Тема 1. Фінансово – економічний стан та організаційна діяльність підприємстваМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 1. Фінансово – економічний стан та організаційна діяльність підприємстваПри дослідженні практики слід розкрити наступні питання:

- дати коротку характеристику підприємства, в якому студент проходить виробничу практику з економіки підприємства згідно плану;

- місцезнаходження та природно – кліматичні умови підприємства;

- розміри землекористування;

- основні економічні показники та спеціалізація підприємства;

- організаційна структура підприємства.

Таблиця

Структура реалізованої продукції і схеми розрахунку коефіцієнта спеціалізації господарства

Культури, види продукції, галузі Вартість товарної продукції, тис грн. % Рі Порядковий номер галузі в ранговому ряді, і Розрахункові величини Р-(2ч-і)
200... 200... в середньому за рік
Зернові і зернобобові, всього            
Технічні            
Картопля, овочі, баштанні            
Плоди, виноград. ягоди            
Інша продукція рослинництва            
Разом по рослинництву         Х Х
Молоко            
М'ясо великої рогатої худоби            
Велика рогата худоба на племінні цілі            
М'ясо свиней            
Свині на племінні цілі            
М'ясо свиней            
Вівці на племінні цілі            
Вовна            
М'ясо птиці            
Яйця            
Мед            
Риба            
Інша продукція тваринництва            
Разом по тваринництву         Х Х
Разом по рослинництву і тваринництву         Х Х
               

Тема 2. Матеріально – технічне забезпечення підприємства

Дати класифікацію матеріально – технічних ресурсів за походженням, способом виробництва та характером використання предметів праці і засобів виробництва.

Визначити наявність енергетичних ресурсів підприємства, їх структуру та показники їх забезпеченості.

Визначити рівень механізації і показники використання техніки.

Вказати шляхи зниження трудових експлуатаційних затрат.

Визначити рівень енергоозброєності праці, рівень енергозабезпеченості підприємства, середньорічну кількість тракторів, автомобілів, коефіцієнт використання тракторів, автомобілів, річну продуктивність машинно – тракторного парку, коефіцієнт корисного пробігу автомобілів.

Таблиця

Енергетичні потужності підприємства

Енергетичні потужності 200...р 200...р 200...р
Тис.грн.. % Тис.грн.. % Тис.грн.. %
Всього            
В т.ч.: Механічні двигуни            
З них : Трактори (потужість двигуна)            
Комбайни (потужість двигуна)            
Автомобілі (потужість двигуна)            
Електроустановки та інші механічні двигуни            
Енергетична база виробництва: установки і мережі забезпечення виробництва, од.            
Виробничі машини та устаткування            
Транспортні, конвеєрні машини й засоби            
Технічна база інформаційних процесів, програмне забезпечення            

 

Таблиця

Показники економічної ефективності використання енергетичних потужностей

Показнки 200...р 200...р 200...р
Енергозабезпеченість, к.с      
Енергоозброєність, к.с.      

Тема 3. Земельні ресурси підприємства

Визначити види земель та землезабезпеченість підприємства.

Дати класифікація земельних угідь та визначити їх структуру.

Визначити показники використання землі.

Вказати основні шляхи поліпшення використання землі.

Таблиця

Площа землекористування підприємства

Види земельних угідь 200 р   200 р
Площа, га В % до всієї площі В % до всіх с.-г. угідь Площа,га В % до всієї площі В % до всіх с.-г. угідь
Загальна земельна площа   Х   Х
1.Сільськогосподарські угіддя        
з них: а) рілля            
б) сінокоси            
в) пасовища            
г) багаторічні насадження            

 

Таблиця

Розрахунок умовної ріллі

Види сільськогоспо­дарських угідь Площа, га Коефіцієнт переводу в умовну ріллю Умовна рілля, га
200... 200... 200... 200... 200... 200...
1 Рілля              
2 Сінокоси       0.2      
3 Пасовища       0.1      
ВСЬОГО Х Х Х Х      

Таблиця

Структура посівних площ підприємства

Культури 200 р 200 р
площа, га % площа, га %
1. Зернові і бобові без кукурудзи        
в т. ч: озимі зернові        
ярові зернові (без кукурудзи)        
зернобобові        
2. Кукурудза на зерно        
3. Технічні культури        
в т. ч. соняшник на зерно        
4. Картопля        
5. Овочі відкритого ґрунту        
6. Баштанні продовольчі        
7. Кормові коренеплоди і баштанні кормові        
8. Багаторічні трави        
9. Однорічні трави        
10. Кукурудза на силос, зелений корм        
11. Силосні культури (без кукурудзи)        
12. Інші культури        
13. Крім того пожнивні та поукосні посіви        
Разом посівів    

 

Таблиця

Показники економічної ефективності використання землі

Показники 200 р. 200 р. 200 р. 200 р у % до 200 р
Натуральні        
Вироблено на 100 га с -г угідь:        
- яловичини        
- баранини        
- молока        
- вовни        
- згодовано кормів, ц корм. од.        
Вироблено на 100 га ріллі, ц:        
- зерна        
- соняшнику        
- овочів        
- баштанних продовольчих        
- м'яса свиней (жива вага)        
Вироблено на 100 га зернових:        
- м'яса птиці, ц        
- яєць, тис шт.        
Вартісні        
Одержано на 100 га с.-г угідь:        
Валової продукції. (по цінах фактичної реалізації), тис грн.        
в т.ч. рослинництва        
тваринництва        
Товарної продукції (по цінах фактичної реалізації), тис грн.        
в т.ч. рослинництва        
тваринництва        
Прибутку, тис. грн.        
в т.ч. рослинництва        

 

 

Валового доходу, тис грн.        

Тема 4. Основний капітал підприємства

Дати класифікацію виробничим фондам, основним фондам.

Визначити структуру основних фондів.

Визначити середньорічну вартість основних фондів, фондозабезпеченість підприємства, фондоозброєність праці, фондовіддачу, фондомісткість продукції.

Вказати методи нарахування амортизації основних засобів, дати їм характеристику.

Визначити коефіцієнт приросту основних фондів, коефіцієнт зносу основних фондів, коефіцієнт вибуття основних фондів, коефіцієнт оновлення.

Вказати основні шляхи поліпшення використання основних фондів.

Таблиця

Класифікація та структура основних засобів

Виробничі Тис. грн.. % Невиробничі Тис. грн.. %
1. Земельні ділянки          
2. Будинки, споруди та передавальні пристрої          
3. Машини та обладнання          
4.Транспортні засоби          
5. Інструменти, прилади, інвентар          
6. Робоча і продуктивна худоба          
7. Багаторічні насадження          
8. Інші ОЗ          
Всього          

Таблиця

Рух основних засобів

Вид ОЗ Наявність на початок року, тис. грн.. Надійшло, тис. грн.. Вибуло, тис.грн. Наявність на кінець року, тис. грн..
         
         

 

Таблиця

Економічна ефективність використання основних виробничих фондів на підприємстві

Показники 200 р. 200 р. 200 р. 200 р. у % до 200 р.
Вартість основних виробничих фондів , тис. грн.        
Знос ОЗ, тис. грн..        
Чисельність середньорічних працівників, чол..        
Вартість валової продукті в співставних цінах 2000 року, тис. грн.        
Прибуток від діяльності підприємства, тис. грн.        
Показники використання основних засобів        
Фондовіддача, тис. грн. (ФВ)        
Фондомісткість, тис. грн. (ФМ)        
Фондоозброєність, тис.грн..        
Фондооснащеність, тис. грн..        
Рентабельність основних виробничих фондів, %        

Тема 5. Обігові кошти підприємства

Подати класифікацію оборотних фондів.

Визначити структуру оборотних фондів.

Визначити матеріаломісткість продукції, матеріаловіддачу, коефіцієнт оборотності, коефіцієнт завантаженості, тривалість обороту.

Вказати натурально – речовий склад оборотних фондів галузей, підрозділів, цехів.

Визначити основні шляхи підвищення ефективності використання оборотних засобів.

Таблиця

Класифікація та структура оборотних засобів

Оборотні засоби підприємства
Виробничі запаси Тис. грн. % Незавершене виробництво (витрати майбутніх періодів) Тис. грн. % Фонди обігу Тис. грн. %
                 
                 

Тема 6. Персонал підприємства. Продуктивність праці

Визначити категорії і структуру персоналу підприємства.

Скласти баланс трудових ресурсів і визначити показники їх використання.

Вказати шляхи поліпшення використання трудових ресурсів.

Визначити рівень продуктивності праці, трудомісткість продукції.

Дослідити систему стимулювання праці.

Визначити форму оплати праці та дати їй характеристику.

Вказати шляхи підвищення продуктивності праці.

На підставі розрахунків зробити висновки про забезпеченість підприємства трудовими ресурсами та їх використання.

Таблиця

Основні показники продуктивності праці

Показники 200 р. 200 р. 200 р.
По господарству      
1. Вироблено валової продукції, тис. грн.      
2. Кількість середньорічних робітників, чол.      
3. Відпрацьовано всього, тис. люд. – год.      
4. Вироблено валової продукції в грн.:      
а) на одного робітника      
б) на одну людино – годину      
в) на один людино – день      
По рослинництву      
1. Вироблено валової продукції, тис. грн.      
2. Кількість середньорічних робітників, чол.      
3. Відпрацьовано всього, тис. люд. – год.      
4. Вироблено валової продукції в грн.:      
а) на одного робітника      
б) на одну людино – годину      
в) на один людино – день      
По тваринництву      
1. Вироблено валової продукції, тис. грн.      
2. Кількість середньорічних робітників, чол.      
3. Відпрацьовано всього, тис. люд. – год.      
4. Вироблено валової продукції в грн.:      
а) на одного робітника      
б) на одну людино – годину      
в) на один людино – день      

 

ТаблицяПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.220.231.235 (0.013 с.)