 с. – (Серия «Краткий курс»).

60. Михайлова Е. В. Правовой статус сторон в гражданском процессе Российской Федерации : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.15 / Екатерина Владимировна Михайлова ; ГОУ ВПО «Самар. гос. ун-т». – Самара, 2004. – 198 л.

61. Міжнародний цивільний процес України : [навч. посіб. ; практикум] / [С. Я. Фурса, Ю. Д. Притика, О. О. Кармаза та ін.] ; за ред. С. Я. Фурси. – К. : Вид. Фурса С. Я. : КНТ, 2010 – 328 с. – (Серія «Процесуальні науки»).

62. Немировська О. В. Принцип змагальності сторін та його реалізація в судовій практиці : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / Олена Віленівна Немировська ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – К., 1999. – 17 с.

63. Орлова Л. М. Права сторон в гражданском процессе / Людмила Михайловна Орлова ; науч. ред. В. С. Тадевосян. – Минск : Изд-во БГУ им. В. И. Ленина, 1973. – 192 с.

64. Осокина Г. Л. Курс гражданского судопроизводства России. Общая часть : [учеб. пособие] / Галина Леонидовна Осокина. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2002. – 616 с.

65. Осокина Г. Л. Право на защиту в исковом судопроизводстве (право на иск) / Галина Леонидовна Осокина ; под ред. В. Н. Щеглова. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 1990. – 159 с.

66. Осокина Г. Л. Проблемы иска и права на иск / Г. Л. Осокина ; под ред. А. С. Грищанова. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 1989. – 195 с.

67. Позовне провадження : [моногр.] / [В. В. Комаров, Д. Д. Луспеник, П. І. Радченко та ін.] ; за ред. В. В. Комарова. – Х. : Право, 2011. – 552 с.

68. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 червня 2009 р. № 2 «Про застосування норм цивільного процесуального законодавства при розгляді справ у суді першої інстанції» // Вісник Верховного Суду України. – 2009. – № 8. – С. 3.

69. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 червня 2009 р. № 5 «Про застосування норм цивільного процесуального законодавства, що регулюють провадження у справі до судового розгляду» // Вісник Верховного Суду України. – 2009. – № 7. – С. 4–8.

70. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 18 грудня 2009 р. № 14 «Про судове рішення у цивільній справі» // Вісник Верховного Суду України. – 2010. – № 1. – С. 4.

71. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 27 березня 1992 р. № 6 «Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди» // Судова практика Верховного Суду України у цивільних справах : офіц. вид. / [упоряд. А. Г. Ярема, Л. В. Сидорова] ; за заг. ред. А. Г. Яреми. – К. : Вид. дім «Ін Юре», 2006. – С. 208–234.

72. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 27 лютого 2009 р. № 1 «Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, також ділової репутації фізичної та юридичної особи» // Вісник Верховного Суду України. – 2009. – № 3. – С. 7.

73. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 27 серпня 1976 р. № 6 «Про судову практику у справах про виключення майна з опису» // Судова практика Верховного Суду України у цивільних справах : офіц. вид. / [упоряд. А. Г. Ярема, Л. В. Сидорова] ; за заг. ред. А. Г. Яреми. – К. : Вид. дім «Ін Юре», 2006. – С. 340–348.

74. Проблеми теорії та практики цивільного судочинства : [моногр.] / [В. В. Комаров, В. І. Тертишніков, В. В. Баранкова та ін.] ; за заг. ред. В. В. Комарова. – Х. : Харків юридичний, 2008. – 928 с. – (Серія «Настільна книга судді»).

75. Проблемы науки гражданского процессуального права / [В. В. Комаров, В. А. Бигун, В. В. Баранкова и др.] ; под ред. В. В. Комарова. – Х. : Право, 2002. – 440 с.

76. Пятилетов И. М. Встречный иск – одна из гарантий принципа равноправия сторон / И. М. Пятилетов // Основы гражданского судопроизводства и развитие гражданского процессуального законодательства и теории: сб. науч. тр. / Отв. ред. М. С. Шакарян. – М. : ВЮЗИ, 1982. – С. 37–50.

77. Рішення Конституційного Суду України від 8 квітня 1999 р. № 3-рп/99 у справі за конституційними поданнями Вищого арбітражного суду України та Генеральної прокуратури України щодо офіційного тлумачення положень статті 2 Арбітражного процесуального кодексу України (справа № 1-1/99 про представництво прокуратурою України інтересів держави в арбітражному суді) // Офіційний вісник України. – 1999. – № 15. – С. 35.

78. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення окремих положень частини першої статті 4 Цивільного процесуального кодексу України (справа про охоронюваний законом інтерес) від 1 грудня 2004 р. № 18-рп/2004 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 50. – С. 67. – Ст. 3288.

79. Розенберг Я. А. Представительство в советском гражданском процессе : [учеб. пособие] / Ян Альфредович Розенберг. – Рига : Редакц.-издат. отд. ЛГУ им. Петра Стучки, 1974. – 132 с.

80. Руденко М. Представництво прокуратурою інтересів громадянина або держави в суді (теоретичний і практичний аспекти) / М. Руденко, В. Глаговський // Право України. – 1997. – № 11. – С. 59–63.

81. Сакара Н. Ю. Проблема доступності правосуддя у цивільних справах : [моногр.] / Наталя Юріївна Сакара ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Х. : Право, 2010. – 256 с.

82. Сибилев Д. М. Участие третьих лиц в гражданском судопроизводстве : [моногр.] / Денис Михайлович Сибилев. – Х. : Легас, 2001. – 98 с.

83. Советский гражданский процесс : [учеб. для юрид. ин-тов и фак.] / [М. Т. Авдюков, Д. Д. Аверин, С. В. Аносова и др.] ; под ред. А. Ф. Клейнмана. – М. : Изд-во МГУ, 1964. – 453 с.

84. Советское гражданское процессуальное право : [учеб. пособие для юрид. вузов и фак.] / [М. А. Гурвич, В. Ф. Тараненко, М. С. Шакарян и др.] ; отв. ред. М. А. Гурвич. – М. : Высш. шк., 1964. – 536 с.

85. Советское гражданское процессуальное право : [учеб. пособие] / [С. С. Аксельрод, М. А. Гурвич, А. А. Добровольский и др.] ; под ред. М. А. Гурвича. – М. : Изд-во ВЮЗИ, 1957. – 370 с.

86. Тертишніков В. І. Цивільний процесуальний кодекс України : Науково-практичний коментар / В. І. Тертишніков. – Х. : Ксилон, 2006. – 448 с.

87. Фурса С. Я. Цивільний процес України. Проблеми і перспективи : [наук.-практ. посіб.] / С. Я. Фурса, С. В. Щербак, О. І. Євтушенко. – К. : Вид. Фурса С. Я. : КНТ, 2006. – 448 с. – (Серія «Процесуальні науки»).

88. Цивільне процесуальне право : [підруч. для студ. юрид. спец. вузів] / [В. В. Комаров, В. В. Баранкова, В. І. Тертишніков та ін.] ; за ред. В. В. Комарова. – Х. : Право, 1999. – 592 с.

89. Цивільне процесуальне право : [підруч. для юрид. вузів і ф-тів] / [В. В. Комаров, В. А. Бігун, С. Ю. Кац та ін.] ; за ред. В. В. Комарова. – Х. : Основа, 1992. – 416 с.

90. Цивільне процесуальне право України : [навч. посіб.] / [І. О. Безлюдько, С. С. Бичкова, В. І. Бобрик та ін.] ; за заг. ред. С. С. Бичкової. – К. : Атіка, 2006. – 384 с.

91. Цивільне процесуальне право України : [навч. посіб.] / [С. С. Бичкова, В. І. Бобрик, І. О. Ізарова та ін.] ; за заг. ред. С. С. Бичкової. – [2-ге вид., допов. і переробл.]. – К. : Атіка, 2007. – 404 с.

92. Цивільне процесуальне право України : [підруч. для студ. вищ. навч. закл.] / [С. С. Бичкова, І. А. Бірюков, В. І. Бобрик та ін.] ; за заг. ред. С. С. Бичкової. – К. : Атіка, 2009. – 760 с. Цивільний процес : [інтерактивний курс] / [А. Філіп’єв, В. Самолюк, Д. Зінчук та ін.]. – Острог : Вид-во Нац. ун-ту «Острозька академія», 2007. – 616 с.

93. Цивільний процес : [навч. посіб.] / [А. В. Андрушко, Ю. В. Білоусов, Р. О. Стефанчук та ін.] ; за ред. Ю. В. Білоусова. – К. : Прецедент, 2006. – 293 с.

94. Цивільний процес України : [навч. посіб. для підготов. до іспиту] / [С. О. Погрібний, Р. Ф. Гонгало, Н. В. Волкова та ін.]. – Х. : Одіссей, 2010. – 184 с.

95. Цивільний процес України : [підруч.] / [Харитонов Є. О., Харитонова О. І., Андронов І. В. та ін.] ; за ред. Є. О. Харитонова, О. І. Харитнової, Н. Ю. Голубєвої. – К. : Істина, 2011. – 536 с.

96. Цивільний процес України : [підруч.] / [Ю. С. Червоний, Г. С. Волосатий, В. О. Єрмолаєва та ін.] ; за ред. Ю. С. Червоного. – К. : Істина, 2007. – 392 с.

97. Цивільний процес України : Академічний курс : [підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл.] / [С. Я. Фурса, Є. І. Фурса, О. В. Гетманцев та ін.] ; за ред. С. Я. Фурси. – К. : Вид. Фурса С. Я. : КНТ, 2009. – 848 с. – (Серія «Процесуальні науки»).

98. Цивільний процесуальний кодекс України : Науково-практичний коментар / [С. С. Бичкова, Ю. В. Білоусов, В. І. Бірюков та ін.] ; за заг. ред. С. С. Бичкової. – [2-ге вид., допов. і переробл.]. – К. : Атіка, 2010. – 896 с.

99. Цивільний процесуальний кодекс України : Науково-практичний коментар / [С. С. Бичкова, Ю. В. Білоусов, В. І. Бірюков та ін.] ; за заг. ред. С. С. Бичкової. – К. : Атіка, 2008. – 840 с.

100. Цивільний процесуальний кодекс України : Науково-практичний коментар / [Є. О. Харитонов, О. І. Харитонова, В. В. Васильченко та ін.] ; за ред. Є. О. Харитонова, О. І. Харитонової, В. В. Васильченка, Н. Ю. Голубєвої. – Х. : Одіссей, 2009. – 952 с. – (Серія «Закони України»).

101. Цивільний процесуальний кодекс України : Текст із змінами та доповненнями станом на 1 січня 2004 р. – Офіц. вид. – К. : Вид. дім «Ін Юре», 2004. – 208 с. – (Серія «Кодекси України»).

102. Цивільний процесуальний правовий статус осіб, які беруть участь у справах позовного провадження : [моногр.] / Світлана Сергіївна Бичкова. – К. : Атіка, 2011. – 420 с.

103. Чечина Н. А. Избранные труды по гражданскому процессу / Н. А. Чечина. – СПб. : Издат. дом С.-Петерб. гос. ун-та, 2004. – 656 с. – (Петербургская классика. Право).

104. Чечот Д. М. Избранные труды по гражданскому процессу / Дмитрий Михайлович Чечот ; сост. А. А. Ференс-Сороцкий, Е. Ю. Новиков. – СПб. : Издат. дом С.-Петерб. гос. ун-та, 2005. – 616 с. – (Петербургская классика. Право).

105. Шакарян М. С. Участие третьих лиц в советском гражданском процессе : [лекция] / М. С. Шакарян. – М. : ВЮЗИ, 1990. – 35 с.

106. Юдельсон К. С. Советский гражданский процесс : [учеб. для юрид. высш. учеб. заведений] / К. С. Юдельсон. – М. : Госюриздат, 1956. – 439 с.

 

 

ТЕМАТИКА І ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ

Стадії цивільного процесу.

Лекція – 2 год.

1. Поняття, предмет та метод цивільного процесуального права України.

2. Система цивільного процесуального права України.

3. Цивільне процесуальне законодавство України, межі його дії, аналогії.

4. Поняття та види принципів цивільного процесуального права.

5. Поняття та види цивільного судочинства. Стадії цивільного процесу.

 

Плани семінарських занять

Стадії цивільного процесу.

Семінар – 2 год.

1. Поняття, предмет та метод цивільного процесуального права України.

2. Система цивільного процесуального права України.

3. Цивільне процесуальне законодавство України, межі його дії, аналогії.

4. Поняття та види принципів цивільного процесуального права.

5. Поняття та види цивільного судочинства. Стадії цивільного процесу.

 

Література

[1, 3, 17, 22-26, 40, 53, 74-75, 87-102, 103]

 

 

Література

[2, 4, 9-13, 18-19, 27, 31, 33-34, 47, 51, 63, 82]

 

 

Література

[30, 44, 45, 65-67, 74-75, 87-102, 106]

Задача 1

Місцевий суд розглянув позов про поділ спільного майна подружжя Голкових і ухвалив відповідне рішення. Позивачка Голкова звернулася до суду апеляційної інстанції із апеляційною скаргою про скасування рішення на тій підставі, що справа була розглянута за її відсутності і вона не була повідомлена про час та місце судового засідання. Суд апеляційної інстанції відхилив апеляційну скаргу з тих підстав, що рішення є обґрунтованим і ухвалено відповідно до норм сімейного законодавства. Голкова подала касаційну скаргу до Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних та кримінальних справ з вимогою визнати незаконними рішення обох судів.

Задача 2

Місцевий суд розглянув цивільну справу за позовом Лозової до Лозового про стягнення аліментів на утримання сина Олега. Про це рішення стало відомо Гродинській, яка отримувала від Лозового аліменти на сина Віталія, який народився від її колишнього шлюбу з Лозовим. Гродинська вирішила оскаржити рішення в суді апеляційної інстанції, оскільки місцевий суд не залучив її до участі у справі, а задовольнивши позов, порушив її право на аліменти у більшому розмірі.

Вирішить справу.

Задача 3

Цегельна звернулася до суду із позовом до Цегельного про визнання договору дарування недійсним. Під час судового розгляду справи у суді апеляційної інстанції сторони висловили бажання укласти мирову угоду та просили затвердити її. У зв’язку з цим, суд апеляційної інстанції закрив провадження у справі, про що 25 грудня 2010 року постановив ухвалу. 27 грудня 2010 року позивачка подала касаційну скаргу на ухвалу суду, яку вона просила скасувати, у зв’язку із тим, що суд апеляційної інстанції затвердив мирову угоду із порушенням вимог законодавства. Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ касаційну скаргу залишив без задоволення, а ухвалу суду апеляційної інстанції без змін. Після цього Цегельна звернулася з заявою до Верховного Суду України про перегляд судового рішення суду касаційної інстанції.

Література

[1, 3, 22-26, 40, 50, 74-75, 83-102, 106]

 

Питання для підготовки до іспиту

 

1. Виконання судових доручень іноземних судів і звернення судів України з дорученнями до іноземних судів.

2. Виправлення недоліків рішення судом, який його ухвалив.

3. Висновок експерта.

4. Витрати, пов’язані з розглядом судової справи.

5. Відводи: підстави, порядок і наслідки.

6. Відкладення розгляду справи або оголошення перерви в її розгляді.

7. Відкриття провадження у справі, його правові наслідки.

8. Відмова від позову і визнання позову. Мирова угода сторін.

9. Відстрочення та розстрочення судових витрат, зменшення їх розміру або звільнення від їх оплати.

10. Відстрочка і розстрочка виконання, зміна чи встановлення способу і порядку виконання.

11. Добровільне та примусове виконання судових рішень.

12. Елементи цивільних процесуальних правовідносин.

13. Законні представники.

14. Закриття провадження у справі.

15. Залишення заяви без розгляду.

16. Залишення позовної заяви без руху, повернення заяви.

17. Заочний розгляд справи, умови та порядок його проведення.

18. Звернення судових рішень до виконання.

19. Зміни у позові.

20. Зупинення провадження у справі, його відновлення.

21. Зупинення, поновлення та продовження процесуальних строків.

22. Інші учасники цивільного процесу.

23. Межі та порядок розгляду справи апеляційним судом.

24. Межі та порядок розгляду справи судом касаційної інстанції.

25. Мета та значення провадження у справі до судового розгляду, його завдання, зміст і процесуальний порядок.

26. Місце, строки, порядок та умови здійснення виконавчого провадження.

27. Належність і допустимість доказів.

28. Наслідки порушення правил підсудності цивільних справ. Передача справи з одного суду до іншого.

29. Наука цивільного процесуального права.

30. Негайне виконання судових рішень.

31. Об’єднання та роз’єднання позовів.

32. Обчислення та закінчення процесуальних строків, наслідки їх пропущення.

33. Особи, які можуть, та особи, які не можуть бути представниками в суді.

34. Перегляд, оскарження та скасування заочного рішення.

35. Письмові докази.

36. Підготовка справи до касаційного розгляду. Попередній розгляд справи.

37. Підготовча частина судового розгляду.

38. Підстави для відмови у прийнятті заяви про видачу судового наказу, її наслідки.

39. Підстави і види забезпечення позову.

40. Підстави і порядок застосування заходів процесуального примусу.

41. Підстави перегляду справи у зв’язку з нововиявленими обставинами.

42. Підстави, способи і порядок забезпечення доказів.

43. Повноваження апеляційного суду.

44. Повноваження представника в суді. Документи, що стверджують повноваження представників.

45. Повноваження суду касаційної інстанції.

46. Поворот виконання: поняття, порядок вирішення питання, строк подання заяв.

47. Показання свідка. Особи, які не підлягають допиту як свідки.

48. Поняття доказів, їх класифікація.

49. Поняття доказування, його етапи.

50. Поняття і види заходів процесуального примусу.

51. Поняття і види судових витрат у цивільному процесі, їх значення.

52. Поняття і види судових рішень.

53. Поняття і сутність окремого провадження. Порядок розгляду справ окремого провадження.

54. Поняття і сутність судового розгляду.

55. Поняття позову, його елементи та види.

56. Поняття представництва в цивільному процесі та його види.

57. Поняття принципів цивільного процесуального права, їх класифікація.

58. Поняття процесуальних строків, їх види.

59. Поняття сторін в цивільному процесі, їх процесуальні права та обов’язки.

60. Поняття та види третіх осіб у цивільному процесі.

61. Поняття та особливості наказного провадження.

62. Поняття, значення та види підсудності цивільних справ..

63. Поняття, значення та види цивільної юрисдикції.

64. Попереднє судове засідання, строк його проведення.

65. Порядок дослідження та оцінки доказів у цивільному процесі.

66. Порядок звернення із заявою про відновлення втраченого судового провадження.

67. Порядок перегляду судових рішень Верховним Судом України.

68. Порядок призначення та проведення експертизи.

69. Порядок прийняття апеляційної скарги, підготовка розгляду справи апеляційним судом.

70. Порядок розгляду заяви про перегляд у зв’язку з нововиявленими обставинами.

71. Порядок ухвалення і проголошення рішення суду.

72. Постанови Верховного Суду України.

73. Пояснення сторін, третіх осіб та їхніх представників.

74. Право апеляційного оскарження, процесуальний порядок його реалізації.

75. Право касаційного оскарження, порядок його реалізації.

76. Право на пред’явлення позову. Форма і зміст позовної заяви.

77. Право та підстави перегляду судових рішень Верховним Судом України.

78. Предмет доказування. Підстави звільнення від доказування.

79. Принцип диспозитивності цивільного судочинства.

80. Принцип змагальності сторін.

81. Процесуальна співучасть: поняття, умови допущення і види.

82. Процесуальне правонаступництво, його види.

83. Процесуальні засоби захисту інтересів відповідача.

84. Речові докази, їх зберігання, огляд і повернення.

85. Рішення суду: поняття, види, зміст і вимоги до нього. Набрання рішенням суду законної сили.

86. Рішення та ухвали суду касаційної інстанції.

87. Розгляд справи по суті.

88. Розгляд справи про відновлення втраченого провадження.

89. Розгляд судом справ про визнання фізичної особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою.

90. Розгляд судом справ про відновлення прав на втрачені цінні папери на пред’явника та векселі.

91. Розгляд судом справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення.

92. Розгляд судом справ про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності.

93. Розгляд судом справ про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи.

94. Розгляд судом справ про усиновлення.

95. Розподіл судових витрат між сторонами.

96. Склад суду.

97. Суб’єкти цивільних процесуальних правовідносин, їх класифікація.

98. Судовий збір: поняття, розмір, порядок сплати.

99. Судовий контроль за виконанням судових рішень.

100. Судовий наказ: поняття, зміст, набрання законної сили, скасування.

101. Судові дебати.

102. Судові доручення щодо збирання доказів.

103. Судові повістки, їх види, зміст і порядок вручення.

104. Сутність і значення апеляційного провадження.

105. Сутність і значення касаційного провадження.

106. Територіальна підсудність та її види.

107. Умови, порядок і правові наслідки заміни неналежного відповідача, залучення співвідповідачів.

108. Ухвали суду.

109. Ухвали та рішення апеляційного суду.

110. Учасники виконавчого провадження.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 128; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.208.187.128 (0.1 с.)