ТОП 10:

Інноваційної діяльності фірмиСуть і основні принципи вимірювання ефективності інновацій. Критерії та показники ефективності інноваційної діяльності. Тенденції розвитку НТП. Соціальні результати технологічних змін. Шляхи підвищення ефективності інноваційної діяльності.

 

 

Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем Кількість годин
денна форма Заочна форма
усього у тому числі усього у тому числі
л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р.
Модуль 1
Змістовий модуль 1. СУЧАСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
Тема 1. Становлення та сучасні тенденції розвитку інноваційних процесів            
Тема 2. Сучасна характеристика інноваційних процесів            
Тема 3. Особливості процесу створення та формування попиту на інновації        
Разом за змістовим модулем 1        
Змістовий модуль 2. ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА
                         
Тема 4. Інноваційна політика фірми        
Тема 5. Оновлення техніко-технологічної бази підприємств            
Тема 6. Система управління інноваційним процесом          
Тема 7. Сучасні організаційні форми реалізації інновацій            
Тема 8. Фінансування інноваційних процесів          
Тема 9. Система регулювання і стимулювання інноваційної діяльності        
Тема 10. Комплексна оцінка ефективності інноваційної діяльності фірми            
Разом за змістовим модулем 2        
Усього годин        
Модуль 2
ІНДЗ                
Усього годин    

 

Теми семінарських занять -

Теми практичних занять

№ з/п Назва теми Кількість годин
Становлення та сучасні тенденції розвитку інноваційних процесів
Сучасна характеристика інноваційних процесів
Особливості процесу створення та формування попиту на інновації
Інноваційна політика фірми
Оновлення техніко-технологічної бази підприємств
Система управління інноваційним процесом
Сучасні організаційні форми реалізації інновацій
Фінансування інноваційних процесів
Система регулювання і стимулювання інноваційної діяльності
Комплексна оцінка ефективності інноваційної діяльності фірми
  Разом

 

Теми лабораторних занять -

Самостійна робота

№ з/п Назва теми Кількість годин
Становлення та сучасні тенденції розвитку інноваційних процесів
Сучасна характеристика інноваційних процесів
Особливості процесу створення та формування попиту на інновації
Інноваційна політика фірми
Оновлення техніко-технологічної бази підприємств
Система управління інноваційним процесом
Сучасні організаційні форми реалізації інновацій
Фінансування інноваційних процесів
Система регулювання і стимулювання інноваційної діяльності
Комплексна оцінка ефективності інноваційної діяльності фірми
  Разом

9. Індивідуальні завдання– реферативне дослідження (7 годин)

Тематика досліджень

1. Генезис інноваційно-підприємницьких теорій.

2. Інноваційний тип розвитку як мета економічної політики держави.

3. Планування і організація створення нового товару.

4. Інноваційний потенціал підприємства як основа і результат його інноваційної політики.

5. Функціональне-економічне обґрунтування оновлення асортименту продукції.

6. Інноваційна стратегія фірми і менеджмент інновацій, їх суть і взаємозв'язок з загальною стратегією розвитку.

7. Етапи розробки інноваційної стратегії і оцінка ефективних можливостей підприємства.

8. Вибір стратегічних програм і проектів, процес впровадження інноваційних стратегій.

9. Особливості організаційних форм забезпечення інноваційної діяльності.

10. Венчурний бізнес і нові форми інтеграції науки і виробництва.

11. Правові аспекти інноваційної діяльності.

12. Менеджмент інновацій.

13. Тенденції розвитку НТП.

14. Соціальні результати технологічних змін.

15. Шляхи підвищення ефективності інноваційної діяльності.

 

Методи навчання

Лекції (оглядові, тематичні, дискусії); робота в Інтернет; складання графічних схем, реферування, конспектування тощо.

 

Методи контролю

Поточне тестування; оцінка за проект; модульні контрольні роботи тощо.

12. Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий тест (екзамен) Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10

 

Т1, Т2 ... Т10 – теми змістових модулів.Последнее изменение этой страницы: 2017-02-21; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.29.190 (0.004 с.)