ТОП 10:

Нормативно-правова база здійснення інформаційної діяльності ТОВ «Експерт – ІФ»ЗВІТ

з проходження виробничої практики

 

 

Виконала:

ст. гр. ІСс-16-1

Тринчук В. Б.

Перевірила:

Григораш С. М.

 

Івано-Франківськ-2016

ЗМІСТ

ВСТУП.................................................................................................................. 3

1. Проаналізувати нормативно-правову базу здійснення інформаційної

діяльності організації............................................................................................ 5

2. Описати АРМ працівників інформаційних відділів, які здійснюють документно-інформаційну роботу.............................................................. 7

3. Ознайомитися з особливостями документного забезпечення підприємства 7

4. Проаналізувати особливості документного фонду організації................. 9

5. Проаналізувати особливості документних потоків та масивів підприємства 9

6. Проаналізувати первинні та вторинні документи у сфері діяльності підприємства...................................................................................................................... 10

7. Зробити загальний огляд інформаційства.................................................. 11

8. Ознайомитися та проаналізувати основні принципи організації збору, зберігання та обробки інформації у різних відділах підприємства............... 13

9. Проаналізувати стан технічного забезпечення інформаційної діяльності 13

ВИСНОВКИ......................................................................................................... 15

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.......................................................... 16

ГЛОСАРІЙ........................................................................................................... 18

 

 

ВСТУП

Сучасний розвиток життя відбувається в умовах інформації, в якій головну роль відіграє вміння керувати інформацією. В таких умовах зростає роль інформаційних ресурсів, а вміння належним чином використовувати їх є важливим чинником розвитку та показником інформаційної культури. У зв’язку з цим зростає попит на висококваліфікованих фахівців для роботи в інформаційній сфері.

Для того, щоб підвищити якість та ефективність інформаційної діяльності, набути професійних навиків студентам необхідно проходити виробничу практику. Під час навчання у вищому навчальному закладі навчальна та виробнича практика займає важливе місце для підготовки документознавців. Це є обовязковою складовою «формування» майбутніх фахівців згідно зі стандартами вищої освіти та невідємною частиною навчально-виховної та науково-дослідної роботи.

Враховуючи рівень розвитку сучасного суспільства і швидкість змін у ньому виникає потреба в кадрах, які б могли швидко опановувати нові знання і практичні навики і пристосовуватись до змін в суспільстві. Для майбутнього спеціаліста в інформаційній галузі важливим є не лише здобуття базових теоретичних знань, а й вміння застосувати ці знання на практиці. Саме тому, проходження виробничої практики має велике значення.

Метою проходження виробничої практики є ознайомлення з основними принципами роботи працівників інформаційної сфери.

Об’єкт - виробнича практика в ТОВ «Експерт - ІФ».

Предмет – забезпечення єдиного комплексного підходу до організації практичної підготовки, системності, безперервності та взаємозв’язку в навчанні студентів.

Завдання:

- проаналізувати нормативно правову базу здійснення діяльності підприємства;

- описати АРМ працівників;

- ознайомитись з особливостями документного забезпечення;

- проаналізувати особливості документного фонду організації

- проаналізувати первинні та вторинні документи;

- зробити загальний огляд інформаційних ресурсів підприємства;

- ознайомитись з основними принципами організації збору, зберігання та обробки інформації у різних відділах підприємства;

- охарактеризувати стан технічного забезпечення інформаційної діяльності

- укласти глосарій термінів, що стосуються теми дипломного дослідження.

 

 

ВИСНОВКИ

Пройшовши виробничу практику в ТОВ «Експерт – ІФ» можна зробити висновок, що товариство - є юридичною особою, має самостійний баланс, штамп, печатки, фірмові бланки, фірмовий знак, комерційне (фірмове) найменування, знак для товарів та послуг.

ТОВ «Експерт – ІФ» займається такими видами діяльності:

- надання послуг з оцінки майна та майнових прав;

- консультування з питань комерційної діяльності й керування.

Загальна управлінська структура на підприємстві визначає форми взаємозв'язку не лише виробничих підрозділів, але й організаційних служб та обслуговуючих робітників на підприємстві. Управлінська структура чинить великий вплив на економічні показники роботи, тому правильний вибір та постійне удосконалення є важливим питанням організації діяльності редакції.

Для товариства є характерна наявність в апараті управління наступних служб:

- бухгалтерська;

- виробничий відділ;

Документація товариства налічує різні види службових документів: організаційно-розпорядчі , документи щодо особового складу, довідково-інформаційні та обліково-фінансові документи.

ГЛОСАРІЙ

Автоматизоване робоче мі́сце (АРМ) — індивідуальний комплекс технічних і програмних засобів, що призначений для автоматизації професійної праці фахівця і забезпечує підготовку, редагування, пошук і видачу на екран і друк необхідних йому документів і даних.

Вторинний документ – це документ, що являє собою результат аналітико-синтетичної та іншої переробки одного або кількох документів.

Вхідний документ – документ, який надійшов до організації.

Договір — домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.

Документ – це матеріальний об’єкт, що містить у зафіксованому вигляді інфомрацію, оформлений у заведеному порядку і має відповідно до чинного закаонодавтсва юридичну силу.

Документальна інформація – це інформація, що заснована на документах і підтвержена документами.

Документація – множина документів, підібраних з спеціальною метою по визначеному предмету: наукова (що фіксує хід та результати наукових досліджень), науково-технічна (фіксує процес і результати наукових досліджень, технічних розробок, а також напрямки та методи їх застосування у виробництві), організаційно-розпорядча та ін.

Документна інформація – це інформація, що міститься в документі.

Документний масив– визначена незмінна в часі кількість документів, яка визначається одиницями видання документів.

Документний потік – організована кількість документів (первинних та/або вторинних), функіонуючих (створюваних, поширюваних і використовуваних) у виробничому середовищі. ДП визначається кількістю документів, які знаходяться в русі, динаміці, і характеризується інтенсивністю, яка визначається кількістю документальних видань в закладі.

Документний фонд – сукупність документів, зосереджених у закладі, в тмоу числі функіонуючих в даний момент та тих, які знаходяться на збереженні.

Документні ресурси– це відносно впорядкована кількість документів, які слугують засобом чи об’єктом документообігу або поповненням документального фонду.

Документування– це створення документа з використанням різних методів, способів і засобів фіксації інформації на матеріальному носії.

Експертна оцінка нерухомості — одна з найпоширеніших послуг нашої компанії, що виникла після того як вітчизняні банки почали кредитувати фізичних осіб під заставу нерухомості.

Звіт — письмове повідомлення про виконання певної роботи.

Інструкція – це правовий документ, яким визначаються правила, що регулюють організаційні, науково-технічні, технологічні, фінансові та інші спеціальні аспекти діяльності установ, організацій, підприємств, посадових осіб та громадян.

Інформаційна діяльність – це сукупність дій, спрямованих на задоволення інформаційних потреб громадян і юридичних осіб.

Інформаційне забезпечення – наявність інформації, необхідної для управління економічними процесами, що міститься у базах даних інформаційних систем.

Інформаційний ресурс – це особливий вид ресурсів, який базується на ідеях і знаннях, накопичених у результаті науково-економічної діяльності людей.

Інформаційні системи – система збереження, обробки, перетворення, передачі й оновлення інформації з використанням комп’ютерної та іншої техніки.

Інформаційні технології–сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.

Комунікація– це процес, за допомогою якого керівники розвивають систему надання інформації, передачі відомостей великій кількості людей в середині організації та окремим індивідуумам та інститутам за її межами

Наказ – офіційний документ, в якому викладається розпорядження, постанова начальника, керівника установи.

Організація роботи з документами – це створення умов, які б забезпечували рух, пошук, збереження документів у діловодстві.

Оцінювач — це фізична особа (громадянин України, іноземець або особа без громадянства), яка має базову або повну вищу освіту (бакалавр, спеціаліст або магістр за будь-якою спеціальністю), пройшла навчання на оцінювача у навчальному закладі, який уклав відповідну угоду про можливість навчання оцінювачів з Фондом державного майна України.

Переробка інформації – це розумова праця, пов’язана, по-перше, з
пошуком необхідної інформації, по-друге, із захистом від інформаційного перевантаження, і, по-третє, з попередженням втрати особливо важливої інформації.

Підприємство— самостійний суб'єкт господарювання, зареєстрований компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому Господарським кодексом України та іншими законами.

Посадова інструкція – це документ, що регламентує виробничий процес кожного працівника.

Програмне забезпечення (програмні засоби) (ПЗ; англ. software) — сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.

Реєстрація документів – запис необхідних даних про документи з подальшим проставленням на них діло-виробничого індексу.

Резюме – документ, що містить короткі відомості бібліографічного характеру, які подаються працвником при працевлаштуванні.

Рекомендація – сторонній опис особи, складений за останнім місцем роботи.

Реферування – це короткий виклад змісту документа або його частини, який включає основні відомості та висновки, необхідні для ознайомлення з документом.

Рецензія – критичний відгук з аналізом та оцінкою друкованої праці.

Статут – зведення правил, що регулюють діяльність установи.

Типові документи – документи, які відображають однорідні питання і складаються за однаков.

Товариство - організація, об'єднання людей, які ставлять перед собою спільні завдання, мету, програму дій і відповідно діють для їх виконання, здійснення.

Товариство з обмеженою відповідальністю (скорочено «ТОВ» або «ТзОВ») — організація, суб'єкт господарювання, статутний капітал якої поділений на частки, розмір яких встановлюється статутом товариства. Товариство з обмеженою відповідальністю є різновидом господарських товариств.

 

 

ЗВІТ

з проходження виробничої практики

 

 

Виконала:

ст. гр. ІСс-16-1

Тринчук В. Б.

Перевірила:

Григораш С. М.

 

Івано-Франківськ-2016

ЗМІСТ

ВСТУП.................................................................................................................. 3

1. Проаналізувати нормативно-правову базу здійснення інформаційної

діяльності організації............................................................................................ 5

2. Описати АРМ працівників інформаційних відділів, які здійснюють документно-інформаційну роботу.............................................................. 7

3. Ознайомитися з особливостями документного забезпечення підприємства 7

4. Проаналізувати особливості документного фонду організації................. 9

5. Проаналізувати особливості документних потоків та масивів підприємства 9

6. Проаналізувати первинні та вторинні документи у сфері діяльності підприємства...................................................................................................................... 10

7. Зробити загальний огляд інформаційства.................................................. 11

8. Ознайомитися та проаналізувати основні принципи організації збору, зберігання та обробки інформації у різних відділах підприємства............... 13

9. Проаналізувати стан технічного забезпечення інформаційної діяльності 13

ВИСНОВКИ......................................................................................................... 15

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.......................................................... 16

ГЛОСАРІЙ........................................................................................................... 18

 

 

ВСТУП

Сучасний розвиток життя відбувається в умовах інформації, в якій головну роль відіграє вміння керувати інформацією. В таких умовах зростає роль інформаційних ресурсів, а вміння належним чином використовувати їх є важливим чинником розвитку та показником інформаційної культури. У зв’язку з цим зростає попит на висококваліфікованих фахівців для роботи в інформаційній сфері.

Для того, щоб підвищити якість та ефективність інформаційної діяльності, набути професійних навиків студентам необхідно проходити виробничу практику. Під час навчання у вищому навчальному закладі навчальна та виробнича практика займає важливе місце для підготовки документознавців. Це є обовязковою складовою «формування» майбутніх фахівців згідно зі стандартами вищої освіти та невідємною частиною навчально-виховної та науково-дослідної роботи.

Враховуючи рівень розвитку сучасного суспільства і швидкість змін у ньому виникає потреба в кадрах, які б могли швидко опановувати нові знання і практичні навики і пристосовуватись до змін в суспільстві. Для майбутнього спеціаліста в інформаційній галузі важливим є не лише здобуття базових теоретичних знань, а й вміння застосувати ці знання на практиці. Саме тому, проходження виробничої практики має велике значення.

Метою проходження виробничої практики є ознайомлення з основними принципами роботи працівників інформаційної сфери.

Об’єкт - виробнича практика в ТОВ «Експерт - ІФ».

Предмет – забезпечення єдиного комплексного підходу до організації практичної підготовки, системності, безперервності та взаємозв’язку в навчанні студентів.

Завдання:

- проаналізувати нормативно правову базу здійснення діяльності підприємства;

- описати АРМ працівників;

- ознайомитись з особливостями документного забезпечення;

- проаналізувати особливості документного фонду організації

- проаналізувати первинні та вторинні документи;

- зробити загальний огляд інформаційних ресурсів підприємства;

- ознайомитись з основними принципами організації збору, зберігання та обробки інформації у різних відділах підприємства;

- охарактеризувати стан технічного забезпечення інформаційної діяльності

- укласти глосарій термінів, що стосуються теми дипломного дослідження.

 

 

Нормативно-правова база здійснення інформаційної діяльності ТОВ «Експерт – ІФ»

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕКСПЕРТ ІФ» (далі по тексту - товариство) є суб’єктом господарювання, що діє на принципах самоокупності.

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕКСПЕРТ ІФ» створено та діє відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, закону України «Про господарські товариства», інших законів України та нормативно-правових актів чинних на території України, та цього статуту.

В останні кілька років в Україні зроблено серйозні кроки у створенні нормативно-правової бази, що регулює експертно-оціночну діяльність. Саме затвердження нормативної бази та уніфікація методів і підходів до визначення вартості майна та майнових прав робить роботу Суб'єктів оціночної діяльності прозорою для будь-якого кола користувачів результатів їхньої роботи.

На сьогодні оцінка майна та майнових прав - це процес визначення їх вартості відповідно до процедур, строго визначеними законодавчо-нормативною базою.

Основні нормативно-правові акти, що регулюють оціночну діяльність в Україні:

1. Закон України № 2658-III від 12 липня 2001 року «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»;

2. Закон України № 1378 від 11 грудня 2003року «Про оцінку земель»;

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 року № 1440 «Про затвердження Національного стандарту № 1« Загальні засади оцінки майна і майнових прав »;

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 року № 1442 «Про затвердження Національного стандарту № 2«Оцінка нерухомого майна»;

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2006 року № 1655 «Про затвердження Національного стандарту № 3« Оцінка цілісних майнових комплексів »;

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2007 року № 1185 «Про затвердження Національного стандарту № 4« Оцінка майнових прав інтелектуальної власності »;

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 року № 1891 «Про затвердження Методики оцінки майна»;

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2002 року № 1531 «Про експертну грошову оцінку земельних ділянок»;

9. Спільний наказ ФДМУ та Міністерства юстиції України № 142/5/2092 (№ 1074/8395) «Про затвердження Методики товарознавчої експертизи та оцінки дорожніх транспортних засобів» від 14.11.2003 року;

10. Наказ ФДМУ № 3162 «Про затвердження Порядку визначення оціночної вартості об'єктів права інтелектуальної власності, що перебувають у державній власності або були створені (придбані) за державні кошти, з метою зарахування на бухгалтерський облік» від 13 грудня 2005 року;

11. Інструктивний лист Фонду Державного майна України від 23 січня 2004 року № 10-36-835 "Роз'яснення деяких положень Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 № 1891»;

12. Інструктивний лист Фонду Державного майна України від 13 вересня 2004 року № 10-36-12549 «Роз'яснення деяких положень Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 № 1891»;

13. Інструктивний лист Фонду Державного майна України від 14 жовтня 2004 року № 10-36-14208 «Роз'яснення деяких положень Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 № 1891»;

14. Інструктивний лист Фонду Державного майна України від 9 березня 2005 року № 10-36-2562 «Роз'яснення щодо застосування Національного стандарту № 2« Оцінка нерухомого майна », затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 року № 1442»;

15. Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та справах захисту населення від наслідків Чорнобильскої катастрофи та Фонду Державного майна України від 13 червня 2003 року № 190/995 «Про затвердження Положення про порядок створення та діяльності комісії з оцінки вартості військового майна МНС України».

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-08; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.226.243.36 (0.014 с.)