Документів, що знаходяться на контроліМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Документів, що знаходяться на контроліТипові строки виконання

 

1. Закони України, інші рішення Верховної Ради України та її Президії, Укази Президента України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, пропозиції та зауваження депутатів, висловлені на сесіях Верховної Ради України, рішення і розпорядження виконкомів місцевих Рад, накази керівників установ, рішення колегіальних органів установ-відповідно до встановлених строків.

2. Рекомендації постійних комісій Верховної Ради України - до 2 місяців, якщо комісія не встановлено інший строк.

З. Запити депутатів Верховної Ради України на сесії Верховної Ради – у триденний строк.

4. Пропозиції та заяви депутатів Верховної Ради України – до 1 місяця, а ті, що не потребують додаткового вивчення і перевірки – невідкладно.

5. Пропозиції, рекомендації і зауваження, що містяться у рішеннях на адресу підприємств, установ і організації вищого підпорядкування, розміщених на території відповідної Ради; рекомендації постійних комісій місцевих Рад

- у строки, встановлені законами про місцеві ради народних депутатів України

6. Критичні зауваження і пропозиції, висловлені у пресі-до 1 місяця.

7. Пропозиції громадян-у строк до 1 місяця ,за винятком пропозиції, що потребують додаткового вивчення.

8. Пропозиції щодо уточнення асортименту, про розірвання або зміни договору-не пізніше 10 днів після одержання пропозиції.

9. Скарга на неправильні дії або розпорядження фінорганів, - не пізніше п’ятиденного строку з дня надходження.

10. Заяви і скарги громадян - у строк до 1 місяця з дня надходження, ті, що потребують додаткового вивчення і перевірки – не пізніше 15 днів.

11. Протокол розбіжностей: складання і направлення - в десятиденний строк; розгляд - у двадцятиденний строк.

12 Заявка покупця – не пізніше трьох днів після одержання.

13. Листи підприємств, об’єднань, установ і організацій - не пізніше 10 днів.

14. Договір на поставку товарів: підписання і повернення не пізніше 10 днів ( для довгострокових – 20 днів) після одержання проекту; відповідь на пропозицію про укладання договору – в десятиденний строк після одержання.

15. Замовлення на продукцію: підписання і подання в десятиденний строк після одержання повідомлення.

16. Наряд на поставку продукції: видача протягом 15 днів після одержання повідомлення про розподіл фондів.

17. Опитувальний лист на продукцію: подання – у двадцятиденний строк з моменту одержання наряду.

18. Доручення платежу: виписування і передача до установи банку – не пізніше наступного дня після одержання товарів.

19. Акти приймання продукції – не пізніше 10 днів після одержання продукції.

20. Звіт бухгалтерських і річний баланс – розгляд, затвердження і повідомлення рішень по ньому – в 10-денний строк з дня одержання.

21. Стандарт підприємства – до 1 місяця з дня находження.

22. Відгук на проект – до 1 місяця.

23. Угоди в зазначених у них строк.

24. Телеграми, що потребують негайного вирішення, - до двох днів; решта – протягом 10 днів.

 

ПЕРЕЛІК

Документів, що знаходяться на контролі

станом на _________________ 200 _ р.

 

№ пор. Звідки надійшов документ, № і дата документа Короткий зміст Строк виконання Прізвище і посада виконавця Стан виконання Причини невиконання Коли буде виконано
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

 

 

Керівник підрозділу __________________ розшифрування підпису

(підпис)

 

 

Дата

 

КАРТКА ОСОБИСТОГО ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН

№ ________ „____” ____________200 __ р.

Прізвище, ініціали заявника __________________________________________________

Адреса ______________________________________________________________________

Зміст заяви __________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Прізвище особи, яка проводила прийом ________________________________________

Результати розгляду заяви ____________________________________________________

Зворотній бік
Дата Позначка про повторні заяви
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РЕЄСТРАЦІЙНО-КОНТРОЛЬНА КАРТА

Дата та індекс надходження Індекс і дата документа
Заголовок документа або короткій зміст
Резолюція або кому направлено, відповідальний виконавець  
  Розписка про одержання документа  
Дата передачі на виконання Кому направлено Підпис про одержання Дата повернення Примітка
         
         
         
         
Дата Позначки про контроль
   
Коли і ким знято з контролю
 
 
 
Фонд № Опис № Справа №
             

ХАРАКТЕРИСТИКА

Працівника відділу соціальної політики Інституту перспективного розвитку людини Петренка Петра Петровича.

Петренка Петра Петровича я знаю з 2000 р., коли він розпочав працювати у нашому відділі. За час роботи Петро Петрович виявив себе старанним, відповідальним працівником. Сумлінно ставиться до виконання своєї роботи і будь-яких службових доручень. Петро Петрович адекватно реагує на критичні зауваження, завжди приймає вірні рішення.

Користується повагою у колективі, є дуже чуйною, доброю людиною, з розумінням ставиться до своїх колег, здатен до співпереживання. Часто виступає ініціатором корпоративних заходів. Авторитетний серед колег та адміністрації.

Характеристика видається за місцем вимоги.

Директор Інституту

Перспективного розвитку

Людини,

Професор Зінченко А.П.

05.11.2007

РОЗПИСКА

Я, старший викладач кафедри цивільного та кримінального права соціально-гуманітарного факультету Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, Винниченко Андрій Андрійович отримав від заступника декана факультету Рожченка Сергія Тимофійовича збірник нормативних документів для ліцензування спеціальності „Правознавство”

 

 

12 07 2007

Власноручний підпис

Підпис старшого викладача Винниченка А.А. засвідчую.

Декан соціально-гуманітарного

факультету (підпис) С.Т. Ляпін

 

 

РОЗПИСКА

Я, Галкіна Тетяна Всеволодівна, взяла в борг у Петрової Надії Андріївни 750 (сімсот п’ятдесят) гривень. Зобов’язуються повернути всю суму до 01 січня 2006р.

Домашня адреса: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 11, кв. 35. Паспорт МА-ІХ № 675849, виданий Дарницьким РВ ГУ МВС України в м. Києві 02.05.1998.

 

Дата Власноруч підпис

Підпис Галкіної Т.В. засвідчую.

Державний нотаріус (підпис) С.В. Мухін

Печатка

 

 

ДОРУЧЕННЯ

м. Київ ____________________________________________________________

(дата літерами)

Видано ___________________________________________________________

(зазначити прізвище, ім’я по батькові)

_____________________________________________________________________________

 

у тому, що йому (їй) доручається здійснити угоду з ______________________

__________________________________________________________________

(зазначити назву і предмет угоди)

для чого доручено вести від імені______________________________________

справи в усіх державних, кооперативних і громадських організаціях, одержувати всі необхідні документи, розписуватися і здійснювати всі дії, пов’язані з виконанням цього доручення.

Повноваження з цього доручення не можуть бути передані іншим особам.

Доручення видано терміном на __________________________________

__________________________________________________________________

(зазначити термін до трьох років)

Доручення зареєстровано за № _________________

Підпис ______________________________________________ засвідчую

(зразок підпису особи, що одержала доручення)

Керівник підприємства Підпис ________

Головний бухгалтер Підпис ________

Печатка

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора

ТОВ „Світ канцелярії”

______________ І.І. Петров

(підпис)

„____” ____________ 2007р.

Печатка

 

 

АКТ

про списання сувенірної продукції, придбаної для вручення

членам делегації з Республіки Польща

 

 

Ми, що нижче підписалися, комісія у складі начальника відділу реклами Голубенка М.В., начальника відділу у зв’язках з громадськістю Чайковського Р.С., головного спеціаліста відділу організаційного забезпечення Павленка Ю.О., склали цей акт про те, що згідно з наказом директора ТОВ” СВІТ канцелярії” від 10.09.2004р. № 609 „Про прийом делегації з Республіки Польща” було придбано сувенірну продукцію (декоративні кухлі з символікою Києва) на суму 85,80 грн. (вісімдесят п’ять грн..80 коп.),які вручено членам делегації Республіки Польща 20.09.2004 року.

На підставі вищевикладеного комісія вважає за доцільне списати придбану сувенірну продукцію.

 

 

Начальник відділу реклами __________ М.В.Голубенко

(підпис)

Начальник відділу у зв’язках

З громад кістю __________ Р.С. Чайковський

(підпис)

Головний спеціаліст відділу

Організаційного забезпечення __________ Ю.О. Павленко

(підпис)

 

До доручення № _______ від ________________________ 200 _ р.

 

СПИСОК № _____

робітників ________________________________________________________

(назва установи, підприємства)

і службовці, за заявами яких перераховуються суми на їх рахунки в Ощадбанку № _____________________________________________________

(адреса Ощадного банку)

 

№ пор. Номер рахунка в Ощадбанку або слово „новий” Прізвище, ім’я та по батькові особи, на рахунок якої перераховується сума Сума Для відміток Ощадбанку
  Іващенко Віталій Петрович    
  Дідкова Юлія Вікторівна    
  Кравченко Юлія Василівна    
 

 

Усього:____________________________________________________________

__________________________________________________________________

(сума словами)

 

Керівник підприємства, установи ________________

(підпис)

Головний бухгалтер ________________

(підпис)

Печатка

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти

і науки України

24.11.2003 №781

 

Зареєстровано в Міністерстві

Юстиції України

12 грудня 2003р. за 1154/8475

Форма

 

ДОДАТОК ДО ЛІЦЕНЗІЇ

серія _______ № _______

 

Таблиця 1

(для освітніх послуг з вищого освіти)

 

Напрям Спеціальність Ліцензований обсяг
Денна форма Вечірня форма Заочна (дистанційна форма)
Підготовка молодших спеціалістів бакалаврів, спеціалістів, магістрів
 
  5. (шифр, назва)      
  6. (шифр)      
  7. (шифр, назва)      
  8. (шифр, назва)      
Перепідготовка спеціалістів
         
         
Перепідготовка молодших спеціалістів
         
         
Підготовка (перепідготовка) іноземних громадян
         
         
Підготовка до вступу до вищих навчальних закладів
         
         
Спеціалізація, розширення профілю (підвищення кваліфікації)
         
         

 

__________________ __________ ____________

(посада особи, яка (підпис) (прізвище та ініціали)

підписала додаток)

М.П.

 

Начальник управління ліцензування А.І.Домні

ТВК „Україна” Фірма „Юстер”

м. Київ, вул..Червоноармійська, 38 р/р 4591955934

р/р №340078034569 в ПІБ м. Києва у Шевченківському відділенні

код 32983403, МФО 250011 Укросоцбанку

код 33216324, МФО 520012

 

 

АКТ

прийому-здачі робіт

 

29 березня 2007р. м.Київ

 

Ми, які нижче підписалися, директор ТВК „Україна” Чорній В.І. (далі – Виконавець), з однієї сторони, і директор фірми „Юстер” (далі – Замовник) з другої сторони, - склали цей акт про те, що Виконавець згідно з угодою № 4 від 14.03.2004 виконав повний обсяг робіт, наданих Замовником: виробництво та розміщення інформації на радіо УР-1.

 

Договірна ціна 1248,70 грн.

0,5% 6,14 грн.

ПДВ 20% 249,774 грн.

Загальна ціна 1504,68 грн.

 

Претензій немає

 

Від Замовника Від Виконавця

__________________ _________________

(підпис) (підпис)

Печатка Печатка

 

ПРЕС-РЕЛІЗ

 

Громадська організація „Українсько-польський форум”

м.Київ, вул.Кіквідзе, 14, оф.20

Тел. 245-14-14

 

Об’єднана Європа: між минулим і майбутнім”

Конференція з такою назвою відбулась 9 травня 2004 року у Варшаві, Республіка Польща.

Конференція об’єднала делегатів з 10 європейських країн, які зібралися обговорити перспективи європейської інтеграції, взаємодію органів влади та громадськості в міжнародних процесах.

У заходів взяла участь представницька делегація України, до якої ввійшли відомі політики, економісти, громадські діячі, народні депутати України.

Символічно, що Республіка Польща, вперше відзначаючи День Європи як член Європейського Союзу, ознаменували його виявом громадянської ініціативи, активною зацікавленістю у розвитку інтеграційних процесів.

Делегація України ознайомилася із здобутками інших країн і висвітлила актуальні питання міжнародної діяльності держави. Республіка Польща є для України стратегічним партнером, а установи та організації наших країн мають давні традиції конструктивного співробітництва.

У сучасному світі інтеграційні процеси стали велінням часу, впливовим чинником економічного та соціального розвитку усіх держав.

Конференція засвідчила прагнення розвивати демократичні традиції, забезпечувати пріоритетність інтересів людини, впроваджувати засади соціально орієнтованої економіки

 

Прес-служба, Шинкаренко Ірина, тел. 245-14-14

 

 

Міністерство освіти і науки України

П.Кременю В.Г.

 

Варан Ольги Петрівни:

Мінський проспект, 6, кв.124,

м.Київ

 

 

СКАРГА

Під час вступу до (Назва вищого закладу освіти) на спеціальність „Правознавство” моєї доньки, Варан Ірини Володимирівни, було грубо порушено її права. Викладачі, які приймали усний іспит з основ правознавства і виставили за цей іспит 5 балів, оцінили, на мою думку, знання доньки необ’єктивною. Під час апеляції пояснення результатів іспиту було непереконливим, а саму апеляцію проведено за 5 хвилин, що є порушенням Положення про апеляцію.

Прошу Вас розглянути мою скаргу і дати пояснення щодо наведених фактів.

 

28.07.2004 (підпис) О.П. Варан

 

 

Голові Ялтинської

Міської Ради народних

Депутатів

Панову А.П.

 

Карабут Поліни Данилівни

Вул. Салютна, 28, кв. 9,

м.Ялта,

СКАРГА

Упродовж опалювального сезону 2004 року в моїй квартирі не працювали прилади опалювання. Температура повітря в кімнаті знижувалась до +7 - +9 С. Я неодноразово зверталася до ЖЕКу-5 (начальник Бабошко Р.Т.) з проханням відремонтувати чи замінити частину труб, але, крім обіцянок, нічого не зроблено. Настає новий опалювальний сезон, і знову в квартирі холодно.

Прошу Вас вжити заходів щодо ремонту системи опалення, а також притягнути до суворої відповідальності винних у байдужому ставленні до мешканців будинку № 28 по вул.. Салютній.

 

19.11.2004 (підпис) П.Д. Карабут

 

Міністерство освіти Директорові департаменту

І науки України вищої освіти

Київський національний Болюбашу Я.Я.

економічний університет проспект Перемоги, 10

проспект Перемоги, 54/1, м. Київ – 135

м. Київ, 03057 01135

 

ПРОПОЗИЦІЯ

14.03.2007

 

Про зміни та доповнення

до Положення про приймальну комісію

вищого навчального закладу України

 

З метою підвищення об’єктивності оцінювання знань вступників під час комплектування контингенту студентів вищих навчальних закладів України та вдосконалення роботи приймальних комісій внести і доповнення до Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 23 лютого 2004 р. № 133, пропоную:

1. Абзац сьомий пункт 4 після слів ”Апеляційна комісія створюються для вирішення спірних питань і розгляду апеляцій абітурієнтів” доповнити словами „Головою апеляційної комісії призначаються один з проректорів (заступників директора) вищого навчального закладу. Склад апеляційної комісії формується з числа кращих учителів системи загальної середньої освіти регіону, які не є членами предметної комісії вищого навчального закладу, за рекомендаціями Міністерства освіти Автономної Республіки Крим, управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій”. Далі за текстом.

2. Пункт 4 доповнити абзацом восьмим такого змісту „Оплату праці членів апеляційної комісії проводити за нормами погодинної оплати праці за фактично відпрацьований час відповідно до затверджених нормативно-правових актів”.

3. У пункті 9.9 вилучити слова „4-бальна”

4. У пункті 28 слова „незадовільно” і „відмінно” замінити відповідно на слова „1-3 бали” і „10-12 балів”.

5. У пункті 31 слова „які одержали незадовільну оцінку” замінити словами „знання яких було оцінено балами, нижче середнього рівня (1-3 бали за 12-бальною шкалою)”.

6. Пункт 32 після першого абзацу доповнити абзацом такого змісту: „Апеляція розглядається на засіданні апеляційної комісії не пізніше наступного робочого дня після її подання, як правило, в присутності вступника”. Далі за текстом.

 

 

Ректор університету (підпис) Л.В. Рогач

 

ВИСНОВОК

 

про санітарно-епідемічний стан дитячого садка № 568 м. Києва

 

Комісія у складі чотирьох осіб відвідала дитячій садок № 568 м. Києва і виявила:

1. Санітарно-епідемічний стан дитячого садка № 568 задовільний.

2. Усі роботи щодо підтримання дитячого садка в належному стані проводяться.

 

 

Голова комісії (підпис) В.П. Левченко

Члени комісії (підпис) А.Д. Лоцкан

З.Г. Шамлієв

Л.А. Попов

23.11.2007р.

Печатка

 

ДОВІДКА

про погодження проекту

_______________________________________________________________________

(назва акта)

 

Проект акта розроблено __________________________________________________

(назва органу

_______________________________________________________________________

виконавчої влади)

на виконання ___________________________________________________________

(підстава розроблення)

і погоджено:

без зауважень __________________ ________________

(ініціали та прізвище) (посада)

із зауваженнями,

які враховано __________________ ________________

(ініціали та прізвище) (посада)

із зауваженнями, які не

враховано (протокол розбіжностей

додається) __________________ ________________

(ініціали та прізвище) (посада)

Зацікавлені органи, які

не висловили своєї позиції

щодо проекту акта чи його_______________________________________________

окремих положень (назва органу виконавчої влади)

______________________________________________________________

_______________________________________________

Проект акта узгоджено з Міністерством ______________________________

(назва)

______________________________________________________________________

яким спрямовується і координується діяльність _____________________________

(назва органу виконавчої

______________________________________________________________________

влади, який вносить проект)

________________ ____________ _______________

(посада керівника органу (підпис) (розшифрування)

_____________________

виконавчої влади)

 

„ ____ „ ___________ 200 _ р.

 

ОГЛЯД

Керівникам фірм м. Києва

15.12.2006

Про дотримання порядку

ведення трудових книжок

станом на І півріччя 2006р

 

 

Згідно з планом роботи на І півріччя 2006 юридичним відділом перевірено дотримання порядку ведення трудових книжок. Перевіркою встановлено, що на більшості фірм м. Києва трудові книжки заповнюються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.04.93 № 301 „Про трудові книжки працівників”. Але виявлено і певні порушення щодо порядку ведення трудових книжок у фірмах м. Києва „Тремо”, „Data Iux”, „МКС”. На цих підприємствах трудові книжки заповнювалися пізніше тижневого терміну з дня прийняття на роботу, допускалися закреслення раніше внесених неточних записів у розділі „Відомості про народження”.

 

Старший юрисконсульт (підпис) М.М.Тертишний

Печатка

 

 

ЗАПРОШЕННЯ

Шановний Петре Олексійовичу!

Педагогічний та учнівський колектив Гімназії імені Т.Г. Шевченка запрошує Вас на свято Останнього дзвоника, яке відбудеться 30 травня 2004 року об 11 годині за адресою: вул. Кіквідзе, 34.

 

Директор гімназії (підпис) К.О. Барчук

 

Шановні абітурієнти!

 

Запрошуємо Вас до Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова з нагоди проведення „Дня відкритих дверей”, який відбудеться 27 березня 2004 року о 13:00 в актовому залі центрального корпусу університету за адресою: вул.. Пирогова, 9 (ст. м. „Університет”)

 

Приймальна комісія

 

ЗАПРОШЕННЯ

Вельмишановні пані ___________________________ та пані ______________

Дозвольте запросити Вас на урочисте відкриття персональної виставки, присвяченої50-літтю творчої діяльності О.С. Михайлика.

Урочистість відбудеться ____________________________________________

(дата і місце)

Щиро сподіваємось побачити Вас серед гостей свята.

З повагою _________________________________________________________

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту ___________________________________________

(назва акта)

У пояснювальній записці, як правило, відображаються такі питання:

Звіт

про педагогічну практику з 12.02.96 по 13.03.96

студентки філологічного факультету Яцеленко О.М.

 

Педагогічну практику проходила у 98-й школі м. Києва. У школі було створено належні умови для проходження практики. Всі вчителі української мови та літератури мають великий стаж роботи і високу фахову, методичну підготовку. Хоча шкільні кабінети української мови та літератури недостатньо обладнані технічними засобами навчання, проте добре забезпечені наочними посібниками та методичною літературою.

За час практики провела 12 контрольних уроків з мови та літератури. Всі уроки були обговорені з учителем і методистом. Практика в школі допомогла здобути практичні уміння і навички: проводити уроки різних типів, перевіряти будь-які види письмових робіт, планувати роботу з розвитку мовлення, виготовляти дидактичний матеріал для уроків, організувати позакласну роботу, проводити виховні години.

При проведені уроків з мови та літератури особливих труднощів не було, тільки виникали питання при аналізі контрольних робіт чи диктанту.

За час педагогічної практики проводила позакласну роботу: лінгвістичну вікторину, тиждень української мови. До Шевченківських свят „В сім’ї вольній, новій .....” випустила з учнями стіннівку.

Педагогічна практика поглибила і закріпила знання, здобуті в університеті, з фахових і психолого-педагогічних дисциплін, виробила вміння проводити навчально-виховну роботу з дітьми середнього шкільного віку, випробувати себе в функції класного керівника.

 

12.03.96 Підпис

 

 

За такими професіями

 

 

1.Машиніст холодильних установок.

2.Слюсар-електромонтажник (з умінням виконувати ремонт електрообладнання автомобіля).

3.Маляр, штукатур, лицювальник - плиточник.

4.Мотажник устаткування котельних установок.

5.Машиніст крана.

6.Електрозварник, рихтувальник кузовів

7.Оператор комп’ютерного набору.

8.Монтажник будівельних машин і механізмів, електрозварник.

 

 

Адреса:

Вул..Білицька,38-б

Тел. 430-93-76, 430-93-78

 

Лист – нагадування

Шановний Іване Петровичу!

Гадаю, що Ви мали змогу пересвідчитись, що один з принципів роботи нашої компанії - цінувати своїх клієнтів. До Вас ми ставимось з особливою повагою, адже впродовж декількох років нашої співпраці в нас не виникало серйозних непорозумінь.

Однак учора наша бухгалтерія повідомила, що ви вчасно не сплатили кілька рахунків. Розуміємо, що така переобтяжена справами людина як Ви ,інколи може й не простежити за всім особисто, і сподіваємось, що ця несплата лише помилка, яку буде виправлено найближчим часом.

Залишаємось з повагою

Вважаємо своїм обов’язком ще раз нагадати Вам про борг, термін сплати якого закінчився ще 2 місяці назад. Досі ми точно виконували свою частину зобов’язань, передбачених угодою. Однак з огляду на ситуацію змушені вжити рішучих заходів. Дуже шкода, але ми не лише не можемо прийняти від Вас нові замовлення, але й тимчасово припиняємо роботи з виконання попередніх. Запевняємо, якщо протягом тижня Ви погасите заборгованість, усі Ваші замовлення будуть виконані вчасно, а ми й надалі співпрацюватимемо на попередніх умовах.

Чекаємо Вашої відповіді.

З щирою повагою

Шановні панове!

Вибачте, що знову турбуємо Вас, але ми не отримали жодної відповіді на наш лист від 23 липня. Упродовж декількох років нашої співпраці ми намагалися чітко дотримуватись угоди, вчасно і якісно виконувати всі ваші замовлення. На жаль, ми не бачимо відповідного дотримання зобов’язань з вашого боку й прикро вражені тим, що ваша компанія виявила таке недбале ставлення до справи. Адже, незважаючи на всі вжиті нами заходи, ви продовжуєте нехтувати своїми зобов’язаннями за контрактом _______, що поставило під загрозу виконання нами своїх зобов’язань перед іншими партнерами.

Типові строки виконання

 

1. Закони України, інші рішення Верховної Ради України та її Президії, Укази Президента України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, пропозиції та зауваження депутатів, висловлені на сесіях Верховної Ради України, рішення і розпорядження виконкомів місцевих Рад, накази керівників установ, рішення колегіальних органів установ-відповідно до встановлених строків.

2. Рекомендації постійних комісій Верховної Ради України - до 2 місяців, якщо комісія не встановлено інший строк.

З. Запити депутатів Верховної Ради України на сесії Верховної Ради – у триденний строк.

4. Пропозиції та заяви депутатів Верховної Ради України – до 1 місяця, а ті, що не потребують додаткового вивчення і перевірки – невідкладно.

5. Пропозиції, рекомендації і зауваження, що містяться у рішеннях на адресу підприємств, установ і організації вищого підпорядкування, розміщених на території відповідної Ради; рекомендації постійних комісій місцевих Рад

- у строки, встановлені законами про місцеві ради народних депутатів України

6. Критичні зауваження і пропозиції, висловлені у пресі-до 1 місяця.

7. Пропозиції громадян-у строк до 1 місяця ,за винятком пропозиції, що потребують додаткового вивчення.

8. Пропозиції щодо уточнення асортименту, про розірвання або зміни договору-не пізніше 10 днів після одержання пропозиції.

9. Скарга на неправильні дії або розпорядження фінорганів, - не пізніше п’ятиденного строку з дня надходження.

10. Заяви і скарги громадян - у строк до 1 місяця з дня надходження, ті, що потребують додаткового вивчення і перевірки – не пізніше 15 днів.

11. Протокол розбіжностей: складання і направлення - в десятиденний строк; розгляд - у двадцятиденний строк.

12 Заявка покупця – не пізніше трьох днів після одержання.

13. Листи підприємств, об’єднань, установ і організацій - не пізніше 10 днів.

14. Договір на поставку товарів: підписання і повернення не пізніше 10 днів ( для довгострокових – 20 днів) після одержання проекту; відповідь на пропозицію про укладання договору – в десятиденний строк після одержання.

15. Замовлення на продукцію: підписання і подання в десятиденний строк після одержання повідомлення.

16. Наряд на поставку продукції: видача протягом 15 днів після одержання повідомлення про розподіл фондів.

17. Опитувальний лист на продукцію: подання – у двадцятиденний строк з моменту одержання наряду.

18. Доручення платежу: виписування і передача до установи банку – не пізніше наступного дня після одержання товарів.

19. Акти приймання продукції – не пізніше 10 днів після одержання продукції.

20. Звіт бухгалтерських і річний баланс – розгляд, затвердження і повідомлення рішень по ньому – в 10-денний строк з дня одержання.

21. Стандарт підприємства – до 1 місяця з дня находження.

22. Відгук на проект – до 1 місяця.

23. Угоди в зазначених у них строк.

24. Телеграми, що потребують негайного вирішення, - до двох днів; решта – протягом 10 днів.

 

ПЕРЕЛІК

документів, що знаходяться на контролі

станом на _________________ 200 _ р.

 

№ пор. Звідки надійшов документ, № і дата документа Короткий зміст Строк виконання Прізвище і посада виконавця Стан виконання Причини невиконання Коли буде виконано
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

 

 

Керівник підрозділу __________________ розшифрування підпису

(підпис)

 

 

Дата

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.143.40 (0.068 с.)