ТЕМИ ПРЕЗЕНТАЦІЙ (із зазначенням змісту теми) 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМИ ПРЕЗЕНТАЦІЙ (із зазначенням змісту теми)ТЕМИ ПРЕЗЕНТАЦІЙ (із зазначенням змісту теми)

ТЕМА 1. ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ І СИСТЕМА ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА.

Форми та способи захисту цивільних прав. Позасудове врегулювання спору. Судовий захист цивільних прав. Поняття цивільного судочинства як окремої форми здійснення правосуддя, його завдання.

Поняття, особливості та специфічні ознаки цивільного процесуального права як галузі права. Історія виникнення та становлення цивільного процесуального права. Предмет та завдання цивільного процесуального права. Сутність порядку розгляду та порядку вирішення цивільних справ як предмету регулювання цивільного процесуального права. Метод цивільного процесуального права.

Місце цивільного процесуального права в правовій системі України. Співвідношення і взаємозв’язок цивільного процесуального права з іншими галузями права.

Цивільний процес, його завдання та стадії. Обов’язкові та факультативні стадії цивільного процесу. Види проваджень у цивільному процесі України, їх завдання. Спільні та відмінні риси позовного, наказного та окремого проваджень.

 

ТЕМА 2. ДЖЕРЕЛА ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА

Джерела цивільного процесуального права і їх дія у часі, просторі та за колом осіб. Конституція України як джерело цивільного процесуального права. Закони та підзаконні нормативно-правові акти як джерела цивільного процесуального права. Судові рішення та їх роль в системі джерел цивільного процесуального права – проблема судового прецеденту.

Наука цивільного процесуального права, її доктрина. Проблеми сучасного цивільного процесу та шляхи їх вирішення.

ТЕМА 3. ПРИНЦИПИ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА

Поняття, система, значення принципів цивільного процесуального права. Їх класифікація.

Конституційні принципи цивільного процесуального права: здійснення правосуддя виключно судами; виборність і призначуваність суддів; державна мова судочинства; гласність; незалежність суддів і підкорення їх тільки закону і т.д.

Принципи, закріплені законодавством про судочинство: диспозитивність, об’єктивна істина, процесуальна рівноправність сторін, раціональна процесуальна фора, неможливість процесуального сумісництва і т.д.

Співвідношення конституційних принципів та принципів, закріплених у законодавстві про судочинство.

Застосування принципів цивільного процесуального права судом та учасниками цивільного процесу. Наслідки порушення принципів цивільного процесуального права.

 

ТЕМА 4. ЦИВІЛЬНІ ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПРАВОВІДНОСИНИ

Поняття цивільних процесуальних правовідносин. Підстави та передумови виникнення цивільних процесуальних правовідносин. Суб’єкти цивільних процесуальних правовідносин, їх класифікація. Особи, які здійснюють правосуддя. Особи, які беруть участь у справі: особи, що захищають свої права та інтереси в суді; особи, які захищають права інших осіб. Інші учасники цивільного процесу. Правовий статус свідків, перекладачів, експертів, спеціалістів. Права та обов’язки секретаря судового засідання та судового розпорядника. Особа, яка надає правову допомогу.

Зміст цивільних процесуальних правовідносин. Об’єкт цивільних процесуальних правовідносин.

ТЕМА 5. СТОРОНИ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Поняття сторін в цивільному процесі, їх правовий статус. Позивач, як сторона в цивільному процесі. Відповідач, як сторона в цивільному процесі. Права і обов’язки сторін: загальні та спеціальні. Заявник та стягувач як сторони у справах наказного провадження. Заявник та заінтересована особа як суб’єкти процесу у справах окремого провадження.

Процесуальна співучасть: поняття та значення. Обов’язкова та факультативна співучасть. Активна, пасивна, змішана співучасть у цивільному процесі. Права та обов’язки співучасників. Характерні риси співучасників.

Поняття належної і неналежної сторони. Порядок заміни неналежного відповідача та правові наслідки такої процесуальної дії.

Процесуальне правонаступництво: поняття та значення. Порядок вступу правонаступника у процес. Правові наслідки вступу правонаступника у процес. Права і обов’язки правонаступників.

 

ТЕМА 6. ТРЕТІ ОСОБИ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Поняття і види третіх осіб у цивільному процесі. Треті особи, що заявляють самостійні вимоги щодо предмету спору. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору. Підстави і порядок вступу в процес третіх осіб, що заявляють самостійні вимоги щодо предмету спору. Позовна заява третьої особи із самостійними вимогами. Підстави і порядок вступу в процес третіх осіб, що не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору. Права і обов’язки третіх осіб. Особливості правового становища третіх осіб без самостійних вимог. Відмінність третіх осіб від співучасників.

 

ТЕМА 7. ПРЕДСТАВНИЦТВО В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Поняття та значення процесуального представництва. Відмінність процесуального представництва від цивільного-правового. Види процесуального представництва. Законне представництво: особи, які можуть бути законними представниками. Особливості участі у процесі неповнолітніх осіб віком від 14 до 18 років, а також осіб, цивільна дієздатність яких обмежена. Захист у суді прав та інтересів особи, яка визнана безвісно відсутньою, а також спадкоємців особи, яка померла чи оголошена померлою, якщо спадщина ще ніким не прийнята. Забезпечення захисту прав малолітніх або неповнолітніх під час розгляду справи.

Договірне представництво: особи, які можуть бути представниками в суді; особи, які не можуть бути представниками в суді. Особливості представництва в суді інтересів юридичної особи. Документи, що підтверджують повноваження представника, порядок їх оформлення. Права та обов’язки процесуального представника. Обмеження повноважень представника на вчинення певної процесуальної дії. Повноваження процесуального представника в судах різних інстанцій. Підстави і порядок припинення представництва за довіреністю. Відмова представника від наданих йому повноважень.

 

ТЕМА 8. УЧАСТЬ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ОРГАНІВ ТА ОСІБ, ЯКИМ ЗАКОНОМ НАДАНО ПРАВО ЗАХИЩАТИ ПРАВА, СВОБОДИ ТА ІНТЕРЕСИ ІНШИХ ОСІБ

Форми участі в цивільному процесі органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб.

Завдання органів прокуратури в цивільному процесі. Підстави, процесуальні форми і види участі прокурора в цивільному процесі. Порушення цивільної справи в інтересах інших осіб. Участь прокурора в справах, на вимогу суду. Участь прокурора в цивільному процесі по справі в суді першої , другої та третьої інстанції. Цивільна процесуальна правосуб’єктність прокурора.

Мета і підстави участі у цивільному процесі органів державної влади, органів місцевого самоврядування та окремих громадян, які захищають права інших осіб. Процесуальні форми участі. Участь органів державної влади та органів місцевого самоврядування в цивільному процесі: надання висновку по окремих питаннях; порушення цивільної справи в суді. Підстави порушення справи в суді для захисту прав та інтересів інших осіб.

 

ТЕМА 9. ПРОЦЕСУАЛЬНІ СТРОКИ

Поняття, значення і види процесуальних строків. Строки визначені законом. Строки встановлені судом. Абсолютно визначені та відносно визначені процесуальні строки. Порядок обчислення строків у цивільному процесуальному праві. Наслідки пропущення процесуальних строків. Закінчення процесуальних строків. Зупинення, продовження, поновлення і переривання процесуальних строків та строків по виконанню судових рішень.

 

ТЕМА 11. СУДОВІ ВИТРАТИ

Поняття та значення судових витрат. Види судових витрат. Судовий збір. Порядок обчислення і сплати судового збору. Витрати, пов’язані з розглядом справи в суді. Витрати на правову допомогу. Витрати, пов’язані із залученням перекладачів, свідків, спеціалістів та проведенням судових експертиз. Витрати сторін та їх представників, що пов’язані з явкою до суду. Витрати пов’язані з проведенням огляду доказів за місцем їх знаходження. та вчиненням інших дій, необхідних для розгляду справи. Витрати, пов’язані з публікацією в пресі оголошення про виклик відповідача. Ціна позову. Відстрочення та розстрочення судових витрат, зменшення їх розміру або звільнення від їх оплати. Розподіл та відшкодування понесених витрат у справі. Розподіл судових витрат у разі відмови від позову і укладення мирової угоди. Повернення судового збору.

 

ТЕМА19. СУДОВІ РІШЕННЯ

Поняття і види судових рішень. Суть судового рішення. Вимоги, яким має відповідати судове рішення. Вимоги до рішення суду, його законна сила. Законність та обґрунтованість судового рішення. Доведеність обставин, що мають значення для справи. Відповідність висновків суду, викладених у рішенні, обставина справи. Форма рішення суду. Зміст судового рішення. Процедура оголошення судового рішення.

Негайне виконання судового рішення. Визначення порядку виконання судового рішення. Право суду допустити негайне виконання судового рішення. Обов’язок суду допустити негайне виконання судового рішення. Виправлення недоліків рішення судом, що його постановив. Додаткове рішення. Роз’яснення рішення.

Ухвали суду першої інстанції. Ухвали суду, що постановляються в нарадчій кімнаті. Ухвали суду, що постановляються на місці. Порядок оскарження ухвал суду. Окремі ухвали.

ТЕМА 22. ОКРЕМЕ ПРОВАДЖЕННЯ

Суть і значення окремого провадження. Поняття та специфічні ознаки окремого провадження. Підсудність справ окремого провадження. Заява про порушення справ окремого провадження. Особливості порядку провадження, пов’язані зі спеціальними правилами організації та проведення судового засідання. Правові наслідки виникнення спору під час розгляду справи окремого провадження.

Особи, які беруть участь у справах окремого провадження. Заявник та заінтересовані особи. Зміст та особливості заяви. Процесуальний порядок розгляду справ окремого провадження. Процесуальний порядок обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи. Визнання фізичної особи безвісно відсутньою чи оголошення її померлою. Порядок розгляду справ про усиновлення дітей. Відновлення прав на втрачені цінні папери. Встановлення фактів, що мають юридичне значення. Надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності. Справи про передачу безхазяйної нерухомої речі у комунальну власність. Порядок визнання спадщини відумерлою. Розгляд справ про надання особі психіатричної допомоги в примусовому порядку та про обов’язкову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу. Розгляд справ про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб. Вирішення справ про надання права на шлюб, про розірвання шлюбу за заявою подружжя, яке має дітей, про поновлення шлюбу після його розірвання, про встановлення режиму окремого проживання за заявою подружжя.

 

ТЕМИ ПРЕЗЕНТАЦІЙ (із зазначенням змісту теми)
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 178; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.200.169.3 (0.01 с.)