ТОП 10:

Тема 3. Флора та рослинність україниЗагальна характеристика рослинності України

Природна рослинність в Україні займає площу близько 18 млн. га (32% загальної території країни). З них найбільшу площу займають ліси – близько 8 млн. га, і луки – 6 млн. га, меншу площу – болота (менше 1,5 млн. га) і галофітна рослинність (близько 1 млн. га). На інші типи рослинності, в тому числі степи, приходиться близько 1,5 млн. га.

Основні площі лісів зосереджені на Поліссі, в Лісостепу, Карпатах і Гірському Криму. Їх утворюють соснові, дубові, дубово-соснові і грабово-дубові ліси, які складають близько 65% усіх лісів України. Близько 21% приходиться на букові, смерекові та модринові ліси, 14 % складають березові, вільхові та інші ліси. Основні масиви луків зосереджені на Поліссі, в Карпатах і в заплавах великих і середніх річок. Серед них переважають справжні і болотисті луки. Галофітна рослинність розповсюджена уздовж берегів морів і в долинах південних річок. Корінні угруповання в степовій зоні майже повністю знищені.

Територія України розташована в Голарктичному флористичному царстві, Бореальному підцарстві, в межах трьох областей – Європейської широколистяної, Євросибірської лісостепової і Євразійської степової (за думкою інших вчених – в Циркумбореальної області). Вона знаходиться на стику цілого ряду важливих фіто-географічних границь у зв’язку особливостями географічного положення примежової з бореальною і середземноморською областями території. Крізь неї проходять границі Середньоєвропейської, Східноєвропейської і Евксинської широколистяних, Балкано-Мезійської присередземноморської і Східноєвропейської лісостепових, Причорноморської степової провінцій. В межах цих територіальних одиниць проходять границі численних підпровінцій, більшість з яких закінчується поза межами України. Таке складне фіто-географічне розчленування території України є наслідком її географічного положення і історичних особливостей формування рослинного покриву. Він утворився з міграціонних і реліктових флор різних флорогенетичних комплексів (бореального, неморального, степового, середземноморського). Межи ареалів багатьох їхніх видів проходять на території України і визначають границі перерахованих фітохорій.

 

Загальна характеристика флори України

 

За різними даними флора України налічує від 30 000 до 50 000 видів рослин, включаючи водорості і гриби.

В останньому виданні “Визначника вищих рослин України” (1987) наведено близько 5 000 видів судинних рослин в складі 189 родин і 997 родів.

В це число крім дикоростучих входять широко розповсюджені в культурі сільськогосподарські, декоративні, лікарські і інші корисні рослини, які використовуються в практиці зеленого будівництва і в народному господарстві. З них 500 видів зустрічаються на території України тільки в культурі.

Дикоростуча флора України в цілому за своїм систематичним складом і флористичними пропорціями типова для Голарктики, проте за деякими показниками, зокрема по середньому багатству родин, вона наближається до більш південних флор. Переважна більшість видів (97, 9 %), родів (96,6 %) родин (84,5 %) відноситься до покритонасінних. Співвідношення одно- і дводольних складає 1 : 4,3. Голонасінні і судинні спорові рослини представлені незначною кількістю таксонів. Проте цілий ряд видів цих груп відіграє важливу роль в рослинному покриві України.

Більшість видів нашої флори – багаторічні трав’янисті рослини (63,2 %), досить багато однорічників (21,8 %). Дворічники складають усього 7,3 %, кущі, чагарники і напівчагарники – 6,2 %. Дерева – 1,7 %. Подібне співвідношення життєвих форм є типовим для флор помірних широт Північної півкулі. Разом з цим флора України не являє собою єдиного цілого. У зв'язку зі значною протяжністю території широтно-рослинні зони змінюються з півночі на південь, вони утворюють лісову, лісостепову і степову зони. На заході і крайньому півдні в Україні розташовані дві гірські країни – Крим і Карпати – з добре вираженою вертикальною зональністю. Тому характерною рисою флори України є виключне різноманіття флористичних комплексів. Основні з них можна поєднати в 14 флороценотичних груп.

Табл. 1.

Видова насиченість основних флороценотичних

Груп флори України

 

Флороценоекологічна група Кількість видів Відсоток від загальної кількості видів
Степова 18,5
Борова (рівнинні і гірські ліси) 5,5
Неморальна (широколистяні ліси) 15,5
Монтанно-хвойна 2,2
Кримсько-гірська 6,6
Лучна
Карпатська високогірна (субальпійсько-альпійська)
Кальцепетрофільна (крейдяні і вапнякові відслонення) 8,8
Гранитопетрофільна 2,2
Псамофітна (піщані місцезростання) 3,3
Галофітна (засолені ґрунти) 4,4
Палюдозофітна (болотна) 6,3
Гідрофільна (водна) 6,6
Синантропна (порушених місцезростань)

 

Все це різноманіття природної і похідної вторинної, так би мовити напівприродної рослинності збереглося лише на 32 % території країни (18 млн. га), тому як в результаті її сільськогосподарського освоєння рослинний покрив в значному ступені був трансформований. У зв'язку з цим гостро стоїть питання охорони рослинного світу. Зі складу природної флори потребують різних заходів охорони близько 900 видів. Це переважно ендемічні, реліктові, диз’юнктивно- і примежево-ареальні види рослин, звичайно розповсюджені на невеликих територіях, а також ті, які масово збираються як лікарські і ранньовесняні красивоквітучі (конвалія, аконіти, фіалки, півонія, сон-трава, печіночниця, анемона).

Потужний вплив антропогенного фактору на рослинний покрив України відбивається на рослинному складі і призводить до формування синантропної флороценоекологічної групи видів, які притаманні до трансформованих ландшафтів. В теперішній час ця група набирає все більшої ваги. В її склад входить близько 20 % флори України, отже, вона стає в ряд з найбагатшими флористично комплексами флори.

Багата і різноманітна флора України є джерелом цінної фітосировини: лікарського, кормового, їстівного, медоносного, дубильного, технічного, вітамінного, декоративного значення. Цінні в практичному відношенні дикоростучі рослини складають близько 65 % кількості судинних рослин країни.

Табл. 2.

Практичне значення дикоростучої флори України

 

Група рослин Кількість видів
Лікарські в народній медицині
Лікарські в офіційній медицині
Вітаміноносні
Їстівні
Жироолійні
Ефіроолійні
Кормові
Медоносні та перганосні
Дубильні
Фарбувальні
З цінною деревиною
Отруйні
Бур’яни

 

Слід зауважити, більшість видів шкідливих в певних умовах рослини одночасно мають корисні властивості.


Рекомендована література

1.Бельгард А.Л. Лесная растительность юго-востока Украины. – К.: Изд-во Киев. ун-та, 1950. – 263 с. 4. Рослинність УРСР. Болота. – К.: Наук. думка, 1969. – 243 с.

 

2.Воронов Г.В. Геоботаника. – М.: Выс. шк, 1973. – 384 с.

 

3.Геоботанічне районування Української РСР. – К.: Наук. думка, 1977. – 304 с.

 

4.География растительного покрова Украины / Ю.Р. Шеляг-Сосонко ., В.В. Осычнюк, Г.Л. Андриенко. – К.: Наук. думка, 1980. – 288 с.

 

5.Екофлора України. Т. 1, 3 / Дідух Я.П., Плюта П.Г., Протопопова В.В. та ін. – К.: Фітосоціоцентр, 2000. -284 с.

 

6.Левина Р.Е. Способы распространения плодов и семян. – М.: Изд-во МГУ, 1957. – 358 с.

 

7.Определитель высших растений Украины. / Д.Н. Доброчаева и др. – К., 1987. – 548с.

 

8.Природа Украинской ССР. Растительный мир. // Андриенко Т.Л., Блюм О.Б. и др. – К.: Наук. Думка, 1985. – 208 с.

 

9.Тарасов В.В. Об экологической паспортизации трав лесных культурбиогеоценозов степи (в пределах Днепропетровской обл.) // Биогеоценотические особенности лесов Присамарья и их охрана. – Д.: ДГУ, 1981. – С. 122-139.

 

10.Тарасов В.В. Флора Дніпропетровської та Запорізької областей. Судинні рослини. Біолого-екологічна характеристика видів: Моногр. – Д.: Вид-во ДНУ, 2005. – 276 с.

 

11.Флора УРСР: В 12 т. – К.: Вид-во АН УРСР, 1935- 1965. – Т. 1 – 12.

 

12.Хорология флоры Украины / Барбарич А.И., Доброчаева Д.Н., Дубовик О.Н. и др. – К.: Наук. Думка, 1986. – 272 с.

 

 


Зміст

 

 

Тема 1: Основні поняття й терміни флористики............................................3

Тема 2: Рослина і середовище..........................................................................5

2.1. Біоморфи рослин.............................................................................5

2.1.1. Система життєвих форм за К. Раункієром (1907)............5

2.1.2. Система життєвих форм за И.Г. Серебряковим (1964)...7

2.1.3. Система біоморф за темпами

вегетативного розмноження за Л.Г. Раменським (1972)...........8

2.2. Екоморфи рослин............................................................................8

2.2.1.Геліоморфи...........................................................................8

2.2.2. Термоморфи.........................................................................9

2.2.3. Трофоморфи.........................................................................9

2.2.4. Гігроморфи.........................................................................10

2.2.5. Ценоморфи.........................................................................11

2.2.6. Полленохори......................................................................11

2.2.7. Діаспорохори (екобіохори)...............................................11

Лабораторна робота № 1. Екологічний аналіз флори..................................12

Тема 3: Флора та рослинність України.........................................................14

3.1. Загальна характеристика рослинності України..........................14

3.2. Загальна характеристика флори України....................................14

Рекомендована література..............................................................................17

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.237.183.249 (0.009 с.)