Рекомендації з підготовки до семінарських занятьМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Рекомендації з підготовки до семінарських занятьПри викладі 1-го питання необхідно основну увагу звернути на:

· природу та сутність держави;

· характерні ознаки держави;

· систему інститутів державної влади;

· функції держави.

 

При відповіді на 2-ге питання слід знати, що сутність держави проявляєтся у різних формах , зокрема:

· формах територіального устрою ( унітарна, федеративна та конфедеративна держава);

· формах правління ( монархія, республіка і їх різновиди).

Кожну відповідь необхідно підтверджувати прикладами.

 

При відповіді на 3-тє питання потрібно охарактеризувати концепції походження та історію виникнення держав; сутність та ознаки таких типів держави:

· поліційної;

· правової;

· соціальної.

Визначити їх перспективність для розвитку суспільства.

 

При відповіді на 4-те питанняслід висвітити:

· природу громадянського суспільства та держави;

· особливості та відмінні ознаки громадянського суспільства та держави;

· функції, які у суспільстві повинна виконувати держава, а за які повинно відповідати громадянське суспільство;

· концепцію патерналізму та її вплив на розвиток суспільства;

· співвідношення держави та громадянського суспільства у сучасній Україні.

При відповіді на 5-те питання потрібно виділити позитивні та негативні аспекти для розвитку суспільства демократичного, авторитарного та тоталітарного режиму. Окрім того систематизувати ознаки та характерні риси політичних режимів за такими критеріями:

• суб`єкти влади;

• засоби досягнення влади;

• моделі прийняття та реалізації політичних рішень;

• домінуюча гілка влади;

• ставлення до політичних ідеологій;

• правова система;

• партійна система.

Необхідно також виділити різновиди сучасних політичних режимів, їх ознаки та особливості, приділити увагу характеристиці конкретних політичних режимів у державах сучасного світу.

 

 

Питання для обговорення

 

1. Визначіть основні аспекти реформування політичної системи України.

2. Чи можливий абсолютний суверенітет держави?

3. Яку форму держави Ви вважаєте найбільш доцільною для України?

4. Дайте визначення політичних режимів, які мали місце в історії України.

5. Якими суттєвими ознаками відрізняється “людина тоталітарного суспільства” від “людини демократичного суспільства”?

6. Проаналізуйте соціальну базу та правове підгрунтя існування античної, класичної (ХІХ ст.) і сучасної форм демократії.

7. У чому полягає загроза демократичному розвитку сучасного суспільства?

Ситуаційне завдання

1.Чотири групи студентів повинні схематично зобразити політичні системи:

ü держави - монархії (наприклад, Об’єднаного Королівства Великої Британії, Шотландії та Північної Ірдандії);

ü держави – президентської республіки з федеративним територіальним устроєм (наприклад, США);

ü держави – парламентської республіки з федеративним територіальним устроєм (наприклад, Німеччини);

ü держави – змішаної республіки з унітарним територіальним устроєм (наприклад, України).

Разом проаналізувати особливості та ефективність даних політичних систем.

 

2. Дві групи студентів повинні визначити і охарактеризувати:

• причини виникнення, розвиток, особливості та наслідки радянського тоталітарного режиму;

• причини виникнення, розвиток, особливості та наслідки німецького тоталітарного режиму.

Разом визначити їх спільні та відмінні риси.

 

Рекомендована література

 

1. Основи політології. Курс лекцій /Відп. ред. Б. Л. Кухта – Л., 1991. Ч. II. С. 5 – 38, 73 – 90.

2. Основи політичної науки: Курс лекцій. Частина 2: Політичні процеси, системи та інститути / За ред. Б. Кухти. — Л., 1997. С. 25 – 35, 55 – 157.

3. Політологія / За ред. Семківа О. І. - Л., 1993. С. 135 – 146, 251 – 266, 277 – 282.

4. Гелей С., Рутар С. Основи політології. Лекції для студентів негуманітарних вузів. - Л., 1996. С. 60 – 75, 78 – 94.

5. Рябов С. Г., Томенко М. В. Основи теорії політики. - K., 1996. С. 55 – 72, 98 – 117, 122 – 128.

6. Рябов С. Г. Політологічна теорія держави. - К., 1996. С. 27 – 73, 83 – 155.

7. Політологія / За наук. ред. А.Колодій. – К., 2000. – 49-77, 367-468.

 

Орієнтовні теми рефератів

 

1. Економічна політика держави: цілі та функції.

2. Молодіжна політика зайнятості: проблеми та перспективи.

3. Концепції походження та сутності політичної влади.

4. Трансформація політичної влади в ході історичного розвитку людства.

5. Моделі державного управління.

6. Еволюція громадянського суспільства, його історичні форми.

7. Тоталітарні режими ХХ ст.

8. Сучасні концепції демократії.

9. Політичні режими в історії України.

10. Режим сучасної України.

 

Основні поняття та терміни теми

 

АБСОЛЮТИЗМ(від лат. absolutus — безумовний, необмежений) — абсолютна влада, тобто необмежена самодержавна влада, деспотична форма правління, яка грунтується на сваволі можновладця і за якої верховна влада неподільно належить одній особі — монархові (королю, царю, імператору тощо).

БЕЗПОСЕРЕДНЯ ДЕМОКРАТІЯ —форма прямого народовладдя, здійснення влади народом безпосередньо, без створення постійних органів або інших інститутів, у формах, передбачених конституцією і законами.

ДЕРЖАВА — організація суверенної політичної влади, яка в рамках правових норм і на певній території здійснює управління суспільними процесами і гарантує безпеку особи та нації.

ДИСКРИМІНАЦІЯ (від лат. discriminatio – розділяти, розрізняти) – утиски, обмеження прав людей на підставі таких ознак як стать, колір шкіри, релігійна приналежність тощо.

ЕТАТИЗМ – політична течія, прихильники якої визнають державу найвищою суспільною цінністю і обстоюють вищість інтересів держави над інтересами окремих індивідів, а також обгрунтовуюють необхідність активного втручання держави в економічне і політичне життя суспільства.

ІНАВГУРАЦІЯ (від лат. inauguro — посвячую) — урочиста церемонія введення на посаду глави держави або посвячення в сан.

КОНФОРМІЗМ (від лат. conformis — подібний, відповідальний) — пристосовництво, пасивне беззаперечне прийняття існуючих порядків, пануючих ідей і вартостей, стандартів поведінки, норм і правил, безумовне схиляння перед авторитетом.

МОНАРХІЯ (від грец. monarchi — єдиновладдя, єдинодержавність) — форма правління держави, при якій влада повністю або частково зосереджена в руках одноособового глави держави і є, як правило, спадковою.

ОЛІГАРХІЯ(грец. oligarchia від oligos — нечисленний і arche — влада; влада небагатьох) — політичне й економічне панування, влада, правління невеликої групи людей, а також сама правляча група.

ПАТЕРНАЛІЗМ(від лат. pater – батько) – політична концепція, за якою народ потребує батьківської уваги, турботи і піклування з боку влади і, що громадяни (як діти) без підтримки і сприяння влади нездатні зрозуміти, що є корисним для них, не в змозі задовільнити свої потреби.

ПРЕДСТАВНИЦЬКА ДЕМОКРАТІЯ— така форма народоправства, за якої громадяни не беруть безпосередньої участі у прийнятті державних рішень, а доручають це своїм представникам (делегатам, депутатам), уповноважують їх репрезентувати й відстоювати їхні інтереси, делегують своє право на належну їм частку влади і таким чином через своїх обранців впливають на управління державою.

РЕСПУБЛІКА (від лат. res — справа і publicus — суспільний, всенародний) — форма державного правління, при якій верховні органи влади обираються на чітко визначений термін.

Суверенітет (від франц. souverain — носій верховної влади) — стан незалежності державної влади від будь-якої іншої влади, який полягає в її праві та здатності самостійно, без втручання в них якоїсь іншої держави керувати своїм внутрішнім і зовнішнім життям.

ТОТАЛІТАРИЗМ (франц. totalitaire, від лат. totus — весь, цілий) — політичний режим, при якому уряд прагне повного контролю над усіма сферами суспільного життя та над життям кожної людини зокрема.

УНІТАРНА ДЕРЖАВА (франц. unitaire, від лат. unitas — єдність) — цілісна держава, частини якої є лише територіально-адміністративними підрозділами (області, провінції тощо).

ФЕДЕРАЦІЯ (від лат. foederatio — союз) — форма державного устрою, союзна держава, яка складається з кількох держав або державних утворень, кожне з яких, поряд із загальнофедеративними, має власні законодавчі, виконавчі і, як правило, судові органи.


СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 5

Тема: Політичний процес та духовні компоненти політики

 

План

1. Сутність та структура політичного процесу.

2. Політичні конфлікти та шляхи їх розв’язання.

3. Ідеологія як форма політичної свідомості.

4. Мораль і політика: принципи взаємовідносин.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.227.0.150 (0.007 с.)