Круглий стіл «Професіограма фахівця з готельно-ресторанного господарства» 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Круглий стіл «Професіограма фахівця з готельно-ресторанного господарства»Професіограма – описово-технологічна характеристика професійної діяльності

Питання для обговорення:

1. Описати поняття «справа» як сферу професійної діяльності. Чим повинен займатися професійний фахівець із готельної та ресторанної справи? Описати історію професії, можливості кар’єри, престиж в суспільстві.

2. Зібрати та проаналізувати 20-50 об’яв щодо пошуку роботи в сфері готельного і ресторанного бізнесу та пропозиції аналогічної роботи. Звернути увагу на освіту, яку вимагають роботодавці, назву посад та галузі діяльності, а також вимог щодо знання мов, інформаційних технологій тощо.

3. Визначити основні кваліфікаційні вимоги з фахівця з готельної і ресторанної справи (узагальнити на прикладі багатьох іноземних та вітчизняних закладів, що повинен знати і вміти фахівець з готельної і ресторанної справи).

4. Провести аналіз ринку праці (потребу) для фахівців з готельної і ресторанної справи в Україні, використовуючи різні статистичні дані Міністерства праці і соціальної політики, дані служб зайнятості і кадрових агентств,|агенцій| а також визначити основні вимоги, які пред'являють працедавці|роботодавці| до таких фахівців|спеціалістів| – знання, уміння, навички|навички|, стаж роботи, вік, стать, освіта|утворення|, специфічні вимоги, інше. Оцінити|оцінювати| рівень оплати праці різних фахівців з готельно-ресторанної справи.

5. Привести приклад посадової інструкції фахівця з готельної та ресторанної справи.

Додатково: Зробити 1 стінгазету від групи.

2.4. Самостійна робота студентів

 

Самостійна робота студентів з навчальної практики складається:

· аналізу закладів ресторанного господарства, на яких проходили практичні заняття;

· підготовка професіограми;

· написання звіту з навчальної практики «Університетська освіта»;

· заповнити анкету (додаток В);

· робота над підготовкою стінної газети.

Практична частина передбачає дослідження закладів готельно-ресторанного господарства за такою структурою: назва закладу; юридична адреса; асортимент продукції та послуг, що надаються споживачам; цінові характеристики продукції; додаткові послуги, інтер’єр торговельних залів та номерного фонду; реклама закладу; рівень обслуговування; основний контингент споживачів послуг; склад виробничих та торгівельних приміщень; оснащеність виробництва устаткуванням, меблями, посудом тощо.

Написання звіту передбачає складання плану (орієнтовний «зміст» – дод. Б), логічне викладення інформації, яку отримали на лекції та практичних заняттях, результатів безпосередніх досліджень у процесі самостійної роботи в закладах ресторанного господарства, обробки спеціальної та періодичної літератури; інформації з Інтернет-джерел згідно з рекомендованим змістом звіту.

Текст звіту набирається у програмі Word через 1,5 інтервали; поля: ліве – 3 см; верхнє, нижнє, праве – 2 см; шрифт – Times New Roman розміром 14 п.т.


Система оцінювання знань

 

Вид робіт Кількість балів за вид робіт Максимальна кількість балів з дисципліни
1. Відвідування баз практики 1-10
2. Оформлення звіту 1-30
3. Участь у круглому столі 1-20
4. Участь у творчому завданні (підготовка стінної газети) 1-10
5. Захист практики 1-10
Всього  

Критерії оцінювання відвідування баз практики

(0-30 балів):

1) ознайомитися із характерними особливостями діяльності закладів готельно-ресторанного господарства;

2) ступінь розкриття практичних аспектів діяльності підприємства готельно-ресторанного господарства у відповідності до програми практики;

3) аналіз закладів готельно-ресторанного господарства, на яких проходили практичні заняття.

Критерії оцінювання оформлення звіту (0-20 балів):

1) відповідність обсягу та оформлення роботи встановленим вимогам;

2) наявність у додатках до звіту самостійно складених документів;

3) наявність у додатках документів від підприємства, що підтверджують аргументованість зроблених висновків у звіті з практики.

 

Критерії оцінювання участі у круглому столі (0-20 балів):

 

1) активна участь в обговоренні поставлених питань;

2) обговорення вимог роботодавців до професійної компетентності та первинних посад, що може обіймати майбутній фахівець з готельно-ресторанної справи;

3) аналіз ринку праці для фахівців з готельно-ресторанної справи в Україні.

 

Критерії оцінювання участі у творчому завданні

(підготовка стінної газети)

(0-20балів):

1) фотосесія відвідуваних баз практики;

2) описати, до яких типів і категорій належать відвідувані підприємства готельного-ресторанного господарства. Вказати основний контингент гостей, перелік основних і додаткових послуг.

3) Вказати страви, які користуються найбільшим попитом. Представити фото страви.

 

Критерії оцінювання захисту практики (0-10 балів):

1) вміння чітко, зрозуміло та стисло викладати основний матеріал проведеного дослідження у відповідності до програми практики;

2) повнота, глибина, обґрунтованість відповідей на питання керівника за змістом роботи;

3) обгрунтування висновків та пропозицій.

 

Підсумки складання екзамену (заліку)

ВСЬОГО ОЦІНОК СУМА БАЛІВ ОЦІНКА ECTS ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ
екзамен залік
  90 - 100 A відмінно зараховано
  82 - 89 B добре
  74 - 81 C
  64 - 73 D задовільно
  60 - 63 E
  35 - 59 FX незадовільно не зараховано
  1 - 34 F


Рекомендована література

 

Основні

1. Про вищу освіту: Закон України від 17 січня 2002 року № 2984.

2. Галузевий стандарт вищої освіти України: Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра, спеціаліста та магістра за напрямом 140101 «Готельно-ресторанна справа». - К.: Вид-во КНТЕУ, 2010.

3. Галузевий стандарт вищої освіти України: Освітньо-професійна програма бакалавра, спеціаліста та магістра за напрямом 140101 «Готельно-ресторанна справа». - К.: Вид-во КНТЕУ, 2010.

4. Про затвердження положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України: Наказ Міністерства освіти України № 93 від 08.04.93.

5. ДСТУ 4281:2004. Заклади ресторанного господарства. Класифікація. Національний стандарт України. – Київ, Держспоживстандарт України, 2004. – 12с.

6. ДБН В. 2.2-20:2008. Будівлі і споруди. Готелі.

7. Готельне господарство: Зб. законод. актів та нормат. док./ Упр. туризму готел. госп-ва та курортів КМДА. -К.:, 2005. – 172 с.

 

Додаткові

8. Архіпов В.В., Іванникова Т.В., Архіпова А.В. Ресторанна справа: Асортимент, технологія і управління якістю продукції в сучасному ресторані. - К.: «Фірма «ІНКОС» Центр навчальної літератури, 2007. – 382 с.

9. Байлик С.И. Гостиничное хазяйство: организация, управление, обслуживание: Учеб. Пособие / С.И. Байлик. – 3-е узд., стереотип. - К.: Дакор, 2008. – 288 с.

10. Волков Ю.Ф. Интерьер и оборудование гостини и ресторанов / Ю.Ф. Волков. - Ростов н / Д: Феникс, 2003. – 352 с.

11. Байлик С.И. Гостиничное хозяйство. Проблемы, перспективы, сертификация / С.И. Байлик. - К.: ВИРА-Р, «Альтерпрес», 2001. - 208 с.

12. Кононыхин С.В. Организация гостиничного и ресторанного хозяйства/ С.В. Кононыхин. - Донецк: ДИТБ, 2004.

13. Роглєв Х.Й. Організація обслуговування в готельних комплексах (на прикладі готельного комплексу «Братислава»): Посібник/ Х.Й. Роглєв, В.Л. Маркелов; Ред. І.М. Мініч. - К.: КУТЕП, 2004. - 163 с.

 

Періодичні видання

Журнали:

1. Гастроном;

2. Гурмэ;

3. Питание и общество;

4. Журнал профессионалов ресторанного бизнеса «Ресторатор»;

5. Ресторанная жизнь;

6. Ресторатор;

7. Ресторанная жизнь;

8. Shape меню;

9. Школа гастронома;

10. Food & Drinks.

 

Internet -ресурси

 

Сайт професіоналів ресторанного бізнесу http://www.restorator.com.ua
Ресторанний помічник http://www.restoran.ru
Рестораны России и Украины http://www.resclub.ru
Международный имиджевый каталог – http://www.unisvit.com.ua
Портал правовой поддержки предпринимательской деятельности – http://www.businesspravo.ru

 


Додаток А

Зразок титульної сторінки звіту

 

Міністерство освіти і науки України

Київський університет туризму, економіки і права

Кафедра готельно-ресторанної справи

 

З В І Т

Про навчальну практику «Університетська освіта»

 

 

Виконав(ла):

студент(ка) _____________

(ПІБ)

групи ________________

Факультету туризму, готельного та ресторанного бізнесу

Керівник__________________

(посада, звання, ПІБ)

 

 

Київ – 201_


 

Додаток Б

ЗРАЗОК

 

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 420; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.238.28 (0.004 с.)