Яка експертиза призначається, якщо висновок експерта буде визнано необґрунтованим чи таким, що суперечить іншим матеріалам справи або інакше викликає сумніви в його правильності?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Яка експертиза призначається, якщо висновок експерта буде визнано необґрунтованим чи таким, що суперечить іншим матеріалам справи або інакше викликає сумніви в його правильності?A) первинна;

Б) вторинна;

В) додаткова;

*Г) повторна.

 

27. Участь кількох експертів є обов‘язковою при проведенні:

A) експертиз у справах про притягнення до кримінальної відповідальності медичних працівників за професійні правопорушення;

Б) повторних експертиз за матеріалами адміністративних справ особливого значення;

В) повторних експертиз за матеріалами кримінальних та цивільних справ;

Г) експертиз з визначення втрати загальної та професійної працездатності;

*Д) правильними є варіанти A, C, D.

 

28. Термін проведення амбулаторної експертизи (з моменту отримання всіх відповідних матеріалів) становить:

*A) до 30 діб;

Б) до 15 діб;

В) до 10 діб;

Г) до 7 діб.

 

29. Термін проведення стаціонарної експертизи становить:

*A) до 30 діб;

Б) до 15 діб;

В) до 10 діб;

Г) до 7 діб.

 

30. Виберіть із переліку правильні варіанти. Розрізняють такі види дефектів надання медичної допомоги:

*A) лікарські помилки;

Б) недотримання пацієнтом медичних приписів;

*В) нещасні випадки;

Г) відсутність належних умов надання медичної допомоги;

*Д) професійні злочини.

 

31. Залежно від суті і зв'язку з лікувально-діагностичним процесом розрізняють такі лікарські помилки:

*A) діагностичні;

*Б) тактичні;

*В) технічні;

Г) об‘єктивні;

Д) суб‘єктивні.

 

32. З наведених визначень оберіть те, яке найповніше:

*А) Закон – це нормативний акт вищого представницького органу влади, що регулює найважливіші суспільні відносини і має вищу юридичну силу щодо інших нормативно-правових актів;

Б) Закон – це правило, яке треба виконувати;

В) Закон – це документ, у якому містяться вимоги до громадян країни або їх права, який опубліковано;

Г) Закон – це документ, що надає людині певні права та накладає певні обов’язки.

 

33. Закінчіть фразу:

Одним з видів юридичної відповідальності є…

А) правопорушення;

Б) суб’єкт права;

*В) адміністративна;

Г) позбавлення волі.

 

34. Теорія про походження держави внаслідок об’єднання людей на основі добровільної згоди називається:

*А) договірною;

Б) психологічною;

В) органічною;

Г) патріархальною.

 

35. Теорія про походження держави через необхідність завойовників тримати в покорі загарбані народи називається:

А) органічною;

Б) психологічною;

*В) насильницькою;

Г) класово-економічною.

 

Що ви розумієте під поняттям «держава»?

А) Договірне об’єднання громадян за національною ознакою;

Б) Частину території земної кулі, обмежену природними кордонами;

В) Владну організацію найзаможніших верств населення певної території;

*Г). Політичну форму організації суспільства, що існує на певній території.

 

37. Одним із принципів громадянського суспільства є:

*А) державне забезпечення юридично рівних можливостей;

Б) контроль держави за діяльністю об’єднань громадян;

В) особливий статус державних службовців;

Г) абсолютна влада державних органів.

 

Що не входить до поняття «форма держави»?

А) форма правління;

Б) форма державного устрою;

В) форма політичного режиму;

*Г) форма державного контролю.

 

39. Певний порядок створення та організації вищих органів влади називається формою:

*А) державного правління;

Б) політичного режиму;

В) державного устрою;

Г) адміністративного устрою.

 

40. Система права – це:

А) сукупність упорядкованих певним чином нормативно-правових актів;

Б) внутрішня організація прав певного суспільства;

В) сукупність юридичних норм, галузей та підгалузей права, інститутів;

*Г) все вищесказане – правильно.

 

Що із переліченого не входить до структури норми права?

А) гіпотеза;

Б) диспозиція;

В) санкція;

*Г) санація.

 

42. Суспільні відносини, учасники яких є носіями прав і обов’язків, називаються:

А) юридичними відносинами;

Б) обов’язковими відносинами;

*В) правовими відносинами;

Г) звичайними відносинами.

 

43. Суб’єкти правовідносин не можуть бути:

А)фізичні особи;

Б) юридичні особи;

В) держави;

*Г) матеріальні цінності.

44. Правоздатність, дієздатність, деліктоздатність – це елементи:

*А) правосуб’єктності;

Б) правонаступництва;

В) правомірної поведінки;

Г) правопорядку.

 

45. Дієздатність – це:

А) можливість суб’єкта мати права і нести юридичні обов’язки;

Б) можливість суб’єкта набувати і здійснювати права і обов’язки;

*В) здатність суб’єкта нести юридичну відповідальність;

Г) здатність суб’єкта виконувати поставлені завдання.

 

Які види правопорушень ви знаєте?

А) убивства;

Б) пікети;

В) шахрайство;

*Г) злочини та провини.

 

47. Система понять, поглядів, уявлень та почуттів людей відносно правопорядку називається:

А) правовою системою;

Б) правовою поведінкою;

В) правовою культурою;

*Г) правовою свідомістю.

 

48. Сукупність національних правових систем, об’єднаних спільністю історичного формування, видів джерел та систем права називається:

А) правовою системою;

Б) правовою поведінкою;

В) загальним правом;

*Г) правовою сім’єю.

49. З наведених визначень оберіть те, яке найповніше визначає поняття «право»:

А) Право – це сукупність норм, які прийняті більшістю суспільства як загальнообов’язкові, порушення яких тягне за собою громадський осуд;

*Б) Право – це система загальнообов’язкових, формально визначених, гарантованих державою норм, що встановлюють права та обов’язки учасників правовідносин та виступають регулятором суспільних відносин;

В) Право – це норми, за порушення яких настає юридична відповідальність.

50. Закінчіть фразу:

Суб’єктом правовідносин може бути…

*А) Особа без громадянства;

Б) Правовий акт;

В) Право.

51. Теорія походження держави з сім’ї, а влади від батька називається:

А) договірною;

Б) психологічною;

В) органічною;

*Г) патріархальною.

 

52. Теорія про походження держави через необхідність людей підкорятися:

А) органічною;

*Б) психологічною;

В) насильницькою;

Г) патріархальною.

 

53. Теорія про схожість держави з біологічним організмом називається:

*А) органічною;

Б) патріархальною;

В) насильницькою;

Г) класово-економічною.

 

54. Одним із принципів правової держави є:

А) Підконтрольність і підзвітність судових органів парламенту;

Б) Верховенство політичної та фізичною сили держави над законами;

В) Органічне поєднання законодавчої і виконавчої влад;

*Г) Взаємовідповідальність держави, її органи і особи.

 

55. Напрямки діяльності держави, через які виражається її сутність, завдання і цілі – це:

А) методи правління;

Б) засоби наведення порядку;

*В) функції держави;

Г) функції народного суверенітету.

 

56. Форма державного правління – це:

А) здійснення верховної влади особою, що належить до правлячої верхівки;

Б) здійснення державної влади колегіальним органом, що обирається;

*В) організація верховної влади, порядок утворення органів та їх взаємодія;

Г) територіальна організація державної влади співвідношення її частин.

 

57. Нормативно-правовий акт, який має найвищу юридичну силу, - це:

*А) закон;

Б) постанова;

В) указ;

Г) наказ.

 

58. Що з переліченого не є способом систематизації нормативно-правових актів:

А) кодифікація;

*Б) регламентація;

В) інкорпорація;

Г) консолідація.

 

59. Частина норми права, в якій указуються міри та заходи впливу держави за умови порушення даної норми права:

А) гіпотеза;

Б) диспозиція;

*В) санкція;

Г) санація.

 

60. Зміст, юридичний факт, об’єкт та суб’єкт – це:

А) складові частини юридичних обов’язків;

Б) складові частини правопорушень;

*В) складові частини правовідносин;

Г) складові частини правопорядку.

61. Духовні блага, здоров’я, честь і гідність – це:

А) суб’єкти правових відносин;

*Б) об’єкти правових відносин;

В) зміст правових відносин;

Г) юридичні факти.

 

62.Правоздатність – це:

*А) можливість суб’єкта мати права і нести юридичні обов’язки;

Б) можливість суб’єкта набувати і здійснювати права і обов’язки;

В) здатність суб’єкта нести юридичну відповідальність;

Г) здатність суб’єкта виконувати поставлені завдання.

 

Що з перерахованого не є ознакою правопорушення?

А) суспільна небезпека;

Б) каране діяння деліктоздатної особи;

*?В) використання норм права в своїх інтересах;

Г) шкідливість і протиправність.

 

Які види юридичної відповідальності за неправомірну поведінку ви знаєте?

А) моральну, державну, громадську;

*Б) дисциплінарну, кримінальну, адміністративну;

В) судову, прокурорську, владну;

Г) військову, цивільну, міжнародну.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.11.178 (0.015 с.)