Інститут міжнародних відносин 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Інститут міжнародних відносинКафедра міжнародного права

Укладачі: професор Задорожній О.В., доцент Гнатовський М.М., доцент Ржевська В.С., ас. Льовін А.В.

Вступ до спеціальності «Міжнародне право»

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

для студентів спеціальності 6.030202 – «Міжнародне право»

 

 

Затверджено

на засіданні Вченої Ради ІМВ

Протокол № 1

від „01” вересня 2011 р.

 

 

Директор Інституту

 

__________________ В.В. Копійка

 

КИЇВ – 2011


 

Робоча навчальна програма з дисципліни «Вступ до спеціальності «Міжнародне право»

Укладачі: к.ю.н., професор Задорожній О.В., к.ю.н., доцент Гнатовський М.М.,

к.ю.н., доцент Ржевська В.С., ас. Льовін А.В.

 

 

Лектор: к.ю.н., професор Задорожній О.В.

Викладачі:

 

 

Погоджено

з науково-методичною комісією

«____» ______________ 2011 р.

 

___________________________

Підпис голови НМК інституту

 

ВСТУП

Дисципліна «Вступ до спеціальності «Міжнародне право» викладається на І курсі спеціальності «міжнародне право» в I семестрі в обсязі 2 кредитів (72 годин), в тому числі 34 годин аудиторних занять, з них 20 годин лекцій, 14 годин семінарських занять, а також самостійна робота — 38 годин. Підсумковий контроль за семестр — залік.

Метою дисципліниєпрофесійна орієнтація студентів I курсу відділення «міжнародне право», майбутніх юристів-міжнародників, передача їм базових знань про майбутню професію, основи теорії та практики міжнародного права.

Завдання дисципліни –розуміння студентами суті юридичної діяльності, у першу чергу в галузі міжнародного права.

Предмет навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності «Міжнародне право» включає історичні процеси становлення системи міжнародного права та її сучасний стан, правотворчу і правозастосовчу діяльність суб’єктів міжнародного права у різноманітних сферах міжнародних відносин.

Вимоги до знань та вмінь.

Студент повинен знати:

- особливості юридичної професії;

- особливості права, як нормативної системи, міжнародного права зокрема;

- найважливіші аспекти предметної сфери міжнародного права (основні сфери регулювання міжнародним правом);

- основні риси сучасної системи міжнародних відносин та місце міжнародного права в ньому;

- основні риси сучасного міжнародного права.

Студент повинен вміти:

- пояснити, у чому полягатиме його майбутня діяльність як юриста-міжнародника.

Місце в структурно-логічній схемі спеціальності.Нормативна навчальна дисципліна «Вступ до спеціальності «Міжнародне право» є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» зі спеціальності «міжнародне право» напряму 6.030202 — «міжнародне право».

Система контролю знань та умови складання іспиту.Навчальна дисципліна «Вступ до спеціальності «Міжнародне право» оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Вона складається з 2 модулів.

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною.

Форми поточного контролю: оцінювання домашніх самостійних завдань, тестів та контрольних робіт, виконаних студентами під час практичних занять. Студент може отримати максимально 20 балів за усні відповіді, 45 балів за самостійні роботи.

Модульний контроль: 2 модульних контрольних робіт (35 у цілому за обидві).

За результатами семестру студент отримує підсумкову оцінку за 100-бальною системою, яка розраховується як середньозважене оцінок за кожен з двох модулів.

І семестр

  Змістовий модуль 1 (ЗМ1 ) Змістовий модуль 2 (ЗМ2 ) Разом (підсумкова оцінка)
Максимальна оцінка в балах

 

Розрахунок підсумкової оцінки (ПО) за перший семестр (зваженої): ПО= ЗМ1+ ЗМ2 .

При цьому, кількість балів 1-59 є недостатньою («не зараховано»), а кількість балів 60-100 – достатньою для отримання заліку («зараховано»).

Шкала відповідності

За 100-бальною шкалою Результат заліку
60 – 100 зараховано
1 – 59 не зараховано

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

І семестр

№ теми Назва теми Кількість годин
Лекції Семінари Самостійна робота
ЗМІСТОВИЙ Модуль 1. Міжнародне право як сфера діяльності
Міжнародне право як сфера професійної діяльності
Право та міжнародне право
Міжнародне право та міжнародні відносини
Модульна контрольна робота 1    
ЗМІСТОВИЙ Модуль 2. Основи міжнародно-правових знань
Предметна сфера міжнародного права
Україна та міжнародне право  
Модульна контрольна робота 2     -
Всього

 

 

Загалом на семестр – 126 год., у тому числі:

Лекції38 год.

Семінари16 год.

Самостійна робота72 год.

І СЕМЕСТР

Змістовий МОДУЛЬ 1. Міжнародне право як сфера діяльності

ТЕМА 1. Міжнародне право як сфера професійної діяльності (14 год.)

Лекція 1. Юридична професія

1. Юридична професія. Суть юридичної діяльності.

2. «Юрист» та «юрист-міжнародник».

3. Етичні засади юридичної професії.

4. Місія юриста в суспільстві. «Юридизація» сучасного суспільного життя.

5. Сфери практичної діяльності юриста-міжнародника.

6. Концепція підготовки юриста-міжнародника:

· соціально-гуманітарний цикл,

· мовний цикл,

· теоретико-правовий цикл,

· порівняльно-правовий цикл,

· міжнародно-правовий цикл.

7. «Професійна деформація» та обмеження юридизованого світогляду.

 

Семінарське заняття 1

1. Суть юридичної діяльності:

· Діяльність у сфері правозастосування.

· Приватна юридична практика.

· Наукова й освітня діяльність у сфері права.

· Інші види діяльності, що потребують правової підготовки.

2. Професійна етика юриста та юриста-міжнародника.

3. Функції представників юридичної професії в сучасному суспільстві.

4. Сфери практичної діяльності юриста-міжнародника.

 

Завдання для самостійної роботи (3 год.)

Підготувати письмову обґрунтовану відповідь на питання: якщо тексти більшості нормативно-правових актів та інших юридичних документів, необхідних у щоденній юридичній діяльності, легко доступні широкому загалу, навіщо тоді потрібні окремі люди з юридичною освітою?

 

Лекція 2. Наука міжнародного права як особлива сфера юридичної діяльності

 1. Питання «науковості» юриспруденції та науки міжнародного права зокрема.
 2. Функції науки міжнародного права.
 3. Значення «класики» для міжнародно-правової науки та практики.
 4. Вітчизняна наука міжнародного права.
 5. Київська школа міжнародного права.
 6. Кафедра міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

 

Завдання для самостійної роботи (5 год.)

Підготуйте коротку професійно-біографічну довідку про будь-кого з наступних вітчизняних юристів-міжнародників (за вибором):

 • Базінер Роман Іванович;
 • Богаєвський Петро Михайлович;
 • Буткевич Володимир Григорович;
 • Ейхельман Оттон Оттонович;
 • Жилін Олександр Олексійович;
 • Лукашук Ігор Іванович;
 • Незабитовський Василь Андрійович;
 • Ренненкампф Микола Карлович.

 

ТЕМА 2. Право та міжнародне право (15 год.)

Лекція 3. Феномени права та міжнародного права

1. Поняття права.

2. Право та інші нормативні системи.

3. Національне право.

4. Міжнародне (публічне) право.

5. Міжнародне приватне право.

6. Питання юридичної якості міжнародного права.

 

Семінарське заняття 2

1. Поняття й види нормативних систем. (право, мораль, релігія, етикет).
2. Поняття міжнародного публічного права і міжнародного приватного права.
3. Способи (теорії) обґрунтування чи спростування юридичної сили міжнародного права.

Завдання для самостійної роботи (3 год.)

Користуючись підручниками з основ правознавства, міжнародного права, міжнародного приватного права, словниками та енциклопедіями (окрім "Вікіпедії"!) надайте визначення наступних термінів:

соціальна норма, право, мораль, релігія, етикет, публічне право, приватне право, міжнародне (публічне) право, міжнародне приватне право, іноземний елемент.

 

Лекція 4. Національне право та міжнародне право

 1. Елементарне порівняння міжнародного та національного права:
  • предмет,
  • об’єкт,
  • суб’єкти,
  • джерела,
  • система.
 2. Співвідношення та взаємодія національного та міжнародного права.
 3. Європейське право.
 4. Значення знання міжнародного права для національної юридичної практики. Міжнародне право як інструмент удосконалення національних законодавств.
 5. Значення порівняльного правознавства для національної та міжнародно-правової практики.
 6. Конституція та закони України про міжнародне право.

 

Семінарське заняття 3.

1. Причини гетерогенності (неоднорідності) правової матерії (які існують на Ваш погляд).

2. Спільні та відмінні риси національного та міжнародного права.

3. Практичні наслідки гетерогенності (неоднорідності) правової матерії (назвіть позитивні та негативні, на Ваш погляд).

 

Завдання для самостійної роботи (4 год.)

Користуючись підручниками, словниками та енциклопедіями, зробіть письмову порівняльну характеристику наступних понять (пара на Ваш вибір)

- національне право та міжнародне право,

- система права та правова сім'я,

- "джерела права" та "законодавство",

- міжнародне публічне право та європейське право.

ТЕМА 3. Міжнародне право та міжнародні відносини (11 год.)

Лекція 5. Політичні рамки міжнародного права

1. Сучасна міжнародна система.

2. Міжнародне право та міжнародна політика.

3. Політичні аспекти в діяльності юриста-міжнародника.

4. Поняття міжнародного співтовариства.

5. «Міжнародне право співіснування» та «міжнародне право співробітництва».

Семінарське заняття 4.

1.Спільне та відмінне між національними політичними системами та системою міжнародних відносин.

2. Наведіть приклади залежності нормативних систем (національного та міжнародного права) від суспільно-політичних систем (національних і міжнародної).

3. Якою є мета сучасного міжнародного права? Cпробуйте обгрунтувати свій погляд посиланням на міжнародні документи (договори або декларації).

Завдання для самостійної роботи (5 год.)

Користуючись підручниками з історії або історії міжнародних відносин, підготуйте коротку характеристику Потсдамсько-Ялтинської системи міжнародних відносин за наступним планом:

- надайте визначення системи міжнародних відносин,

- вкажіть основні рисиПотсдамсько-Ялтинської системи міжнародних відносин (у порядку переліку 1), 2), 3)..і т. інш),

- вкажіть також до 5 міжнародних документів, які, на Ваш погляд, є найбільш важливими для Потсдамсько-Ялтинської системи міжнародних відносин.

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 88; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.85.80.239 (0.008 с.)