ТОП 10:

Вказати на нову якість людини, відкриту середньовічною патристикою      A) дух;
      Б) душа;
      B) розум;
      Г) тіло;
      Д) воля;

4. Концепцію суспільного договору як джерела держави захищали:

      A) Спіноза, Гассенді, Дідро;
      Б) Руссо, Гоббс, Локк;
      B) Руссо, Берклі, Гоббс;

5. За думкою Канта, "річ у собі" - це:

      A) Бог;
      Б) реальне існування потенційного світу;
      B) існуючий світ, котрий нам абсолютно недоступний і ніколи не зможе зробитися об'єктом нашої свідомості;
      Г) теж саме, що і феноменальне суб'єктивне буття;
      Д) сукупність трансцендентних суб'єктів, теж саме, що Платон називав "світом ідей";

6. Марксистське визначення відношення людини до об'єктивного світу:

      A) предметно-перетворювальна, практична діяльність ;
      Б) духовна, внутрішня активність до світу;
      B) теоретичне відношення до світу;
      Г) здатність споглядати навколишній світ;
      Д) біологічна адаптивна діяльність;

7. Що властиве греко-слов'янському типу філософського мислення, який утворився за часів культури Київської Русі:

      A) філософське мислення не схильне до абстрактного відірваного від життя теоретизування;
      Б) філософське мислення має теоретичний характер;
      B) філософське мислення характеризується розвинутим категорійним мислення;

8. Кому з філософів належить вислів "Ми живемо у світі своєї свідомості, серед тих речей, які мислимо, і які є результатом цього мислення" ?

      A) Декарт;
      Б) Ляйбніц;
      B) Гуссерль;
      Г) Бергсон;

Яка філософська категорія визначається як найрозвинутіша форма наукового знання, яка дає цілісне, системне відображення закономірних та сутнісних зв'язків певної сфери діяльності?

     

10. Впишіть ключове слово у визначення: Антропоцентризм - картина світу, яка переміщує в центр світобудови _______

     

11. Доповнити основні види матерії – а) речовина, б) в)

     

12. Матеріалісти стверджують, що матерія - це:

      A) косне, інертне, пасивне начало, що перетворюється від впливом свідомості;
      Б) категорія для позначення об'єктивної реальності, що дається людині у її відчуттях, відображається відчуттями людини й існує незалежно від них;
      B) абсолютно Єдине;
      Г) абстрактне поняття;

13. В західноєвропейській філософії раціоналізм переважно розвивався на основі методу:

      A) аналогії;
      Б) індукції;
      B) дедукції;
      Г) аналізу;
      Д) математичного аналізу;

14. Вказати головні елементи теорії:

      A) вихідні засади, ідеалізований об'єкт, сукупність законів та тверджень, виведених із засад цієї теорії;
      Б) вихідні засади, ідеалізований об'єкт, опис досліджуваних явищ;
      B) вихідні засади, ідеалізований об'єкт, класифікація об'єктів та явищ;

15. З точки зору гедонізму, суть життя полягає в :

      A) прагненні до щастя, як до справжнього призначення людини;
      Б) прагненні до насолод, різноманітних і прямо зараз;
      B) отриманні користі від усього;
      Г) прагненні стати богом;

16. Свобода є цінність і :

      A) критерій соціального розвитку;
      Б) ілюзія правлячої еліти;
      B) дар бога людині;
      Г) звичка робити як хочеться;

17. Першим мислителем, що об'єднав свідомість і психіку був :

      A) Бекон;
      Б) Фрейд;
      B) Гегель;
      Г) Кант;

18. Хто з філософів замінив Декартівське "Я мислю" на "Я хочу (волію)" :

      A) Кьеркегор;
      Б) Ніцше;
      B) Фейєрбах;
      Г) Сартр;

У ноосферній моделі людської цивілізації провідна роль належить

      A) державі;
      Б) нації;
      B) економіці;
      Г) науці;

Вкажіть етапи життєвого циклу культур за концепцією О.Шпенглера

      A) розвиток;
      Б) занепад;
      B) народження;
      Г) загибель;
      Д) регрес;

Контрольне завдання № 2

Вказати філософську дисципліну, що вивчає фундаментальні принципи буття

      A) етика;
      Б) аксіологія;
      B) есхатологія;
      Г) онтологія;
      Д) антропологія;

Кому з античних мислителів належать слова : Якщо душа безсмертна, то немає нічого такого, чого б вона не пізнала, тому немає нічого дивного в тому, що вона може згадувати те, що їй колись було відомо.

      A) Аристотель;
      Б) Демокріт;
      B) Платон;
      Г) Протагор;
      Д) Піфагор;

3. Дайте визначення пантеїзму:

      A) філософське вчення, що заперечує онтологічне значення універсалій (загальних понять), стверджуючи, що універсалії існують не у дійсності, а тільки в мисленні;
      Б) філософське вчення, в якому поєднані релігійно-філософські засновки з раціоналістичною методикою та формально-логічними проблемами;
      B) філософське і релігійне вчення про присутність Бога у єстві самої природи, обожнення Бога з природою, розчинення Бога в природі, або, навпаки, природи у Богові;

4. Атрибутами субстанції (природи), на думку Спінози, є:

      A) зовнішня причина;
      Б) безліч кінцевих речей;
      B) мислення і протяг;
      Г) вплив і зв'язок;
      Д) енергія та інформація;

5. По Канту, моральна цінність вчинку тим вища, чим він більше:

      A) відповідає діючому закону;
      Б) доставляє особисте задоволення;
      B) підпорядковується абстрактному почуттю обов'язку;
      Г) підпорядковується волі Бога;
      Д) пов'язаний з гуманними або дружніми почуттями;

6. Згідно вченню О. Конта, розвиток людського суспільства послідовно проходить три стадії:

      A) міфологічну - філософську - позитивну;
      Б) теологічну - метафізичну - позитивну;
      B) релігійну - позитивну - натуралістичну;
      Г) філософську - позитивну - релігійну;

7. Фундаментальною характеристикою людського існування в екзистенціалізмі є:

      A) любов;
      Б) свобода;
      B) обов'язок;
      Г) совість;

8. Кому з філософів належить вислів "Існують першопричини, безкінечні чисельно, але неподільні із-за свого розміру. Ці мінімальні першопричини - атоми." ?Последнее изменение этой страницы: 2017-02-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.237.183.249 (0.006 с.)