Безоплатна передача основних засобівМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Безоплатна передача основних засобів15 23

15 63 заборг підрядчикам за виконані буд-монтаж роботи і другі роботи аналог характеру

15 65 відображено збір на соц та пенсійне страхування

15 66

15 68відображена заборгованість за консуьтаційні , інформаційні, посереднецькі витрати, повязанні з придбанням ОЗ

15 205відображено вартісь використаних буд мат, конструкцій і деталей, обладнання і т д

15 685 витрати по доставці безвоздмезно послуг обєктів ОЗ

20 40 (46) оприбутков вироб запаси, отримані як внесок до статут капіталу

20 63 оприбутков вироб запаси придбані за плату

20 719 спис з витрат вир-ва і оприбутков на складі зворотні відходи

20 742

20 74 6оприбутковані матеріальні цінності, отримані від ліквідації ОЗ

209 23 оприбутковані получені від в-ва виробничих відходів

23 20 списані матер на вироб-во продукції

23 24 відображені затрати на невідшкодовані втрати від браку

23 25 відображені прямі матеріальні затрати на в-во продукції

23 80 списані матеріальні затрати на в-во

23 81 списані витрати на оплату праці робітникам

23 82 списані відчислення на соціальні міроприємства

23 83 списана амортизація виробничих необорот активів, нарах у поточному періоді навир-во продукції

23 84 списані інші вироб-чі , операційні витрати на вир прод-ії

23 91 витрати на утримання і експлуатацію обладнання ремонтного цеху у порядку їх розподілення

23 471 розраховано забезпечення виплат майбутніх відпусток виробничого персоналу і віднесено на виробничі витрати

24 20 витрачені навиправлення браку матеріали

25 23 оприбутков на склад випущені напів фабрикати власного вир-ва

26 23 оприбутков на складі, випущена з вир-ва готова продукція

301 375 суми одержані в погашення дебіторської заборгованості, що була списана раніше на збитки

31 521 випущені облігації з дисконтом понад один рік

311 46 отримані від акціонерів внески в грошовій формі і зараховані на рахунок у банку

311 361 зарахування на поточний рахунок грошових коштів що поступили від покупців за реалізоввану продукцію

333 311 перераховано гривні уповноваженому банку для купівлі доларів США, включаючи комісійну винагороду і суму збору до пенсійного фонду в розмірі 1% від вартості інвалюти

36 701 відображ дохід від реаліз готової продукції

372 301 видача підзвітним особам авансів на службові командировко і на господарські витрати

375 716 списана недостача ОЗ, на суму що підлягає стягненню з винуватців.

46 40 відображ внесок засновників під-ва в статут капітал, за вартістю що вказ в устав документах

471 65

471 661 нараховане пособіє по тимчас недієздатності за рах фонду соц страх, якщо він створюється

523 521отримано кошти дисконт за облігаціями

641 63 відображ суму ПДВ по придбаним вироб-им запасом

661 301 виплата робітникам підприємства з каси за З/П,пособіє по тимчасовій непрацездатності

661 662 депоновані суми своєчасно неотриманої З/П

684 31 відображ погашення заборгованості орендодавцю

685 31 перерах орендодавцю належні суми орендної плати по догосору оренди

701 641 ві дображена сума податкового зобовязання по ПДВ відрахованому по встановленій ставці до обєму реалізації

701 791 списано в порядку закриття суму визнаного доходу

712 641 нараховано податкові зобовязання з ПДВ

716 641 відображ суми, ті що підлягають перерахуванню в бюджет

716 791

742 641 відображено податкове зобовязання по ПДВ, відрах по установленій ставці до прдажної вартості,,ОЗ

791 901 списано в кінці звітного періоду на фінансові результати основної діяльності С/В реалізованої продукції

83 131 нарах амортизація ОЗ

901 23

901 26 відображ собіварт реаліз готової продукції

91 20 відпущ зі складу виробничі запаси для заг виробн потреб

91 471

92 471 створення резерву на забезпечення оплат відпусток

93 20

941 20

943 20(22) списано реаліз оборотні активи

949 20 відпущ зі складу виробничі запаси для утримання обєктів житлово комун господарства і соц культур призначення

952 523

952 684 відображена заборгованість орендодавцю на суму винагороди орендодавцю за виккористання ОЗ які були взяті у фінансову оренду

972 10 списана залишкова вартість реаліз обєкту

972 31

976 10 списана залишкова вартість, спис обєкту

976 65

976 641 нараховано ПДВ при безоплатній передачі майна

976 661

Утримано із зарплати працівників:

- приб податок 66 641

- пенсійний фонд 66 652

- в фонд соц страх по безробіттю 66 653

- за вик листами 66 685

Відображ сума уцінен первісної вартості об”єкту ОЗ 975 10

Відображ сума уціни нарах зносу 131 10

Відображ суму ПДВ по придбаним вироб запасам 641 63

Відображено зоборг підрядчикам 15 63

Нарах амортизація ОЗ (для підприємств , що використ рах класу 8 ) 83 131

Нарах ПДВ на вартість прийнятих по акту робіт 641 63

Нарах сума податкового зобоВ”язання по ПДВ на залишкову вартість переданого об”єкту 976 641

Оприбутков вироб запаси , отримані як внесок до статутного капіталу 20 46

Оприбутков вироб запаси придбані за плату 20 63

Списана залишкова вартість, списаного об”єкту 976 10

Списані витрати на реконструкцію, модерн, дообладнання на збільшення баланс вартості ОЗ 10 15

Списано знос , нарах на час експлуатації по переданому без оплати об”єкту ОЗ 13 10

Виплачено з каси сума норах працівникам :

- з/п 66 30

- допом по тимчас непрацезд 66 30

- премії 66 30

Введ в експлуат за актом прийому-передачі придбаний обєкт 10 151

Введ в експлуатацію по акту завершений обєкт буд 10 151

Відображ заборгов за консультац інформ, посередницькі витрати повяз з придбанням ОЗ 151 685

Відображ заборгов за отриманими рахунками ОЗ постачальника ОЗ по договір ціні 151 63

Відображ заборгов за транспорт послуги і монтаж ОЗ , внесених замовниками до статут фонду 15 685

Відображ сума ПДВ, нарах на ціну обєкта 641 63

Відображ сума ПДВ, нарах на ціну послуг 641 685

Здійснен витрати виробничих запасів на обслуговування та ремонт ОЗ виробничого призначення 236 20 ; 23 236

Зроблені відрах у пенсійний фонд і соц страх 151 65

Нарах з/п робітникам за будівнитство цеху 151 66

Нарах ПДВ на вартість т/с послуг і монтажу 641 685

Одержані і введ в есплуат прийняті по акту від замовників ОЗ 10 46

Списана і включена до первісної вартості внесених об”єктів вартість т/с послуг і монтажу 10 15

Списані буд мат, витрачені на будівництво обєкту 151 205

Відображ суму збору на обовязкове держ соц страх:

- працівників зайнятих у виробнитстві 23 65

- загальновироб персоналу 91 65

Витрачені на виправлення браку матеріали 24 20

Відображ різниця між залишков вартістю переданого обєкту і справедливою вартістю інвестиції (справедлива>залишкової) 14 424

Нарах допомога по тимчас непрацезд за рах фонду соц страх 65 661

Нарах з/п працівникам, зайнятим на роботах по виправленню браку 24 661

Нарах з/п робітникам за виправлення браку 24 66

Оприбутков на складі відходи від невиправного браку по ціні можливого викор 20 24

Предявлені претензії постачальникам неякісних матеріалів за спричин з їх вини брак 374 63

Списана з витрат виробн собіварт остаточного браку 24 23

Списана залишкова вартість переданого обєкту 14 10

Списані витрати від браку на витрати поточного періоду 91 24

Списано знос . нарах за час експлуатації по переданому обєкту ОЗ як внесок до статутного фонду іншого підприємства 131 10

Утримано із з/п винуватців відшкодув витрат від браку 66 24

На прикінці звітного періоду списано:

-виробнича собівартість реаліз готової продукції 79 90

-частина нерозподілених загальновироб витрат 90 91

-адмін витрати 79 92

-витрати на збут 79 93

Відображ вартість безоплат одерж ОЗ 10 424

Відображ заборгов за транспорт послуги і монтаж безоплатно одержаних ОЗ 15 685

Нарах амортизація ОЗ виробничого призначення 23 131

Нарах амортизація Оз загальногоспод признач 92 131

Нарах амортизація ОЗ обєктів соц-культ побут сфери 949 131

Нарах амортизація ОЗ, що забезпеч збут 93 131

Нарах амортизація ОЗ. Що використ для дослідж і розробок 941 131

Нарах ПДВ на вартість транспортних послуг і монтажу безоплат одерж ОЗ 641 685

Списана амортизація виробничих необоротних активів, нарах у поточному періоді на вир-во продукції 23 83

Списана і включена до первісної вартості безрплатно одержан обєктів вартість транспорт послуг і монтажу 10 15

Списані витрати по оплаті праці на вироби прод 23 661

Списані відрах на соц заходи, здійснені у поточному періоді на виробн продукції 23 65

Списані інші вироб операц витрати поточного періоду загальногосподарсьго призначення 236 20 ; 92 236

Списані інші вироб операц витрати поточного періоду, що використ для дослідження і розробок 236 20 ; 941 236

Списані інші вироб операц витрати поточного періоду, що забезпеч збут 236 20 ; 93 236

Списані інші вироб операц витрати поточного періоду, що застос в соц культурно побутов сфері 236 20 ; 949 236

Списані інші виробничі, операційні витрати поточного періоду на вир прод 23 84

Списані матер на вир продукції 23 20

Утримано із з/п працівників :

- частина втрат від браку, допущеного з вини працівників 66 24

- за рішенням керівника у відшкодування збитку по недостачах матер цінностей з вини матер відповід особи 30 375

Відображ внесок засновників підпр в статут капітал за вартістю, що вказана в установчих документах 46 40

Відображ дохід від реаліз оборотних активів 377 712

Нарах ПДВ від вартості реаліз оборотних активів 712 642

Списано реалізовані оборотні активи 943 20

Списано на фінансовий результат:

-доходи ві реаліз оборот активів 712 72

- витрати повязані з реаліз оборотних активів 79 943

Відпущ зі складу виробничі запаси для виконання досліджень та розробок 941 20

Відпущ зі складу виробничі запаси для виправлення браку 24 20

Відпущ зі складу виробничі запаси для виробництва продукції 23 20

Відпущ зі складу виробничі запаси для забезпеч збуту прод 93 20

Відпущ зі складу виробничі запаси для загально вироб потреб 91 20

Відпущ зі складу виробничі запаси для загально господ потреб 92 20

Відпущ зі складу виробничі запаси для утримання обєктів житлового комунальн господарства і соц культурного призначення 949 20

Відпущ зі складу виробничі запаси длякап буд 151 20

Оприбуткоана на складі, випущена з виробн готова продукція 26 23

Оприбутков на складі випущені напівфабрикати власного виробництва 25 23

Прийняті замовником виконані роботи та послуги у замовника(151 63) у виконавця (36 70)

Списані з витрат виробництва і оприбутковані на складі зворотні відходи 20 719

Нарах працівникам за рах фонду соц страх :

- допомога працівникам за тимчас непрацездатність 652 661

- допомога при народженні дитини 652 661

Перерах фонду соц страх належну суму зборів 65 311

Нарах суму зборів на обовязкове пенсійне страх:

- працівникам зайнятим у вироб 23 651

- загальновироб персоналу 91 651

- адмін персоналу 92 651

- працівникам зайнятим збутом 93 651

Відобр собіварт реаліз готової продукції 901 26

Відображ виникнен податкового зобовязання по ПДВ 701 64

Відображ витрати , повяз з реаліз ОЗ 972 68

Відображ дохід від реаліз готової продукції 36 701

Відображ сума , що підляг відшкодув винним особам не менше 50% 375 746

Відображ сума ПДВ 375 746

Відображ сума податкового зобовязання з ПДВ по реаліз виробничих основних фондів 74 64

Списано знос, нарах за час експлуат обєкту ОЗ ,що спис 131 10

Зарах виручка від реаліз обєкту ОЗ 31 377

Одерж сума відшкод втрат 30 375

Підляг перерах в бюджет різниця між сумою відшкодув списанох засобів 746 642

Спис залишкова вартість обєкту ОЗ 976 10

Списана залишкова вартість реаліз обєкту 972 10

Списано знос, нарах за час експлуат обєкту 131 10

Списано на фін результат собіварт реаліз готової продукції 79 901

Списано суму доходу на фінанс результат 701 79

Основні засоби

1. реалізація основних засобів:

-списано реалізовані обєкти за залишковою вартістю- Д 972 К10

-списана сума зносу, нарахованого по цим обєктам-Д131 К10

-зараховано доход від реалізації необоротних активів на суму яка підлягає сплаті покупцям за продані їм основні засоби Д377 К742

-відображено суму податкового забовязання по ПДВ визначену за встановленою ставкою до суми доходу від реалізації Д742 К641

-відображено витрати повязані з реалізацією обєктів о.з. Д972 К66

- зараховано на рах під-ва кошти одержані від покупців за реалізовані о.з. Д31 К377

Ліквідація основних засобів

-списано ліквідовані обєкти о.з. за залишковою вар-тю Д 976 К10

-списано суму зносу нарахована по ліквідованих обєктах о.з. Д131 К10

-відображена сума ПДВ визначна за встановленою вставкою до залишкової вартості ліквідованих обєктів Д976 К641

- відображено витрати повязані з ліквідацією обєктів у.з Д976 К66,685

Баланс»

Звіт про власний капітал»

Нематеріальні активи»

Запаси»

Дебіторська заборгованість»

11«Зобов'язання»

Дохід»

Витрати»

19«Об'єднання підприємств»

Задача 1.

1.Здійснена підписка на акції за номінальною вартістю (46 / 40).

1а. Відображено емісійний дохід по акціям, на які проведена підписка (46 / 421).

2.Отримані від акціонерів внески в грошовій формі і зараховані на рахунок у банку (311 / 46).

3.Отримані від акціонерів внески у вигляді основних засобів (10 /46).

4.Отримані від акціонерів внески нематеріальних активів (12 / 46).

5.Отримані від акціонерці внески виробничих запасів (20 / 46).

6.Отримані від акціонерів внески цінних паперів інших підприємств (14 / 46)

7.Отримані від акціонерів внески об'єктів незавершеного будівництва (151 / 46).

Задача 2.

1.Збільшено статутний капітал за рахунок збільшення номінальної вартості акцій (443 / 40).

2.Зменшено статутний капітал за рахунок зменшення номінальної вартості акція (40 / 672)

3.Збільшено статутний капітал за рахунок обміну облігацій на акції (521 / 40).

Задача 3.

1.Випущені в обіг повторно акції, що були раніше викуплені за ціною, нижчою за номінал (фактична собівартість). ( 311/451)

[за ціною випуску 311 / 45 на ціну попереднього випуску 311/42]

2.Відображено різницю вартості акцій, повторно випущених в обіг (ціна реалізації - фактична собівартість) )311 / 42).

Задача 4.

1. Викуплено акції у акціонерів (452 / 311).

2.Анульовані акції за номінальною вартістю викуплені у акціонерів (40/451 )

3.Відображено зменшення емісійного доходу по анульованим акціям, що були викуплені у акціонерів за ціною вищою за номінальну (421/451).

Задача 5.

1. Нараховані дивіденди за акціями 443/671.

2.Здійсненні нарахування до резервного капіталу. 44З/4З

3.Списано прибуток використаний у звітному періоді. 441/443

Задача 6.

1.Випущено облігації з премією на строгі більше від одного року за номінальною вартістю 31/521.

2.Відображена премія по випущеним облігаціям 31/522.

3.Нараховані відсотки за облігаціями, випущеними з премією 952/658.

4.Відображена схема амортизації премії 522/684.

5.Сплачено відсотки за облігаціями 684/311.

Задача7.

1.Випущено облігації за номінальною вартістю 311/685.

2.Відображена премія по випущеним облігаціям 311/733.

3.Нарахована відсотки за короткостроковими облігаціями 952/684.

4. Погашено короткострокові облігації 685/311.

5.Виплачена премія по короткостроковим облігаціям 684/311.

Задача 8.

1.Отримана довгострокова позика банку 311/501.

2.Отримана короткострокова позика банку 311/601.

3.Відображена поточна заборгованість за довгостроковими позиками банку 511/611.

4.Нараховані відсотки за позиками банку 951/684.

5.Перераховано банку в погашення заборгованості за короткостроковими позиками 601/311.

6.Перераховано банку в погашення заборгованості за довгостроковими позиками 611/311.

7.Перераховано банку в погашених заборгованості за нарахованими відсотками 684/311.

Задача 9.

1.Отримано кошти за випущені облігації 311/521.

2.Відображено лисконт за випущеним облігація 523/521.

3.Нараховано відсотки по випущеним облігаціям.

4.Відображена сума амортизації дисконту 952/523.

5.Сплачено відсотки за облігаціями 684/311.

Задача 10.

1.Отримано дохід від реалізації продукції з гарантією 361/701.

2.Нараховане додатково зобов'язання з ПДВ 701/641.

3.Здійснено відрахування для забезпечення гарантійних зобов'язань (у % від суки чистого доходу) від реалізації 93/473.

4.Здійснено витрати на гарантійний ремонт реалізованої продукції 473/20,661,65.Задача 11.

1.Здійснено відрахування на додаткове пенсійне забезпечення за пенсійною програмою підприємства за рахунок витрат підприємства 91,92,93,23/472.

2.Здійснено відрахування на додаткове пенсійне забезпечення, за пенсійною програмою підприємства за рахунок внесків працівників 661/472.

3.Перераховано кошти на виплату пенсій 472/311.

Задача 12.

1.Здійснено відрахування для забезпечення відпусток робітникам 23/471.

2.Здійснено відрахування для забезпечення відпусток іншому виробничому персоналу 91/471.

3.Здійснено відрахування для забезпечення відпусток адміністративному персоналу 92/471.

4.Здійснено відрахуванні для забезпечення відпусток персоналу, що здійснює збут 93/471.

5.Здійснено відрахування для забезпечення відпусток персоналу об'єктів соціально-культурного призначення 949/471.

6.Нараховано відпустки персоналу у поточному періоді 471/661.

7.Зроблено відрахування на соціальні заходи на суму відпускних 471/652.

Задача 13.

1.Видано вексель постачальнику за одержані товарно-матеріальні цінності 631/621.

2.Нараховано відсотки за виданим векселем 952/684.

3.Погашено заборгованість за виданим векселем 621/311.

4.Перерахована сума відсотків по векселю 684/311.

Задача 14.

1.Отримано устаткування на умовах фінансової оренди 104/531.

2.Відображена поточна частина зобов'язання з фінансової ореади 531/611.

3.Нараховано відсотки за заборгованістю з фінансової оренди за звітний період 952/684.

4.Перераховано в погашення заборгованості з фінансової оренди частину заборгованості з устаткування 611/311.

5.Перераховано в погашення заборгованості з фінансової оренди суму нарахованих відсотків 684/311.

 

15 23

15 63 заборг підрядчикам за виконані буд-монтаж роботи і другі роботи аналог характеру

15 65 відображено збір на соц та пенсійне страхування

15 66

15 68відображена заборгованість за консуьтаційні , інформаційні, посереднецькі витрати, повязанні з придбанням ОЗ

15 205відображено вартісь використаних буд мат, конструкцій і деталей, обладнання і т д

15 685 витрати по доставці безвоздмезно послуг обєктів ОЗ

20 40 (46) оприбутков вироб запаси, отримані як внесок до статут капіталу

20 63 оприбутков вироб запаси придбані за плату

20 719 спис з витрат вир-ва і оприбутков на складі зворотні відходи

20 742

20 74 6оприбутковані матеріальні цінності, отримані від ліквідації ОЗ

209 23 оприбутковані получені від в-ва виробничих відходів

23 20 списані матер на вироб-во продукції

23 24 відображені затрати на невідшкодовані втрати від браку

23 25 відображені прямі матеріальні затрати на в-во продукції

23 80 списані матеріальні затрати на в-во

23 81 списані витрати на оплату праці робітникам

23 82 списані відчислення на соціальні міроприємства

23 83 списана амортизація виробничих необорот активів, нарах у поточному періоді навир-во продукції

23 84 списані інші вироб-чі , операційні витрати на вир прод-ії

23 91 витрати на утримання і експлуатацію обладнання ремонтного цеху у порядку їх розподілення

23 471 розраховано забезпечення виплат майбутніх відпусток виробничого персоналу і віднесено на виробничі витрати

24 20 витрачені навиправлення браку матеріали

25 23 оприбутков на склад випущені напів фабрикати власного вир-ва

26 23 оприбутков на складі, випущена з вир-ва готова продукція

301 375 суми одержані в погашення дебіторської заборгованості, що була списана раніше на збитки

31 521 випущені облігації з дисконтом понад один рік

311 46 отримані від акціонерів внески в грошовій формі і зараховані на рахунок у банку

311 361 зарахування на поточний рахунок грошових коштів що поступили від покупців за реалізоввану продукцію

333 311 перераховано гривні уповноваженому банку для купівлі доларів США, включаючи комісійну винагороду і суму збору до пенсійного фонду в розмірі 1% від вартості інвалюти

36 701 відображ дохід від реаліз готової продукції

372 301 видача підзвітним особам авансів на службові командировко і на господарські витрати

375 716 списана недостача ОЗ, на суму що підлягає стягненню з винуватців.

46 40 відображ внесок засновників під-ва в статут капітал, за вартістю що вказ в устав документах

471 65

471 661 нараховане пособіє по тимчас недієздатності за рах фонду соц страх, якщо він створюється

523 521отримано кошти дисконт за облігаціями

641 63 відображ суму ПДВ по придбаним вироб-им запасом

661 301 виплата робітникам підприємства з каси за З/П,пособіє по тимчасовій непрацездатності

661 662 депоновані суми своєчасно неотриманої З/П

684 31 відображ погашення заборгованості орендодавцю

685 31 перерах орендодавцю належні суми орендної плати по догосору оренди

701 641 ві дображена сума податкового зобовязання по ПДВ відрахованому по встановленій ставці до обєму реалізації

701 791 списано в порядку закриття суму визнаного доходу

712 641 нараховано податкові зобовязання з ПДВ

716 641 відображ суми, ті що підлягають перерахуванню в бюджет

716 791

742 641 відображено податкове зобовязання по ПДВ, відрах по установленій ставці до прдажної вартості,,ОЗ

791 901 списано в кінці звітного періоду на фінансові результати основної діяльності С/В реалізованої продукції

83 131 нарах амортизація ОЗ

901 23

901 26 відображ собіварт реаліз готової продукції

91 20 відпущ зі складу виробничі запаси для заг виробн потреб

91 471

92 471 створення резерву на забезпечення оплат відпусток

93 20

941 20

943 20(22) списано реаліз оборотні активи

949 20 відпущ зі складу виробничі запаси для утримання обєктів житлово комун господарства і соц культур призначення

952 523

952 684 відображена заборгованість орендодавцю на суму винагороди орендодавцю за виккористання ОЗ які були взяті у фінансову оренду

972 10 списана залишкова вартість реаліз обєкту

972 31

976 10 списана залишкова вартість, спис обєкту

976 65

976 641 нараховано ПДВ при безоплатній передачі майна

976 661

Утримано із зарплати працівників:

- приб податок 66 641

- пенсійний фонд 66 652

- в фонд соц страх по безробіттю 66 653

- за вик листами 66 685

Відображ сума уцінен первісної вартості об”єкту ОЗ 975 10

Відображ сума уціни нарах зносу 131 10

Відображ суму ПДВ по придбаним вироб запасам 641 63

Відображено зоборг підрядчикам 15 63

Нарах амортизація ОЗ (для підприємств , що використ рах класу 8 ) 83 131

Нарах ПДВ на вартість прийнятих по акту робіт 641 63

Нарах сума податкового зобоВ”язання по ПДВ на залишкову вартість переданого об”єкту 976 641

Оприбутков вироб запаси , отримані як внесок до статутного капіталу 20 46

Оприбутков вироб запаси придбані за плату 20 63

Списана залишкова вартість, списаного об”єкту 976 10

Списані витрати на реконструкцію, модерн, дообладнання на збільшення баланс вартості ОЗ 10 15

Списано знос , нарах на час експлуатації по переданому без оплати об”єкту ОЗ 13 10

Виплачено з каси сума норах працівникам :

- з/п 66 30

- допом по тимчас непрацезд 66 30

- премії 66 30

Введ в експлуат за актом прийому-передачі придбаний обєкт 10 151

Введ в експлуатацію по акту завершений обєкт буд 10 151

Відображ заборгов за консультац інформ, посередницькі витрати повяз з придбанням ОЗ 151 685

Відображ заборгов за отриманими рахунками ОЗ постачальника ОЗ по договір ціні 151 63

Відображ заборгов за транспорт послуги і монтаж ОЗ , внесених замовниками до статут фонду 15 685

Відображ сума ПДВ, нарах на ціну обєкта 641 63

Відображ сума ПДВ, нарах на ціну послуг 641 685

Здійснен витрати виробничих запасів на обслуговування та ремонт ОЗ виробничого призначення 236 20 ; 23 236

Зроблені відрах у пенсійний фонд і соц страх 151 65

Нарах з/п робітникам за будівнитство цеху 151 66

Нарах ПДВ на вартість т/с послуг і монтажу 641 685

Одержані і введ в есплуат прийняті по акту від замовників ОЗ 10 46

Списана і включена до первісної вартості внесених об”єктів вартість т/с послуг і монтажу 10 15

Списані буд мат, витрачені на будівництво обєкту 151 205

Відображ суму збору на обовязкове держ соц страх:

- працівників зайнятих у виробнитстві 23 65

- загальновироб персоналу 91 65

Витрачені на виправлення браку матеріали 24 20

Відображ різниця між залишков вартістю переданого обєкту і справедливою вартістю інвестиції (справедлива>залишкової) 14 424

Нарах допомога по тимчас непрацезд за рах фонду соц страх 65 661

Нарах з/п працівникам, зайнятим на роботах по виправленню браку 24 661

Нарах з/п робітникам за виправлення браку 24 66

Оприбутков на складі відходи від невиправного браку по ціні можливого викор 20 24

Предявлені претензії постачальникам неякісних матеріалів за спричин з їх вини брак 374 63

Списана з витрат виробн собіварт остаточного браку 24 23

Списана залишкова вартість переданого обєкту 14 10

Списані витрати від браку на витрати поточного періоду 91 24

Списано знос . нарах за час експлуатації по переданому обєкту ОЗ як внесок до статутного фонду іншого підприємства 131 10

Утримано із з/п винуватців відшкодув витрат від браку 66 24

На прикінці звітного періоду списано:

-виробнича собівартість реаліз готової продукції 79 90

-частина нерозподілених загальновироб витрат 90 91

-адмін витрати 79 92

-витрати на збут 79 93

Відображ вартість безоплат одерж ОЗ 10 424

Відображ заборгов за транспорт послуги і монтаж безоплатно одержаних ОЗ 15 685

Нарах амортизація ОЗ виробничого призначення 23 131

Нарах амортизація Оз загальногоспод признач 92 131

Нарах амортизація ОЗ обєктів соц-культ побут сфери 949 131

Нарах амортизація ОЗ, що забезпеч збут 93 131

Нарах амортизація ОЗ. Що використ для дослідж і розробок 941 131

Нарах ПДВ на вартість транспортних послуг і монтажу безоплат одерж ОЗ 641 685

Списана амортизація виробничих необоротних активів, нарах у поточному періоді на вир-во продукції 23 83

Списана і включена до первісної вартості безрплатно одержан обєктів вартість транспорт послуг і монтажу 10 15

Списані витрати по оплаті праці на вироби прод 23 661

Списані відрах на соц заходи, здійснені у поточному періоді на виробн продукції 23 65

Списані інші вироб операц витрати поточного періоду загальногосподарсьго призначення 236 20 ; 92 236

Списані інші вироб операц витрати поточного періоду, що використ для дослідження і розробок 236 20 ; 941 236

Списані інші вироб операц витрати поточного періоду, що забезпеч збут 236 20 ; 93 236

Списані інші вироб операц витрати поточного періоду, що застос в соц культурно побутов сфері 236 20 ; 949 236

Списані інші виробничі, операційні витрати поточного періоду на вир прод 23 84

Списані матер на вир продукції 23 20

Утримано із з/п працівників :

- частина втрат від браку, допущеного з вини працівників 66 24

- за рішенням керівника у відшкодування збитку по недостачах матер цінностей з вини матер відповід особи 30 375

Відображ внесок засновників підпр в статут капітал за вартістю, що вказана в установчих документах 46 40

Відображ дохід від реаліз оборотних активів 377 712

Нарах ПДВ від вартості реаліз оборотних активів 712 642

Списано реалізовані оборотні активи 943 20

Списано на фінансовий результат:

-доходи ві реаліз оборот активів 712 72

- витрати повязані з реаліз оборотних активів 79 943

Відпущ зі складу виробничі запаси для виконання досліджень та розробок 941 20

Відпущ зі складу виробничі запаси для виправлення браку 24 20

Відпущ зі складу виробничі запаси для виробництва продукції 23 20

Відпущ зі складу виробничі запаси для забезпеч збуту прод 93 20

Відпущ зі складу виробничі запаси для загально вироб потреб 91 20

Відпущ зі складу виробничі запаси для загально господ потреб 92 20

Відпущ зі складу виробничі запаси для утримання обєктів житлового комунальн господарства і соц культурного призначення 949 20

Відпущ зі складу виробничі запаси длякап буд 151 20

Оприбуткоана на складі, випущена з виробн готова продукція 26 23

Оприбутков на складі випущені напівфабрикати власного виробництва 25 23

Прийняті замовником виконані роботи та послуги у замовника(151 63) у виконавця (36 70)

Списані з витрат виробництва і оприбутковані на складі зворотні відходи 20 719

Нарах працівникам за рах фонду соц страх :

- допомога працівникам за тимчас непрацездатність 652 661

- допомога при народженні дитини 652 661

Перерах фонду соц страх належну суму зборів 65 311

Нарах суму зборів на обовязкове пенсійне страх:

- працівникам зайнятим у вироб 23 651

- загальновироб персоналу 91 651

- адмін персоналу 92 651

- працівникам зайнятим збутом 93 651

Відобр собіварт реаліз готової продукції 901 26

Відображ виникнен податкового зобовязання по ПДВ 701 64

Відображ витрати , повяз з реаліз ОЗ 972 68

Відображ дохід від реаліз готової продукції 36 701

Відображ сума , що підляг відшкодув винним особам не менше 50% 375 746

Відображ сума ПДВ 375 746

Відображ сума податкового зобовязання з ПДВ по реаліз виробничих основних фондів 74 64

Списано знос, нарах за час експлуат обєкту ОЗ ,що спис 131 10

Зарах виручка від реаліз обєкту ОЗ 31 377

Одерж сума відшкод втрат 30 375

Підляг перерах в бюджет різниця між сумою відшкодув списанох засобів 746 642

Спис залишкова вартість обєкту ОЗ 976 10

Списана залишкова вартість реаліз обєкту 972 10

Списано знос, нарах за час експлуат обєкту 131 10

Списано на фін результат собіварт реаліз готової продукції 79 901

Списано суму доходу на фінанс результат 701 79

Основні засоби

1. реалізація основних засобів:

-списано реалізовані обєкти за залишковою вартістю- Д 972 К10

-списана сума зносу, нарахованого по цим обєктам-Д131 К10

-зараховано доход від реалізації необоротних активів на суму яка підлягає сплаті покупцям за продані їм основні засоби Д377 К742

-відображено суму податкового забовязання по ПДВ визначену за встановленою ставкою до суми доходу від реалізації Д742 К641

-відображено витрати повязані з реалізацією обєктів о.з. Д972 К66

- зараховано на рах під-ва кошти одержані від покупців за реалізовані о.з. Д31 К377

Ліквідація основних засобів

-списано ліквідовані обєкти о.з. за залишковою вар-тю Д 976 К10

-списано суму зносу нарахована по ліквідованих обєктах о.з. Д131 К10

-відображена сума ПДВ визначна за встановленою вставкою до залишкової вартості ліквідованих обєктів Д976 К641

- відображено витрати повязані з ліквідацією обєктів у.з Д976 К66,685

безоплатна передача основних засобів

- списано безоплатно передані іншим юридичним особам обєктам о.з. за залишковою вар-тю Д976 К10

- списану суму нарахованого зносу по переданих обєктах Д131 К10

- відображену суму ПДВ визначену за встановленою вставкою до залишкової вар-ті переданих обєктів Д976 К641Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.173.209 (0.085 с.)