ТОП 10:

Інформаційні системи та технології на залізничному транспорті 

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

В. о. ректора

________________ Габа В.В.

___________________2008 р.

Програма навчальної дисципліни

 

ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА ТА ПРОГРАМУВАННЯ

 

(за вимогами кредитно-модульної системи)

Київ 2008


Обчислювальна техніка та програмування // Програма навчальної дисципліни. - КУЕТТ, 2008-_17_с.

Розробник:професор кафедри інформаційних систем і технологій, доктор технічних наук Мараховський Л.Ф.

Рецензенти:(доцент кафедри інформаційних технологій державного педагогічного університету ім.. Драгоманова, кандидат фізико-математичних наук Кузьміна Н.М та доцент кафедри Економіка підприємств ______________________).

 

 

Затверджено вченою радою ДЕТУТ
Протокол №___ від_______
. 200 __р.

ДЕТУТ, 2008


СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА ТА ПРОГРАМУВАННЯ»

 

ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Предметом навчальної дисципліниє вивчення теоретичних основ і принципів роботи сучасної комп’ютерної техніки, основ програмування мовою Visual Basic, а також вивчення теоретичних основ і принципів роботи інформаційних технологій.

 

Курс: підготовка (бакалав-рів, спеціалістів або магістрів) Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рі-вень Характеристика на-вчальної дисципліни
  Кількість кредитів, відповідних ЕСТS:6     Модулів:4   Змістових модулів: 4 модулів.   Загальна кількість годин:   Тижневих годин: 3 години.         6.100.501 Рухомий склад та спеціальна техніка залізничного транспорту   Виробництво, експлуатація та ремонт вагонів   Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»       Обов'язкова. Рік підготовки: 1 Семестр: (1,2).     Лабораторні:68 годин.   Самостійна робота: опрацювання теоретичного матеріалу за темами 1 –17. Всього114 годин.   Індивідуальна робота проводиться на лабораторних заняттях 0години.   Вид контролю: (екзамен та залік)    

 


МЕТА

Метою дисципліни "Обчислювальна техніка та програмування" є вивчення теоретичних основ інформатики та характеристик комп’ютерної техніки, архітектури, технологічного та програмного забезпечення комп’ютерних систем, алгоритмізації, основ програмування мовою Visual Basic, методів розв’язання конкретних завдань побудови програм, а також вивчення теоретичних основ і принципів роботи інформаційних технологій.

Дисципліна "Обчислювальна техніка та програмування" призначена для базової підготовки студентів спеціальності “Виробництво, експлуатація та ремонт вагонів” до ефективного використання сучасних комп’ютерних технологій при програмуванні мовою Visual Basic.

У результаті вивчення дисципліни студент повинний знати:

1) види і способи представлення інформації;

2) системи числення, що застосовуються в ПК;

3) арифметичні операції в різних системах числення;

4) принципи класифікації комп'ютерів і програмного забезпечення;

5) основні принципи роботи комп'ютерів;

6) принципи роботи в операційній системі Windows т та файлову систему;

7) порядок роботи з Microsoft Word;

8) основні прийоми обробки текстової інформації;

9) формалізацію і алгоритмізацію обчислювальних процесів;

10) основи програмування мовою Visual Basic;

У результаті вивчення дисципліни студент повинний уміти:

1) виконувати основні дії в операційної системі;

2) виконувати основні операції з текстом у текстовому редакторі;

3) будувати структурні блок-схеми алгоритмів;

4) користуватися елементарними навичками програмування мовою Visual Basic;

5) складати програми на мові високого рівня VBA і Visual Basic;

ПРОГРАМА

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. Принципи і особливості побудови ПК

Тема 1.Апаратні засоби сучасних ПК

Тема 1.1. Мета і задачі курсу.

Тема 1.2. Інформатика й інформаційні технології.

Тема 1.3. Апаратні засоби сучасних ПК.

Тема 1.4. Основні напрями застосування обчислювальної техніки.

Тема 1.5. ОТ і науково-технічний прогрес. Застосування ОТ на залізничному транспорті.

Тема 2. Системи числення

Тема 2.1. Системи числення.

Тема 2.2. Системи числення, які використовуються в ПК.

Тема 2.3. Переведення чисел з однієї системи в іншу.

Тема 2.4. Арифметичні операції в загальному вигляді.Последнее изменение этой страницы: 2017-02-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.234.244.18 (0.003 с.)