Активна участь у семінарських заняттяхМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Активна участь у семінарських заняттяхОцінці підлягають: рівень знань, продемонстрований у відповідях і виступах в ході заняття; систематичність та активність при обговоренні питань, що винесені на семінарські заняття тощо. Бали за відповіді нараховуються в діапазоні від 1 до 5 балів (включно) за такими критеріями:

3-5 балів – виступ з доповіддю на одне з питань семінарського заняття.

При підготовці доповіді необхідно виділити головну авторську думку, стисло викласти (до 10 хвилин) основний зміст відповіді, покласти проблему в більш широкий контекст в межах соціоекономічної тематики, висловити свої коментарі з приводу даної проблеми та думки автора тексту, відповісти на питання тощо.

1-2 бали - активність тих, хто не є основним доповідачем. Оцінюється по характеру питань до доповідача, коментарям та доповненнях до питання чи проблеми, які розглядаються в ході семінарського заняття.

Кількість набраних балів оголошується на останньому семінарському занятті у присутності студентів групи.

 

Контрольна робота

При виконанні контрольної роботи оцінці підлягають теоретичні знання та практичні навички, яких набули студенти після опанування певного модулю. Контрольна робота може проводитися як письмово, так і усно (колоквіум) у формі відповідей на теоретичні питання та/або тестів.

 

Як правило, письмова контрольна робота передбачає декілька варіантів завдань таскладається з таких частин:

- 3 теоретичні питання за змістом тем, що ввійшли до даного модулю;

- 1 тест;

- 1 тестове завдання.

 

Приклад варіанту контрольних завдань, що виносяться на контрольну роботу:

Варіант 1.

1. Внесок німецької історичної школи в розвиток економічної соціології.

2. Мотивація та її джерела з точки зору економічної соціології.

3. Основні ознаки сучасної економічної системи.

4. Тест.

Вкажіть правильну відповідь на поставлене питання:

Економічна соціологія – це

А) самостійна дисципліна, яка використовує методи соціологічного аналізу при дослідженні економічних явищ;

Б) частина економічної теорії, яка вивчає колективні форми виробництва;

В) частина сучасної соціологічної теорії, яка застосовує економічні категорії та поняття для пояснення суспільних процесів.

5. Тестове завдання:

Студент А: Економіка та суспільство – це дві абсолютно незалежні системи, кожна з яких розвивається за своїми законами.

Студент Б.: Так, але ж економіка не може бути поза межами суспільства.

Чим би міг аргументувати своє твердження студент Б?

 

Результати оцінюються за 25-бальною системою:

20-25 балів – „відмінно”

15-19 балів – „добре”

10-14 балів – „задовільно”

9 і менше балів – „незадовільно”

Оцінку „відмінно” (20-25 балів)отримує студент, який:

· Логічно, конкретно і вичерпно розкрив зміст всіх питань, що ввійшли у контрольну роботу; продемонстрував знання змісту рекомендованої літератури;

· Відповіді демонструють здібність до самостійного і творчого мислення, уміння систематизувати інформацію, яка отримана з різних джерел та критично її аналізувати;

· Застосовує надбанні теоретичні знання до аналізу сучасних процесів і подій в Україні або до аналізу розвитку економічної соціології як науки на сучасному етапі її розвитку;

· Безпомилково виконує тестові завдання.

 

Оцінку „добре” (15-19 балів) отримує студент, який

· Логічно і конкретно розкрив зміст питань, що ввійшли у контрольну роботу, але є деякі неточності у відповідях на окремі питання;

· Продемонстрував знання рекомендованої літератури, уміння систематизувати отриману інформацію;

· Вміє застосовувати набуті знання в оцінці сучасних процесів та подій в економіці;

· Виконує більшу частину тестових завдань;

 

Оцінку „задовільно” (10-14 балів) отримує студент, який:

· Розкрив зміст основних питань неповно, допустив непослідовність, неточність у відповідях або не відповів на одне з поставлених запитаннь;

· Ознайомлений з основною літературою, яка пропонується викладачем;

· Проявляє труднощі в самостійному аналізі сучасності, відсутній зв’язок теоретичних набутих знань з реаліями поточного життя;

· Не в повному обсязі виконує тестові завдання;

 

Оцінку „незадовільно” (9 і менше балів) отримує студент, який:

· Не відповів на більшість запропонованих питань, не засвоїв більшість матеріалу тем, які винесені на контрольну роботу;

· Відповіді є помилковими та безсистемними, не може пов’язати зміст матеріалу з сучасністю;

· Не виконав більшість тестових завдань.

 

Колоквіум

Колоквіум – це форма співбесіди зі студентами, в ході якої обговорюються питання однієї або декілька тем курсу (за вибором викладача), які не включені у програму як теми семінарських занять. Як правило, на колоквіум виносяться найбільш складні та актуальні проблеми сьогодення, які попередньо пропонуються студентам для самостійного розгляду. Співбесіда передбачає демонстрацію знань змісту як основного, так і додаткового списку рекомендованої літератури, вміння застосовувати отримані в ході теоретичного курсу знання для аналізу актуальних проблем поточного життя.

Оцінка знань студента в ході колоквіуму здійснюється за 25 – бальною системою:

20 - 25 балів – „відмінно”

15 - 19 балів – „добре”

10 - 14 балів – „задовільно”

9 і менше балів – „незадовільно”

Оцінку „відмінно” (20 - 25 балів) заслуговує студент, який:

· добре орієнтується у змісті проблем даної теми, його відповідь є логічною і вичерпною;

· відповідь будується на творчому переосмисленні добре засвоєного змісту основної та додаткової літератури; студент формулює висновки та узагальнення, які спираються на теоретичну доказову базу;

· відповідає на окремі запитання, що носять проблемно-ситуативний характер і потребують самостійного вирішення даної проблеми через пошук нових зв’язків в уже засвоєному матеріалі;

· може застосувати надбанні теоретичні знання в аналізі сучасних процесів і подій, критично осмислювати існуючі наукові теорії і концепції і в результаті обґрунтовувати власну думку;

 

Оцінку „добре” (15 - 19 балів) заслуговує студент, який:

· демонструє міцні знання запропонованої теми, його відповідь показує вміння аналізувати реальні події, процеси, явища;

· формулює висновки, які містять окремі неточності, застосовуються не всі теоретичні знання та уміння, що передбачаються даною дисципліною;

· знає зміст рекомендованої основної літератури, може її критично оцінити, але не достатньо орієнтується у додатковій;

· вміє застосувати набуті знання в оцінці сучасних економічних процесів в Україні та світі;

 

Оцінку „задовільно” (10 - 14 балів) заслуговує студент, який:

· засвоїв основну частину програмного матеріалу, але неповно розкриває питання, допускає непослідовність, неточність у відповідях;

· ознайомлений з основною літературою, що пропонується для засвоєння даної теми;

· виявляє труднощі при самостійному аналізі сучасності, демонструє слабкий словниковий запас;

· висновки носять поверховий характер.

 

 

Оцінку „незадовільно” (9 і менше балів) отримує студент, який

· не засвоїв більшу частину даної теми, демонструє відсутність логічного зв’язку між основними питаннями, що винесені на колоквіум;

· безсистемно і помилково відповідає на питання, не може пов’язати зміст матеріалу із сучасністю;

· не знає основної рекомендованої літератури.

2. Форми самостійної роботи студентів

Індивідуальні завдання є однією з форм самостійної роботи студентів, яка передбачає створення умов для повної реалізації творчих можливостей студентів і має на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які студенти одержують в процесі навчання, а також застосування цих знань на практиці.

Індивідуальні завдання виконуються студентами самостійно під керівництвом викладача. Як правило, індивідуальні завдання виконуються окремо кожним студентом. У тих випадках, коли завдання мають комплексний характер, до їх виконання можуть залучатися кілька студентів (у тому числі студенти, які навчаються на різних факультетах і спеціальностях).

До індивідуальних завдань відноситься: написання рефератів, есе, виконання і оформлення звітів про власне дослідження, аналіз практичних ситуацій, підготовка реферативних матеріалів з публікацій з актуальних проблем сьогодення, власних досліджень до олімпіад, конференцій тощо.

Реферат

Реферат - це викладений у письмовій формі доклад або дослідження на визначену тему, виконане у встановленій формі, обсязі та з додержанням академічної структури викладення матеріалу, яке передбачає розкриття обраної теми на основі критичного огляду джерел. На відміну від конспекту, він потребує більшої творчої активності, самостійності в узагальненні вивченої літератури, авторської позиції щодо поставленої проблеми.

Обсяг роботи – до 25 стор. машинописного тексту. Мінімальна кількість використаних джерел – 8-10 текстів. Шрифт Times New Roman, 12 кегль, 1,5 іинтервал.

Академична структура реферату:

Зміст. Вступ.

Глава 1.

§1.

§2.

Глава 2.

§1,

§ 2.

Висновки.

Список використаної літератури.

Норми оцінок за 20 – бальною системою:

15 - 20 балів – „відмінно”

10 - 14 балів – „добре”

5 - 9 балів – „задовільно”

4 і менше балів – „незадовільно”

 

Оцінка „відмінно” (15-20 балів) ставиться за роботу, в якій:

· Збережена академічна структура: план, вступ, посилання на літературу, список використаної літератури та висновки;

· План відповідає змісту дослідження, назви роботи, глав та параграфів не співпадають, не дублюють один одного;

· У вступі розкрито актуальність даної теми, подано стислий огляд джерел і сформульовано мету та завдання реферату;

· В основній частині повністю розкрита заявлена тема та вирішені поставлені завдання; викладення тексту є логічним та послідовним; текст демонструє роботу по систематизації попередньо обробленого матеріалу, є посилання на літературу та інші емпіричні джерела; при необхідності мають бути наведені різні погляди на цю проблему;

· Висновки носять аргументований характер, узагальнення мають деякий прогностичний потенціал та зв’язок з сучасними політичними процесами та подіями;

· При необхідності є додатки, схеми, таблиці, діаграми тощо.

 

Оцінка „добре” (10-14 балів) ставиться за роботу, в якій:

· Є наявними план, вступ, висновки, посилки на літературу, список використаної літератури;

· Вступ, де не в повній мірі обґрунтовано актуальність теми та завдання дослідження;

· В основній частині зміст роботи розкрито, присутній аналітичний аналіз, але спостерігається деяка фрагментарність викладення матеріалу;

· Є посилання на джерела і літературу, однак допущені деякі помилки при оформлюванні наукового апарату;

· Висновки та узагальнення є самостійними та демонструють зв’язок із сучасністю.

Оцінка „задовільно” (5 - 9 балів) ставиться за роботу, в якій присутні:

· План, вступ, висновки, список використаної літератури;

· У вступі не достатньо розкрито аналіз обробленої літератури, не чітко сформульовані завдання;

· В основній частині зміст матеріалу розкриває заявлену тему, але не завжди присутні аналітичні підходи, відсутні посилання на джерела;

· Висновки носять недостатньо аргументований характер;

· Є помилки при оформленні наукового апарату.

Оцінка „незадовільно” (4 і менше балів) ставиться за роботу, в якій:

· План, посилки на літературу, список літератури – відсутні;

· У вступі не розкрито актуальність теми, відсутній стислий огляд джерел і літератури;

· В основній частини матеріал подається не послідовно, з посиланням лише на одне джерело, або взагалі їх не має, відсутній аналітичний підхід до висвітлення проблеми; тема роботи не відповідає її змісту;

· Висновки не обґрунтовані, узагальнення або відсутні, або не мають зв’язку із сучасністю.

 

Есе

Есе– це коротка письмова творча робота студента на задану тему, головна мета якого розкрити запропоновану тему шляхом наведення різних аргументів, концепцій, поглядів, прикладів з власного досвіду або суспільної практики.

Обсяг роботи – до 10 сторінок машинописного тексту. Мінімальна кількість використаних джерел – 2-3 тексти. Шрифт Times New Roman, 12 кегль, 1,5 інтервал.

Типи есе

Тип есе Опис Приклади тем
описове Вказує напрямок або інструментує про те, як розв’язати ту чи іншу проблему, або яким чином необхідно виконати певну дію   Як заробити мільйон.Як вивести країну з кризи. Як рахувати гроші за допомогою лічильника.
Причинно-наслідкове Фокусується на умовах або конкретній ситуації та намагається відповісти на такі питання Чому (причина), або Який результат (ефект)?   Чому ми бідні (причини) Банкрутство фермерських господарств (причини та ефекти) Спізнення на роботу(ефекти).
Визначальне Визначають тему як конкретно (наприклад, наводить визначення словника), так і абстрактно (пропонує широке тлумачення).   Сноби (хто це та як відносяться до них в суспільстві). Челноки (хто це та яку роль відіграли в економіці 90-х рр.). Приватизація (визначення та особливості її проведення в Україні)
Порівняльне Фіксує розбіжності та/або схожість між людьми, речами, процесами тощо Бідність в Україні та в Америці. Справедливість та ефективність. Покупець і продавець.Виробник і споживач Податки: точки зору підприємця та державних органів.
Аргументуюче (контр-аргументуюче) Фіксується обґрунтована думка з приводу предмета дослідження: а) Ви наводите заперечення та спростовуєте їх b) Ви наводите аргументи, які доводять ваші припущення. Чи повинні жінки працювати? Чи потрібна вища освіта всім громадянам? Чи потрібно вступати в ВТО?
Літературний аналіз Роздуми концентруються навколо ваших уявлень про подію, ситуацію, випадок, проблему, ідею, прочитану книгу тощо   Відносини власності в економічній концепції К.Маркса та А.Сміта. Наскільки важливо для Росії вступ України до ВТО.

 

Норми оцінювання есе за 20-бальною системою:

15 - 20 балів – „відмінно”

10 - 14 балів – „добре”

5 - 9 балів – „задовільно”

4 і менше балів –„незадовільно”.

Схема оцінювання есе

  15-20 Відм. 10-14 добре 5 - 9 задов. 4 -0 незадов.  
Есе відповідає темі         Есе не відповідає темі
Тему глибоко розкрито         Тему розкрито поверхово
Аргументи логічно структуровані         Аргументи непослідовні
Факти наведено правдиві         Багато сумнівних або неточних фактів
Строгий критичний аналіз ключових понять(концепцій)         Недостатнє використання ключових понять (концепцій)
Оригінально та творчо розглянуто проблему         Не дуже оригінально
Концентрований текст         Часті повторення
Чітко та добре оформлена робота         Робота важка для читання
Оптимальний обсяг роботи         Надто велика / мала за обсягом робота
Мова чиста, без помилок         Багато граматичних та орфографічних помилок
Ефективне та доречне використання схем, таблиць для підтвердження аргументів         Неефективне використання схем, таблиць для підтвердження аргументів
Адекватне використання джерел         Плагіат

 

Підсумковий контроль знань

З навчальної дисципліни „Економічна соціологія ” навчальним планом передбачено підсумковий модульний контроль (диференційований залік), який здійснюється за результатами поточного контролю в діапазоні від 0 до 100 балів (включно). Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати студент для зарахування дисципліни, повинна складати 50 балів. Ри

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.158.36 (0.013 с.)