ТОП 10:

Для проведення практичних занять зІНСТРУКЦІЙНА КАРТКА № 2

Для проведення практичних занять з

Курсу ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО

Робоче місце кабінет № 14

Тривалість занять: 2 години

Варіант № 1,2,3

Тема роботи : Юридична відповідальність за порушення екологічного законодавства.

Мета роботи: Ознайомлення з особливостями юридичної відповідальності за порушення екологічного законодавства.Складання структурно - логічних схем. Вирішення ситуацій­них вправ.

Правила техніки безпеки.

Забезпечення заняття:

а) література:

  1№ Вид Назва
Базова Конституція України від 28. 06. 96р.
Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища” від 25.06.91 р.
Закон України “Про охорону атмосферного повітря” від 21.06.01 р.
Закон України “Про природно-заповідний фонд” від 16.06.92 р.
Закон України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” від 24.02.94 р.
Закон України “Про екологічну експертизу” від 09.02.95 р.
Закон України “Про пестициди і агрохімікати” від 02.03.95 р.
Закон України “Про тваринний світ” від 21.05.02 р.
Закон України “Про курорти ” від 05.10.2000 р.
Закон України “Про рослинний світ” від 09.04.99 р.
Закон України “Про виключну (морську) економічну зону” від 16.05.95 р.
Закон України “Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних)економічних зон” від 13.10.92 р.
Закон України “Про зону надзвичайної екологічної ситуації” від 13.07.2000 р.
Закон України “Про ратифікацію Конференції про допуск до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішення та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля” від 06.07.99 р.
Земельний кодекс України від 25.10.01 р.
Кодекс України про надра від 27.02.94 р.
Лісовий кодекс України від 21.01.96 р.
Водний кодекс України від 06.06. 95 р.
Кодекс України про адміністративні порушення
Кримінальний кодекс від 05.04.01 р.
    Постанова ВР України “Про Червону книгу України” від 29.10.92 р. № 2750.
    Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про практику розгляду судами справ про відповідальність за порушення законодавства про охорону природи” від 26.01.90 р. №1.
Допоміжна Андрейцев В.І. Екологічне право. – К.: Вентурі, 1996.
Андрейцев В.І. Екологічне право. – К.:Істина, 2001.
Дмитренко І.А. Екологічне право України: Підручник. – К.: Юрінком Інтер,2001.
Малишко М.І. Екологічне законодавство України: система і основні джерела. – К.,1997.
Малишко М.І. Основи екологічного законодавства і права України. – К.,1997.
Петров В.В. Экологическое право России: Учебник для вузов. – М., 1995.
Шульга М. Земельне та сільськогосподарське законодавство України. – Харків,1996.
         

б) інструкційні картки.

Зміст та послідовність виконання завдання.

1. Ознайомлення з інструкційною картою

2. Вивчення змісту завдання.

3. Ознайомлення з літературою для виконання завдання.

4.Вирішення практичних ситуацій.

5. Виконання практичного завдання.

6. Відповіді на контрольні запитання.

Вирішити практичні ситуації .

Варіант № 1.

Задача 4.

У зв’язку зі створенням технополіса “Славутич” виробничо-наукова фірма “Каштан” запропонувала нові технологічні системи, устаткування по знешкодженню токсично небезпечних викидів і скидів у навколишнє природне середовище та ввела в експлуатацію цех по нешкодженню шкідливих відходів виробництва, що дало змогу суттєво знизити забруднення навколишнього природного середовища.

Враховуючи ці обставини, президент фірми видав наказ про припинення внесення плати за лімітовані викиди і скиди забруднюючих речовин та інші шкідливі впливи на навколишнє і виробниче середовище.

Після завершення терміну подання звіту про наслідки господарської діяльності за поданням начальника регіональної екологічної експертизи державного управління екологічної безпеки установою банку в безакцентному порядку були стягнуті кошти з фірми у межах, зазначених ліцензією (дозволом) на скиди і викиди забруднюючих речовин у навколишнє середовище. Крім того, з фірми додатково було стягнуто економічні платежі за понадлімітне забруднення навколишнього природного середовища, беручи до уваги відмову фірми від оплати визначених дозволом платежів.

Фірма звернулась з позовом до господарського суду про повернення незаконно сплачених платежів.

До заяви додано обгрунтування відмови від оплати платежів та висновки незалежної еколого-експертної групи, які посвідчують факти екологічно безпечної діяльності фірми.

Визначити коло учасників господарського процесу? Яка буде выдповідальність?Вирішити справу.

 

Варіант № 2.

Задача 5.

У процесі будівництва комбінату біопрепаратів ініціативна група громадян на чолі з біологам Короленком Ц. звернулася до місцевої державної адміністрації з пропозицією провести громадську екологічну експертизу матеріалів розміщення зазначеного об’єкта, враховуючи, що його експлуатація може суттєво погіршити екологічну обстановку в регіоні та викликати непередбачені генетичні наслідки у населення, яке проживає на цій території.

Місцева державна адміністрація відмовила у їх проханні, Посилаючись на ту обставину, що за проектом даного будівництва вже проводилася державна екологічна експертиза і тому немає потреби у проведенні громадської екологічної експертизи. У відповідь на відмову Короленко Ц. при підтримці місцевої екологічної організації став вимагати прилюдного обговорення матеріалів будівництва даного об’єкта і звернувся до суду зі скаргою на дії державної адміністрації.

Дати характеристику правовідносин, що склалися.

Вирішити справу.

Варіант № 3.

Задача 6.

 

Група жителів, які проживають у зоні радіоактивного забруднення (гарантованого добровільного відселення), звернулася до районного народного суду з позовом на адміністрацію ЧАЕС про відшкодування шкоди, заподіяної їх здоров’ю та майну внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Суд відмовив їм у задоволенні позовних вимог, обґрунтовуючи свою відмову тим, що державою вживаються заходи щодо зниження захворюваності населення в цій зоні. Крім того, громадянам, які проживають у даній зоні, надаються пільги і компенсації, передбачені Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, що повною мірою компенсують завдану їм шкоду.

Громадяни звернулися з касаційною скаргою до вищестоящого суду.

Варіант № 1,2,3

1. Схематично відобразити види юридичної відповідальності в екологічній сфері.

3. Дайте відповідь на контрольні питання, посилаючись на положення діючого законодавства.

Варіант № 1.

1. Поняття та підстави юридичної відповідальності в екологічній сфері.

2. Види, форми і зміст відповідальності за екологічні правопорушення.

3. Соціально-правова характеристика екологічних правопорушень.

Варіант № 2.

1. Класифікація екологічних правопорушень.

2. Кримінальна відповідальність за екологічні злочини.

3.Особливості адміністративної відповідальності за екологічні правопорушення.

Варіант № 3.

1. Дисциплінарна та матеріальна відповідальність за порушення екологічних вимог у сфері виробництва.

2.Цивільно-правова відповідальність та відшкодування шкоди, заподіяної порушенням екологічного законодавства.

3.Особливості специфіки відшкодування збитків заподіяних неправомірними діями.

Після виконання завдання студент повинен знати:

  1. Юридичну відповідальність в галузі екології.
  2. Юридична відповідальність в галузі екології (еколого-правова відповідальність).
  3. Ретроспективна еколого-правова відповідальність.
  4. Активна (позитивна) відповідальність.

Після виконання завдання студент повинен вміти:

Правильно виокремлювати з урахуванням суб'єктного складу загальні та спеціальні екологічні обов'язки.

 

Викладач: Р.В.Сороченко________

ІНСТРУКЦІЙНА КАРТКА № 2

для проведення практичних занять з

Курсу ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО

Робоче місце кабінет № 14

Тривалість занять: 2 години

Варіант № 1,2,3

Тема роботи : Юридична відповідальність за порушення екологічного законодавства.

Мета роботи: Ознайомлення з особливостями юридичної відповідальності за порушення екологічного законодавства.Складання структурно - логічних схем. Вирішення ситуацій­них вправ.

Правила техніки безпеки.

Забезпечення заняття:

а) література:

  1№ Вид Назва
Базова Конституція України від 28. 06. 96р.
Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища” від 25.06.91 р.
Закон України “Про охорону атмосферного повітря” від 21.06.01 р.
Закон України “Про природно-заповідний фонд” від 16.06.92 р.
Закон України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” від 24.02.94 р.
Закон України “Про екологічну експертизу” від 09.02.95 р.
Закон України “Про пестициди і агрохімікати” від 02.03.95 р.
Закон України “Про тваринний світ” від 21.05.02 р.
Закон України “Про курорти ” від 05.10.2000 р.
Закон України “Про рослинний світ” від 09.04.99 р.
Закон України “Про виключну (морську) економічну зону” від 16.05.95 р.
Закон України “Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних)економічних зон” від 13.10.92 р.
Закон України “Про зону надзвичайної екологічної ситуації” від 13.07.2000 р.
Закон України “Про ратифікацію Конференції про допуск до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішення та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля” від 06.07.99 р.
Земельний кодекс України від 25.10.01 р.
Кодекс України про надра від 27.02.94 р.
Лісовий кодекс України від 21.01.96 р.
Водний кодекс України від 06.06. 95 р.
Кодекс України про адміністративні порушення
Кримінальний кодекс від 05.04.01 р.
    Постанова ВР України “Про Червону книгу України” від 29.10.92 р. № 2750.
    Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про практику розгляду судами справ про відповідальність за порушення законодавства про охорону природи” від 26.01.90 р. №1.
Допоміжна Андрейцев В.І. Екологічне право. – К.: Вентурі, 1996.
Андрейцев В.І. Екологічне право. – К.:Істина, 2001.
Дмитренко І.А. Екологічне право України: Підручник. – К.: Юрінком Інтер,2001.
Малишко М.І. Екологічне законодавство України: система і основні джерела. – К.,1997.
Малишко М.І. Основи екологічного законодавства і права України. – К.,1997.
Петров В.В. Экологическое право России: Учебник для вузов. – М., 1995.
Шульга М. Земельне та сільськогосподарське законодавство України. – Харків,1996.
         

б) інструкційні картки.Последнее изменение этой страницы: 2017-02-22; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.234.244.18 (0.006 с.)