Особливості та види економічної інформації 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Особливості та види економічної інформаціїОсобливості та види економічної інформації

Економ інформ – сукупність відомостей про соц- економ процеси, що слугують для управління цими процесами та колективом людей у виробничій та невиробничій сферах. Особливості економ інформ: переважання алфавітно-цифрової форми подання, висока питома вага вхідних даних, значний обсяг умовно-сталої інформації, дослідження таких інформаційних одиниць, як обліково планові показники, висока точність розв’язування задач,широке впровадження документної форми носіїв даних, переважання дескретної форми числових величин. Види економ інф за технологією опрацювання інформації. Первинна - інф, що надходить до об’єкта; сукупність початкових даних, потрібних для розв’язування задач. Ця інф-я виникає на початковій стадії процесу управління. Внутрішня – інф, що виникає у процесі господарської діяль-ті об’єкта. Зовнішня- інф, що вниникає за межами об’єкта. Змінна -інфор, що характеризується зміною своїх значень під час кожної її реєстрації. Використов в одному циклі опрацювання. Умовно-стала - інф, що зберігає свої значення протягом тривалого часу. Необроблена - інф, що в незмінному вигляді переходить із вхідної у вхідну. Вхідна - інф, що вводиться для опрацювання. Похідна- інф заново створена. Проміжна – інф, що надходить для чергового опрацювання. Така інформація містить результати розрахунків, що використовуються в наступних обчисленнях. Вихідна - видається наприкінці опрацювання як кінцевий результат. Вона утворюється як результат розв’язування задач і використовується для управління об’єктом і прийняття ефективних управлінських рішень.

2.Основні системи класифікації економічної інформації.

Класифікація- це система розподілуоб’єктів на підмножини відповідно до певної ознаки. Об’єкт класифікації – елемент класифікаційної множини, що володіє тими чи іншими властивостями (ознаками класиф.), за якими класифікуються об’єкти. Система класифікації -це сукупністьметодів і правил розподілу множини об’єктів (М) на підмножини (Міj) відповідно до ознак схожості або несхожості. Вона використ для упорядкування змісту і взаємозв’язку економ показників, які підлягають обробці в інформаційній системі. Характеризується використаним методом класифікації, сукупністю правил створення системи класифікаційних угрупувань та їх зв’язками між собою. Є два методи класиф економ інформ-ії - ієрархічний і фасетний. Змішана система класиф передбачає використання як ієрархічної, так і фасетної систем класифікації.

Ієрарічна система класиф-ії. Особливості побудови системи класиф.:1.Вихідна множина об’єктів відповідає 0-му рівню та поділяється згідно з вибраною ознакою на класи (групи), які утворюють 1-й рівень.2.Кожний клас 1-ого рівня відповідно до своєї класифікаційної ознаки ділиться на підкласи, які утворюють 2-рівень.3.Кожний клас 2-ого рівня згідно зі своєю класифікац.ознакою ділиться на підкласи, які утворюють 3-й рівень і т.д. Переваги системи клас.: простота та логічність побудови, використання незалежних класифікац ознак у різних гілках ієрархічної структури, наочність. Недоліки: жорстка структура (через фіксованість ознак і порядку їх розміщення), що спричиняє складність внесення змін; неможливість групування об’єктів за попередньо не передбаченими комбінаціями ознак; необхідність великого резерву місткості. Фасетна система класифікації. Особливості побудови: Проводиться паралельний поділ множини об’єктів на незалежні підмножини-класифіка-

ційні угрупування. Ознаки класифікації наз фасетами. Кожний фасет (Фі ) містить сукупність однорідних значень заданої класифікаційної ознаки. Послідовність створення класифікаційних угрупувань задається фасетною формулою Ф=(Ф12, Ф3,…Фn).

Переваги: можливість використання великої кількості ознак класифікації та їх значень для створення угрупувань; можливість простої зміни всієї системи класифікації без модифікації структури існуючих угрупувань. Недоліки: складність застосування; недостатньо повне використання місткості, оскільки багато можливих комбінацій фасет не мають практичного значення.

3.Поняття комп’ютерної мережі. Класифікація комп’ютерних мереж. Комп’терна мережа - сукупність комп’юте-

рів, з’єднаних за допомогою каналів зв’язку в єдину систему, що задовольняє вимогам розподіленої обробки даних. Основне призначення будь-якої комп мережі-надання інформаційних та обчислювальних ресурсів користувачам, під’єднаним до мережі. Класиф. комп мереж: за територіальною ознакою: локальні, регіональні, глобальні; за відомчою належністю: відомчі-належать одній організації та розташовані на її території; державні - використовуються в державних структурах; за швидкістю передачі даних: низькошвидкісні (до 10 Мб/с), середньошвидкісні (до 100 Мб/с), високошвидкісні (понад 100 Мб/с). За територіальною ознакою. Особливістю локальних комп мереж є розташування комп, що утворюють замкнену систему, на невеликій відстані один від одного.Локальні мережі є мережами закритого типу, доступ до них дозволений лише обмеженому контингенту користувачів, для яких робота у такій мережі безпосередньо пов’язана з їхньою професійною діяльністю. Приклади локальних мереж: мережі окремих навч закладів, підприємств, фірм тощо. Регіональні комп мережі пов’язують абонентів, розташованих на значній відстані один від одного. Така мережа може поєднувати абонентів великого міста, окремої області або країни. Глобальна ком мережа – це з’єднання локальних та регіональних мереж, окремих комп, що знаходяться далеко один від одного.

Основні топології локальних мереж. Охарактеризувати топологію «Зірка».

Кожну комп’ют мережу можна розглядати як сукупність вузлів (довільні пристрої, підклю-

чені до мережі). Топологія - тип з’єднання комп’ютерів у мережу. Конфігурація графа, вершинами якого є комп’ютери мережі або інші комунікаційні пристрої, а ребрами-фізичні зв’язки між ними, називається топологією мережі. Для локальних комп мереж типовими є три топології: шина, кільце та зірка. При проектуванні локальної мережі можна використовувати і складніші топології (топологію дерева та комбіновану).

Добір конкретної топології комп мережі визначається цілою низкою чинників, основними з яких є сфера використання мережі, місце розташування її вузлів та розмір мережі. Особливості організації мережі. Мережа з топологією «Зірка» передбачає наявність центрального вузла (концентратора), до якого підключені всі комп’ютери. Кабелі до робочих станцій проходять радіально від концентраторів, створюючи зіркоподібну структуру. Ці ЛМ ще називають пасивними зірками. До центрального вузла (мережного серверу, мережного хабу), надходять усі повідомлення з периферійних вузлів (робочих станцій); кожний вузол має окрему лінію зв’язку з центральним вузлом; всі повідомлення передаються через центральний вузол, що транслює, переключає та маршрутизує інформаційні потоки в мережі. Переваги: спрощена взаємодія вузлів ЛМ, що дозволяє використовувати простіші мережні адаптери; вихід з ладу одного вузла (крім центрального) не порушує роботу всієї мережі. В разі відмови однієї робочої станції інші можуть обійти її через концентратор або багатопортовий трансивер, від якого відходять кабелі цих станцій. Недоліки: працездатність мережі залежить від центрального вузла; такі мережі мають досить високу вартість, тому що в них використовують багато кабелю.

End Function

Назва функції користувача Tax, Cost — умовний аргумент, від якого залежить значення функції Tax.

Для обчислення податку у робочому аркуші в комірці обчис­лення податку 12 вводиться створена функція = Тах(Н2)

Команда Поиск решения

Для решения сложных задач, требующих применения линейного и нелинейного программирования, а также методов исследования операций применяется надстройка - Поиск решения. Чтобы использовать надстройку Поиск решения не обязательно знать методы программирования и исследования операций, но необходимо определять, какие задачи можно решать этими методами.
Пользователь должен уметь с помощью диалоговых окон надстройки Поиск решения правильно сформулировать условия задачи, и если решение существует, то “Поиск решения” отыщет его. В основе надстройки лежат итерационные методы.
В том случае, когда оптимизационная задача содержит несколько переменных величин, для анализа сценария необходимо воспользоваться надстройкой Поиск решения. “Поиск решения” позволяет использовать одновременно большое количество изменяемых ячеек (до 200) и задавать ограничения для изменяемых ячеек.

Общие свойства, которые характерны для задач, решаемых с помощью надстройки Поиск решения:

 Существует единственная целевая ячейка, содержащая формулу, значение которой должно быть сделано максимальным, минимальным или же равным, какому-то конкретному значению.

 Формула в этой целевой ячейке содержит ссылки на ряд изменяемых ячеек. Поиск решения заключается в том, чтобы подобрать такие значения переменных в изменяемых ячейках, которые бы обеспечили оптимальное значение для формулы в целевой ячейке.

 Может быть задано некоторое количество ограничений — условий или соотношений, которым должны удовлетворять некоторые из изменяемых ячеек.

Постановка задачи

Первым шагом при работе с командой Поиск решения является создание специализированного листа. Для этого необходимо создать целевую ячейку, в которую вводится основная формула.
Кроме того, лист может включать другие значения и формулы, использующие значения целевой и переменных ячеек. Формула в целевой ячейке должна опираться в вычислениях на значения переменных ячеек.
После того, как задача оптимизации будет подготовлена на листе, можно приступать к работе.
1. Выделите на листе целевую ячейку, в которую введена формула.
2. Выполните команду Сервис/Поиск решения. Открывается окно диалога Поиск решения. Поскольку была выделена ячейка, в текстовом поле «Установить целевую ячейку» появится правильная ссылка на ячейку. В группе «Равной» переключатель по умолчанию устанавливается в положение «Максимальному значению».
3. Перейдите к полю "Изменяя ячейки" и введите переменные ячейки листа
4. Добавьте ограничения на переменные в изменяемых ячейках. Для ввода ограничений нажмите кнопку Добавить, чтобы задать первое ограничение в окне диалога, затем можно ввести второе, третье и т.д.
5. Когда оптимизационная задача будет готова к выполнению, можно нажать кнопку Выполнить для получения ответа. Появится окно диалога с описанием результатов процесса оптимизации.
6. Чтобы отобразить найденное решение в ячейках листа, установите переключатель "Сохранить найденное решение" и нажмите кнопку ОК. Найденная максимальная величина помещается в целевую ячейку, а переменные ячейки заполняются оптимальными значениями переменных, которые удовлетворяют установленным ограничениям.

 

Типи даних Опис Розмір поля

Текстовий Алфавітно-цифрові символи 0-255 символів

Поле Memo Алфавітно-цифрові символи 0-64000 символів

Числовий Числові значення 1, 2, 4 або 8 байт

Дата / час Дата та час 8 байт

Грошовий Грошові значення 8 байт

Лічильник Автоматичне збільшення номеру 4 байт

Логічний (так/ні) Логічні значення так/ні, істина / хибно 1 біт

Поле об’єкту OLE Малюнки, діаграми, звуки, відео до 1 Гбайту

Гіперпосилання Посилання на інші файли 0-6144 символи

Майстер підстановок Відображає дані, що підставляються з іншої таблиці 4 байти

Особливості та види економічної інформації

Економ інформ – сукупність відомостей про соц- економ процеси, що слугують для управління цими процесами та колективом людей у виробничій та невиробничій сферах. Особливості економ інформ: переважання алфавітно-цифрової форми подання, висока питома вага вхідних даних, значний обсяг умовно-сталої інформації, дослідження таких інформаційних одиниць, як обліково планові показники, висока точність розв’язування задач,широке впровадження документної форми носіїв даних, переважання дескретної форми числових величин. Види економ інф за технологією опрацювання інформації. Первинна - інф, що надходить до об’єкта; сукупність початкових даних, потрібних для розв’язування задач. Ця інф-я виникає на початковій стадії процесу управління. Внутрішня – інф, що виникає у процесі господарської діяль-ті об’єкта. Зовнішня- інф, що вниникає за межами об’єкта. Змінна -інфор, що характеризується зміною своїх значень під час кожної її реєстрації. Використов в одному циклі опрацювання. Умовно-стала - інф, що зберігає свої значення протягом тривалого часу. Необроблена - інф, що в незмінному вигляді переходить із вхідної у вхідну. Вхідна - інф, що вводиться для опрацювання. Похідна- інф заново створена. Проміжна – інф, що надходить для чергового опрацювання. Така інформація містить результати розрахунків, що використовуються в наступних обчисленнях. Вихідна - видається наприкінці опрацювання як кінцевий результат. Вона утворюється як результат розв’язування задач і використовується для управління об’єктом і прийняття ефективних управлінських рішень.

2.Основні системи класифікації економічної інформації.

Класифікація- це система розподілуоб’єктів на підмножини відповідно до певної ознаки. Об’єкт класифікації – елемент класифікаційної множини, що володіє тими чи іншими властивостями (ознаками класиф.), за якими класифікуються об’єкти. Система класифікації -це сукупністьметодів і правил розподілу множини об’єктів (М) на підмножини (Міj) відповідно до ознак схожості або несхожості. Вона використ для упорядкування змісту і взаємозв’язку економ показників, які підлягають обробці в інформаційній системі. Характеризується використаним методом класифікації, сукупністю правил створення системи класифікаційних угрупувань та їх зв’язками між собою. Є два методи класиф економ інформ-ії - ієрархічний і фасетний. Змішана система класиф передбачає використання як ієрархічної, так і фасетної систем класифікації.

Ієрарічна система класиф-ії. Особливості побудови системи класиф.:1.Вихідна множина об’єктів відповідає 0-му рівню та поділяється згідно з вибраною ознакою на класи (групи), які утворюють 1-й рівень.2.Кожний клас 1-ого рівня відповідно до своєї класифікаційної ознаки ділиться на підкласи, які утворюють 2-рівень.3.Кожний клас 2-ого рівня згідно зі своєю класифікац.ознакою ділиться на підкласи, які утворюють 3-й рівень і т.д. Переваги системи клас.: простота та логічність побудови, використання незалежних класифікац ознак у різних гілках ієрархічної структури, наочність. Недоліки: жорстка структура (через фіксованість ознак і порядку їх розміщення), що спричиняє складність внесення змін; неможливість групування об’єктів за попередньо не передбаченими комбінаціями ознак; необхідність великого резерву місткості. Фасетна система класифікації. Особливості побудови: Проводиться паралельний поділ множини об’єктів на незалежні підмножини-класифіка-

ційні угрупування. Ознаки класифікації наз фасетами. Кожний фасет (Фі ) містить сукупність однорідних значень заданої класифікаційної ознаки. Послідовність створення класифікаційних угрупувань задається фасетною формулою Ф=(Ф12, Ф3,…Фn).

Переваги: можливість використання великої кількості ознак класифікації та їх значень для створення угрупувань; можливість простої зміни всієї системи класифікації без модифікації структури існуючих угрупувань. Недоліки: складність застосування; недостатньо повне використання місткості, оскільки багато можливих комбінацій фасет не мають практичного значення.

3.Поняття комп’ютерної мережі. Класифікація комп’ютерних мереж. Комп’терна мережа - сукупність комп’юте-

рів, з’єднаних за допомогою каналів зв’язку в єдину систему, що задовольняє вимогам розподіленої обробки даних. Основне призначення будь-якої комп мережі-надання інформаційних та обчислювальних ресурсів користувачам, під’єднаним до мережі. Класиф. комп мереж: за територіальною ознакою: локальні, регіональні, глобальні; за відомчою належністю: відомчі-належать одній організації та розташовані на її території; державні - використовуються в державних структурах; за швидкістю передачі даних: низькошвидкісні (до 10 Мб/с), середньошвидкісні (до 100 Мб/с), високошвидкісні (понад 100 Мб/с). За територіальною ознакою. Особливістю локальних комп мереж є розташування комп, що утворюють замкнену систему, на невеликій відстані один від одного.Локальні мережі є мережами закритого типу, доступ до них дозволений лише обмеженому контингенту користувачів, для яких робота у такій мережі безпосередньо пов’язана з їхньою професійною діяльністю. Приклади локальних мереж: мережі окремих навч закладів, підприємств, фірм тощо. Регіональні комп мережі пов’язують абонентів, розташованих на значній відстані один від одного. Така мережа може поєднувати абонентів великого міста, окремої області або країни. Глобальна ком мережа – це з’єднання локальних та регіональних мереж, окремих комп, що знаходяться далеко один від одного.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 234; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.172.123 (0.031 с.)