Б1 coelenterata; г2 anthozoaМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Б1 coelenterata; г2 anthozoaБАЛІВ) Визначити місцезнаходження класу Mammalia у класифікації типу Chordata

А5 mammalia; в1chordata;

б2 vertebrata; г3 gnatostomi; д4 tetrapoda;

9. (5 БАЛІВ)ТИП SPONGIA ВІДНОСИТЬСЯ ДО:

а) одноклітинних;

б) багатоклітинних нижчих організмів;

в) багатоклітинних вищих організмів.

 

10. (5 БАЛІВ)КОНОДОНТИ Є КЕРІВНИМИ ОРГАНІЗМАМИ ДЛЯ РОЗЧЛЕНУВАННЯ ВІДКЛАДІВ :

а) палеозою;

б) мезозою;

в)кайнозою

11. (5БАЛІВ) ТИП SPONGIA ПОДІЛЯЄТЬСЯ НА __________ КЛАСІВ, ЩО МАЮТЬ ГЕОЛОГІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ.

( два, три, чотири)

12. (5БАЛІВ) ПАЛЕОЗОЙСЬКА ЕРА ВКЛЮЧАЄ ПЕРІОДИ:

А4 девон;

Б5 карбон;

В1 кембрій;

Г2 ордовік;

Д6 перм;

Е3 силур

 

13. (5БАЛІВ) ПО ВІДНОШЕННЮ ДО ТЕМПЕРАТУРИ ВОДНИХ БАСЕЙНІВ ОРГАНІЗМИ ПОДІЛЯЮТЬСЯ НА ЕВРИТЕРМНІ І __________.

( евригалинні, евритермні, стенотермні)

 

14. (5БАЛІВ) ГЕОСИНКЛІНАЛЬ – ЦЕ ОБШИРНА ПОСУВНА ОБЛАСТЬ ЗЕМНОЇ __________, В ЯКІЙ ПЕРШОЧЕРГОВО НАКОПИЧУВАЛИСЬ ПОТУЖНІ ОСАДОВІ І ВУЛКАНОГЕННІ ТОВЩІ, ДАЛІ ЙШЛО ЇХ ЗМИНАННЯ У СКЛАДКИ.

(кулі, поверхні, кори)

 

15. (5БАЛІВ) ПРЕДМЕТОМ ПАЛІНОЛОГІЇ Є:

а) мікроскопічні об’єкти;

б) макроскопічні об’єкти

 

16. (5БАЛІВ) ДО МЕТОДІВ ВІДНОВЛЕННЯ ПАЛЕОГЕОГРАФІЧНОЇ ОБСТАНОВКИ НЕ НАЛЕЖАТЬ:

а) біофаціальний аналіз; б) літофаціальний; в) аналіз товщин

 

17. (5БАЛІВ) КЕРІВНИМИ ФОРМАМИ ОРГАНІЗМІВ У ПАЛЕОЗОЇ Є:

а) форамініфери;

б) риби;

в) ссавці

г) трілобіти;

 

18. (5БАЛІВ) ДО МІКРООБ’ЄКТІВ У ПАЛЕОБОТАНІЦІ НЕ НАЛЕЖАТЬ:

а) листя; б) спори; в) пилок

 

19. (5БАЛІВ) У РОЗВИТКУ ГЕОСИНКЛІНАЛІ ВІДСУТНЯ :

а) власне геосинклінальна; б) орогенна; в) платформова стадія розвитку

 

20. (5БАЛІВ) ТОВЩА ВОДИ, ЯКА ЗНАХОДИТЬСЯ НАД ЛОЖЕМ ОКЕАНУ НАЗИВАЄТЬСЯ _______________ ОБЛАСТЬ.

 

а) батіальна; б) неритова; в) абісальна.

 

БАЛІВ) ПАЛЕОНТОЛОГІЯ –ЦЕ НАУКА, ЯКА ВИВЧАЄ

а)органічний світ минулих геологічних епох;

б)умови утворення гірських порід в минулі геологічні єпохи;

с)тектонічні рухи земної поверхні на протязі геологічної історії розвитку Землі.

 

2. (5 БАЛІВ) ЗАДАЧІ ІСТОРИЧНОЇ ГЕОЛОГІЇ ЗА ЇХ ЗНАЧИМІСТЮ:

а) аналіз характеру магматичної діяльності на протязі геологічної історії

б) аналіз становлення і розвитку життя на Землі на протязі геологічної історії

в) відновлення історії рухів земної кори, виникнення і розвитку різних тектонічних структур

г) відтворення фізико-географічних умов земної поверхні в минулі геологічні епохи

д) виявлення закономірностей розміщення в земній корі корисних копалин та їхній зв’язок з палеогеографією, тектонічними рухами та магматичною діяльністю

е) визначення віку порід

1) а,г,д,б,в,е; 2) е,в,б,а,д,г; 3) е,г,в,а,д,б

3. (5 БАЛІВ) ТАНАТОЦЕНОЗ-ЦЕ:

а)скупчення залишків організмів, які загинули від однієї причини;

б)співтовариство поховання.

в) сукупність органічних рештків, які існують у породах.

4. (5 БАЛІВ) ФАЦІЯ – ЦЕ ДІЛЯНКА_____________ З ПРИТАМАННИМ ТІЛЬКИ ЇЙ КОМПЛЕКСОМ ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНИХУМОВ, ЯКИЙ ВИЗНАЧАЄ ЯК ОРГАНІЧНІ, ТАК І НЕОРГАНІЧНІ ПРОЦЕСИ НА ДАНІЙ ДІЛЯНЦІ В ПЕВНИЙ ЧАС.

а) одновікових порід;

б) морського дна;

в) земної поверхні.

5. (5 БАЛІВ) БІНАРНА НОМЕНКЛАТУРА ПОЗНАЧЕННЯ НАЗВИ ТОГО ЧИ ІНШОГО ОРГАНІЗМУ СКЛАДАЄТЬСЯ ІЗ НАЗВИ ___________ , НАЗВИ ВИДУ ТА ПРИЗВИЩА ПАЛЕОНТОЛОГА (В ДУЖКАХ), ЯКИЙ ЦЕЙ ВИД ВСТАНОВИВ.

а) класу;

б) типу;

в) роду.

6. (5 БАЛІВ) в геохронологічній шкалі виділяють наступні часові підрозділи:

Геохронологічні підрозділи Назва підрозділу
1.Вік 2.Епоха 3.Період 4.Ера 5.Еон А. Фанерозойський Б. Мезозойська В. Крейдовий Г. Пізня Д. Сеноманський

1) 4А3В2Г1Д5Б;2) 3Д2Г5А4Б1В; 3) 5А4Б3В2Г1Д

БАЛІВ) ВИЗНАЧИТИ МІСЦЕЗНАХОДЖДЕННЯ РОДУ LONSDALEIA У КЛАСИФІКАЦІЇ ТИПУ COELENTERATA

А4lonsdaleia; 3 tetracoralla;

Б1 coelenterata; г2anthozoa

БАЛІВ) ВИЗНАЧИТИ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ НАДКЛАСУ PISCES У КЛАСИФІКАЦІЇ ТИПУ CHORDATA

а3 Gnatostomi; в4 pisces;

Б2 vertebrata; г1 chordata

9. (5 БАЛІВ) ТІЛО COELENTERATA МАЄ:

а) двошарову;

б) тришарову;

в) одношарову структуру

10. (5 БАЛІВ) КЛАС GYMNOLAEMATA (ГОЛОРОТІ) ВІДНОСИТЬСЯ ДО:

а) bryozoa(моховатки);

б) chordata (хордові);

в) hemichordata (напівхордові)

11. (5 БАЛІВ) ТИП COELENTERATA ПОДІЛЯЄТЬСЯ НА __________ КЛАСІВ, ЩО МАЮТЬ ГЕОЛОГІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ.

( два, три, чотири)

12. (5 БАЛІВ) МЕЗОЗОЙСЬКА ЕРА ВКЛЮЧАЄ ПЕРІОДИ:

а юрський;

б тріасовий;

в крейдовий

1) а,б,в; 2) б,в,а; 3) б,а,в

 

13. (5 БАЛІВ) СВІТЛО У ВОДНОМУ БАСЕЙНІ Є НЕОБХІДНИМ ДЛЯ __________ РОСЛИН.

(хемосинтезу, фотосинтезу)

 

14. ШЕЛЬФ – ЦЕ ВІДНОСНО МІЛКОВОДНА, ПРИЛЯГАЮЧА ДО СУШІ ЧАСТИНА __________ моря.

( берега, глибинної частини, дна)

15. (5 БАЛІВ) АВТОРОМ СУЧАСНОЇ СИСТЕМАТИКИ РОСЛИН Є:

а) Ч. Дарвін

б) К. Лінней

в) А. Тахтаджан

 

16. (5 БАЛІВ) ДО МІКРООБ’ЄКТІВ У ПАЛЕОБОТАНІЦІ НЕ НАЛЕЖАТЬ:

а) листя; б) спори; в) пилок

 

17. (5 БАЛІВ) КЕРІВНИМИ ФОРМАМИ ОРГАНІЗМІВ У ПІЗНЬОМУ ПАЛЕОЗОЇ Є:

а строматопорати; б фораменіфери; в рептилії; г брахіоподи;

 

18. (5 БАЛІВ) ДО МЕТОДІВ ВІДНОВЛЕННЯ ПАЛЕОГЕОГРАФІЧНОЇ ОБСТАНОВКИ НЕ НАЛЕЖАТЬ:

а) біофаціальний аналіз; б) літофаціальний; в) аналіз товщин

19. (5 БАЛІВ) ДО КОНТИНЕНТАЛЬНИХ ФАЦІЙ НЕ ВІДНОСЯТЬСЯ:

а) фації водних потоків; б) озерні; в) фації дельт; г) болотні

20. (5 БАЛІВ) ПАСИВНО ПЛАВАЮЧІ У ВОДІ ОРГАНІЗМИ НАЗИВАЮТЬСЯ ______________ .

а) нектон; б) бентос; в )планктон

 

1. (5 БАЛІВ) ЯКА ТАКСОНОМІЧНА ОДИНИЦЯ ПРИРОДНЬОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ ОРГАНІЧНОГО СВІТУ ПОЗНАЧАЄТЬСЯ У БІНАРНІЙ НОМЕНКЛАТУРІ

а) клас;

б) загін;

в) родина;

г) рід;

д) вид.

2. (5 БАЛІВ) ДЛЯ УТВОРЕННЯ СКАМ’ЯНІЛОСТЕЙ У ПРИРОДІ МАЮТЬ ВІДБУТИСЯ ТРИ УМОВИ:

а) органічні рештки мають бути захоронені в осадах

б) захоронені рештки організмів мають пройти процес фосилізації

в) в біосфері мають утворитися такі умови, які призвели би до накопичення живих організмів на певній території

1) а,б,в; 2) в,а,б; 3) в,а,б

3. (5 БАЛІВ) ТАФОЦЕНОЗ – це:

а)скупчення залишків організмів, які загинули від однієї причини;

б)співтовариство поховання;

в) сукупність органічних рештків, які існують у породах.

 

4. (5 БАЛІВ) ФОРМАЦІЯ - ЦЕ ЗАКОНОМІРНЕ І ПРИРОДНЄ СПІВВІДНОШЕННЯ РІЗНИХ __________________________________ , ЯКІ УТВОРИЛИСЯ НА ВІДПОВІДНІЙ СТАДІЇ РОЗВІТКУ ОСНОВНИХ СТРУКТУРНИХ ЗОН ЗЕМНОЇ КОРИ.

а) фацій;

б) типів порід;

в) територій.

 

5. (5 БАЛІВ) ТАКСОНОМІЧНІ ОДИНИЦІ ПРИРОДНЬОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ ОРГАНІЗМІВ В ПАЛЕОНТОЛОГІЇ НАСТУПНІ: ЦаРСТВО, ТИП, __________________ , ЗАГІН, РОДИНА, РІД, ВИД

а) група; б) громада; в )клас.

6. (5 БАЛІВ) в геохронологічній шкалі виділяють наступні часові підрозділи:

Геохронологічні підрозділи Назва підрозділу
1.Вік 2Епоха 3Період 4Ера 5Еон А. Фанерозойський Б. Мезозойська В. Крейдовий Г. Пізня Д. Сеноманський

1) 4А3В2Г1Д5Б;2) 3Д2Г5А4Б1В; 3) 5А4Б3В2Г1Д

БАЛІВ) Визначити місцезнаходження роду Favosites у класифікації типу Coelenterata

а favosites; в tabulate;

б coelenterata; г anthozoa

1) а,б,в,г; 2) г,в,б,а; 3)б,г,в,а

БАЛІВ) ВИЗНАЧИТИ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ КЛАСУ CYSTOIDEA У КЛАСИФІКАЦІЇ ТИПУ ECHINODERMATA

а2crinozoa; б3 cystoidea; в1 echinodermata;

9. (5 БАЛІВ) У КРАЙОВІЙ ЧАСТИНІ ГЕОСИНКЛІНАЛІ ПО ЇЇ ГРАНИЦІ З ПЛАТФОРМОЮ РОЗТАШОВАНІ __________.

( синкліналь, антикліналь,евгеосинкліналь,міогеосикліналь)

10. (5 БАЛІВ) ТІЛО COELENTERATA МАЄ:

а) двошарову будову; б) тришарову будову

11. (5 БАЛІВ) РІД FAVOSITES І HALISITES Є ХАРАКТЕРНИМИ ПРЕДСТАВНИКАМИ ПІДКЛАСУ _________ КЛАСУ ANTHOZOA.

(heliolitoidea, tetracoralla, tabulata)

 

12. (5 БАЛІВ) КАЙНОЗОЙСЬКА ЕРА ВКЛЮЧАЄ ПЕ РІОДИ:

а четвертинний;

б палеогеновий;

в неогеновий

1) а,б,в; 2) б,а,в; 3) б,в,а

13. (5 БАЛІВ) СІРКОВОДЕНЬ ДЛЯ ОРГАНІЗМІВ, ЩО ІСНУЮТЬ У ВОДІ Є ПАГУБНИМ. ВІН УТВОРЮЄТЬСЯ У ВОДІ В НАСЛІДОК ДІЯЛЬНОСТІ __________.

(рослин, бактерій)

14. (5 БАЛІВ) НІМІЯ – ЦЕ КОМПЛЕКС __________ (НАПРИКЛАД ШЕЛЬФ ПІВНОЧІ ЄВРАЗІЇ)

( фацій, пластів, сервій)

 

15. (5 БАЛІВ) ПРЕДМЕТОМ ВИВЧЕННЯ ІСТОРИЧНОЇ ГЕОЛОГІЇ Є:

а) тектонічна будова Землі;

б) літологічний склад порід;

в) геологічна історія розвитку Землі

16. (5 БАЛІВ) ДО МАКРООБ’ЄКТІВ У ПАЛЕОБОТАНІЦІ НЕ НАЛЕЖАТЬ:

а) спори; б) листя; в) плоди; г) стебла

 

17. У ПОРОДАХ ЯКОГО ВІКУ ВІДСУТНІ СКАМ’ЯНІЛОСТІ:

а юра; б тріас; г неогеновий; д четвертинний;

18. (5 БАЛІВ) ДО ФАЦІАЛЬНОГО АНАЛІЗУ НЕ ВХОДИТЬ:

а) літологічний аналіз; б) біологічний аналіз; в) аналіз товщин

 

19. (5 БАЛІВ) ДО ФАЦІЙ БАСЕЙНІВ НЕНОРМАЛЬНОЇ СОЛОНОСТІ НЕ ВІДНОСЯТЬСЯ:

а) фації дельт; б) прибережні фації; в) фації лагун, заплав і внутрішньоконтинентальних басейнів

 

20. (5 БАЛІВ) АКТИВНО ПЛАВАЮЧІ У ВОДІ ОРГАНІЗМИ НАЗИВАЮТЬСЯ ______________ .

а) бентос

б)планктон

в) нектон

1.(5 БАЛІВ) нА ЯКІЙ МОВІ ВКАЗУЮТЬ НАЗВУ ОРГАНІЗМІВ І РОСЛИН В ПАЛЕОНТОЛОГІЇ це:

а) українській;

б) німецькій;

в) французькій

г) англійській;

д) латинській.

2.(5 БАЛІВ) ТАКСОНОМІЧНІ ОДИНИЦІ ПРИРОДНЬОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ ОРГАНІЧНОГО СВІТУ:

а)  клас;

б)  тип;

в)  царство;

г)  загін;

д)  родина;

є)  вид;

ж) рід.

1) а,г,д,б,в,є,ж; 2)є,в,б,а,д,г,ж; 3) є,г,ж,в,а,д,б; 4) в,б,аг,д,ж,є

3.(5 БАЛІВ) НаЙмолодшим відрізком часу формування земної кори є:

а)кайнозой; б)протерозой; в)архей; г)палеозой

 

4.(5 БАЛІВ) ПАЛЕОНТОЛОГІЯ ЯК НАУКА ПОДІЛЯЄТЬСЯ НА _________ І ПАЛЕОБОТАНІКУ.

а) зоологію;

б) палеозоологію;

в) палеоекологію.

 

5.(5 БАЛІВ) КЛІТИНА НАЙПРОСТІШИХ ОРГАНІЗМІВ СКЛАДАЄТЬСЯ З ядра,______________ та оболонки.

а) мезоглеї;

б) протоплазми;

в) цитоплазми.

 

6.(5 БАЛІВ) в геохронологічній шкалі виділяють наступні часові підрозділи:

Геохронологічні підрозділи Назва підрозділу
1.Вік 2.Епоха 3.Період 4.Ера 5.Еон А. Фанерозойський Б. Мезозойська В. Крейдовий Г. Пізня Д. Сеноманський

1) 4А3В2Г1Д5Б;2) 3Д2Г5А4Б1В; 3) 5А4Б3В2Г1Д

7.(5 БАЛІВ) ВИЗНАЧИТИ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ПІДКЛАСУ РOLIMERA У КЛАСИФІКАЦІЇ ТИПУ ARTHROPODA

а4 polimera; в1 arthropoda;

б2 trilobitomorpha; г3 trilobite;

8.(5 БАЛІВ) ВИЗНАЧИТИ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ РОДУ ATRUPA У КЛАСИФІКАЦІЇ ТИПУ BRACHIOPODA

а2 articulata; в3atripida;

Б1brachiopoda; г4atrypa

9.(5 БАЛІВ) КЛАС SCYPHOZOA (СПРАВЖНІ МЕДУЗИ) ПОЄДНУЄ:

а) вільно плаваючі поліпи;

б) поліпи, що прикріплюються до дна;

в) поліпи, що пересуваються у придонній частині моря

 

10.(5 БАЛІВ) ПІДТИП TUNICATA ВІДНОСИТЬСЯ ДО:

а) conodonta (конодонти);

б) hemichordata ( напівхордові);

в) chordata (хордові)

11.(5 БАЛІВ) РІД HELIOLITES Є ХАРАКТЕРНИМИ ПРЕДСТАВНИКАМИ ПІДКЛАСУ _________ КЛАСУ ANTHOZOA.

(tabulata, tetracoralla, heliolitoidea)

12.(5 БАЛІВ) ОСНОВНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ГЕОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ ЗЕМЛІ:

а періодичність геологічних процесів; в направленість геологічного розвитку

1) а,в; 2) в,а

13. (5 БАЛІВ) ЛІТОФАЦІАЛЬНИЙ АНАЛІЗ СКЛАДАЄТЬСЯ З ВИЗНАЧЕННЯ __________ ПО ТЕКСТУРНИМ ТА СТРУКТУРНИМ ОСОБЛИВОСТЯМ ПОРІД.

(віку, палеонтології, фацій )

 

14. (5 БАЛІВ) СЕРВІЯ – ЦЕ ДЕКІЛЬКА __________, ЯКІ ПЕРЕХОДЯТЬ ОДНА В ДРУГУ І УТВОРЮЮТЬ ЄДИНЕ ГЕОГРАФІЧНЕ ЯВИЩЕ(ПЛЯЖ МОРЯ ,МОРСЬКИЙ ПРОЛИВ).

( пластів, комплексів, фацій)

15. (5 БАЛІВ) ДО ФАЦІЙ БАСЕЙНІВ НЕНОРМАЛЬНОЇ СОЛОНОСТІ ВІДНОСЯТЬСЯ:

а) берегові фації; б) морські фації; в) фації дельт

 

16.(5 БАЛІВ) ДЛЯ ДОКЕМБРІЮ НЕ Є ХАРАКТЕРНИМ ПРОМИСЛОВІ КОНЦЕНТРАЦІЇ

а) заліза; б) золота; в) урану; г) олова; д) вугілля

 

17.(5 БАЛІВ) У ЯКИЙ ЧАС З’ЯВЛЯЮТЬСЯ ПЕРШІ ПРЕДСТАВНИКИ КЛАСУ AVES:

а тріас; б юра; в крейда

 

18. (5 БАЛІВ) РОЗСЕЛЕННЯ ОРГАНІЗМІВ У ВОДНОМУ СЕРЕДОВИЩІ НЕ ВИЗНАЧАЄ:

а) солоність; б) глибина; в) світло; г) температура; д) прозорість

 

19. (5 БАЛІВ) ДО КОНТИНЕНТАЛЬНИХ ФАЦІЙ НЕ ВІДНОСЯТЬСЯ:

а) фації водних потоків; б) озерні; в) фації дельт; г) болотні

 

20. (5 БАЛІВ) _______________ - ЦЕ ЧАСТИНА МОРСЬКОГО ДНА, ДЕ ВІДБУВАЮТЬСЯ ПРИПЛИВИ І ВІДПЛИВИ ВОДИ.

а) абісаль б) батіаль в) літораль

1.(5 БАЛІВ) НаЙмолодшим відрізком часу формування земної кори є:

а)кайнозой; б)протерозой; в)архей; г)палеозой

 

2.(5 БАЛІВ) СИСТЕМАТИКА – НАУКА, ЯКА ЗАЙМАЄТЬСЯ ПИТАННЯМИ ПРИРОДНЬОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ ___________________ , ЯК ІСНУЮЧИХ СЬОГОДНІ, ТАК І ВИКОПНИХ.

а) організмів;

б) предметів життєдіяльності;

в) мінералів.

3.(5 БАЛІВ) ДО ПАЛЕОНТОЛОГІЧНИХ МЕТОДІВ ВИЗНАЧЕННЯ ВІДНОСНОГО ВІКУ ПОРІД ВІДНОСИТЬСЯ:

а) геофізичні методи;

б) кліматостратиграфічний метод;

в) метод літологічного визначення порід;

г) метод керівних рештків організмів.

 

4.(5 БАЛІВ) БІНАРНА НОМЕНКЛАТУРА ПОЗНАЧЕННЯ НАЗВИ ТОГО ЧИ ІНШОГО ОРГАНІЗМУ СКЛАДАЄТЬСЯ ІЗ НАЗВИ ___________ , НАЗВИ ВИДУ ТА ПРИЗВИЩА ПАЛЕОНТОЛОГА (В ДУЖКАХ), ЯКИЙ ЦЕЙ ВИД ВСТАНОВИВ.

а) класу;

б) типу;

в) роду.

5.(5 БАЛІВ) ТОВЩА МОРСЬКОЇ ВОДИ ПОДІЛЯЄТЬСЯ НА _______________ зону , ЯКА РОЗТАШОВАНА НАД ШЕЛЬФОМ, БАТІАЛЬНУ – НАД КОНТИНЕНТАЛЬНИМ СХИЛОМ І АБІСАЛЬНУ – НАД ЛОЖЕМ ОКЕАНУ.

а) бентальна;

б) пелагічна;

в) неритова.

 

6.(5 БАЛІВ) в геохронологічній шкалі виділяють наступні часові підрозділи:

Геохронологічні підрозділи Назва підрозділу
1.Вік 2.Епоха 3.Період 4.Ера 5.Еон А. Фанерозойський Б. Мезозойська В. Крейдовий Г. Пізня Д. Сеноманський

1) 4А3В2Г1Д5Б;2) 3Д2Г5А4Б1В; 3) 5А4Б3В2Г1Д

7. (5 БАЛІВ) ВИЗНАЧИТИ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ РОДУ EURYPTERUS У КЛАСИФІКАЦІЇ ТИПУ ARTHROPODA

а3 eurypterus; в2chelicerata;Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.11.178 (0.028 с.)