Програмові вимоги: перекиди вперед та назад; стійка на лопатках зігнувши ноги; «міст» із положення лежачи із страхуванням; перекати в різні сторони з різних положень групування. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Програмові вимоги: перекиди вперед та назад; стійка на лопатках зігнувши ноги; «міст» із положення лежачи із страхуванням; перекати в різні сторони з різних положень групування.К у в ы р ки — вращательные движения тела с последовательным касанием опоры (спиной и ногами) и переворачиванием через голову. Они выполняются вперед и назад. В этом классе программой предусмотрено обучение следую­щим акробатическим упражнениям: кувырку вперед и в сторо­ну, стойке на лопатках согнув ноги и из стойки на лопатках со­гнув ноги перекату вперед в упор присев. Наиболее сложным из этих упражнений является кувырок вперед.

 
 

1. Перекид вперед

Техніка вико­нання Еталонні вимоги Типові помилки
Упор присів­ши (1,5 бала) • упор присівши навшпиньки, руки прямі і відведені вперед і упором на долоні: • спина трошки округлена, голо­ва прямо, коліна разом • п'яти торкаються підлоги, ви­соко піднятий таз; • упор на пальцях біля носків ніг; • коліна розведені в сторони;
Рухи плечей, рук, ніг і го­лови (3 бали) • плечі рухаються по дузі вперед-донизу з одночасним зги­нанням рук і поштовхом ніг до повного їх випрямлення; • голова опускається на груди • плечі опускаються вниз з шви­дким випрямленням ніг і підні­манням тазу догори; • передчасне опускання голови на груди: • передчасний захват руками за гомілки.
Перекат і групування (4,5 бала) • голова опушена на груди; • спина заокруглена; • руки в упорі до торкання шиї; • енергійний захват руками за гомілки. • голова відведена назад; • спина пряма; • завчасне групування; • групування з захватом за колі­на; • відсутність групування
Розгрупуван­ня і прийнят­тя положення упору присі­вши (3 бали) • руками потягнутись вперед; • підняти голову і прийняти по­ложення упору присівши. • завчасне розгрупування і під­няття голови; • додаткова опора руками за спи­ною

Орієнтовні серії навчальних завдань для оволодіння технікою перекиду вперед

Перша серія навчальних завдань:

1. В.п. — о.с.1 — присід, руки вперед - донизу: 2 — в.п. Повторити 6-8 разів.

2. В.п. — стійка, руки на пояс, і — упор присівши; 2 — в.п. Повторити 6-8 разів.

3. В.п. — стійка, руки вгору. 1 -— вільний мах руками назад і пружний напівприсід; 2 — мах руками вперед з повторним пружним напівприсідан­ням. Повторити 6-8 разів.

4. В.п. — о.с.1 упор присівши (руки трошки вперед на долоні); 2-3 — тримати; 4 — в.п. Повторити 6-8 разів.

Друга серія навчальних завдань:

1..В.п. — лежачи на спині, руки вниз, і — зігнути ноги, торкаючись коліна­ми грудей, взятися руками гомілки (згрупуватися), коліна розвести, голова — поміж колін нахилена вперед; 2-3 — тримати; 4. — в.п. Повторити 4-6 разів.

2. В.п. — сід, руки вперед. 1 — зігнути ноги в колінах, ступні поставити нарізно, коліна розведені, руками захопити верхню частину гомілок і підтяг­нути коліна до грудей, голову опустити поміж колін; 2-3 — тримати; 4 — в.п. Повторити 4-6 разів.

3. В.п. — вузька стійка. 1 — глибоко присісти і одночасно нахилити голову вперед, руками захопити гомілки і тісно притиснути тулуб до колін, голову на­хилити вперед поміж колін; 2-3 — тримати; 4 — в.п. Повторити 4-6 разів.

4. В.п. — групування лежачи на спині. Перекати вперед-назад у зруч­ному темпі, зберігаючи щільне групування. Повторити 6-8 разів.

Третя серія навчальних завдань:

1. В.п. — упор присівши. Перекат назад, перекатом вперед прийняти положення групування сидячи. Наступним перекатом назад і вперед прийня­ти вихідне положення. Повторити 4-6 разів.

2. В.п. — упор присівши. Перекат назад, перекатом вперед повернутись у вихідне положення. Повторити 6-8 разів.

3. В.п. — широка стійка, руки вперед. Нахиляючись вперед, з опорою руками — перевертання через голову в положення сід ноги нарізно з нахилом уперед. Повторити 6-8 разів.

4. В.п. — упор присівши. Перекид вперед у сід в групуванні. Вправа ви­конується на похилій площині. Повторити 6-8 разів.

Четверта серія навчальних завдань:

1. Перекид вперед з положення упор присівши до положення сидячи в групуванні. Повторити 4-6 разів.

2. Перекид вперед на похилій площині. Повторити 2-4 рази

3. Перекид вперед в різному темпі. Повторити 6-8 разів

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

При изучении кувырка вперед нужно повторить группировку и перекаты в группировке лежа на спине с переходом в сед и присед в группировке. При выполнении кувырка вперед нужно делать толчок ногами, что содействует движению вперед до полного вращения и дает возможность встать на ноги. Кувырок вперед Часто при изучении кувырка вперед учащиеся ставят руки близко, как при упоре присев. В таком положении голова оказывается впереди рук, а при выполнении кувырка вес тела приходится на голову. При опускании на лопатки затылок должен касаться пола на линии кистей. Такое положение рук очень важно при быстром выполнении кувырка, в противном случае не исключена возможность удара головой о пол. Для того чтобы избежать получения травмы, в момент переворота через голову необходимо уметь контролировать свое тело в упоре на руках и переносить его (центр массы тела) через точку опоры (руки). Исходя из этого, предлагается определенная последовательность этапов обучения кувырку вперед.

 

ВНИМАНИЕ!

 

После общей разминки перед разучиванием кувырка вперед необходимо выполнить несколько специальных упражнений для мышц шеи и спины: наклоны головы (вперед, в сторону); повороты головы; вращения головой; исходное положение — руки за головой, надавливая на затылок, максимально наклонить голову вперед; исходное положение — то же, полуприсед с касанием лбом коленей.

На начальном этапе обучения необходимо дать учащимся представление о кувырке вперед. Они должны познакомиться с гимнастической терминологией (группировка, упор присев, упор стоя согнувшись, перекаты и т. д.). На этом этапе большое значение имеет метод показа и объяснения. Показ упражнения должен быть безошибочным. Учитель обращает внимание учащихся на составные части упражнения с таким расчетом, чтобы во время его выполнения они знали, на что нужно обратить внимание. Обучающийся должен знать, что:

1) выполняя толчок ногами, необходимо полностью их выпрямить;

2) подавая плечи вперед, следует наклонить голову на грудь;

3) переворачиваясь через голову, необходимо сгруппироваться, захватывая руками середину голеней.

Обычно упражнение делят на несколько составных частей, к каждой из которых подбирают подготовительные (позволяющие развить необходимые мышечные группы) и подводящие (максимально доступные, позволяющие ознакомиться со структурой изучаемого упражнения) упражнения. Отрабатывается каждая из частей, а затем отдельные части соединяются в единое целое.

На этапе углубленного обучения целесообразно разделить упражнение на две части:

1) переворот через голову;

2) перекат в группировке в упор присев из положения лежа на спине. Начать изучение следует с более легкой второй части (перекат в группировке в упор присев из положения лежа на спине), параллельно отрабатывая отдельные элементы кувырка вперед.

Последовательность обучения:

1. Перекаты в группировке лежа на спине.

2. Перекаты из положения группировки сидя на краю мата. В положении группировки сидя на краю гимнастического мата (рис. 11), ноги максимально согнуты (стопы несколько разведены), кисти захватывают ноги за голени ниже колен и притягивают их к плечам, локти прижаты к туловищу, левая рука захватывает только левую ногу,

правая рука — правую, колени слегка разведены, голова максимально наклонена вперед и находится между коленей. Это необходимо, чтобы придать туловищу более «округлое» положение и избежать удара лицом о свои колени во время выполнения кувырка. При перекате назад следует слегка отвести плечи назад (ослабить группировку), а в момент касания лопатками пола опять плотно сжать группировку. Для переката вперед нужно слегка разогнуть ноги в коленном и тазобедренном суставах и потянуться пятками вперед-вверх. Как только тело начало перекатываться на спину, резко прижать к туловищу ноги, стараясь коснуться пятками пола.

3. Перекаты в группировке из положения упора присев: присед колени вместе, опора руками на ширине плеч на уровне коленей, плечи над кистями, голова прямо, смотреть перед собой.

Перекаты в группировке из положения упора присев могут выполнять на:

а) полу (облегченный вариант, при котором разный уровень опоры позволяет учащимся легче выполнить заключительную часть переката). Исходное положение — упор присев на полу, пятки слегка касаются края мата, перекат на спину; перекат в упор присев на полу;

б) гимнастическом мате. Во время выполнения перекатов важно обращать внимание учащихся на необходимость постоянно контролировать скорость переката на лопатки и не допускать случайного переворачивания через голову.

После того как учащиеся овладеют выполнением заключительной части кувырка, можно переходить к изучению первой, наиболее травмоопасной, части — перевороту через голову.

4. Обучение перевороту через голову. Учителю необходимо разъяснить учащимся, что:

а) кувырок выполняется с обязательной опорой на руки; голова может касаться опоры затылком, но не опираться на нее;

б) для того чтобы перевернуться через голову, нужно перенести тело (центр массы тела) через точку опоры.

Исходя из этого учащиеся должны научиться удерживать свое тело на согнутых руках и перемещать его через точку опоры. Первое, что необходимо прочувствовать учащимся, — движение спины за счет разгибания ног. Для этого выполняют следующее подводящее упражнение: начинать движение с разгибания ног из упора присев в упор стоя согнувшись, перенести массу тела на руки, смотреть на кончики пальцев рук, округлить спину (рис. 12).

Прочувствовать положение упора на согнутых руках поможет второе упражнение: из упора стоя согнувшись — сгибание и разгибание рук (рис. 13).

Третье упражнение позволит скоординировать движение рук и ног: из упора присев (руки примерно в 1 м от ног) — упор стоя согнувшись с согнутыми руками (рис. 14).

 

Упражнение выполняют на четыре счета: счет 1 — разогнуть ноги, поднять спину — счет 2 — согнуть руки — счет 3 — разогнуть руки — счет 4 — вернуться в исходное положение.

То же упражнение, но выполняется на два счета: раз — разгибая ноги, поднять спину и одновременно с этим согнуть руки; два — вернуться в исходное положение. Необходимо стараться выполнять данное упражнение максимально слитно.

5. Кувырок вперед в целом. При выполнении данного упражнения необходима страховка. Страхующий находится сбоку от занимающегося, одной рукой поддерживает его под плечо, помогая контролировать упор на согнутых руках, другой рукой — под колени, помогая перевернуть тело через точку опоры (стрелками обозначены места поддержки) (рис. 15).

Разучивание новых гимнастических упражнений всегда связано с повышенной опасностью получения различных травм, поэтому учитель обязан не только строго соблюдать правила безопасности, но и подобрать такие подготовительные и подводящие упражнения, которые максимально снижали бы риск травмы и одновременно с этим позволяли успешно освоить изучаемое упражнение.

 

 

Техника выполнения. Из упора присев (с опорой руками впере­ди стоп на 30-40 см), выпрямляя ноги, перенести массу тела на ру­ки. Сгибая руки и наклоняя голову вперед, оттолкнуться ногами и, переворачиваясь через голову, сделать перекат на шею и лопат­ки. Опираясь лопатками о пол, резко согнуть ноги и взять группи­ровку. Заканчивая кувырок, принять упор присев (рис. 73).Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 1194; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 172.68.10.44 (0.027 с.)