Бердянський державний педагогічний університет 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Бердянський державний педагогічний університетБердянський державний педагогічний університет

Інститут психолого-педагогічної освіти та мистецтв

Кафедра початкової освіти

Розробки практичних занять

З навчальної дисципліни

«Підручник для початкової школи»

Напрям підготовки

Початкова освіта

Бердянськ 2013

РОЗРОБКИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Практичне заняття № 1

Тема

З ІСТОРІЇ СТВОРЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ КНИГИ

Питання для обговорення:

1. Перші друковані підручники (реферат).

2. Особливості навчальних книг 20–50-х років ХХ століття.

3. Розвиток підручникотворення в початковій освіті у 60–80-х роках ХХ століття.

4. Підручникове забезпечення початкової школи в умовах державної незалежності України.

Питання для самоконтролю:

1. Коли розпочалося книгодрукування в Україні?

2. Назвіть основних теоретиків навчальних книг.

3. Виділіть найхарактерніші риси епохи стабільного підручника.

4. Вкажіть домінуючу ознаку підручникотворення незалежної України.

Основна література

1. Кодлюк Я. П. Теорія і практика підручникотворення в початковій освіті: Підруч. для магістрантів та студ. пед. ф-тів. – К.: Інформаційно-аналітична агенція «Наш час», 2006. – С. 34–117.

Додаткова література

1. Касьянов Г. В., Клепко С. Ф., Харламова Т. Б. Навчальне книговидання в Україні. Системні проблеми та варіанти змін: Аналітичний звіт. – К.: Міжнародний фонд «Відродження»; Центр вдосконалення шкільництва (АРS), 2008. – С. 25–54.

2. Кодлюк Я. З історії розвитку теорії шкільного підручника // Шлях освіти. – 2000. – № 4. – С. 50–53.

3. Кодлюк Я. Підручник для початкової школи: теорія і практика. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2004. – 288 с.

4. Кодлюк Я. Розвиток підручникотворення в початковій освіті України в 60–80-х роках ХХ століття // Шлях освіти. – 2003. – № 1. – С. 50–54.

5. Кодлюк Я. Розвиток підручникотворення у галузі початкової освіти України в умовах державної незалежності // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету (Серія: Педагогіка). – 2002. – № 11. – С. 23–27.

6. Савченко О. Я. Якість і варіативність шкільних підручників як умова запровадження державних стандартів початкової освіти // Початкова школа. – 2001. – № 8. – С. 10–12

Практичне заняття № 2

Тема

ПОНЯТТЯ ПРО ШКІЛЬНИЙ ПІДРУЧНИК

Питання для обговорення:

1. Призначення підручника.

2. Психологічні основи побудови навчальної книги.

3. Варіативність навчальної літератури. Класифікація шкільних підручників за різними ознаками.

4. Підручник у системі навчально-методичного комплексу.

Питання для самоконтролю:

1. У чому полягає взаємозв’язок змістової і процесуальної сторін навчання, відображених у підручнику?

2. Доведіть, що підручник має будуватися з урахуванням основних етапів процесу навчання.

3. Що ви розумієте під варіативністю навчальної літератури?

5. Назвіть основні ознаки, за якими класифікуються підручники.

6. Чим відрізняються поняття «комплекс» і «комплект»?

Основна література

1. Кодлюк Я. П. Теорія і практика підручникотворення в початковій освіті: Підруч. для магістрантів та студ. пед. ф-тів. – К.: Інформаційно-аналітична агенція «Наш час», 2006. – С. 34–117.

Додаткова література

1. Кодлюк Я. Дидактика шкільного підручника // Рідна школа. – 2003. – № 1. – С. 12–14.

2. Кодлюк Я. До проблеми варіативності шкільних підручників // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету (Серія: Педагогічні науки). – 2003. – Вип. 49 (Ч. 2). – С. 48–53.

3. Кодлюк Я. Підручник для початкової школи: теорія і практика. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2004. – 288 с.

Основні теоретичні відомості

Фундаментальним поняттям теорії шкільного підручника є «підручник». Незважаючи на різні підходи вчених до його трактування, у наведених характеристиках чітко простежується положення про двоєдину сутність цього феномена, що виступає концептуальною основою зазначеної галузі дослідження. Враховуючи сучасний рівень розвитку педагогічної науки і стан педагогічної практики та місце у цьому процесі навчальної книги, вважаємо, що шкільний підручник – це вид навчальної літератури, який репрезентує знання і види діяльності з конкретного навчального предмета відповідно до державних стандартів освіти та вимог навчальної програми з урахуванням особливостей цього предмета (його домінуючої функції), типу школи, вікових особливостей учнів і будується на засадах домінуючої концепції навчання.

Підручник як модель процесу навчання знаходить своє відображення у змісті навчальної книги (підручник – основний носій змісту початкової освіти) та в дидактичній організації навчального матеріалу (як засобі навчання). У ролі носія змісту освіти навчальна книга покликана фіксувати основні його елементи: знання, вміння та навички, досвід творчої діяльності, емоційно-ціннісне ставлення до світу. Водночас у підручнику, який учені вважають засобом навчання (для вчителя і для учня), доречно відобразити методичні підходи до вивчення матеріалу, форми організації навчальної діяльності школярів; формувати засобами підручника уміння молодших школярів працювати з навчальною літературою.

Необхідність обґрунтування психологічного супроводу підручника зумовлена, з одного боку, потребою повноцінно реалізувати в ньому ідеї розвивального навчання, а з іншого – забезпечити діяльнісний підхід до оволодіння учнями знаннями, уміннями та навичками. Виходячи з установок учених про те, що підручник покликаний обслуговувати цілісний процес навчання, він має будуватися з урахуванням основних етапів цього процесу – засвоєння навчального матеріалу та його застосування на практиці. У процесі оволодіння знаннями розрізняють (В. Ф. Паламарчук, І. С. Якиманська та ін.) дві сторони – результативну і процесуальну. Результативна сторона відображається у набутті учнями знань, умінь та навичок з конкретного навчального предмета; процесуальна виявляється у процедурах участі школярів у процесі засвоєння і передбачає оволодіння ними певними засобами, тобто способами навчальної діяльності.

У зв’язку з тим, що особистісно орієнтоване навчання передбачає реалізацію діяльнісного підходу до засвоєння знань, умінь та навичок, тобто забезпечення психологічного супроводу книги, виділяють такі психологічні основи побудови підручника для початкової школи: відображення у його змісті та структурі основних етапів процесу навчання – засвоєння навчального матеріалу та його застосування на практиці; реалізація у книзі процесуальних аспектів навчання; врахування при побудові підручника вікових особливостей молодших школярів.

Варіативність системи освіти зумовлює варіативність підручників, які реалізують різні авторські підходи до вивчення навчального предмета з урахуванням вимог Державного стандарту початкової загальної освіти. У контексті заявленого дослідження пропонуємо класифікацію підручників за такими ознаками: за глибиною відображення змісту освіти (базові, у т. ч. паралельні, та диференційовані); за характером відображення змісту освіти (інтегровані та підручники для певних освітніх галузей); за способом організації навчального матеріалу (проблемні, дискусійні, програмовані, розвивальні).

Шкільний підручник як структурне утворення є підсистемою системи більш високого порядку – навчально-методичного комплексу. Розрізняють навчальний комплекс, який розробляється і створюється для учнів, і навчально-методичний, що включає, окрім навчального комплексу, набір посібників для вчителя з певного предмета. Загальновизнаним вважається положення про те, що ядром навчально-методичного комплексу є підручник.


Практичні заняття № 3

Тема

ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДРУЧНИКА

ДЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Питання для обговорення:

1. Поняття про функції підручника.

2. Характеристика провідних функцій підручника для початкової школи.

2.1. Інформаційна функція.

2.2. Розвивальна функція.

2.3. Виховна функція.

2.4. Мотиваційна функція.

3. Розвивальна спрямованість шкільного підручника (реферат).

Практична робота: аналіз підручників для початкової школи з точки зору реалізації в них провідних функцій: інформаційної, розвивальної, мотиваційної, виховної.

Питання для самоконтролю:

1. Розкрийте сутність поняття «функція підручника».

2. В чому полягає призначення кожної із провідних функцій навчальної книги?

3. Які шляхи реалізації у підручнику виховної функції? мотиваційної?

Основна література

1. Кодлюк Я. Аналіз розвивальної функції підручників для початкової школи // Початкова школа. – 2006. – № 4. – С. 43–46.

2. Кодлюк Я. П. Теорія і практика підручникотворення в початковій освіті: Підруч. для магістрантів та студ. пед. ф-тів. – К.: Інформаційно-аналітична агенція «Наш час», 2006. – С. 34–117.

Додаткова література

1. Кодлюк Я. До проблеми функцій шкільного підручника // Проблеми сучасного підручника: Зб. наук. праць / Редкол. – К.: Педагогічна думка, 2000. – Вип. 2. – С. 28–31.

2. Кодлюк Я. Підручник для початкової школи: теорія і практика. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2004. – 288 с.

3. Кодлюк Я. Розвивальна функція підручника для початкової школи // Початкова школа. – 2002. – № 4. – С. 67–71.

4. Кодлюк Я. Функціональне забезпечення підручника для початкової школи // Проблеми сучасної педагогічної освіти (Серія: Педагогіка і психологія). – К.: Педагогічна преса, 2001. – Вип. 3 (Ч. 1). – С. 160–164.

5. Кодлюк Я. Шкільний підручник в умовах розвивального навчання // Проблеми сучасного підручника: Зб. наук. праць / Редкол. – К.: Педагогічна думка, 2003. – Вип. 3. – С. 5–9.

6. Кодлюк Я. П., Янченко О. Я. Робота з підручником на уроках у початковій школі: Посібник для вчителя початкової школи / За ред. О. Я. Савченко. – К.: Наш час, 2009. – 104 с.

7. Фурман А. В. Теорія і практика розвивального підручника. – Тернопіль: Економічна думка, 2003. – 288 с.

Практичне заняття № 4

Тема

НАВЧАЛЬНИЙ ТЕКСТ

Основна література

1. Кодлюк Я. П. Теорія і практика підручникотворення в початковій освіті: Підруч. для магістрантів та студ. пед. ф-тів. – К.: Інформаційно-аналітична агенція «Наш час», 2006. – С. 160–172.

Додаткова література

1. Кодлюк Я. Навчальний текст у структурі підручника для початкової школи // Школа першого ступеня: теорія і практика: Зб. наук. праць Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету. – Переяслав-Хмельницький, 2003. – Вип. 7. – С. 36–45.

2. Кодлюк Я. Підручник для початкової школи: теорія і практика. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2004. – 288 с.

3. Кодлюк Я. П., Янченко О. Я. Робота з підручником на уроках у початковій школі: Посібник для вчителя початкової школи / За ред. О. Я. Савченко. – К.: Наш час, 2009. – 104 с.

4. Кулюткин Ю. Н. Анализ функциональных стилей учебного текста // Проблемы школьного учебника. – М.: Просвещение, 1977. – Вып. 5. – С. 91–97.

Практичне заняття № 5

Тема

ПОЗАТЕКСТОВІ КОМПОНЕНТИ ПІДРУЧНИКА:

Основна література

1. Кодлюк Я. П. Теорія і практика підручникотворення в початковій освіті: Підруч. для магістрантів та студ. пед. ф-тів. – К.: Інформаційно-аналітична агенція «Наш час», 2006. – С. 173–182.

Додаткова література

1. Зуев Д. Д. Школьный учебник. – М.: Педагогика, 1983. – 240 с.

2. Кодлюк Я. Підручник для початкової школи: теорія і практика. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2004. – 288 с.

3. Кодлюк Я. Шкільний підручник як організатор засвоєння навчального матеріалу // Проблеми сучасного підручника: Зб. наук. праць / Редкол. – К.: Педагогічна думка, 2003. – Вип. 4. – С. 10–17.

4. Середа Л. П., Павленко В. С. На допомогу авторам навчальної літератури / За ред. В. С. Павленка. – К.: Вища школа, 2001. – 79 с.

5. Уман А. И. Учебные задания и процесс обучения. – М.: Педагогика, 1989. – 56 с.

Практичне заняття № 6

Тема

ПОЗАТЕКСТОВІ КОМПОНЕНТИ ПІДРУЧНИКА:

Основна література

1. Жидецький Ю. Видавничо-поліграфічне виконання підручників: сучасний стан і перспективи // Рідна школа. – 2003. – № 7. – С. 22–24.

2. Кодлюк Я. П. Теорія і практика підручникотворення в початковій освіті: Підруч. для магістрантів та студ. пед. ф-тів. – К.: Інформаційно-аналітична агенція «Наш час», 2006. – С. 182 – 196.

Додаткова література

1. Зуев Д. Д. Школьный учебник. – М.: Педагогика, 1983. – 240 с.

2. Кодлюк Я. Ілюстративний матеріал як структурний компонент шкільного підручника (дидактичний аспект) // Рідна школа. – 2003. – № 12. – С. 26–29.

3. Кодлюк Я. Підручник для початкової школи: теорія і практика. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2004. – 288 с.

Практичне заняття № 7

Тема

Основна література

1. Кодлюк Я. П. Теорія і практика підручникотворення в початковій освіті: Підруч. для магістрантів та студ. пед. ф-тів. – К.: Інформаційно-аналітична агенція «Наш час», 2006. – С. 241–310.

Додаткова література

  1. Буринська Н. М. До проблеми оцінки якості підручника // Проблеми сучасного підручника: Зб. наук. праць / Редкол. – К.: «Комп’ютер у школі та сім’ї», 1999. – С. 8–10.
  2. Жерар Ф.-М., Роеж’єр К. Як розробляти та оцінювати шкільні підручники / Пер. з франц. М. Марченко. – К.: «К. І. С.», 2001. – 352 с.
  3. Кодлюк Я. Аналіз і оцінювання шкільних підручників: дидактичний аспект // Підручник ХХІ століття. – 2003. – № 1–4. – С. 72–80.
  4. Кодлюк Я. Підручник для початкової школи: теорія і практика. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2004. – 288 с.
  5. Лукіна Т. О. Якість українських підручників для середніх загальноосвітніх шкіл: проблеми оцінювання і результати моніторингу. – К.: ВЦ «Академія», 2004. – 200 с.
  6. Максаковский В. П. Учебник нового поколения // Проблемы школьного учебника. – М.: Просвещение, 1985. – Вып. 15. – С. 69–71.

Схема

Функції підручника.

1.1. Інформаційна функція:

· основні види знань (про навколишній світ, про способи діяльності, про систему цінностей), їх співвідношення;

· види діяльності, спрямовані на застосування даних знань на практиці;

· реалізація змістових ліній освітнього стандарту;

· відповідність навчальній програмі;

· дидактично обґрунтований відбір навчального матеріалу;

· науковість і доступність викладу;

· систематичність і послідовність пред’явлення знань.

1.2. Розвивальна функція:

· наявність завдань на розвиток психічних процесів, формування загальнонавчальних умінь і навичок (організаційних, загальномовленнєвих, загальнопізнавальних і контрольно-оцінних), розвиток творчих здібностей;

· можливості підручника щодо оволодіння умінням працювати з книжкою.

1.3. Виховна функція:

· система цінностей (загальнолюдські та національні), відображена у підручнику; дидактично обґрунтований їх відбір (особистісно зорієнтована спрямованість) та співвідношення;

· способи включення ціннісно орієнтованого матеріалу в підручник (тексти, що інформують про ті чи інші цінності; завдання на оцінювання подій, явищ тощо; завдання на залучення учнів у ситуації вибору цінностей);

· можливості підручника щодо розумового виховання учнів (у контексті формування культури розумової праці).

1.4. Мотиваційна функція:

· засоби формування в учнів інтелектуальних почуттів, позитивних мотивів навчання, стимулювання пізнавальних потреб та інтересів;

· змістове забезпечення емоційності навчання (емоційна насиченість змісту навчального матеріалу, відбір інформації з точки зору її значущості для молодших школярів, використання цікавих пізнавальних матеріалів);

· процесуальне забезпечення мотиваційної функції (наявність завдань на аналіз емоційної сфери дійових осіб твору, автора, власних почуттів та переживань; організація засобами підручника навчальної діяльності учнів: використання індивідуальних та групових форм роботи, ігрових ситуацій, драматизацій тощо; персоніфіковане формулювання запитань; заохочення учнів до висловлення власної думки; наявність засобів заохочення та підтримки успіху в навчанні).

Структура підручника.

2.1. Текст:

· основний, додатковий, пояснювальний (їх співвідношення, взаємозв’язок);

· мова текстів (зрозумілість для учнів, емоційність);

· їх доступність;

· особистісна зорієнтованість навчального матеріалу.

2.2. Апарат організації засвоєння:

· наявність різних типів навчальних завдань і вправ;

· питома вага серед них творчих, розвивальних;

· їх розташування у підручнику з урахуванням основних етапів процесу навчання;

· доцільність використання пам’яток, алгоритмів, зразків виконання завдань тощо;

· диференціювання навчальної інформації засобами підручника.

2.3. Ілюстративний матеріал:

· види ілюстрацій, якість виконання;

· роль ілюстративного матеріалу в реалізації провідних функцій підручника (розвивальна спрямованість наочних зображень, їх інформативність, естетичне виконання);

· дидактично обґрунтований зв’язок з текстом;

· методична доцільність включення у книжку;

· відповідність ілюстрацій віковим особливостям молодших школярів;

· наявність завдань, спрямованих на роботу учнів з ілюстративним матеріалом.

2.4. Апарат орієнтування:

· компоненти апарату орієнтування;

· раціональність рубрикацій, їх розвивальний характер;

· використання сигналів-символів, вступного звернення до читача (його доцільність);

· наступність у формуванні елементів апарату орієнтування (хоча б у межах однієї освітньої галузі).

Практичне заняття № 8

Тема

У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Питання для обговорення:

1. Робота з кожним зі структурних компонентів підручника.

1.1. Організація роботи з навчальним текстом.

1.2. Робота з позатекстовими компонентами підручника.

2. Використання підручника на різних етапах уроку.

3. Самостійна робота учнів з підручником (реферат).

Питання для самоконтролю:

1. Назвіть основні види роботи з текстом. Охарактеризуйте їх.

2. Які ви знаєте види запитань, спрямовані на аналіз твору?

3. Підберіть запитання, націлені на посилення розвивальної спрямованості роботи з текстом.

4. Запропонуйте поетапність самостійної роботи учня над вправою; над задачею.

Основна література

1. Савченко О. Я., Кодлюк Я. П. Організація роботи учнів з підручником // Навчання і виховання учнів 2 класу: Методичний посібник для вчителів / Упор. О. Я. Савченко. – К.: Вид-во «Початкова школа», 2003. – С. 109–124.

2. Кодлюк Я. П., Янченко О. Я. Робота з підручником на уроках у початковій школі: Посібник для вчителя початкової школи / За ред. О. Я. Савченко. – К.: Наш час, 2009. – С. 16–33.

Додаткова література

1. Граник Г. Г., Бондаренко С. М., Концевая Л. А. Когда книга учит. – М.: Педагогика, 1988. – 192 с.

2. Грицевский И. М., Грицевская С. Э. От учебника – к творческому замыслу урока. – М.: Просвещение, 1990. – 207 с.

3. Коваль Н. С. Самостійна робота учнів на уроках природознавства. – К.: Радянська школа, 1982. – 96 с.

4. Корепина Л. Работа с иллюстрациями на уроках чтения // Начальная школа. – 1990. – № 2. – С. 25–28.

5. Шабалина З. П. Учебник в руках учителя // Начальная школа. – 1989. – № 10–11. – С. 57–61.

6. Янченко О. Формування у молодших школярів уміння працювати з позатекстовими компонентами підручника // Початкова школа. – 2005. – № 7. – С. 10–14.

Практичне заняття № 9

Тема

ПРАЦЮВАТИ З ПІДРУЧНИКОМ

Питання для обговорення:

1. Характеристика структурних компонентів уміння працювати з підручником.

2. Поетапність формування в учнів початкових класів вміння працювати з підручником.

3. Мотиваційне забезпечення процесу вироблення вміння працювати з підручником.

4. Практична робота: складання пам’яток, алгоритмів, приписів тощо для роботи з підручником.

Питання для самоконтролю:

1. Назвіть структурні компоненти вміння працювати з підручником.

2. Назвіть основні етапи вироблення вміння працювати з підручником.

3. Підберіть запитання на формування вміння працювати з ілюстративним матеріалом підручника.

4. Розкрийте опосередкований шлях формування вміння працювати з підручником

Основна література

1. Кодлюк Я. П., Янченко О. Я. Робота з підручником на уроках у початковій школі: Посібник для вчителя початкової школи / За ред. О. Я. Савченко. – К.: Наш час, 2009. – С. 34–69.

2. Янченко О. Формування у молодших школярів уміння працювати з підручником: Методичні рекомендації. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2004. – 64 с.

Додаткова література

1. Бардин К. В. Как научить детей учиться. – 2-е изд., доп. и перераб. – М.: Просвещение, 1987. – 112 с.

2. Грицевский И. М., Грицевская С. Э. От учебника – к творческому замыслу урока. – М.: Просвещение, 1990. – 207 с.

2. Шабалина З. П. Учебник в руках учителя // Начальная школа. – 1989. – № 10–11. – С. 57–61.

3. Янченко О. Особливості формування уміння молодших школярів працювати з підручником // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету (Серія: Педагогіка). – 2003. – № 3. – С. 3–10.

Бердянський державний педагогічний університетПоделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 316; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 172.70.39.7 (0.11 с.)