ТОП 10:

Тема 10. Облік витрат ресурсів. Облік ресурсу запасівМСБО 2 “Запаси”. Визначення та первісна оцінка запасів. Облік руху запасів. Методи визначення запасів: конкретної ідентифікації, FIFO, LIFO, метод нормативних витрат, метод роздрібних цін. Відображення запасів за чистою вартістю реалізації.

 


Тема 11. Основи міжнародних стандартів щодо обліку необоротних активів

МСБО 16. визнання і класифікація основних засобів. Оцінка основних засобів. Розкриття інформації про основні засоби. Нематеріальні активи, МСБО 38. визначення і первісна оцінка нематеріальних активів. Переоцінка основних засобів і нематеріальних активів.

 

Тема 12. Амортизація необоротних активів та методи їх розрахунку

Амортизація основних засобів. Строк корисної експлуатації. Методи амортизації: прямолінійного списання; прискореної амортизації; кумулятивний метод; метод зниження залишку; метод прогресивної амортизації. Облік амортизації основних засобів. Амортизація нематеріальних активів.

 

Тема 13. Визначення та облік фінансових підсумків. Співвідношення між витратами, об’ємом продаж та прибутком

Вимірювання доходу. МСБО 18. визначення доходу. Співвідношення витрат і доходів. Визначення прибутку підприємства. Залежність між продажем продукції і прибутком.

 

Тема 14. Визначення точки окупності витрат (розрахунковий та графічний методи)

Постійні та змінні витрати при даному рівні ділової активності. Метод HL. Визначення точки окупності витрат (графічний метод та метод визначення у ціновому вигляді). Аналіз чинників, що впливають на точку окупності.

 

Тема 15. Основи фінансового аналізу. Система фінансових коефіцієнтів та інформаційна база аудиту

Інформаційна база аналізу. Структурний аналіз. Основні фінансові коефіцієнти, їх економічний зміст.

 

Тема 16. Розрахунок основних фінансових коефіцієнтів. Витрати на позики. Розкриття інформації про дохід

Рентабельність, ліквідність (швидка ліквідність, загальна ліквідність), платоспроможність; коефіцієнт незалежності. Ринкові індикатори.

 

Тема 17. Регулювання бухгалтерського обліку в країнах Західної Європи. Законодавство. Англосаксонська та Європейська системи

Законодавство у бухгалтерському обліку. 4 Директива; 7 Директива; 8 Директива. Англосаксонська та Європейська системи.

 

Тема 18. Бухгалтерська професія у США. Підготовка бухгалтерів. Індустріальний та Державний облік

Підготовка бухгалтерів у США. Індустріальний облік. Основні бухгалтерські посади. Державний облік. Рівень доходів бухгалтерів у США.

 

Питання до підсумкового контролю знань

 

1. Бухгалтерський облік як інформаційна система.

2. МСБО, їх загальна характеристика.

3. Основні міжнародні принципи ведення фінансового обліку.

4. Баланс, основи балансового рівняння.

5. План рахунків зарубіжних країн, його структура.

6. Звіт про прибутки та збитки.

7. Звіт про зміни у власному капіталі.

8. Класифікація рахунків на основі форми фінансової звітності.

9. Типова методика відображення господарських операцій.

10. Облік товарно-матеріальних цінностей.

11. Облік витрат ресурсів.

12. Облік руху запасів.

13. Облік необоротних активів.

14. Амортизація поза оборотних активів.

15. Класифікація витрат, облік витрат.

16. Визначення та облік фінансових підсумків.

17. Витрати на позики. Розкриття інформації про дохід.

18. Регулювання бухгалтерського фінансового обліку в країнах західної Європи.

19. Англосаксонська та Європейська системи.

20. Підготовка бухгалтерів у США. Індустріальний та Державний облік.

21. Діяльність комітету з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.

22. Склад і елементи фінансової звітності.

23. Чистий прибуток або збиток. Прибуток на акцію та його розрахунок.

24. Обліково-аналітичний цикл. Зведені журнали синтетичного обліку.

25. МСБО 2 “Запаси”. Визначення та первісна оцінка запасів.

26. Визначення прибутку підприємства.

27. 4 Директива, 7 Директива, 8 Директива.

28. Система фінансових коефіцієнтів.

29. Рентабельність, ліквідність, платоспроможність. Ринкові індикатори.

30. Визначення точки окупності витрат.

 

Рекомендована література

Основна

1. Лучко М.Р., Бенько І.Д. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах: Навч.посіб.- К.: Знання, 2006. - 311 с. (базовий підручник)

2. Бутинец Ф.Ф. и др. Бухгалтерский учет в зарубежных странах. – Житомир: ЧП “Рута”, 2002.

3. Велш Г.А., Шорт Д.Г. Основи фінансового обліку. – К.: Основи фінансового обліку. – К.: Основи, 1997. – 943 с.

4. Голов С.Ф., Костюченко В.М. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами. – К.: Екаунтінг, 2000. – 384 с.

5. Михалкевич А.П. Бухгалтерский учет на предприятиях зарубежных стран: Учебное пособие. – Минск, ООО «Мисанта», 1998

6. Панков Д.А. Бухгалтерський учет и анализ за рубежом. Учебное пособие. – Мн.: Новое знание, 2002. – 256 с.

 

Додаткова

 

1. Голов С.Ф. Учет нематериальный активов согласно МСБУ. – Киев, 2000.

2. Качалин В.В. Финансовый учет и отчетность в соответствии со стандартами GAAТ. – М.: Дело, 1998. – 432 с.

3. Соловьева О.В. Зарубежные стандарты учета и отчетности. – М.6 аналитика-Пресс, 1998. – 288 с.

4. Періодичні видання.

 

 

Навчальне видання

Методичні вказівки

щодо вивчення дисципліни "Облік у зарубіжних країнах"

Підписано до друку Формат 60 Х 84/16. Ум. друк. арк. 0,44.

Оперативна поліграфія. Зам. № . Тираж прим.

Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля

49000, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Леніна, 18.Последнее изменение этой страницы: 2017-02-21; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.228.10.64 (0.005 с.)