З дисципліни: «Охорона праці» 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

З дисципліни: «Охорона праці»1. Основні принципи державної політики в галузі охорони праці.

2. Найважливіші надбання Закону України „Про охорону праці”.

3. Нагляд і контроль за охороною праці на підприємствах галузі.

4. Відповідальність за порушення Законодавства про охорону праці.

5. Навчання з охорони праці на підприємствах зв’язку.

6. Інструктажі з питань охорони праці. Порядок проведення їх для

працівників.

7. Нещасні випадки на виробництві. Розслідування та облік нещасних

випадків.

8. Служба охорони праці на підприємствах зв’язку. Які основні функ-

ції вона виконує?

9. Основні положення законодавчих актів щодо охорони праці жінок.

10. Вплив шуму на організм працюючих. Заходи та засоби захисту від

шуму.

11. Дія електромагнітних полів радіочастот на організм людини. Які

заходи та засоби застосовуються для захисту працюючих від елек-

тромагнітних випромінювань радіочастотного діапазону?

12. Види та особливі властивості іонізуючих випромінювань. Основні

заходи та засоби захисту.

13.Механізм ураження електрострумом працюючих.

14. Чинники, що впливають на наслідки ураження електричним стру-

мом.

15. Класифікація приміщень за ступенем небезпеки ураження електрич-

ним струмом.

16. Які технічні способи та заходи захисту застосовуються при нормаль

них режимах електроустановок?

17. Електрозахисні засоби та запобіжні пристосування для безпечної

експлуатації електроустановок.

18. Яке призначення захисного заземлення? Вимоги щодо його вико-

нання та контроля.

19. У яких випадках виконують захисне занулення? В чому полягає

принцип його дії?

20. Які заходи щодо забезпечення безпеки робіт у електроустановках

належать до організаційних та технічних?

21. Надання першої допомоги при ураженні електричним струмом.

22. Захист від статичної електрики.

23. Захист від атмосферної електрики (блискавки).

24. Основні причини пожеж на підприємствах галузі.

25. Небезпечні та шкідливі чинники, пов’язані з пожежами.

26. Способи припинення горіння та основні вогнегасні речовини.

27. Протипожежне водопостачання. Яким чином воно здійснюється?

28. Установки автоматичного пожежогасіння. Їх види, призначення,

принцип дії, область застосування.

29. Вуглекислотні вогнегасники. Їх будова, маркування, принцип дії,

область застосування.

30. Порошкові вогнегасники. Їх будова, маркування, принцип дії,

область застосування.

31. За допомогою яких технічних засобів здійснюється пожежна сигна-

лізація, оповіщення та зв’язок?

32. Яким чином здійснюється евакуація людей із будівель і приміщень?

Основні вимоги до евакуаційних виходів.

32. Категоріі приміщень та будівель за вибухопожежною та пожежною

небезпекою.

 

 

Склав викладач Олешко О.С.

 

Розглянуто та схвалено на засіданні ЦПК «_______» __________ 2013р.

Голова ЦПК ________ Макаревич М.М.

 

 

Перелік питань до Державного іспиту

Спеціальності 6.050903

З дисципліни: «Системи зв’язку з рухомими об’єктами»

@1. Зрівняння дротових та бездротових мереж. Переваги систем мобільного радіозв´язку. Перспективи розвитку.

@2. Структурна схема безпосереднього зв´язку між радіостанціями та з використанням проміжної базової станції.

3. Основні характеристики СРРЗ.

4. Схема РТС із множинним доступом до радіоканалів (зонова мережа).

@5. Методи розділу каналів FDMA, TDMA, CDMA.

@6. Професійні системи мобільного радіозв´язку: PMR та PAMR.

7. Схема побудови стільникової мережі мобільного радіозв´язку з БС та ЦКСМ. Структура клітин, кластери.

@8. Системи персонального радіовиклику. Пейджинговий зв´язок.

9. Покоління систем стільникового рухомого радіозв´язку та етапи їхнього розвитку. Аналогова система мобільного радіозв´язку NMT – 450/900.

@10. Структура систем цифрового мобільного радіозв´язку стандарту GSM (основні блоки і їх визначення). Зрівняння параметрів систем мобільного радіозв´язку GSM та NMT – 450i.

 

Склав викладач Лисяк А.О.

Розглянуто та схвалено на засіданні ЦПК «_______» __________ 2013р.

Голова ЦПК ________ Макаревич М.М.

Перелік питань до Державного іспиту

Спеціальності 6.050903

З дисципліни: «Теорія електрозв’язку»

1 @Дискретна АМ, ЧМ, ФМ модуляції. Часове та спектральне подання.

 

2 Амплітудноімпульсна модуляція. Квантування, кодування.

 

3 Імпульсна модуляція АІМ, ШІМ, ЧІМ, ФІМ. Часове представлення.

 

4 Спектральне представлення сигналів.

 

5 @Кількісна міра інформації. Ентропія та продуктивність джерела повідомлень.

 

6 Порівняння стійкого до завад прийому при різних методах модуляції та

способи прийому.

 

7 Усереднені характеристики випадкових процесів.

 

8 @Повідомлення, сигнали та їх характеристики. Роль кодування та модуляції у процесі передачі повідомлень.

 

9 Ентропія та продуктивність джерела повідомлень. Швидкість передачі та пропускна спроможність.

 

10 Теорема Котельнікова та ії застосування у техніці зв'язку. ІКМ, ДІКМ.

 

11 @Принципи стійкого до перешкод кодування. Коректуюча здатність кодів.

 

12 @Критерії оптимального прийому дискретних сигналів. Алгоритми оптимальної демодуляції та структурні схеми оптимальних приймачів АМ, ЧМ, ФМ сигналів

 

Склав к.т.н. Тимошенко Л.П.

Розглянуто та схвалено на засіданні ЦПК «_______» __________ 2013р.

Голова ЦПК ________ Макаревич М.М.

Перелік питань до Державного іспиту

Спеціальності 6.050903

З дисципліни: «Телекомунікаційні інформаційні мережі»

1 Основні терміни ТІМ. Види зв’язку інфокомунікаційних послуг, потоки інформації та трафіків. Суб’єкти ринку інфокомунікацій. Базові структури ТІМ.

2 Класифікація ТІМ. Основні показники ефективності ТІМ. Напрямки розвитку зв’язку в Україні.

3 Види комутації: комутація каналів та повідомлень. Комутація пакетів, змішана та інтегральна комутація. Різновиди швидкої комутації.

4 Визначення та математичне представлення показників ефективності ТІМ. Приклади розрахунків основних показників ефективності.

5 Необхідність розробки модельних схем мереж. Моделювання мереж великого масштабу. Еталонні топології, технологічні схеми та сценарії.

6 Різновиди графів і алгоритмів для проектування вузлів та ліній ТІМ. Кількісні параметри мереж доступу.

7 Модельне подання мережі зв'язку як об'єкта синтезу й аналізу. Побудова

структурних матриць мережі

8 Синтез мережі мінімальної вартості. Оптимізація на зважених графах. Рішення

завдання побудови найкоротшезв’язаного дерева графа мережі

9 Рішення завдання визначення медіани й центра графа мережі

10 Визначення циклу найменшої довжини. Рішення завдання побудови М-структури

11 Рішення завдання визначення найкоротшого шляху в мережі

12 Розрахунок показників надійності для мережі

13 Поняття та обґрунтування взаємодії відкритих систем (ВВС). Сімирівнева модель (СМ). Класифікація систем на основі СМ.

14 Складання потокової схеми мережі доступу. Розрахунки індивідуальних потоків. Розрахунки групових потоків.

15 Визначення терміну “архітектура мережі”. Складові архітектури. Архітектурний аналіз телефонної мережі.

16 Поняття “інтеграції” та “конвергенції”. Рушійні сили процесів інтеграції та конвергенції. Приклади інтегрованих та конвергованих мереж.

17 Визначення та класифікація високошвидкісних технологій. Технологія АТМ.

18 Технології FDDI та Toking Ring. Варіанти побудови мереж.

19 Основні характеристики та функціональні параметри Ethernet.

20 Протокол CSMA/CD.

21 Еталонна схема віртуального каналу в пакетній мережі.

22 Мінімальна, середня і максимальна затримки пакетів у віртуальному каналі та їх варіації. Імовірність втрати пакетів та імовірність помилкових пакетів у віртуальному каналі.

23 Визначення інформаційної інфраструктури (ІІ) і її роль у побудові інформаційного суспільства.

24 Напрямки діяльності ITU-T зі стандартизації принципів побудови глобальної ІІ. Базова модель ІІ. Структурні характеристики ІІ.

25 Технології ISDN. Вузькосмугова ІSDN, принципи її побудови. Поняття доступу та типи каналів мережі

26 Особливості побудови широкосмугової В-ІSDN. Поняття доступу та типи каналів мереж.

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; просмотров: 74; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.85.80.239 (0.007 с.)