Федерація профспілок України 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

 

 

 

 

Федерація профспілок УкраїниМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ

ФЕДЕРАЦІЯ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ТУРИЗМУКафедра економіки та менеджменту


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до виконання курсових робіт з економічних дисциплін для студентів напряму підготовки 0502 «МЕНЕДЖМЕНТ» професійного спрямування 6.050200 «МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ»

(менеджмент туристичної індустрії)

Київ 2007

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Згідно з навчальними планами підготовки фахівців за напрямом «Менеджмент» зі спеціальності «Менеджмент організацій», спеціалізації «Менеджмент туристичної індустрії» студенти, які навчаються на освітньо-кваліфікаційному рівні «бакалавр», виконують курсову роботу з блоку прикладних професійно орієнтованих економічних дисциплін.

Виконання курсової роботи є формою контролю засвоєних студентами спеціальних економічних знань щодо управління туризмом на мікро-, мезо – та макрорівні, що дозволяє систематизувати та поглибити здобуті знання, творчо застосовувати їх у вирішенні конкретних ситуаційних завдань, розвинути навички самостійної роботи.

Методичні рекомендації мають на меті надання допомоги студентам у виконанні самостійної роботи та містять основні вимоги до змісту й оформлення курсової роботи, до організації її виконання, порядку захисту та критеріїв оцінювання.

Студент виконує курсову роботу на базі поглибленого вивчення чинного законодавства України з питань підприємницької діяльності в туристичному бізнесі, спеціальної економічної вітчизняної та зарубіжної літератури, загальнодоступних джерел інформації (Internet, Intranet та ін.), а також на основі результатів проведених ним досліджень відповідно до завдань роботи й економічних і статистичних показників діяльності обраного об’єкту дослідження.

Темою курсової роботи є одна з актуальних проблем туристичної сфери України, що пропонується кафедрою економіки та менеджменту.

Основні етапи виконання курсової роботи:

1. Вибір теми й об’єкта дослідження.

2. Узгодження плану з керівником роботи й оформлення завдання.

3. Опрацювання літературних джерел.

4. Збір вихідної фінансової та статистичної інформації.

5. Аналіз та обробка одержаних матеріалів (обробка – з використанням ПЕОМ).

6. Написання тексту курсової роботи.

7. Оформлення курсової роботи та передача її науковому керівнику для перевірки.

8. Подання курсової роботи на рецензію та її захист.

Керівництво курсовими роботами здійснюють викладачі кафедри економіки та менеджменту, які в спеціально відведений час проводять індивідуальне консультування студентів, допомагають скласти план і контролюють процес виконання робіт.

Виконана робота має відповідати таким вимогам:

● містити інформацію теоретичного, аналітичного та практичного характеру щодо досліджуваної проблеми;

● містити елементи економічного аналізу на прикладі діяльності туристичного підприємства;

● містити розрахунки, виконані на ПЕОМ із використанням стандартних і прикладних програм;

● містити пропозиції щодо вирішення проблемних питань із теми дослідження;

● мати належне оформлення, тобто написана українською мовою та надрукована на ПЕОМ;

● бути поданою на кафедру в термін, передбачений графіком навчального процесу.

Курсову роботу, що не відповідає вимогам щодо змісту й оформлення, написана без дотримання затвердженого плану, а також ту, що не містить матеріалів конкретного дослідження проблеми й реального підприємства, до захисту не допускають і повертають на доопрацювання.

1. Вибір теми й об’єкта дослідження

 

Вибір теми є першим етапом виконання курсової роботи і має важливе значення для її успішного виконання. У виборі теми належить враховувати її наукову та практичну актуальність, перспективність, відповідність профілю навчання студента, наявність матеріалів, потрібних для написання роботи, можливість самостійної розробки силами студента.

Вибираючи тему курсової роботи, студенти погоджують із викладачем орієнтовний перелік питань, що розглядатимуться в роботі, актуальність і перспективність обраної теми.

Розроблена та рекомендована кафедрою економіки та менеджменту тематика курсових робіт містить широкий комплекс питань, що охоплюють усі сфери господарської діяльності підприємства сфери туризму.

Разом із вибором теми визначається об’єкт, за матеріалами якого буде виконано роботу. Основними вимогами до об’єктів дослідження є наступні: підприємство є юридичною особою, функціонує не менш ніж два роки, має самостійну звітність. Діяльність підприємства повинна створювати можливість інформаційного забезпечення дослідження обраної проблеми.

Після того, як тему курсової роботи вибрано і за студентом закріплено викладача-консультанта, слід приступити до її конкретизації, тобто чітко визначити коло питань, що повинні бути досліджені. При цьому студент має бачити перед собою й більш віддалену мету – виконання дипломної роботи.


2. Опрацювання літературних джерел

 

Згідно обраної теми курсової роботи студент самостійно добирає літературні джерела: законодавчі та нормативні акти України, монографії, навчальну літературу, статті, накопичує відомчі матеріали з теми, вивчає їх.

Написання курсової роботи передбачає обов’язкове вивчення чинного законодавства, постанов Верховної Ради і Кабінету Міністрів України, наказів, листів та інструкцій відповідних міністерств та інших органів управління з питань, пов’язаних із метою курсової роботи.

Основою для накопичення теоретичної частини роботи має стати наукова (монографії, статті, автореферати дисертацій) та навчальна література.

Крім того необхідно ознайомитись із зарубіжною літературою з досліджуваної проблеми, з трактувань понять, термінів, показників, поглядами та пропозиціями відомих фахівців.

Для написання курсової роботи слід використовувати статистичні матеріали зокрема статистичні збірники «Статистичний щорічник» Державного комітету статистики України, «Україна в цифрах», статистичні бюлетені Держкомстату України, «Туризм в Україні», «Готелі та інші місця для короткотермінового проживання», «Основні показники роботи готелю. «Санаторно-курортне лікування та організований відпочинок населення» й інші статистичні дані, опубліковані в періодичних виданнях.

Вивчення літератури дає змогу студенту визначити теоретичні основи дослідження питань теми та виявити ступінь їх розробки. До теоретичних основних досліджень належать:

● основні категорії та поняття економіки підприємств туристичної інфраструктури;

● закономірності розвитку досліджуваного явища, процесу;

● система наукових термінів.

Дослідження теоретичних основ теми курсової роботи дає можливість усвідомити її зв'язок із загальними тенденціями розвитку проблеми.

Матеріал для вивчення теоретичних основ досліджуваних питань слід старанно відбирати відповідно до завдання дослідження, використовуючи лише той, що безпосередньо його стосується.

Поглиблене вивчення літературних та офіційних джерел інформації дасть змогу з’ясувати сучасний стан питань щодо теми, правильно скласти план курсової роботи, чіткіше з’ясувати спрямування та методику власних досліджень, обсяг і характер практичних матеріалів, необхідних для виконання курсової роботи.

Під час вивчення літературних джерел рекомендується вести робочі записи у вигляді тез і конспектів, що полегшить систематизацію, узагальнення матеріалів відповідно до плану курсової роботи.

3. Узгодження плану з керівником роботи й оформлення завдання

План курсової роботи, погоджений з керівником, має передбачати питання, що розкривають зміст теми. Структура курсової роботи містить такі частини:

Вступ

Розділ 1 – вивчення теоретичних питань, методологічних засад, визначення та дослідження класифікаційних ознак предмету дослідження, особливості його вивчення у сфері туризму та курортів.

Розділ 2 – стисла характеристика об’єкта дослідження, вивчення й узагальнення економічних процесів, інформаційних та аналітичних матеріалів; економічний аналіз стану предмету дослідження тощо.

Розділ 3 – пропозиції та рекомендації щодо удосконалення (оптимізації) предмету дослідження.

Висновки та пропозиції

Додатки

Орієнтовний варіант змісту курсової роботи наведено в додатку Б.

Змінювати пункти плану можна в разі погодження з керівником та обґрунтування доцільності таких змін.

 

Оформлення курсової роботи

Загальні вимоги

Курсову роботу слід друкувати на ПЕОМ, за допомогою текстового редактора Microsoft Word, на одному боці аркуша білого паперу формату А4 через півтора міжрядкові інтервали, шрифт – Times New Roman, розмір – 14 pt. Границі аркуша мають бути наступних розмірів: ліве поле – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм.

Тест основної частини поділяють на розділи, що в свою чергу поділяються на підрозділи (параграфи). Заголовки структурних частин «Зміст», «Вступ», «Розділ», «Висновки та пропозиції», «Список використаної літератури та джерел», «Додатки» друкують із великої літери по центру сторінки напівжирним шрифтом. Заголовки підрозділів (параграфів) друкують із абзацу маленькими літерами (крім першої великої). На початку абзацу робиться відступ 1,25. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою. Відстань між заголовком і текстом повинна дорівнювати одному рядку.

Кожну структурну частину (вступ, розділ, висновки та пропозиції, список використаної літератури та джерел) треба починати з нової сторінки, підрозділи (параграфи) розділяють відстанню у 2 рядки.

2. Нумерація

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, додатків, рисунків, таблиць подають арабськими цифрами без знака №. Заголовки «Зміст», «Вступ», «Висновки та пропозиції» і «Список використаної літератури та джерел» не нумерують. Номер розділу ставлять після слова «Розділ». Параграфи нумерують арабськими цифрами в межах кожного розділу. Номер параграфа складається із номера розділу та номера параграфа, розділених крапками, наприклад: 1.2 (другий параграф першого розділу).

Усі ілюстрації (графіки, схеми) називають рисунками, нумерують послідовно в межах розділу арабськими цифрами, за винятком ілюстрацій у додатках. Номер рисунка складається із номера розділу та порядкового номера рисунка, розділених крапкою, наприклад: рис. 2.3. (третій рисунок другого розділу). Такими ж є вимоги і до оформлення нумерації таблиць, наприклад: Таблиця 3.2. (друга таблиця третього розділу).

Формули, на які є посилання, слід нумерувати в межах розділу арабськими цифрами. Номер формули має складатися з номера розділу і порядкового номера формули, розділених крапкою, наприклад: 2.3. (третя формула другого розділу). Номер формули проставляють у круглих дужках із правового боку рядка написання формули.Ілюстрації

Ілюстрації виконують за допомогою комп’ютера. Назву ілюстрації розміщують під нею після її номера. Ілюстрації позначають словом «Рис.», наприклад: Рис. 1.4. Назва рисунку.

Ілюстрації (схеми, графіки, рисунки тощо) слід подавати безпосередньо після тексту, де їх згадано вперше, або на наступній сторінці.

Таблиці

Цифровий матеріал роботи подають у вигляді таблиці, кожна з яких повинна мати змістовний заголовок, розміщений під словом «Таблиця». Графи в таблиці нумерують тільки тоді, коли на них у тексті є посилання або коли таблицю слід перенести (продовжити) на наступну сторінку. В такому випадку на наступній сторінці у правому верхньому кутку пишуть слова «Продовження табл.» і зазначають її номер. Слово «Таблиця» з (великої літери) розташовують у правій крайній позиції над її назвою.

Таблицю (або ілюстрацію) після першого посилання на неї у тексті розташовують таким чином, щоб її можна було розглядати без повороту сторінки або, щоб для цього було досить повернути сторінку за годинниковою стрілкою.

У графах таблиць слід зазначити одиницю виміру. Якщо для всіх показників таблиці всі одиниці виміру є однаковими, то їх наводять в її назві. Одиниці виміру слід наводити відповідно до стандартів. Чисельні величини в таблиці повинні мати однакову кількість десяткових знаків. Назви колонок таблиць слід починати з великої літери.

Формули

Формули, що використовуються у роботі, пишуть із абзацного відступу.

Пояснення значень символів і коефіцієнтів слід подавати безпосередньо під формулою у тій послідовності, в якій вони стоять у формулі. Значення кожного символу (коефіцієнта) подають з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова «де» без двокрапки.

Рівняння і формули слід виділяти вільними рядками.

Посилання

Якщо в тексті курсової роботи наведено цитати, статистичні дані, запозичений матеріал та ін., слід робити посилання на першоджерела інформації. Посилання на літературні джерела належить зазначити після відповідного абзацу тексту курсової роботи у квадратних дужках, наприклад: [12] чи [12; 58 ] означає, що 12 – порядковий номер джерела, позначеного у списку використаних джерел, 58 – сторінка цього джерела.

Посилання на ілюстрації, формули, таблиці курсової роботи, додатки роблять за їх порядковими номерами, наприклад: рис.2.2, формула (3.3), табл. 3.1, додаток А.

У повторних посиланнях на ілюстрації та таблиці пишуть скорочене слово «дивися», наприклад: див. табл. 1.1.

Додатки

Додатки у курсовій роботі оформлюють як продовження роботи, розміщуючи їх у порядку посилань в основному тексті. Кожний додаток починають із нової сторінки, у правому верхньому кутку пишуть слово «Додаток» із відповідною літерою поруч. Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Є, І, Ї, Й, О, Ч. Кожний додаток повинен мати тематичний (змістовний) заголовок.

ІНСТИТУТ ТУРИЗМУ

Факультет туристичного менеджменту

Кафедра економіки та менеджменту

КУРСОВА РОБОТА

на тему: «Удосконалення механізму ціноутворення та економічне обґрунтування цін на послуги готелю»

(на прикладі підприємства готельного господарства «Р ***», м. Київ)


Виконав (ла) студент (ка)

_____ курсу, Д/в (З/в)

____________________________

(прізвище, ім’я, по-батькові)

_____________________________

Науковий керівник:

_____________________________

(посада, науковий ступінь, звання)

_______________________________

(прізвище, ім’я, по-батькові)

КИЇВ _________

(РІК)Додаток Б

Зразок змісту курсової роботи

ЗМІСТ

стор.

ВСТУП _____________________________________________________________________________

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МЕХАНІЗМУ ЦІНОУТВОРЕННЯ В ПІДПРИЄМСТВАХ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА______________________________________________________________

1. Суть, функції, класифікація та види ціни_____________________________________________________

2. Характеристика складових елементів ціни послуг у підприємствах готельного господарства__________

3. Особливості механізму ціноутворення на послуги в підприємствах готельного господарства__________

РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЗМУ ЦІНОУТВОРЕННЯ ТА МЕТОДІВ ОБГРУНТУВАННЯ ЦІН НА ПОСЛУГИ В ГОТЕЛІ «Р ***», м. Київ) ________________________________________

2.1. Загальна характеристика готелю «Р***», м. Київ _______________________________

2. Дослідження методів обґрунтування цін на основні та додаткові послуги готелю «Р***», м. Київ ________________________________________________________________

3. Оцінка впливу цінової політики на результати фінансово-господарської діяльності підприємства «Р***» м. Київ _________________________________________

4. Економічна постановка задачі оцінки ефективності механізму ціноутворення на послуги готелю «Р***», м. Київ ______________________________________________

РОЗДІЛ 3. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ЦІНОУТВОРЕННЯ ТА МЕТОДІВ ОБГРУНТУВАННЯ ЦІН НА ПОСЛУГИ В ГОТЕЛІ «Р ***», м. Київ)

3.1. Напрями вдосконалення механізму ціноутворення та методів обґрунтування цін на послуги готелю «Р***», м. Київ _______________________________________________

3.2. Економічне обґрунтування пропозицій щодо удосконалення механізму ціноутворення на послуги готелю «Р***», м. Київ ______________________________________________

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ _________________________________________________________________

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ДЖЕРЕЛ ___________________________________________

ДОДАТКИ __________________________________________________________________________________
Додаток В

Форми статистичної та фінансової звітності

1.1. Для великих підприємств туристичної інфраструктури
  Ф. №1 – готель «Звіт про роботу готелю»
  Ф. №1 – послуги «Звіт про обсяг реалізацій платних послуг населення»
  Ф. №1 –тур «Звіт про діяльність туристичної організації»
  Ф. №1 –ПВ «Звіт з праці»
  Ф. №3 – ПВ «Звіт про використання робочого часу»
  Ф. №6 – ПВ «Чисельність окремих категорій працівників та підготовка кадрів»
  Штатний розпис підприємства
  Ф.№11 – ОФ «Звіт про наявність та рух основних фондів, амортизаційні відрахування»
  Ф. №1 «Баланс підприємства»
  Ф. №2 «Звіт про фінансові результати та їх використання»
  Довідка до Ф №2 «Про валютні надходження»
  Ф. №3 «Звіт про фінансово-майновий стан підприємства»
  Ф. №5 – интс (с) «Звіт про витрати виробництва і обігу»
  Податкова декларація
  Прейскурант цін на номерний фонд
  Прейскурант цін на додаткові послуги
  Прейскурант цін на послуги підсобних підрозділів
  Договір оренди на житлові (нежитлові) приміщення
1.2. Для малих підприємств туристичної інфраструктури
  Ф. №1 – готель «Звіт про роботу готелю»
  Ф. №1 – тур «Звіт про діяльність туристичної організації»
  Ф. №1 «Баланс підприємства»
  Ф. №2 «Звіт про фінансові результати»
  Декларація про прибуток
  Штатний розклад підприємства

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ

ФЕДЕРАЦІЯ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ТУРИЗМУКафедра економіки та менеджменту


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до виконання курсових робіт з економічних дисциплін для студентів напряму підготовки 0502 «МЕНЕДЖМЕНТ» професійного спрямування 6.050200 «МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ»

(менеджмент туристичної індустрії)

Київ 2007

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Згідно з навчальними планами підготовки фахівців за напрямом «Менеджмент» зі спеціальності «Менеджмент організацій», спеціалізації «Менеджмент туристичної індустрії» студенти, які навчаються на освітньо-кваліфікаційному рівні «бакалавр», виконують курсову роботу з блоку прикладних професійно орієнтованих економічних дисциплін.

Виконання курсової роботи є формою контролю засвоєних студентами спеціальних економічних знань щодо управління туризмом на мікро-, мезо – та макрорівні, що дозволяє систематизувати та поглибити здобуті знання, творчо застосовувати їх у вирішенні конкретних ситуаційних завдань, розвинути навички самостійної роботи.

Методичні рекомендації мають на меті надання допомоги студентам у виконанні самостійної роботи та містять основні вимоги до змісту й оформлення курсової роботи, до організації її виконання, порядку захисту та критеріїв оцінювання.

Студент виконує курсову роботу на базі поглибленого вивчення чинного законодавства України з питань підприємницької діяльності в туристичному бізнесі, спеціальної економічної вітчизняної та зарубіжної літератури, загальнодоступних джерел інформації (Internet, Intranet та ін.), а також на основі результатів проведених ним досліджень відповідно до завдань роботи й економічних і статистичних показників діяльності обраного об’єкту дослідження.

Темою курсової роботи є одна з актуальних проблем туристичної сфери України, що пропонується кафедрою економіки та менеджменту.

Основні етапи виконання курсової роботи:

1. Вибір теми й об’єкта дослідження.

2. Узгодження плану з керівником роботи й оформлення завдання.

3. Опрацювання літературних джерел.

4. Збір вихідної фінансової та статистичної інформації.

5. Аналіз та обробка одержаних матеріалів (обробка – з використанням ПЕОМ).

6. Написання тексту курсової роботи.

7. Оформлення курсової роботи та передача її науковому керівнику для перевірки.

8. Подання курсової роботи на рецензію та її захист.

Керівництво курсовими роботами здійснюють викладачі кафедри економіки та менеджменту, які в спеціально відведений час проводять індивідуальне консультування студентів, допомагають скласти план і контролюють процес виконання робіт.

Виконана робота має відповідати таким вимогам:

● містити інформацію теоретичного, аналітичного та практичного характеру щодо досліджуваної проблеми;

● містити елементи економічного аналізу на прикладі діяльності туристичного підприємства;

● містити розрахунки, виконані на ПЕОМ із використанням стандартних і прикладних програм;

● містити пропозиції щодо вирішення проблемних питань із теми дослідження;

● мати належне оформлення, тобто написана українською мовою та надрукована на ПЕОМ;

● бути поданою на кафедру в термін, передбачений графіком навчального процесу.

Курсову роботу, що не відповідає вимогам щодо змісту й оформлення, написана без дотримання затвердженого плану, а також ту, що не містить матеріалів конкретного дослідження проблеми й реального підприємства, до захисту не допускають і повертають на доопрацювання.

1. Вибір теми й об’єкта дослідження

 

Вибір теми є першим етапом виконання курсової роботи і має важливе значення для її успішного виконання. У виборі теми належить враховувати її наукову та практичну актуальність, перспективність, відповідність профілю навчання студента, наявність матеріалів, потрібних для написання роботи, можливість самостійної розробки силами студента.

Вибираючи тему курсової роботи, студенти погоджують із викладачем орієнтовний перелік питань, що розглядатимуться в роботі, актуальність і перспективність обраної теми.

Розроблена та рекомендована кафедрою економіки та менеджменту тематика курсових робіт містить широкий комплекс питань, що охоплюють усі сфери господарської діяльності підприємства сфери туризму.

Разом із вибором теми визначається об’єкт, за матеріалами якого буде виконано роботу. Основними вимогами до об’єктів дослідження є наступні: підприємство є юридичною особою, функціонує не менш ніж два роки, має самостійну звітність. Діяльність підприємства повинна створювати можливість інформаційного забезпечення дослідження обраної проблеми.

Після того, як тему курсової роботи вибрано і за студентом закріплено викладача-консультанта, слід приступити до її конкретизації, тобто чітко визначити коло питань, що повинні бути досліджені. При цьому студент має бачити перед собою й більш віддалену мету – виконання дипломної роботи.


2. Опрацювання літературних джерел

 

Згідно обраної теми курсової роботи студент самостійно добирає літературні джерела: законодавчі та нормативні акти України, монографії, навчальну літературу, статті, накопичує відомчі матеріали з теми, вивчає їх.

Написання курсової роботи передбачає обов’язкове вивчення чинного законодавства, постанов Верховної Ради і Кабінету Міністрів України, наказів, листів та інструкцій відповідних міністерств та інших органів управління з питань, пов’язаних із метою курсової роботи.

Основою для накопичення теоретичної частини роботи має стати наукова (монографії, статті, автореферати дисертацій) та навчальна література.

Крім того необхідно ознайомитись із зарубіжною літературою з досліджуваної проблеми, з трактувань понять, термінів, показників, поглядами та пропозиціями відомих фахівців.

Для написання курсової роботи слід використовувати статистичні матеріали зокрема статистичні збірники «Статистичний щорічник» Державного комітету статистики України, «Україна в цифрах», статистичні бюлетені Держкомстату України, «Туризм в Україні», «Готелі та інші місця для короткотермінового проживання», «Основні показники роботи готелю. «Санаторно-курортне лікування та організований відпочинок населення» й інші статистичні дані, опубліковані в періодичних виданнях.

Вивчення літератури дає змогу студенту визначити теоретичні основи дослідження питань теми та виявити ступінь їх розробки. До теоретичних основних досліджень належать:

● основні категорії та поняття економіки підприємств туристичної інфраструктури;

● закономірності розвитку досліджуваного явища, процесу;

● система наукових термінів.

Дослідження теоретичних основ теми курсової роботи дає можливість усвідомити її зв'язок із загальними тенденціями розвитку проблеми.

Матеріал для вивчення теоретичних основ досліджуваних питань слід старанно відбирати відповідно до завдання дослідження, використовуючи лише той, що безпосередньо його стосується.

Поглиблене вивчення літературних та офіційних джерел інформації дасть змогу з’ясувати сучасний стан питань щодо теми, правильно скласти план курсової роботи, чіткіше з’ясувати спрямування та методику власних досліджень, обсяг і характер практичних матеріалів, необхідних для виконання курсової роботи.

Під час вивчення літературних джерел рекомендується вести робочі записи у вигляді тез і конспектів, що полегшить систематизацію, узагальнення матеріалів відповідно до плану курсової роботи.

3. Узгодження плану з керівником роботи й оформлення завдання

План курсової роботи, погоджений з керівником, має передбачати питання, що розкривають зміст теми. Структура курсової роботи містить такі частини:

Вступ

Розділ 1 – вивчення теоретичних питань, методологічних засад, визначення та дослідження класифікаційних ознак предмету дослідження, особливості його вивчення у сфері туризму та курортів.

Розділ 2 – стисла характеристика об’єкта дослідження, вивчення й узагальнення економічних процесів, інформаційних та аналітичних матеріалів; економічний аналіз стану предмету дослідження тощо.

Розділ 3 – пропозиції та рекомендації щодо удосконалення (оптимізації) предмету дослідження.

Висновки та пропозиціїПоделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 249; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.204.181.91 (0.114 с.)