Вибір і розрахунок заходів захисту обслуговуючогоМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Вибір і розрахунок заходів захисту обслуговуючогоПерсоналу від ураження електричним струмом

 

У даному розділі необхідно обґрунтувати вибір основних заходів електробезпеки від ураження електричним струмом обслуговуючого персоналу при ушкодженні ізоляції в електроустановках і виконати основні розрахунки відповідно до вимог [1]. Так як при проектуванні систем електропостачання промислових об'єктів, як правило, передбачається поєднання силових і освітлювальних трансформаторів, а для освітлювальних установок рекомендується передбачати глухо-заземлену нейтраль трансформатора [6], то основним заходом електробезпеки повинне бути занулення [1].

Розрахункова частина розділу повинна відбити вибір конструктивного виконання захисних заходів електробезпеки, розрахунок опору розтікання струму одного вертикального електрода і пристрою, що заземлює, у цілому (з обліком наявних природних заземлень), розрахунок параметрів ланцюга фаза - нуль з погляду відповідності їхнім значенням очікуваних однофазних струмів короткого замикання, погоджуючи тим самим із захисною апаратурою елементів електромереж напругою до 1 кВ.

 

Застосування обчислювальної техніки

Й елементів САПР

 

Застосування ЕОМ дозволяє істотно скоротити витрати часу на рішення проектних задач, поліпшуючи техніко-економічні показники проектованого об'єкта в цілому, При цьому програмні засоби й ЕОМ є тільки помічниками студента у виконанні трудомістких розрахунків, не звільняючи його від необхідності мати достатній обсяг теоретичних знань в області проектування систем електропостачання.

Кафедра ЕПП має у своєму розпорядженні програмні засоби для ЕОМ, що дозволяють знайти раціональні рішення таких задач проектування системи електропостачання.

1. Розрахунок електричних навантажень силових трифазних приймачів електроенергії методом упорядкованих діаграм. Розподіл приймачів електроенергії вузлами навантаження і за графіками навантаження у вузлі, що розраховується, виконуються в програмі автоматично. Це дозволяє вирішити задачі рівномірного розподілу навантаження вузлами мережі і граничного завантаження вузлів. Кількість вузлів навантаження, що розраховуються, і приймачів електроенергії у вузлі не обмежується.

2. Розрахунок і вибір раціональних параметрів електричної силової розподільної мережі напругою до 1 кВ при живленні приймачів електроенергії від розподільних силових пунктів і шинопроводів. Застосування програм дозволить скоротити витрати часу на рішення задачі вибору раціональної схему силової розподільної мережі та її параметрів з погляду річних зведених витрат.

3. Розрахунок компенсації реактивної потужності з рішенням задач вибору потужності силового трансформатора, потужності пристрою, що компенсує, і визначення місця його розташування щодо обраного трансформатора.

4. Розрахунок симетричних і несиметричних струмів короткого замикання в довільних точках складної електричної мережі.

5. Розрахунок та вибір раціональних параметрів пристрою, що заземлює.

6. Розрахунок та вибір параметрів передавальних елементів у системі електропостачання.

Інструкції з застосування перерахованих ПС можна одержати на кафедрі.

Студент може запропонувати свою версію алгоритму та програмної реалізації однієї з названих задач або задачі курсового проектування, що не ввійшла в приведений перелік, що може розглядатися як індивідуальне завдання.

 

Приклади позначень елементів, а також оформлення таблиць, рисунків та ін. наведені на стенді кафедри.

Після закінчення роботи над курсовим проектом студент складає ПЗ і креслення на перевірку керівнику проекту. Після внесення виправлень студент остаточно оформлює ПЗ та креслення.

Повністю оформлений курсовий проект, підписаний студентом і керівником, допускається до захисту.

Захист проводиться в присутності комісії у складі двох-трьох викладачів кафедри, серед яких і керівник курсового проекту.

Захист проводиться за графіком, затвердженим завідуючим кафедрою.

 

 


ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

 

1. Правила устройства электроустановок, -К.: Энергоатомиздат, 2009.

2. Указівки по визначенню електричних навантажень у промислових установках / Інструктивні вказівки по проектуванню електротехнічних промислових установок. - 1968. - №6 - С.3-17.

3. Федоров А.А., Каменева В.В. Основы электроснабжения промышленных предприятий. - М.: Энергоатомиздат, 1984.

4. Справочник по проектированию електроснабжения / Под ред. В.И.Круповича и др. - М.: Енергия, 1980.

5. Справочник по электроснабжению и электрооборудованию / Под ред. А.А.Федорова. Т.1. Электроснабжение. Т.2. Электрооборудование.-М.: Энергоатомиздат, 1986, 1987.

6. Инструкция по проектированию силового и осветительного электрооборудования промышленных предприятий (СН 357-77). - М.: Стройиздат, 1977.

7. Инструкция по проектированию электроснабжения промышленных предприятий СН 174-99. - М.: Стройиздат, 1999.

8. Правила технической эксплуатации електроустановок потребителей. - М.: Энергоатомиздат, 1986.

9. Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей. - М.: Энергоатомиздат, 1986.

10. Справочник по электроснабжению промышленных предприятий / Под ред. А.С.Овчаренко и др. -К.: Техника, 1985.

11. Федоров А.А., Старкова Л.Е. Научное пособие для курсового и дипломного проектирования. - М.: Энергоатомиздат, 1987.

12. Ульянов С.А. Електромагнитные переходные процессы в электрических системах. - М.: Энергия, 1970.

13. Указания по проектированию компенсации реактивной мощности в электрических сетях - У кн.: Инструктивные материалы Главгосэнергонадзора. – М.: Энергоатомиздат, 1986.

14. Указания по технико-экономическому расчету электроснабжения промышленных предприятий. Инструктивные указания по проектированию электротехнических промышленных установок. - 1969. - № 8.

15. П. Овчаренко А.С., Розинский Д.И. Підвищення ефективності електропостачання промислових підприємств. - К.: Техніка, 1989.

16. Укрупненные показатели стоимости строительства: элементы электроснабжения промвшленных предприятий. - М.: ЦБНТИ Минмонтажспецстроя СРСР, 1986.

17. Зорин В.В. и др. Надежность ситем электроснабжения. -К.: Высш. шк., 1984.

18. инструкция по выполнению сетей заземления в электроустановках (СМ 102-65). - М.: Стройиздат, 1974.

19. Ильяшов В.П. Конденсаторные установки промышленных предприятий. - М.: Энергоатомиздат, 1983.

20. Лигерман И. И. Конструирование электроустановок промышленных предприятий. - М.: Энергоатомиздат, 1984.

21. Смирнов А.Д., Антипов К.М. Справочная книга энергетика, -М.: Энергоатомиздат, 1987.

22. Коновалова Л.Л., Рожкова Л.Д. Электроснабжение промышленных предприятий и установок: Учеб. пособие для техникумов. - М.: Энергоатомиздат, 1989.

23. Справочник по проектированию електрических сетей електрооборудования / Под ред. В.И.Еруповича и др. - М.: Энергоиздат, 1981.

24. Карвовский Г.А. Электрооборудование и окружающая среда. -М.: Энергоиэдат, 1984.

 


Додаток А

 

Таблиця А.1 – ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

ДБН В.2.5-28-2006

ПРИРОДНЕ І ШТУЧНЕ ОСВІТЛЕННЯ

 

Характери- стика зорової роботи Най-менший розмір об'єкта розріз-нення, мм Роз-ряд зорової ро-боти (РЗР) Під-роз-ряд Зоро-вої Ро-боти   Контраст об'єкта з фоном   Характе- ристика фону     Штучне освітлення
Освітленість, лк
Комбінова-не освітлення Зага-льне Осві-тлен-ня
Всьо-го Ут.ч. від За-галь ного
Найвищої точності Менше 0.15 І а малий   темний   -
б малий середній середній темний
в малий середній великий світлий середній темний
г середній великий великий світлий світлий середній
Дуже високої точності Від 0,15 до 0,30 включно ІІ а малий темний -
б малий середній середній темний
в малий середній великий світлий середній темний
г середній великий великий світлий світлий середній 1000 750
  продовження табл.А. 1
Високої точності     Від 0,3 до 0,5 включно ІІІ а     малий     темний    
б малий середній середній темний
в малий середній великий світлий середній темний
г середній великий великий світлий світлий середній 400 400
Середньої точності Більше 0,5 до 1,0 IV а малий темний
б малий середній середній темний
в малий середній великий світлий середній темний
г середній великий великий світлий світлий середній -  
Малої точності     Більше 1,0 до 5,0     V а малий темний
б малий середній середній темний - -
в малий середній великий світлий середній темний - -
г середній великий великий світлий світлий середній - -
Груба (дуже малої точності) Більше 5,0 VI - Незалежно від характери­стик фону і контрасту об'­єкта з фоном - -
Робота з матеріалми, які світять-ся і вироба-ми вгарячих цехах Більше 5,0 VII - Незалежно від ха-рактери­стик фону і контрасту об'­єкта з фоном - -
продовження табл.А.1
Загальне спостережен­ня за ходом виробничого процесу: - постійне   VIII а Незалежно від характери­стик фону і контрасту об'єкта з фоном
- періодичне при постій­ному перебу­ванні людей у приміщенні б Незалежно від характери­стик фону і контрасту об'­єкта з фоном
- періодичне при періоди­чному перебу­ванні людей у приміщенні в Незалежно від характери­стик фону і контрасту об'­єкта з фоном -
- загальне спостережен­ня за інженерними комунікаціями г Незалежно від характери­стик фону і контрасту об'­єкта з фоном - -
                   

 


Таблиця А.2 – Області застосування світильників в залежності від умов навколишнього середовища

Характеристика приміщень в залеж-ності від умов на-вколишнього сере-довища Тип світильника
Нормальні ЛВП04, ЛВП05, ЛВП06, ЛСП02, ЛСП13, ЛПО, ЛВО, РСП05, РСП08, РСП18, ГСП17, ГСП18, ЖСП01
Вологі РСП12, РСП14, РСП18, ГСП15, ГСП17
Сирі ЛСП18, ЛСП22, ПВЛМ, РСП21
Низькі сирі НПП03, НПП05, РПП01, ГПП01, ЖПП01
Низькі сирі з хімічно активним середови- щем РПП01, ГПП01, ЖПП01
З підвищеним вмістом пилу НСП02, НСП11, НСП17, НСП22, ЛВП04, ЛСП18, ЛСП22, ПВЛМ, РСП08, РСП12, РСП14, РСП18, РСП21, ГСП15, ЖСП01
Пожежонебезпечні: класу П-І класу П-ІІ класу П-ІІ ЛСП18, ЛПП07, РСП12, РСП14, РСП17, РСП21, ГСП15
ЛСП18, ЛПП07, РСП12, РСП14, РСП18, РСП21
ЛСП18, ЛПП07, РСП18, РСП21, ГСП15
Вибухонебезпечні НСП18Ех, НСП21Ех ЛСР-01, ЛПП03Ех, ЛПП05Ех РСП11Ех, РСП18Ех, РСП21Ех, РВП(РПП)14 2Ех ГСП11Ех, ГВП(ГПП)14 2Ех

Таблиця А.3 – Класифікація світильників за світлорозподілом

Клас світильника за світлорозподілом Доля світлового потоку, яка направлена в нижню напів-кулю, у всьому світловому потоці світильника, %
Позначення Найменування
П Н Р В О Прямого світла Переважно прямого світла Розсіяного світла Переважно відбитого світла Відбитого світла понад 80 від 60 до 80 від 40 до 60 від 20 до 40 до 20

 

Рисунок А.1. Деталізовані типові криві сили світла світильників і поля допусків на значення сили світла (Фсв = 1000 лм)

 

Схема умовного обозначения светильников по ГОСТ 17677-82.

                               
               
 
 
 
 
 
 
 

 

 


Буква, которая обозначает источник света:

Н-накаливания общего назначения

Л-прямая трубчатая люминесцентная

Э-эритемная люминесцентная

Р- ртутная типа ДРЛ

Г-ртутная типа ДРИ, ДРИШ

Ж-натриевая типа ДНаТ

К-ксеноновая трубчатая

Буква, которая обозначает способ установки светильника:

С-подвесной

П-потолочный

В-встраиваемый

Д-пристраиваемый

Б-настенный

Н-настольный

Т-устанавливается на полу (торшер)

К-консольный торцевой

Р-ручной

Г-головной

Буква, которая обозначает основное назначение светильника:

П- для промышленных и производственных помещений и строений

О -для общественных помещений

Б- для бытовых помещений

У- для внешнего освещения

Р- для рудников и шахт

Т- для кинематографических и телевизионных студий

Две цифры(+буква), которые обозначают номер серии

Цифра, которая обозначает количество ламп в светильнике Цифра,

которая обозначает мощность ламп, Вт

Три цифры, которые обозначают номер модификации

Буквы и цифры, которые обозначают климатическое исполнение и категорию размещения светильников

 

Таблиця А.4 – Класифікація світильників за типом кривої сили світла

Тип кривої сили світла Зона направленої максимальної сили світла, град. Коефіцієнт форми кривої сили світла  
Позначення Найменування
К Г Д Л Ш М   С   Концентрована Глибока Косинусна Напівширока Широка Рівномірна   Синусна 0–15 0–30; 180–150 0–35; 180–145 35–55; 180–145 55–85; 125–95 0–180   70–90; 110–90 Не менше 3 Від 2 до 3 Від 1,3 до 2 Не менше 1,3 Не менше 1,3, при цьому Іmin>0,7×Imax Більше 1,3, при цьому І0<0,7×Imax

Примітка. І0 – сила світла у напрямі оптичної осі світильника (0°);

Іmin, Imax – мінімальне та максимальне значення сили світла.

 

 

Таблиця А.5 – Технічні дані світильників для виробничих та

суспільних приміщень з лампами розжарювання

Тип світильника Тип лампи Клас світло розпо ділу Тип КСС Висота над робочою поверх- нею h max , м Ступінь захисту
НПП03-100-001М Б220-230-100 П Д-1 2,5 - 4 1Р64
НПП05-100-001 Б215-225-100 М IP55
НПП05-100-002
НСП02-100 Р 1Р51
НСП11-100-231 Б215-225-100 П Д-1 2,5 - 4 IP62
НСП11-100-331
НСП11-100-431
НСП11-200-231 Б215-225-200
НСП11-200-331 Б215-225-200
НСП11-200-431
  продовження табл. 5а
НСП17-200-003-(103) Г220-230-200   П Д-2 2,5 - 4 IP20 IP 5’0
НСП17-500-003-(103) Г220-230-500
НСП17-500-004-(104) Г-4
НСП17-1000-004-104) Г220-230-1000
НСП17-1000-005-105) К-1
НСП21-100-001 Б215-225-100 П Д-2 Кососвет 2,5-4 IP 53
НСП21-100-002 IP 50
НСП21-200-003 Б215-225-200 IP 53
НСП21-200-004 IP 50
НСП21-200-005 IP 53
НСП22-500-111 Г215-225-500 Н Г-1 IP60
НСП22-500-121 К-1 IP 50

 

 

ТаблицяА.6– Технічні дані світильників для виробничих та суспільних приміщень з люмінесцентними лампами

 

Тип світильника Тип лампи Клас світлорозпо-ділу Тип КСС Висота над робочою поверхнею h max , м Ступінь захисту Габаритні розміри, мм
ЛВП05-4´65-001 ЛБ65 П Д-2 2,5-7 ІР54 1630´545´435
ЛСП02-2´40-01-03 ЛБ40 Н Д-1 ІР20 1234´280´159
ЛСП02-2´40-04-06 П Д-2
ЛСП03-2´65-001 ЛБ65 П Л 2,5-6 1546´480´154
ЛСП03-2´40-001 ЛБ40 1246´480´154
ЛСП13-2´65-003 ЛБ65 П Г-2 6-12 ІР20 1546´480´156
ЛСП13-2´40-003 ЛБ40 1246´480´156
ЛСП13-2´65-004 ЛБ65 1546´480´156
ЛСП13-2´40-004 ЛБ40 1246´480´156
ЛПО-02В-2´20 ЛБ20   Д-2 2,5-7   ІР20 650х100х220
ЛПО-02В-2´40 ЛБ40   1260х100х220
ЛВО-01В-2´20 ЛБ20   Г-1 6-12 600х300х90
ЛВО-01В-2´40 ЛБ40   1226х300х90
ЛСП18-18 ЛБ18 П Д-2 2,5-7 5’4 720´152´204
ЛСП18-36 ЛБ36 1330´152´204
ЛСП18-58 ЛБ58 1630´152´204
ЛСП18-2´18 ЛБ18 720´270´204
ЛСП18-2´36 ЛБ36 1330´270´204
ЛСП18-2´58 ЛБ58 1630´270´204
ЛСП22-2´65-001 ЛБР65 Н Д-1 2,5-7 5’0 1625´148´170
ЛСП22-2´65-002
ЛСП22-2´65-101 ЛБ65 П Д-2 5’3 1625´280´215
ЛСП22-2´65-102
ЛСП22-2´65-201 Н Д-1 5’0
ЛСП22-2´65-202
ЛСП22-2´65-111 П Д-2 5’3
ЛСП22-2´65-112
ЛСП22-2´65-211 Н Д-1 5’0
ЛСП22-2´65-212
ЛПП07-1´18 ЛБ18 П Д-2 ІР65 660´100´100
ЛПП07-1´36 ЛБ36 1270´100´100
ЛПП07-1´58 ЛБ58 1570´100´100
ЛПП07-2´18 ЛБ18 660´160´100
ЛПП07-2´36 ЛБ36 1270´160´100
ЛПП07-2´58 ЛБ58 1570´160´100
ЛПБ01-2´11 КЛЛ11 ІР54 305´105´85
ЛПП05-2´11 КЛЛ11 410´158´100
ЛПП06 ЛБ18 410´158´100
ПВЛ-2´40-01 ЛБР40 П Д-2 2,5-7 5’0 1325´148´160
ПВЛ-2´40-02
ПВЛ-ДО-2´40-01 ЛБ40 1325´276´215
ПВЛ-ДО-2´40-01

 

Таблиця А.7 – Технічні дані світильників для виробничих

приміщень з лампами типу ДРЛ

Тип світильника Тип лампи Тип КСС Висота над робочою поверхнею h max , м Ступінь захисту
РПП01-50 ДРЛ50 Д-1 3 - 8 IP 54
РПП01-80 ДРЛ80
РПП01-125 ДРЛ125
РСП05-400 ДРЛ400 Д-2 6 - 12 IP 20
РСП05-700 ДРЛ700
РСП05-1000 ДРЛ1000
РСП07-250 ДРЛ250 Г-3 IP 54
РСП07-250 ДРЛ250 Г-3 9 - 20 IP 23
РСП08-250Д ДРЛ250 Д-2 IP 53
РСП08-700 ДРЛ700   Г-3 IP 54
РСП08-700 Д-2 IP 54
РСП08-700 Г-3 IP 23
РСП08-700 Д-2
РСП08-1000 ДРЛ1000 Г-3
РСП08-1000 IP 52
РСП11-400-002 ДРЛ400 М 6 - 10
РСП14-2´700-001 ДРЛ700 Д-2 6 - 10 IP 60
РСП14-2´700-012 IP 50
РСП14-2´700-021 Г-4 10-20 IP 60
РСП14-2´700-022 IP 50
РСП17-250 ДРЛ250 Г-1 10-20 IP 54
РСП07-400 ДРЛ400 Г-3 IP 54
РСП18-250-001 ДРЛ250 Д-2 6 – 12 IP20
РСП18-250-002 Г-3 10 – 20
РСП18-250-003 К-2 18 – 30
РСП18-400-001 ДРЛ400 Д-2 6 – 12
РСП18-400-002 Г-3 10 – 20
РСП18-400-003 К-2 18 - 30
РСП18-700-001 ДРЛ700 Д-2 6 – 12
РСП18-700-002 Г-3 10 – 20
РСП18-700-003 К-2 18 - 30
РСП18-1000-001 ДРЛ1000 Д-2 6 – 12 IP20
РСП18-1000-002 Г-3 10 – 20
РСП18-1000-003 К-2 18 - 30
РСП 21-125(80)´11 ДРЛ125 (ДРЛ80) Д-2 4 - 10 IP 53
РСП 21-125(80)´21 IP 53
РСП 21-125(80)´31 IP 50
РСП 21-125(80)´41 IP 25
РСП 21-125(80)´32   IP 50
РСП 21-125(80)´52 IP 20
РСП25-80 ДРЛ80 Д-2 IP 54
РСП25-125 ДРЛ125 Специальная
РСП25-250 ДРЛ250
РСП26-125-001 ДРЛ125 Д-2 IP 51

 

Таблиця А.8 – Технічні дані світильників для виробничих приміщень з лампами типу ДРИ

Тип світильника Тип лампи Тип КСС Висота над робочою поверхнею h max , м Ступінь захисту Коефіці-єнт потужності
ГПП01-125 ДРИ125 Д-2 4 - 10 IP 54 0,85
ГСП15-400-101 ДРИ400   Г-1 10 - 20 IP 20 IP 50 0,85
ГСП15-400-102 Г-2
ГСП17-700-014 ДРИ700-5 Г-3
ГСП17-700-114 Г-4
ГСП17-700-024 ДРИ700, ДРИ2000 Г-2 IP 20 IP 50 0,85
ГСП17-700-124
ГСП17-700-015 К-1 18 - 30
ГСП17-700-115
ГСП17-700-025
ГСП17-700-125
ГСП17-2000-014 Г-3 10 - 20 0,85
ГСП17-2000-024
ГСП17-2000-015 ДРИ2000-6 IP 20
ГСП17-2000-025 ДРИ2000-6 Г-3 10 - 20 IP 20 0,85
ГСП18-250-004 ДРИ250-5 Д-2 6 – 12 0,85
ГСП18-250-005 Г-2 10 – 20
ГСП18-400-006 ДРИ400-5 К-1 18 – 30
ГСП18-400-004 Д-2 6 – 12
ГСП18-400-005 Г-2 10 – 20
ГСП18-400-006   К-1 18 – 30    
ГСП18-700-004 ДРИ700-5 Д-2 6 – 12
ГСП18-700-005 Г-2 10 - 20
ГСП18-700-006 К-1
ГСП19-700 Г IP 23 0,85

 

Таблиця А.9 – Коефіцієнти відбиття стін і стелі

 

Відбивальна поверхня Коефіцієнт відбитку, %
Площина з білою поверхнею (побілена стеля; побілені стіни з вікнами, закриті білими шторами)
Площина зі світлою поверхнею (побілені стіни з незавішаними вікнами; побілений потолок в сірих приміщеннях; чистий бетонний і світлий дерев’яний потолок
Площина з сірою поверхнею (бетонна стеля у забруднених приміщеннях; дерев’яна стеля; бетонні стіни з вікнами; стіни, обклеєні світлими шпалерами)
Площина з темною поверхнею (Стіни і стелі в примміщеннях з великою кількістю темного пилу; суцільне засклення вікон без штор; червона неоштукатурена цегла; стіни з темними шпалерами)

 

 

Таблиця А.10 – Коефіцієнт використання світлового потоку світильників з типовими КСС

Тип КСС Значення h, %
при rП = 0,7; rС = 0,5; rР = 0,1 та іП, що дорівнює: при rП =0,7; rС = 0,3; rР = 0,1 та іП, що дорівнює: при rП =0,5; rС = 0,5; rР = 0,1 та іП, що дорівнює:
0,6 0,8 1,25 0,6 0,8 1,25 0,6 0,8 1,25
М
Д-1
Д-2
Г-1
Г-2
Г-3
Г-4
К-1
К-2
К-3
Л

 

 

Таблиця А.11 – Коефіцієнт використання світлового потоку світиль

ників з типовими КСС

Тип КСС Значення hОУ, %
при rП =0,5; rС = 0,3; rР = 0,1 та іП, що дорівнює: при rП =0,3; rС = rР = 0,1; = 0,1 та іП, що дорівнює: при rП = rР = rС = 0,1; та іП, що дорівнює:
0,6 0,8 1,25 0,6 0,8 1,25 0,6 0,8 1,25
М
Д-1
Д-2
Г-1
Г-2
Г-3
Г-4
К-1
К-2
К-3
Л
ЛІІІ - - - - - - - - - - - -
ІІІ - - - - - - - - - - - -

Таблиця А.12 – Значення коефіцієнта запасу КЗ, який враховує зниження освітленості під час експлуатації освітлювального приладу

 

Тип приміщення Коефіцієнт запаса КЗ
Цементні заводи, обрубні відділення ливарних цехів, агломераційні фабрики 1,7
Цехи ковальські, ливарні, мартенівські, збірного залізобетону, цехи хімічних заводів з виробки кислот, лугів, добрив, цехи гальванічних покриттів та електролізу 1,6
Цехи інструментальні, збірні, механічні, механозбірні, пошивні 1,4
Території металургійних, хімічних, гірничорудних та інших промислових підприємств, шахт, копалень, залізничних станцій; території громадських будов 1,5
Гарячі цехи підприємств громадського харчування, приміщення пралень, душові 1,6
Кабінети і робочі приміщення, житлові кімнати, учбові класи, читальні та торгові зали 1,4
Вулиці, площі, парки, пішохідні та транспортні тонелі 1,5

Примітка. Значення коефіцієнтів запасу наведені для газорозрядних джерел світла. При використанні ламп розжарювання наведені коефіцієнти слід помножити на 0,85.

 

Таблиця А.13 – Рекомендовані значення співвідношення L/h

L/h Тип КСС
К Г Д М Л
0,4-0,7 0,8-1,1 1,4-1,6 1,8-2,6 1,6-1,8

 

 

 

 

 

 Таблиця А.14 – Технічні дані ламп розжарювання загального призначення
Тип лампи Напруга, В Номінальні значення
Потужність, Вт Світловий потік, лм Світлова віддача, лм/Вт
Б215-225-100 13,8
Б220-230-100 18,8
Б215-225-200 15,7  
Г220-230-200 14,7
Г215-225-500 16,8
Г220-230-500
Г220-230-1000 18,8
КГ220-1000-5 22 000
КГ220-1500 33 000
КГ220-200О40 44 000
КГ220-5000-1 110 000
  Таблиця А.15 – Технічні дані люмінесцентних ламп
Тип лампи Номінальні значення Довготривалість горіння, год
Потужність, Вт Світловий потік, лм Світлова віддача, лм/Вт  

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.108.188 (0.024 с.)