Практичні заняття з курсу «Соціологія» 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Практичні заняття з курсу «Соціологія»Практичні заняття з курсу «Соціологія»

 

Практичне заняття 1. Соціологія як наука.

1. Специфіка наукового знання про соціальну реальність.

2. Об’єкт та предмет соціології.

3. Функції соціології.

4. Структура соціологічного знання.

5. Місце соціології в системі суспільствознавства.

Питання до розгляду:

1. Дайте визначення соціології.

2. Що являється об’єктом соціологічного дослідження?

3. Назвіть дві основні сторони предмета соціології?

4. Охарактеризуйте функції соціології.

5. Яке значення для науки та практики мають: а) загальна теорія; б) спеціальні теорії; в) емпіричні дослідження; г) соціальні технології?

6. В чому відмінність соціології від інших наук про суспільство?

Домашнє завдання:

1. охарактеризуйте основні риси об’єкта та предмета соціології за допомогою прикладів.

2. соціологія та інші науки:

Відомо, що один і той самий факт, подію або явище можна аналізувати з різних точок зору - психологічної, економічної, соціологічної. Розглянте наступні факти:

1) Подружжя обговорюють купівлю автомобіля;

2) Юнак поступається місцем старенькій;

3) Контролер перевіряє квитки в електричці;

4) Кандидат у депутати проводить передвиборчу кампанію.

Що могло б зацікавити в цьому факті представників різних наук і які проблеми вони стали б вивчати?

Психолог....

Економіст....

Соціолог.....

 

Теми доповідей та рефератів:

1. Основні точки зору на предмет соціології в сучасній літературі.

2. Понятійний апарат соціології, його структура та специфіка.

Література:

1. Волков Ю.Г. Социология и задачи. / Ю.Г. Волков – М.: Гардарики, 2003. – 316 с.

2. Кравченко А.И. Социология: Общий курс: Учебное пособие для вузов. / А.И. Кравченко – М.: ПЕРСЭ; Логос, 2002 – 640 с.

3. Соціологія: Підручик для студ. ВНЗ / Під ред. В. Городяненка. – К.: Академія, 2002. – 560 с.

4. Социология: конспект лекций / А.А. Лазарева, О.М. Лысенко, Т.О. Северинюк, В.С. Скляр.- 2-е изд., изменен. и доп. – О., 2008.- 133 с.

5. Смелзер Н. Социология / Н. Смелзер [пер. с англ.]. – М.: Феникс, 1994. – 686 с.

6. Сорокин П. Система социологии. / П. Сорокин [Т. 1-2. – Пг., 1920. Система социологии]. – М.: Астрель, 2008. – 1003 с.

7. Соціологічна енциклопедія / В.Г. Городяненко. – К.: Академвидав, 2008. – 456 с.

 

Практичне заняття 2. Розвиток соціології.

1. Соціально-філософські передумови виникнення соціології.

2. Становлення соціології як науки.

3. Класичний період розвитку соціології.

4. Сучасні соціологічні концепції.

5. Розвиток соціології в Україні.

Питання до розгляду:

1. Які передумови вплинули на розвиток соціології?

2. Що спільного та відмінного можна помітити у вченнях О. Конта та Г. Спенсера?

3. Як можна визначити основні принципи соціологічних поглядів К. Маркса?

4. Що протиставив К. Марксу Е. Дюркгейм?

5. Методологічне значення творчості М. Вебера.

6. Емпірична соціологія.

7. Як розвивалась соціологія в Україні ХХ – початку ХХІ ст.?

Теми доповідей та рефератів:

1. Внесок О. Конта в становленні соціології як науки.

2. Ідеальний тип по М. Веберу.

3. Концепція солідарності Е.Дюркгейма.

4. Внесок Б. Кистяковського в розвитку соціології в Україні

Домашнє завдання: визначте та сформуйте проблемну ситуацію та проблему прикладної соціології спираючись на соціологічні концепції.

Література:

1. Барвінський А.О. Соціологія: Курс лекцій для студ. ВНЗ: Навч. посіб. / А.О. Барвінський – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 328 с.

2. Соціологічна теорія: Традиції та сучасність: Навч. Посіб. / За ред. А.Ручки. – К.: Ін6-т соціології НАН України, 2007. – 363 с.

3. Черниш Н.Й. Соціологія: Курс лекцій. / Н.Й. Черниш – Л.: Кальварія, 2004. – 544 с.

4. Арон Р. Етапи розвитку соціологічної думки. / Р. Арон [пер. з франц]. – К.: Юніверс, 2004. – 688 с.

5. Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество / П. Сорокин [общ. ред А. Ю. Согомонов]. – М.: Изд-во политической литературы, 1992. – 544 с.

 

 

Практичне заняття 3. Методологія та методика соціологічного дослідження.

1. Методологічні стратегії (парадигми) дослідження.

2. Основні поняття в соціологічному дослідженні.

3. Етапи та методи соціологічного дослідження.

Питання до розгляду:

1. Програма соціологічного дослідження: вимоги до розробки.

2. Основні складники методологічної частини програми соціологічного дослідження.

3. Розрахунок і обґрунтування вибірки.

4. Стратегічний та робочий план дослідження.

5. Методи обробки та аналізу соціологічної інформації.

Теми доповідей та рефератів:

1. Метод анкетування в соціології: переваги та недоліки.

2. Поштове, пресове, Інтернет-анкетування: переваги та недоліки.

3. Метод інтерв’ю: процедура і види інтерв’ю.

4. Метод соціометрії в соціології.

5. Метод спостереження і метод експерименту в соціології.

Домашнє завдання: за допомогою конкретних соціальних проблем охарактеризуйте основні етапи і види соціологічних досліджень.

Література:

1. Кравченко А. И. Социология: Общий курс: Учебное пособие для вузов. / А. И. Кравченко – М.: ПЕРСЭ; Логос, 2002 – 640 с.

2. Социология: конспект лекций / А. А. Лазарева, О. М. Лысенко, Т. О. Северинюк, В. С. Скляр. – 2-е изд., изменен. и доп. – О., 2008. – 133 с.

3. Черниш Н. Й. Соціологія: Курс лекцій. / Н.Й. Черниш – Л.: Кальварія, 2004. – 544 с.

4. Юрій М. Ф. Соціологія: Підручник. / М. Ф. Юрій – К.: Кондор, 2008. – 794 с.

5. Социологическая теория: История, современность, перспективы: Альманах журнала «Социологическое обозрение» / Глав. Ред. А.Филиппов. – СПб.: Владимир Даль, 2008. – 831 с.

6. Соціологічна енциклопедія / В. Г. Городяненко. – К.: Академвидав, 2008. – 456 с.

7. Ядов В. А. Стратегия социологического исследования. / В. А. Ядов – М.: Омега-Л, 2007. – 568 с.

 

 

Практичне заняття 4. Суспільство як соціальна система.

1. Поняття та ознаки суспільства.

2. Поняття соціальної системи.

3. Концепції суспільства.

4. Особливості сучасного суспільства.

Питання до розгляду:

1. Розкрийте поняття «суспільство» в декількох значеннях.

2. Які основні риси, що відрізняють суспільство від сукупності індивідів?

3. Як ви розумієте соціальну реальність?

4. В чому специфіка системного підходу до суспільства?

5. Охарактеризуйте основні принципи системного підходу до суспільства.

6. Охарактеризуйте основні методологічні підходи до вивчення суспільства.

Теми доповідей та рефератів:

1. Природа та сутність прояву соціального.

2. Суспільство як система.

Домашнє завдання: сформулюйте мету та завдання прикладного дослідження, відповідно до яких сформулюйте гіпотези дослідження.

Література:

1. Волков Ю.Г. Социология и задачи. / Ю.Г. Волков – М.: Гардарики, 2003. – 316 с.

2. Кондауров В.И. Социология: Общий курс. / В.И. Кондауров – М.: ИНФРА-М, 2008. – 332с.

3. Кравченко А.И. Социология: Общий курс: Учебное пособие для вузов. / А.И. Кравченко – М.: ПЕРСЭ; Логос, 2002 – 640 с.

4. Социология: конспект лекций / А. А. Лазарева, О. М. Лысенко, Т. О. Северинюк, В.С. Скляр.- 2-е изд., изменен. и доп. – О., 2008.- 133 с.

5. Тощенко Ж.Т. Социология / Ж. Т. Тощенко. – 3-е изд., переработ. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 640 с.

6. Луман Н. Общество как социальная система / Н. Луман [пер. с нем. А. Антоновский]. – М.: Логос, 2004. – 232 с.

7. Парсонс Т. Система современных обществ. / Т. Парсонс – М.: Аспект Пресс, 1997. – 270 с.

 

 

Практичне заняття 7. Соціологія особистості та девіація.

1. Поняття особистості у соціології.

2. Соціальний тип особистості.

3. Соціальний статус і роль особистості.

4. Основи соціалізації.

5. Девіація та соціальний контроль.

Питання до розгляду:

1. Що таке соціалізація? Які фактори впливають на процес соціалізації?

2. Що таке комунікація? Яке значення має невербальна комунікація?

3. В чому полягає відмінність між поняттями «особистість», «індивід», «людина»?

4. Що таке самоідентифікація особистості.

5. Яке значення має самоусвідомлення «актуального Я», «потенціального Я»?

6. В чому полягає сутність теорії «дзеркального Я»?

7. Як взаємопов’язані соціальні статуси та ролі?

8. В чому суть теорії аномії?

9. Назвіть основні прояви девіація.

Теми доповідей та рефератів:

1. Соціально-психологічні механізми процесу соціалізації.

2. Соціальні ролі та статуси.

3. Види комунікації в процесі міжособистісної взаємодії.

4. Основні характеристики понять «діяльність» і «поведінка»: загальне та особливе.

5. Девіація та девіантна поведінка.

Домашнє завдання:

1. розробіть інструментарій соціологічного дослідження, розрахуйте вибіркову сукупність.

2. складіть особистий статусно-рольовий портрет:

Статуси Ролі
1.  
 
 
2.  
 
 
3.  

 

Література:

1. Соціологія: Підручик для студ. ВНЗ / Під ред. В. Городяненка. – К.: Академія, 2002. – 560 с.

2. Социология: конспект лекций / А.А. Лазарева, О.М. Лысенко, Т.О. Северинюк, В.С. Скляр.- 2-е изд., изменен. и доп. – О., 2008. - 133 с.

3. Гидденс Э. Социология / Э. Гидденс [Науч. Ред. проф. В.А. Ядов]. – М.: Эдиториал УРСС, 1999. – 704 с.

4. Демків О.Б. Соціологія права і девіантної поведінки. Навч. посіб. / О.Б. Демків– Л.: ВЦ ЛНУ, 2007. – 124 с.

5. Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество / П. Сорокин [общ. ред А.Ю. Согомонов]. – М.: Изд-во политической литературы, 1992. – 544 с.

Питання до модульної контрольної роботи № 1.

 

1. Дайте визначення науки «соціологія».

2. Охарактеризуйте специфіку об’єкту та предмету вивчення соціології.

3. Визначте структуру соціології та опишіть загальні риси її рівнів.

4. Охарактеризуйте функції соціології як науки.

5. Визначте роль соціології в системі суспільного знання.

6. Назвіть структуру об’єкту соціології, дайте коротку характеристику всіх його елементів.

7. Дайте визначення соціальної спільності, назвіть їх види, охарактеризуйте їх. Наведіть приклади.

8. Визначте загальні риси соціальних груп. Наведіть приклади.

9. Назвіть загальні критерії соціальних інститутів. Наведіть приклади.

10. Дайте визначення категорії «соціальна організація». Наведіть приклади.

11. Охарактеризуйте категорію «соціальна система – особистість».

12. Охарактеризуйте специфічні риси категорії «соціальна система».

13. Дайте характеристику категорії «суспільство як соціальна система».

14. Назвіть типологію суспільства та опишіть кожен з названих типів.

15. Дайте визначення категорії «соціальні відносини». Наведіть приклади.

16. Визначте та охарактеризуйте категорію «соціальна діяльність».

17. Визначте категорію «соціальна взаємодія». Наведіть приклади.

18. Що таке соціальний контроль? Які форми соціального контролю ви знаєте?

19. Дайте визначення категорії «соціальна стратифікація».

20. Охарактеризуйте соціальну структуру суспільства.

21. Назвіть загальні критерії класової структури суспільства.

22. Дайте характеристику категорії «соціальна мобільність».

23. Дайте визначення категорії «соціологічне дослідження».

24. Програма соціологічного дослідження – її структура.

25. Проблема соціологічного дослідження – етапи, види, вимоги до формування проблемної ситуації.

26. Об’єкт та предмет соціологічного дослідження.

27. Мета та задачі соціологічного дослідження.

28. Гіпотези соціологічного дослідження.

29. Робота з категоріями в соціологічному дослідженні.

30. Назвіть типи вибірок, охарактеризуйте їх.

Питання до модульної контрольної роботи № 2.

1. Соціологія особистості – об’єкт та предмет вивчення.

2. Соціальна структура особистості – основні елементи.

3. Соціальний статус – визначення категорії. Види соціального статусу.

4. Соціальна роль – визначення категорії. Характеристика соціальних ролей по Т.Парсонсу.

5. Рольовий конфлікт, види рольових конфліктів. Наведіть приклади.

6. Процес соціалізації особистості. Основні стадії соціалізації.

7. Форми та види соціалізації. Наведіть приклади.

8. Визначте категорію «девіація», охарактеризуйте її види.

9. Соціологія сім’ї – об’єкт і предмет вивчення.

10. Класифікація сім’ї та шлюбу.

11. Функції сім’ї – види і характеристики.

12. Конфлікти в сім’ї – моделі, рівні і причини конфліктів в сім’ї.

13. Розлучення – причини та наслідки.

14. Тенденції розвитку сучасної сім’ї.

15. Соціологія праці – об’єкт і предмет дослідження.

16. Основні етапи формування соціології праці як системи наукового знання.

17. Мотивація трудової діяльності.

18. Соціологія управління – об’єкт та предмет дослідження.

19. Соціологічні концепції вивчення управління.

20. Лідерство та керівництво в соціології управління.

21. Сучасні моделі управління (японська, американська).

22. Метод анкетування в соціології: переваги та недоліки.

23. Поштове, пресове, Інтернет-анкетування: переваги та недоліки.

24. Метод інтерв’ю: процедура і види інтерв’ю.

25. Метод соціометрії в соціології.

26. Метод спостереження і метод експерименту в соціології.

27. Методики обробки соціологічної інформації.

28. Методи аналізу соціологічної інформації: кореляційний, факторний, регресійний аналіз.

 

 

Ресурси мережі Internet

Бібліотеки України

39. Національна бібліотека України ім.. В.І. Вернадського - http://www.nbuv.gov.ua/

40. Національна парламентська бібліотека України - http://www.nplu.kiev.ua/

41. Одеська національна наукова бібліотека ім. М. Горького - http://www.odnb.odessa.ua/

42. Електронна бібліотека ОНПУ - http://www.library.opu.ua

Контрольні питання з курсу «Соціологія»

1. Специфіка наукового знання про соціальну реальність.

2. Об’єкт та предмет соціології.

3. Функції соціології.

4. Структура соціологічного знання.

5. Місце соціології в системі суспільствознавства.

6. Соціально-філософські передумови виникнення соціології.

7. Становлення соціології як науки.

8. Класичний період розвитку соціології.

9. Сучасні соціологічні концепції.

10. Розвиток соціології в Україні.

11. Поняття та ознаки суспільства.

12. Поняття соціальної системи.

13. Концепції суспільства.

14. Особливості сучасного суспільства.

15. Соціальні спільноти.

16. Класифікація соціальних груп.

17. Соціальні організації.

18. Соціальні інститути та їх функції..

19. Основи та критерії стратифікації.

20. Система соціальної стратифікації.

21. Соціальна мобільність.

22. Основи та критерії стратифікації.

23. Система соціальної стратифікації.

24. Соціальна мобільність.

25. Фактори та форми соціальних змін.

26. Колективна дія та поведінка.

27. Соціальний рух.

28. Поняття особистості у соціології.

29. Соціальний тип особистості.

30. Соціальний статус і роль особистості.

31. Основи соціалізації.

32. Сутність девіація як соціального явища.

33. Соціологічні теорії девіація.

34. Сутність сім’ї та шлюбу.

35. Функції сім’ї.

36. Типологія сімейно-шлюбних форм.

37. Моделі внутрішньо сімейних конфліктів.

38. Основні тенденції розвитку інституту сім’ї.

39. Характеристика української родини.

40. Соціологія праці та управління: об’єкт та предмет дослідження.

41. Історія формування соціології праці та управління.

42. Мотиваційні моделі стимулювання трудових процесів на виробництві.

43. Кар’єра як соціальне явище.

44. Роль керівника на виробництві та управління трудовими колективами.

45. Передумови загальної економічної соціології.

46. Соціологія та економічна теорія.

47. Міждисциплінарні межі економічної соціології.

48. Розвиток економіко-соціологічної думки.

49. Методологічні стратегії (парадигми) дослідження.

50. Основні поняття в соціологічному дослідження.

51. Підготовка до проведення соціологічного дослідження та його етапи.

52. Програма соціологічного дослідження: вимоги до розробки.

53. Основні складники методологічної частини програми соціологічного дослідження.

54. Розрахунок і обґрунтування вибірки.

55. Стратегічний та робочий план дослідження.

56. Метод анкетування в соціології: переваги та недоліки.

57. Поштове, пресове, Інтернет-анкетування: переваги та недоліки.

58. Метод інтерв’ю: процедура і види інтерв’ю.

59. Метод соціометрії в соціології.

60. Метод спостереження і метод експерименту в соціології.

Практичні заняття з курсу «Соціологія»

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 543; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 172.70.39.200 (0.107 с.)