ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОГО ВИДУ ДІЯЛЬНОСТІ УСТАНОВИМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОГО ВИДУ ДІЯЛЬНОСТІ УСТАНОВИ 

Роль та місце сільської, селищної ради в системі місцевого самоврядування характеризується, по-перше, їх природою як представницьких органів місцевого самоврядування, по-друге, особливостями здійснення місцевого самоврядування в умовах сільської, селищної територіальної громади.

Виключно на засіданнях сільської, селищної, міської ради вирішуються такі питання:

1) затвердження регламенту ради;

2) утворення і ліквідація постійних та інших комісій ради, затвердження та зміна їх складу, обрання голів комісій;

3) утворення виконавчого комітету ради, визначення його чисельності, затвердження персонального складу; внесення змін до складу виконавчого комітету та його розпуск;

4) обрання на посаду та звільнення з посади секретаря ради у порядку, передбаченому цим Законом;

5) затвердження за пропозицією сільського, селищного, міського голови структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України, витрат на їх утримання;

6) утворення за поданням сільського, селищного, міського голови інших виконавчих органів ради;

7) затвердження плану роботи ради та заслуховування звіту про його виконання з урахуванням вимог статті 32 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності";

8) заснування засобів масової інформації відповідної ради, призначення і звільнення їх керівників;

9) заслуховування звіту сільського, селищного, міського голови про діяльність виконавчих органів ради, у тому числі щорічного звіту про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами відповідної ради;

10) прийняття рішення про недовіру сільському, селищному, міському голові;

11) заслуховування звітів постійних комісій, керівників виконавчих органів ради та посадових осіб, яких вона призначає або затверджує;

12) заслуховування повідомлень депутатів про роботу в раді, виконання ними доручень ради;

13) розгляд запитів депутатів, прийняття рішень по запитах;

14) прийняття рішень щодо дострокового припинення повноважень депутата ради в порядку, встановленому законом;

15) скасування актів виконавчих органів ради, які не відповідають Конституції чи законам України, іншим актам законодавства, рішенням відповідної ради, прийнятим у межах її повноважень;

16) прийняття рішення щодо дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови у випадках, передбачених цим Законом;

17) визначення відповідно до закону кількісного складу ради.

18) затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування;

19) затвердження місцевого бюджету, внесення змін до нього; затвердження звіту про виконання відповідного бюджету;

20) встановлення місцевих податків і зборів відповідно до Податкового кодексу України.

Рідківська сільська рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Мінфіну, іншими нормативно-правовими актами, регламентуючими бюджетні відносини та фінансово-господарську діяльність бюджетної установи, актами органів виконавчої влади, рішеннями сільської ради, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ БЮДЖЕТНОЇ УСТАНОВИ

 

 

Бухгалтерська звітність бюджетних установ -- це система узагальнених і взаємозв'язаних показників, отриманих у результаті відображення господарський операцій у системі бухгалтерського обліку, що характеризують результати роботи й особливості діяльності зазначених установ за певний період.

Звітним періодом для складання звітності є бюджетний період, який становить календарний рік, що починається 1 січня і закінчується 31 грудня одного року.

Склад і правила складання місячної, квартальної та річної фінансової звітності, вимоги до розкриття її елементів:

1) Фінансова звітність повинна бути достовірною. Інформація, наведена у фінансовій звітності, є достовірною, якщо вона не містить помилок та перекручень;

2)Фінансова звітність має відповідати аналогічним даним бухгалтерського обліку та звітності органів Державного казначейства України;

3) Фінансова звітність повинна містити інформацію про всі проведені господарські операції, які відображені в бухгалтерському обліку;

4)Звітність складається наростаючим підсумком з початку року;

5) Форми фінансової звітності заповнюються за всіма передбаченими показниками граф, рядків. За відсутності даних незаповнені графи та рядки заповнюються нулями;

6) Зведена фінансова звітність складається головними розпорядниками бюджетних коштів та розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня;

7) Перевірка та порівняння окремих показників у формах фінансової звітності здійснюються відповідно до Рекомендацій щодо звірки показників форм фінансової звітності та довідок до пояснювальної записки розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів.

Річна звітність складається з таких форм:

─ № 1 «Баланс»;

─ № 2д, № 2м «Звіт про надходження та використання коштів загального фонду»;

─ № 4-1д, 4-1м «Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги»;

─ № 4-2д, 4-2м «Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень»;

─ № 4-3д, 4-3м «Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду»;

─ № 7д, 7м «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами»;

─ Пояснюючя записка.

 

За даними балансу на 01.01.2013 р. Рідківської сільської ради ми бачимо, що основні засоби по первісній вартості на початок звітного періоду складали – 1092113грн.: знос – 2147317 грн., залишкова вартість – 76924грн. Залишки основних засобів по первісній вартості на кінець звітного періоду складали – 1103272грн.: знос – 2239872грн., залишкова вартість – 80417 грн.

Інші необоротні матеріальні активи на початок звітного року складали первісну вартість – 153257 грн., а на кінець – 160834 грн.

Залишки на реєстраційних рахунках загального фонду на початок року та на звітну дату немає, по спеціальному фонду на початок року залишки склали -0.00 грн., а на кінець –0.00грн.

Видатків немає.

Власний капітал, а саме фонд у необоротних активах на початок звітного періоду складає-1195280 грн., а на кінець –1209932 грн.

За зобов’язаннями, кредиторська заборгованість на початок звітного періоду складала-8239,98 грн., а на кінець – 276050 грн.

Доходів немає.

 

 

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

За час проходження виробничої практики у Рідківській сільській раді набуто практичних навичок з фінансово-економічної роботи бюджетної установи.

Село Рідківці (історична назва «Раранча») входить в територіальний устрій Новоселицького району та розташоване за 28км. від районного центру , міста Новоселиця та 12км. від обласного центру міста Чернівці. Територіальна громада села нараховує 4578 жителів, площа населеного пункту 1115га, кількість дворів 1550.

Рідківська сільська Рада знаходиться за адресою: Чернівецька обл., Новоселицький район, с. Рідківці вул. Ярошинської 2. Кількість працюючих в сільській раді становить 10 осіб.

Сільська рада управляє майном, затверджує програми соціально-економічного та культурного розвитку села і контролю їх виконання, встановлює відповідні місцеві податки і збори відповідно до закону, проводить місцеві референдуми і здійснює реалізацію їх результатів та вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до її компетенції.

У комунальній власності територіальної громади села знаходяться:

ДНЗ №1, ДНЗ №2, Будинок культури, сільська лікарська амбулаторія, пожежна частина, адміністративне приміщення.

Також працюють магазини по реалізації змішаних товарів – 13; приміщень громадського харчування( бари, ресторани) – 5; міні-завод по переробці молока – 1; аптека – 2; АЗС та СТО – 1; млин -1 ; пилорами – 3; мебельний магазин – 1; перукарні- 4.

Керівництво села велику увагу приділяє економічному та соціально-культурному розвитку села, турбується проблемами мешканців села.

Фінансово-економічну роботу в сільській раді здійснює бухгалтерія. Головний бухгалтер, який керує діяльність і несе персональну відповідальність за виконання покладених на бухгалтерію завдань, допомагає у оволодінні фінансово-економічною діяльністю сільської ради і надає консультації зі всіх питань пов'язаних з програмою практики.

Починається фінансова діяльність сільської ради зі складання кошторису доходів і видатків коштів. При складанні кошторису головний бухгалтер і сільський голова (керівник) визначають обсяги видатків на наступний рік, при цьому повинні враховувати об'єктивну потребу в коштах, виходячи з різних показників. Обов'язковим для складання кошторису є врахування в першу чергу штатну чисельність для виділення видатків на заробітну плату, а потім всі інші потреби для безперебійної діяльності ради.

Порядком складання річних фінансових звітів установами та організаціями, які отримують кошти державного бюджету, а також з додатками до річного звіту, які складаються з різних форм, довідок, пояснювальних записок, тому робота головного бухгалтера є однією з найбільш важливою і трудомісткою.

Пройшовши виробничу практику в Рідківській сільській раді я вдосконалила та закріпила свої фінансово-економічні знання.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.10.166 (0.009 с.)