Практичне заняття 2. Науково-педагогічні дослідження в галузі дошкільної педагогіки. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Практичне заняття 2. Науково-педагогічні дослідження в галузі дошкільної педагогіки.1. Характеристика науково-педагогічного дослідження. Етапи науково-педагогічного дослідження.

2. Характеристика складових елементів науково-педагогічного дослідження (об’єкт, предмет дослідження, мета, гіпотеза, завдання дослідження).

3. Методи науково-педагогічних досліджень. Вимоги до їх вибору.

4. Спостереження та експеримент як методи науково-педагогічного дослідження. Позитивні та негативні ознаки методу спостереження. Порівняйте життєве та наукове спостереження.

5. Характеристика основних методів науково-педагогічного дослідження (бесіда, інтерв’ю, анкетування, метод узагальнення незалежних характеристик, метод рейтингу, моделювання).

Завдання для всіх студентів:

Розробіть дослідницький апарат запропонованої теми дослідження: об’єкт, предмет, мету, гіпотезу, завдання та методи дослідження.

· Педагогічні умови виховання гуманних взаємин у дітей старшого дошкільного віку.

Рекомендована література.

1. Практикум з педагогіки / За ред. О.А.Дубасенюк. – Житомир, 2002. – С. 31-41.

Практичне заняття 3. Розвиток особистості дитини дошкільного віку. Активність як фактор розвитку особистості.

 

1. Поняття "індивід", "особистість". Структура особистості дитини дошкільного віку.

2. Поняття "розвиток особистості" дошкільника. Вікові особливості розвитку дитини дошкільного віку (опитування доповнити матеріалами з книги І.Д.Беха «Виховання особистості»).

3. Вікова періодизація дошкільного дитинства. Індивідуальні особливості дітей та їх врахування у навчально-виховному процесі.

4. Активність як фактор розвитку особистості. Дошкільник як суб’єкт взаємовідносин, суб’єкт практичної діяльності та суб’єкт самосвідомості.

Конспектування першоджерел.

1. Ознайомитись з працею Беха І.Д. Виховання особистості (С. 149-158). Законспектувати матеріал за таким планом:

- особливості когнітивного (розумового) розвитку дошкільника;

- особливості розвитку емоційно-почуттєвої сфери дошкільника;

- розвиток мотиваційної сфери дошкільника;

- особливості морального та соціального розвитку дошкільника.

Практичне заняття 4. Фактори розвитку особистості дитини.

1. Виховання і навчання як фактори розвитку особистості.

2. Середовище як фактор розвитку особистості дошкільника. Умови створення розвивального середовища (рекомендована література: програма «Я у світі» (с. 298 – 305) або «Коментар…» (с. 115 – 122)).

3. Спадковість як фактор розвитку особистості. Врахування індивідуальних особливостей дошкільників у педагогічному процесі (тип темпераментру, статева належність, праворукість та ліворукість, особистий досвід, близнюки) («Коментар…» с. 79 – 93).

4. Здібності дитини та їх врахування у навчально-виховному процесі ДНЗ.

Завдання для самостійної роботи.

1. Розв’яжіть педагогічну задачу:

Мама 5-річного Андрійка пояснює неохайність свого сина тим, що він “вдався у свого батька”, який через нездоровий спосіб життя покинув сім’ю. Чи права мати? Відповідь обґрунтуйте. Як діяти вихователеві?

 

Практичне заняття 5. Професія вихователя ДНЗ.

1. Професійна та особистісна зрілість вихователя ДНЗ (програма «Я у світі», приблизно с. 278 -?).

2. Готовність вихователя до інноваційної діяльності. Уміння, що забезпечують здійснення інноваційної діяльності.

3. Види педагогічних інновацій. Рівні педагогічних інновацій. Етапи впровадження інновацій у практику шкільної освіти.

4. Труднощі, що виникають у процесі впровадження інновацій в освітню практику та шляхи їх подолання.

Рекомендована література.

1. Бех І.Д. Виховання особистості: У 2 кн. Кн. 2: Особистісно-орієнтований підхід: науково-практичні засади.- К.: Либідь, 2003.- С. 85-96.

2. Сиротенко Г. Інноваційний потенціал освіти: досягнення на тлі проблем // Завуч, 2005. - № 13.- С. 4-10.

Практична частина.

Підготувати та провести дискусію на тему «Яким я бачу сучасного вихователя дошкільного навчального закладу».

Орієнтовні питання для дискусії:

· Яким вимогам повинен задовольняти сучасний вихователь ДНЗ?

· Чи повинен вихователь володіти спеціальними здібностями? Якщо «так», то якими?

· Що таке педагогічна творчість? Чи кожен вихователь здатний до творчості?

· Що потрібно змінити у підготовці вихователя відповідно до вимог сучасного ДНЗ?

· Узагальніть вимоги до вихователя ДНЗ: як особистості; як представника державної установи; як людини, яка виховує дітей.

· Які якості, на Вашу думку, цінують у вихователя діти?

3. Складіть власну професіограму вихователя ДНЗ.

Практичне заняття 6.

Підсумкова модульна робота.

Практичне заняття 7. Теорія гри.

1. Гра в історії людства. Соціальний характер дитячої гри. Обґрунтуйте зв'язок гри та трудової діяльності людини. Наукові теорії та сучасні дослідження гри.

2. Загальні та універсальні ознаки ігрової діяльності.

3. Гра як засіб виховання та розвитку дітей. Доведіть, що гра у дошкільному дитинстві є: а) важливим засобом виховання особистості; б) оптимізує розвиток особистості дошкільника.

4. Класифікації дитячих ігор.

Складіть таблицю, у якій відображено класифікації дитячих ігор запропоновані різними педагогами (К.Грос, Ж.Піаже, П.Лесгафт).

Практична частина.

Зробіть порівняльний аналіз ігор дітей різних поколінь. Спробуйте охопити 4 покоління: ігри сучасних дітей, ігри дітей вашого покоління, ігри ваших батьків, ігри ваших бабусь, дідусів. Скласти таблицю «Ігри різних поколінь».

Практичне заняття 8. Використання іграшки у вихованні дошкільників.

1. Іграшка як засіб виховання дошкільника. Сучасна класифікація іграшок. Виховна і освітня цінність іграшки.

2. Історія виникнення і розвитку іграшки. Українська іграшка.

3. Вимоги до іграшок. Проаналізуйте, чи відповідають сучасні іграшки педагогічним вимогам.

4. Підбір іграшок для дітей різного віку (завдання для кожного студента: у вигляді таблиці складіть перелік іграшок, які використовуються у роботі з дітьми різних вікових груп; при аналізі іграшок для дітей дошкільного віку за основу взяти методичний лист, зазначити, чим іграшки для молодших дошкільників відрізняються від іграшок для старших дошкільників).

5. Прочитайте лекцію А.Макаренка «Гра» («Лекції про виховання»), випишіть класифікацію іграшок, яку пропонує автор.

Практична частина.

Складіть "Рекомендації для вихователя" щодо створення предметно-ігрового середовища у ДНЗ.

Практичне заняття 9. Розвиток творчої гри у дошкільному віці.

1. Сутність творчої гри та її особливості. Виховне значення творчої гри.

2. Рівні взаємодії дітей в іграх. Педагогічні умови розвитку творчих ігор.

3. Характеристика режисерських ігор, їх види. Індивідуальні режисерські ігри. Характеристика спільних режисерських ігор.

4. Педагогічні умови розвитку режисерських ігор.

Практична частина.

1. Складіть таблицю, у якій запропоновано методи і прийоми керівництва режисерськими іграми для дітей різних вікових груп.

 

 

Практичне заняття 10. Сюжетно-рольові ігри у ДНЗ.

1. Характеристика сюжетно-рольової гри, її структура. Передумови становлення сюжетно-рольової гри.

2. Спільні та відмінні ознаки режисерських та сюжетно-рольових ігор.

3. Сюжети та зміст рольових ігор у різних вікових групах.

4. Розподіл ролей у сюжетно-рольових ігор у різних вікових групах.

Практична частина.

1. На основі програм виховання дошкільників зробіть аналіз розвитку сюжетно-рольової гри у різних вікових групах (результати оформіть у таблицю). Виділіть показники, за якими Ви зможете продіагностувати рівень розвитку сюжетно-рольової гри для дітей певної групи.

 

 

Практичне заняття 11. Театралізовані ігри у ДНЗ.

1. Характеристика театралізованої гри. Її види. Визначте спільне та відмінне у театралізованих, сюжетно-рольових іграх та іграх з правилами (за основу порівняння доцільно взяти структуру гри).

2. Ігри-драматизації у роботі ДНЗ. Педагогічне керівництво іграми-драматизаціями у різних вікових групах.

3. Особливості ігор-інсценізацій. Педагогічне керівництво ними.

Практична частина.

1. Складіть розгорнутий план підготовки до гри-драматизації за українською казкою (на вибір).

 

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 314; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.235.248 (0.011 с.)