Написання тексту курсової роботи 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Написання тексту курсової роботиЗібрані й оброблені у процесі дослідження матеріали потребують чіткого та послідовного викладу згідно встановленого плану курсової роботи. На цьому її етапі остаточно відпрацьовується трактування всієї теми, її теоретичне та практичне спрямування, стилістична форма, що уточнює раніше сформовані наукові дослідження, висновки та рекомендації.

Загальними вимогами до викладу матеріалу курсової роботи є: чіткість побудови; логічна послідовність викладення матеріалу; переконливість аргументації; точність формулювань; виключення можливості суб’єктивного та неоднозначного тлумачення; конкретність викладення результатів дослідження; обґрунтованість висновків і пропозицій.

Рекомендований обсяг роботи 55- 60 сторінок друкованого тексту на папері стандартного формату, включаючи бібліографію. До обсягу не входять додатки.

Курсова робота повинна містити такі матеріали:

● титульну сторінку;

● зміст;

● вступ;

● перший розділ (теоретичну частину);

● другий розділ (аналітичну частину);

● третій розділ (рекомендаційну частину);

● висновки та пропозиції;

● список використаної літератури та джерел;

● додатки.

Матеріали курсової роботи розміщують відповідно до її структури.

Титульну сторінку курсової роботи оформлюють згідно зразку, наведеного у додатку А.

Зміст має бути на початку курсової роботи. Він містить назву структурних частин роботи та відповідну нумерацію сторінок, з яких вони починаються, зокрема вступ, розділи, параграфи, висновки та пропозиції, список використаної літератури та джерел, додатки (див. додаток Б).

У вступі має бути обґрунтовано актуальність і практичне значення обраної теми, дано характеристику сучасного стану досліджуваної проблеми, визначено мету та завдання курсової роботи, вирішення яких дасть змогу досягти поставленої в роботі мети. Слід також зазначити об’єкт і предмет дослідження, а також зазначити інформаційні джерела, використаної в процесі виконання курсової роботи. Рекомендований обсяг вступу 2-3 сторінки.

Перший розділ курсової роботи (теоретична частина). У цьому розділі, як правило, розглядають загальні теоретичні підходи щодо досліджуваного питання, виконують огляд літературних джерел, порівнюють різні точки зору, аналізують опубліковані статистичні дані із посиланням на їх джерела. Посилання на використані джерела інформації (книги, брошури, наукові статті, офіційні документи, відомчі матеріали, веб-сайти) наводять наприкінці кожного наведеного абзацу у квадратних дужках.

Теоретичне обґрунтування, сутність, значення, класифікаційні характеристики, історія та сучасні тенденції розвитку предмету дослідження, методичні підходи викладають якомога простіше та стисло. Можливе ілюстрування тексту графічними матеріалами – схемами, графіками, діаграмами тощо. Рекомендований обсяг розділу 15-20 сторінок. Він має містити 2-3 параграфи.

Другий розділ курсової роботи - це аналітична частина, що має бути розділена на параграфи, в яких студент, використовуючи зібраний матеріал, аналізує та розкриває зміст тих питань, що підлягають вивченню, на прикладі обраного об’єкту дослідження (туристичного підприємства).

Необхідно дати характеристику підприємства: історія заснування, засновники, форма власності, види та напрямки діяльності, адреса, матеріально-технічна база, організаційна структура. Також необхідно охарактеризувати туристичний продукт або послуги, що надаються підприємством; технологічні процеси; цільові ринки.

Відповідно до обраної тематики слід провести аналіз господарсько-фінансової діяльності підприємства враховуючи його галузеве підпорядкування: вивчити дані форм бухгалтерської та статистичної звітності, виконати потрібні розрахунки, сформувати аналітичні узагальнення (див. додаток В). Подальша конкретизація аналітичного дослідження передбачає обґрунтування чинників, що впливають на предмет дослідження. Необхідно виявити причини існуючого стану економічних процесів на підприємстві, зробити прогнозні передбачення, підкріпити аналіз графічним матеріалом.

Особливе значення має правильне узагальнення накопиченого фактичного матеріалу, групування й обробка даних, що є основою кваліфікованого економічного аналізу, обґрунтування пропозицій.

Аналіз виконують за матеріалами динаміки показників господарсько-фінансової діяльності підприємства за 2-3 роки, прогнозні характеристики – на 1 рік.

У цьому розділі можливим є проведення факторного або кореляційно-регресійного аналізу – визначення кількісного впливу взаємозв’язаних факторів на результати діяльності підприємства. Рекомендований обсяг розділу – 18 – 20 сторінок.

Третій розділ курсової роботи (рекомендаційної частини) повинен містити обґрунтування можливих напрямків вирішення досліджуваної проблеми, пропозиції автора з удосконалення методичних підходів до аналізу та планування показників діяльності підприємства, реалізації резервів ефективності використання ресурсів і витрат. Рекомендований обсяг розділу 10 – 15 сторінок.

У висновках та пропозиціях у сконцентрованому вигляді мають бути подані результати теоретичних та аналітичних досліджень, узагальнення пропозицій, їх ефективності, остаточні висновки. Рекомендований обсяг висновків і пропозицій – 3-4 сторінок.

Список використаних джерел наводять наприкінці роботи. Він містить в абетковому порядку перелік літературних джерел, що було використано в роботі. Послідовність наведених матеріалів є наступною:

● Закони України;

● Укази Президента України;

● Постанови Кабінету Міністрів України;

● інструкції та нормативні акти міністерств, інших установ та відомств;

● наукова, навчально-методична, спеціальна література, періодичні видання, що видані українською або російською мовами (мовою оригіналу);

● наукова, навчально-методична, спеціальна література, що видана іноземними мовами (мовами оригіналу);

● адреси Web – сторінок.

Додатки не входять до нумерації сторінок, містять нумерацію літерами у правому верхньому куті, на кожен із додатків має бути посилання в тексті.

Курсову роботу подають у встановлений термін (не пізніше як за три дні до терміну, зазначеного у плані навчання) керівнику від вищого навчального закладу для перевірки, рецензування та допуску до захисту. Письмова рецензія керівника курсової роботи від кафедри оформлюється на спеціальному бланку.

Керівник, залежно від ступеню готовності та якості курсової роботи. Допускає або не допускає її до захисту. У випадку недопущення студент повинен доопрацювати курсову роботу та передати її на повторну перевірку керівнику у спеціально визначений термін.Оформлення курсової роботи

Загальні вимоги

Курсову роботу слід друкувати на ПЕОМ, за допомогою текстового редактора Microsoft Word, на одному боці аркуша білого паперу формату А4 через півтора міжрядкові інтервали, шрифт – Times New Roman, розмір – 14 pt. Границі аркуша мають бути наступних розмірів: ліве поле – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм.

Тест основної частини поділяють на розділи, що в свою чергу поділяються на підрозділи (параграфи). Заголовки структурних частин «Зміст», «Вступ», «Розділ», «Висновки та пропозиції», «Список використаної літератури та джерел», «Додатки» друкують із великої літери по центру сторінки напівжирним шрифтом. Заголовки підрозділів (параграфів) друкують із абзацу маленькими літерами (крім першої великої). На початку абзацу робиться відступ 1,25. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою. Відстань між заголовком і текстом повинна дорівнювати одному рядку.

Кожну структурну частину (вступ, розділ, висновки та пропозиції, список використаної літератури та джерел) треба починати з нової сторінки, підрозділи (параграфи) розділяють відстанню у 2 рядки.

2. Нумерація

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, додатків, рисунків, таблиць подають арабськими цифрами без знака №. Заголовки «Зміст», «Вступ», «Висновки та пропозиції» і «Список використаної літератури та джерел» не нумерують. Номер розділу ставлять після слова «Розділ». Параграфи нумерують арабськими цифрами в межах кожного розділу. Номер параграфа складається із номера розділу та номера параграфа, розділених крапками, наприклад: 1.2 (другий параграф першого розділу).

Усі ілюстрації (графіки, схеми) називають рисунками, нумерують послідовно в межах розділу арабськими цифрами, за винятком ілюстрацій у додатках. Номер рисунка складається із номера розділу та порядкового номера рисунка, розділених крапкою, наприклад: рис. 2.3. (третій рисунок другого розділу). Такими ж є вимоги і до оформлення нумерації таблиць, наприклад: Таблиця 3.2. (друга таблиця третього розділу).

Формули, на які є посилання, слід нумерувати в межах розділу арабськими цифрами. Номер формули має складатися з номера розділу і порядкового номера формули, розділених крапкою, наприклад: 2.3. (третя формула другого розділу). Номер формули проставляють у круглих дужках із правового боку рядка написання формули.Ілюстрації

Ілюстрації виконують за допомогою комп’ютера. Назву ілюстрації розміщують під нею після її номера. Ілюстрації позначають словом «Рис.», наприклад: Рис. 1.4. Назва рисунку.

Ілюстрації (схеми, графіки, рисунки тощо) слід подавати безпосередньо після тексту, де їх згадано вперше, або на наступній сторінці.

Таблиці

Цифровий матеріал роботи подають у вигляді таблиці, кожна з яких повинна мати змістовний заголовок, розміщений під словом «Таблиця». Графи в таблиці нумерують тільки тоді, коли на них у тексті є посилання або коли таблицю слід перенести (продовжити) на наступну сторінку. В такому випадку на наступній сторінці у правому верхньому кутку пишуть слова «Продовження табл.» і зазначають її номер. Слово «Таблиця» з (великої літери) розташовують у правій крайній позиції над її назвою.

Таблицю (або ілюстрацію) після першого посилання на неї у тексті розташовують таким чином, щоб її можна було розглядати без повороту сторінки або, щоб для цього було досить повернути сторінку за годинниковою стрілкою.

У графах таблиць слід зазначити одиницю виміру. Якщо для всіх показників таблиці всі одиниці виміру є однаковими, то їх наводять в її назві. Одиниці виміру слід наводити відповідно до стандартів. Чисельні величини в таблиці повинні мати однакову кількість десяткових знаків. Назви колонок таблиць слід починати з великої літери.

Формули

Формули, що використовуються у роботі, пишуть із абзацного відступу.

Пояснення значень символів і коефіцієнтів слід подавати безпосередньо під формулою у тій послідовності, в якій вони стоять у формулі. Значення кожного символу (коефіцієнта) подають з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова «де» без двокрапки.

Рівняння і формули слід виділяти вільними рядками.

Посилання

Якщо в тексті курсової роботи наведено цитати, статистичні дані, запозичений матеріал та ін., слід робити посилання на першоджерела інформації. Посилання на літературні джерела належить зазначити після відповідного абзацу тексту курсової роботи у квадратних дужках, наприклад: [12] чи [12; 58 ] означає, що 12 – порядковий номер джерела, позначеного у списку використаних джерел, 58 – сторінка цього джерела.

Посилання на ілюстрації, формули, таблиці курсової роботи, додатки роблять за їх порядковими номерами, наприклад: рис.2.2, формула (3.3), табл. 3.1, додаток А.

У повторних посиланнях на ілюстрації та таблиці пишуть скорочене слово «дивися», наприклад: див. табл. 1.1.

Додатки

Додатки у курсовій роботі оформлюють як продовження роботи, розміщуючи їх у порядку посилань в основному тексті. Кожний додаток починають із нової сторінки, у правому верхньому кутку пишуть слово «Додаток» із відповідною літерою поруч. Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Є, І, Ї, Й, О, Ч. Кожний додаток повинен мати тематичний (змістовний) заголовок.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 319; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 100.28.0.143 (0.022 с.)