ТОП 10:

Тема 3. Підстави виконання. Виконавчі документи1. Підстави виконання.

2. Поняття, зміст і форма виконавчого документа.

3. Види виконавчих документів. Характеристика кожного з них.

4. Строк пред'явлення виконавчого документа до виконання (виконавча давність).

5. Переривання строку давності пред’явлення виконавчого документа до виконання.

6. Місце виконання рішення.

Тема 4. Загальні правила здійснення виконавчого провадження

1.Заходи примусового виконання: види, підстави застосування.

2.Порядок відкриття виконавчого провадження. Підстави відмови у відкритті виконавчого провадження.

3.Добровільне виконання рішень.

4.Місце, час і строки вчинення виконавчих дій.

5.Негайне виконання рішень.

6.Роз’яснення судового рішення або акта іншого юрисдикційного органа, які підлягають виконанню.

7.Відкладення виконавчих дій. Відстрочка і розстрочка виконання, зміна способу і порядку виконання.

8.Зупинення виконавчого провадження: підстави, процесуальний порядок.

9.Виконавчий збір. Витрати виконавчого провадження.

10. Закінчення виконавчого провадження: підстави і наслідки. Припинення виконавчого провадження і повернення виконавчого документа.

11. Відновлення виконавчого провадження.

 

Змістовий модуль 2. Особливості виконання рішень в окремих категоріях справ та гарантії захисту прав суб’єктів виконавчого провадження.

Тема 5. Загальні правила звернення стягнення на майно боржника

1.Особливості звернення стягнення на рухоме та нерухоме майно боржника. Майно, на яке не може бути звернено стягнення.

2.Накладення арешту на майно.

3.Оцінка майна.

4.Вилучення та зберігання арештованого майна.

5.Примусова реалізація майна.

6.Звернення стягнення на майно та кошти, що належать боржнику від інших осіб

7.Звернення стягнення на окремі види майна боржника: грошові кошти, депозити, майнові права, підприємство як єдиний майновий комплекс, на самочинно збудований обʼєкт, земельні ділянки, цінні папери, майно фізичної особи-підприємця тощо.

 

Тема 6. Звернення стягнення на доходи фізичної особи

1. Підстави звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника.

2. Порядок звернення стягнення на майно фізичної особи.

3. Кошти, на які стягнення не може бути звернено.

4. Поняття аліментних платежів. Розміри аліментів, що стягаються на утримання неповнолітніх, повнолітніх дітей і на утримання батьків.

5. Особливості виконання рішень про накладення штрафу та конфіскацію майна.

 

Тема 7. Виконання рішень у немайнових справах.

1. Загальний порядок виконання рішень, що зобов’язують боржника вчинити певні дії або утриматись від їх вчинення.

2. Виконання рішень про відібрання дитини.

3. Особливості виконання рішень про поновлення на роботі.

4. Виконання рішень про виселення боржника.

5. Особливості примусового вселення стягувача.

 

Тема 8. Гарантії захисту прав суб’єктів виконавчого провадження

1. Поняття і значення гарантій прав суб’єктів виконавчого провадження. Особливості надання державою гарантій щодо виконання рішень суду.

2. Адміністративний контроль як гарантія захисту прав суб’єктів виконавчого провадження. Контроль за законністю виконавчого провадження. Посадові особи, які мають право здійснювати перевірку законності виконавчого провадження.

3. Судовий контроль. Порядок розгляду скарг на діяння державних виконавців судами загальної юрисдикції, адміністративними судами, господарськими судами.

4. Особливості відповідальності державного виконавця та інших учасників виконавчого провадження. Кримінальна відповідальність. Адміністративна відповідальність за невиконання вимог державного виконавця. Майнова відповідальність у виконавчому провадженні.

 

Рекомендована література

Базова

1. Білоусов Ю. В. Виконавче провадження : навч. посіб. / Юрій Валерійович Білоусов. – К. : Прецедент, 2005. – 192 с.

2. Бряндин С. П. Место исполнительного производства в системе Российского права / С. П. Бряндин. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://t-off.chat.ru/ftzf.html.

3. Верба О. Б. Поняття правосуб’єктності суду у виконавчому провадженні / О. Б. Верба // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2007. – Випуск 44. – С. 183–191.

4. Верба-Сидор О. Б. Класифікація повноважень суду на стадії виконання рішень / О. Б. Верба-Сидор // Інтеграційні економіко-правові напрями розвитку України та країн близького зарубіжжя. І міжнародна науково-практична Інтернет-конференція. – 2012. – С. 26–29. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.lac.lviv.ua.

5. Гуреев В. А. Исполнительное производство : учебник / В. А. Гуреев, В. В. Гущин. – М. : Эксмо, 2009. – 352 с.

6. Донцов Е. М. Исполнение судебных актов, актов других органов и должностных лиц в отношении имущества физических лиц : научно-практическое пособие / Е. М. Донцов, Т. К. Донцова. – М. : Волтерс Клувер, 2010. – 656 c.

7. Зейкан Я. П. Захист у цивільній справі. Науково-практичний коментар (2-е вид., стереотип.) / Ярослав Павлович Зейкан. – К. : КНТ, 2008. – 488 с.

8. Комаров В. В. Цивільне процесуальне законодавство у динаміці розвитку та практиці Верховного Суду Украни / Вячеслав Всильович Комаров. – Х. : Право, 2012. – 624 с.

9. Курс цивільного процесу : підручник / В. В. Комаров, В. А. Бігун, В. В. Баранкова та ін. ; за ред. В. В. Комарова. – Х. : Право, 2011. – 1352 с.

10. Настольная книга судебногопристава-исполнителя : учебно-практическое пособие / под ред. В. А. Гуреева. – М. : Статут, 2012. – 888 с.

11. Перепелиця А. І. Організаційно-правові засади діяльності державної виконавчої служби в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 “Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право” / Анатолій Іванович Перепелиця ; Нац. акад. Держ. податк. служби України. – Ірпінь, 2005. – 19 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/ard/2005/05paivsu.zip.

12. Притика Ю. Д. Виконання рішень третейського суду / Юрій Дмитрович Притика // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2005. – № 2. – С. 53–64.

13. Процесуальні документи у цивільних справах (теорія, методика, практика) : науково-практичний посібник / за заг. ред. доктора юридичних наук, професора С. Я. Фурси. – К. : Видавець Фурса С. Я. : КНТ, 2007. – 1088 с.

14. Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави. Видання 5-те, зі змінами : навчальний посібник / Петро Мойсейович Рабінович. – К. : Атіка, 2001. – 176 с.

15. Талан Л. Виконавче провадження в структурі цивілістичного процессу / Л. Талан // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць. – 2009. – № 2. – C. 96–102. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vapnu/2009_2/Talan.pdf.

16. Фурса С. Я. Закони України “Про державну виконавчу службу”, “Про виконавче провадження”, “Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини” : науково-практичний коментар / С. Я. Фурса, Є. І. Фурса, С. В. Щербак. – К. : Видавець Фурса С. Я. : КНТ, 2008. – 1172 с.

17. Фурса С. Я. Цивільний процесуальний кодекс України : науково-практичний коментар : У 2 т. / С. Я. Фурса, Є. І. Фурса, С. В. Щербак ; за заг. ред. С. Я. Фурси. – К. : Видавець Фурса С. Я. : КНТ, 2006. – Т. 2. – 800 с.

18. Фурса С. Я. Виконавче провадження в Україні : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / С. Я. Фурса, С. В. Щербак ; Інститут міжнародних відносин Київського національного ун-ту ім. Тараса Шевченка. – К. : Атіка, 2002. – 480 с.

19. Цивільний процесуальний кодекс України : науково-практичний коментар / С. С. Бичкова, Ю. В. Білоусов, В. І. Бірюков та ін. ; за заг. ред. С. С. Бичкової. – 2-ге вид., доповн. і переробл. – К. : Атіка, 2010. – 896 с.

20. Штефан М. Й. Виконання судових рішень : навч. посібник / М. Й. Штефан, М. П. Омельченко, С. М. Штефан ; шеф-ред. С. Ковальський. – К. : Юрінком Інтер, 2001. – 320 с.

 

Допоміжна

1. Анохин В. С. Квалификация правоотношений по исполнительному производству / Виктор Стефанович Анохин // Хозяйство и право. – 2000. – № 4. – С. 85–93.

2. Балюк М. І. Практика застосування Цивільного процесуального кодексу України (цивільний процес у питаннях і відповідях) : коментарії, рекомендації, пропозиції. Серія “Судова практика” / М. І. Балюк, Д. Д. Луспеник. – Х. : Харків юридичний, 2008. – 708 с.

3. Белоусов Ю. В. Вопросы взаимодействия суда и государственного исполнителя по законодательству Украины / Юрий Валериевич Белоусов // Исполнительноепроизводство: процессуальнаяприродаицивилистическиеосновы : сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции (г. Казань, Казанский государственный ун-т, 4 апреля 2008 г.) / Казанский гос. ун-т им. В. И. Ульянова-Ленина ; отв. ред. Д. Х. Валеев, М. Ю. Челышев. – М. : Стаут, 2009. – 334 с. – С. 20–23.

4. Бенедик И. В. Стадии в юридическом процессе : общетеоретические исследования : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01 / Иван Васильевич Бенедик. – Х., 1986. – 191 c.

5. Білоусов Ю. В. До питання про місце правових норм, що регулюють виконавче провадження в системі права України / Юрій Валерійович Білоусов // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – 2000. – № 3. – С. 54–59.

6. Білоусов Ю. В. Цивільне виконавче право як самостійна галузь права / Юрій Валерійович Білоусов // Закон і бізнес. – 3–9 лютого 2001. – № 5. – С. 27.

7. Боннер А. Т. Исполнительное производство: отрасль российского права или стадия процесса? / Александр Тимофеевич Боннер // Избранные труды по гражданскому процессу : приложение к Российскому ежегоднику гражданского и арбитражного процесса. – СПб. : Издат. дом С.-Петерб. гос. ун-та, 2005 (Тип. Береста). – 990, [1] с. – С. 108–129.

8. Боннер А. Т. Нужно ли принимать Исполнительный кодекс? / Александр Тимофеевич Боннер // Заметки о современном гражданском и арбитражном процессуальном праве ; под ред. М. К. Треушникова. – М. : ОАО “Издательский Дом “Городец„”, 2004. – 352 c. – С. 291–304.

9. Валеев Д. Х. Процессуальное положение лиц, участвующих в исполнительном производстве : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03 / Дамир Хамитович Валеев. – Казань, 1999. – 166 c.

10. Верба О. Б. Вирішення судом питань про розшук боржника або дитини як реалізація функції попереднього захисту на стадії виконавчого провадження / О. Б. Верба // Юриспруденція : теорія і практика. – 2009. – № 12 (62). – С. 21–28.

11. Верба О. Б. Вирішення судом питань, пов’язаних із настанням обставин, які ускладнюють або унеможливлюють примусове виконання рішення / О. Б. Верба // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2009. – Випуск 49. – 290 с. – С. 106–117.

12. Верба О. Б. Інститут повороту виконання в цивільному судочинстві : компетенція суду / О. Б. Верба // Юриспруденція : теорія і практика. – 2010. – № 6 (68). – 64 с. – С. 2–8.

13. Верба О. Б. Компетенція суду щодо прийняття відмови стягувача від примусового виконання / О. Б. Верба // Юриспруденція : теорія і практика. – 2009. – № 1 (51). – С. 14–23.

14. Верба О. Б. Особливості визнання судом мирової угоди на стадії виконавчого провадження / О. Б. Верба // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична : збірник наукових праць. – Львів : ЛьвДУВС, 2008. – № 3. – С. 102–113.

15. Верба О. Б. Повноваження суду та інших органів на стадії примусового виконання рішень за законодавством Німеччини / О. Б. Верба // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2008. – Випуск 46. – С. 103–112.

16. Верба О. Б. Повноваження суду у випадках добровільного невиконання мирової угоди, укладеної на стадії виконавчого провадження / О. Б. Верба // Юриспруденція : теорія і практика. – 2008. – № 7 (45). – С. 35–44.

17. Верба О. Б. Попередній та подальший судовий захист у виконавчому провадженні за законодавством України та Польщі / О. Б. Верба // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична : збірник наукових праць ; головний редактор В. Л. Ортинський. – Львів : ЛьвДУВС, 2008. – Вип. 1. – С. 111–119.

18. Верба-Сидор О. Вирішення судом питання про поворот виконання в цивільному процесі / О. Верба-Сидор // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2011. – Випуск 52. – 405 с. – C. 180–189.

19. Верба-Сидор О. Б. Вирішення судом питання про видачу дубліката виконавчого листа або судового наказу / О. Б. Верба-Сидор // Цивілістична процесуальна думка : збірник наукових статей ; за заг. ред. С. Я. Фурси. – К. : Паливода А. В., 2012. – 528 с. – С. 109–116.

20. Гусаров К. В. Правосубъектность органов судебной власти / К. В. Гусаров // Проблемы науки гражданского процессуального права / В. В. Комаров, В. А. Бигун, В. В. Баранкова ; под ред. проф. В. В. Комарова. – Х. : Право, 2002. – 440 с.

21. Гусаров К. В. Проблемы гражданской процессуальной правосубъектности : дис... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Константин Владимирович Гусаров ; Национальная юридическая академия Украины им. Ярослава Мудрого. – Х., 2000. – 201 c.

22. Журавська В. Виконавче провадження – проблеми, перспективи та їх законодавче врегулювання / В. Журавська // Юридичний радник. – 2005. – № 2 (4). – С. 61 – 64.

23. Коссак В. М. Исполнение судебных решений в Украине / В. М. Коссак // Теоретические и практические проблемы гражданского, арбитражного и исполнительного производства = Theoretical and practical problems of civil, arbitration procedure and executory process: Сб. науч. ст. – Ассоц. Юрид. центр, Федер. агентство по образованию, Кубан. гос. ун-т, Юрид. фак., Каф. гражд. процесса и трудового права, Рос. правовая газ. “ЭЖ-Юрист”; [редкол.: Г. Д. Улетова (отв. ред.) и др.]. – Санкт-Петербург – Краснодар: Изд-во Р. Асланова “Юрид. центр Пресс”, 2005: ГУП Тип. Наука. – 560 с. – С. 454 – 460.

24. Святогор О. Застосування мирової угоди в господарському процесі та виконавчому провадженні / О. Святогор // Право України. – 2003. – № 1. – С. 78 – 83.

25. Святогор О. Окремі питання стягнення за виконавчими написами / О. Святогор // Довідник нотаріуса. – 2003. – № 1. – С. 46 – 76.

26. Щербак С. Соотношение обременения и испонительного производства. Новые процедуры обеспечения требования кредиторов / С. Щербак // Юридическая практика. – 2004. – № 28 (342). – С. 10, 11.

 

Нормативно-правові акти

1. Інструкція з діловодства в місцевому загальному суді, затверджена Наказом Державної судової адміністрації України від 27.06.2006 р. № 68, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 24.07.2006 р. за № 860/12734 // Офіційний вісник України. – 16.08.2006. – № 31; 2007. – № 78. – стор. – 207, стор. 273. – стаття 2266. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0860-06.

2. Інструкція з організації примусового виконання рішень, затверджена Наказом Міністерства юстиції України від 02.04.2012 р. № 512/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 02.04.2012 р. за № 489/20802 // Офіційний вісник України. – 17.04.2012. – № 27. – стор. 23. – стаття 1018. – код акта 61049/2012. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0489-12.

3. Конституція України : Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.

4. Порядок розшуку боржника-фізичної особи, затверджений Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 27.08.2008 р. № 408, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 05.11.2008 р. за № 1078/15769 // Офіційний вісник України. – 21.11.2008. – № 86. – стор. 126. – стаття 2899. – код акта 44871/2008. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z1078-08.

5. Про виконавче провадження : Закон України від 21.04.1999 р. № 606-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 24. – ст. 207. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=606-14.

6. Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини: Закон України вiд 23.02.2006 р. № 3477-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 30. – ст. 260. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3477-15.

7. Про державну виконавчу службу: Закон України вiд 24.03.1998 р. № 202/98-ВР Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=202%2F98-%E2%F0.

8. Про Державну прикордонну службу України : Закон України від 03.04.2003 р. № 661-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 27. – ст. 208. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=661-15.

9. Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України : Закон України вiд 21.01.1994 р. № 3857-XII //Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 18. – ст. 101. [Електронний ресурс].– Режим доступу :http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3857-12.

10. Про судоустрій і статус суддів : Закон України від 07.07.2010 р. № 2453-VI. // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 41–42, № 43, № 44–45. – ст. 529. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2453-17.

11. Сімейний кодекс України : Закон України від10.01.2002 р. № 2947-III. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2947-14.

12. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15

13. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 р. №1618-IV. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1618-15.

14. Щодо виїзду за кордон осіб, які мають невиконані зобов’язання, в тому числі зі сплати аліментів, покладені на них рішеннями судів : Лист Міністерства юстиції України вiд 06.06.2008 р. № 25-32/507 // Баланс. – вiд 23.06.2008. – 2008. – № 50. – стор. 14. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v25-3323-08.

15. Щодо запровадження єдиного порядку застосування державними виконавцями деяких норм чинного законодавства : Лист Міністерства юстиції України, Адміністрації державної прикордонної служби вiд 27.05.2008 р. № 25-32/463 25-5347 // Баланс. – вiд 23.06.2008. – 2008. – № 50. – стор. 14. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v5-32323-08.

16. Щодо порядку підготовки та надіслання державними виконавцями до суду подань і заяв : Лист, Рекомендації Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України від 18.12.2006 р. № 25-1/899/7. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v99_7323-06.

 

Судова практика

1. Про деякі питання застосування судами України законодавства при дачі дозволів на тимчасове обмеження окремих конституційних прав і свобод людини і громадянина під час здійснення оперативно-розшукової діяльності, дізнання і досудового слідства : Постанова Пленуму Верховного Суду України від 28.03.2008 р. № 2. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.viaduk.net/clients/vs.nsf/0/EC7A776906EDFD5DC225742F003D4548.

2. Про деякі питання практики виконання рішень, ухвал, постанов господарських судів України : Роз’яснення Вищого господарського суду України від 28.03.2002 р. № 04-5/365 (Роз’яснення втратило чинність на підставі Постанови Вищого господарського суду від 17.10.2012 р. № 9). [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v_365600-02.

3. Про деякі питання практики виконання рішень, ухвал, постанов господарських судів України : Постанова Вищого господарського суду України від 17.10.2012 р. № 9. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0009600-12.

4. Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України : Роз’яснення Вищого арбітражного суду України від 18.09.1997 р. № 02-5/289 (Роз’яснення втратило чинність на підставі Постанови Вищого господарського суду від 26.12.2011 р. № 18). [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v_289800-97.

5. Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції : Постанова Вищого господарського суду України від 26.12.2011 р. № 18. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v0018600-11.

6. Про деякі питання практики застосування статті 121 Господарського процесуального кодексу України : Роз’яснення Вищого арбітражного суду України від 12.09.1996 р. № 02-5/333 (Роз’яснення втратило чинність на підставі Постанови Вищого господарського суду від 17.10.2012 № 9). [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v_333800-96.

7. Про окремі питання застосування статті 370 ЦПК: Інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 16.01.2013 р.№ 10-76/0/4-13. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://sc.gov.ua/ua/2013_rik.html.

8.Про практику розгляду судами скарг на рішення, дії або бездіяльність органів і посадових осіб державної виконавчої служби та звернень учасників виконавчого провадження : Постанова Пленуму Верховного Суду України вiд 26.12.2003 р. № 14 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v0014700-03.

9. Про практику розгляду судами скарг на рішення, дії або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби під час виконання судового рішення у цивільній справі: Інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 28.01.2013 р.№ 24-152/0/4-13. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://sc.gov.ua/ua/2013_rik.html.

10. Про судову практику у справах за позовами про захист права приватної власності : Постанова Пленуму Верховного Суду України вiд 22.12.1995 р. № 20 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v0020700-95.

11. Про судову практику у справах про злочини проти власності : Постанова Пленуму Верховного Суду України від 06.11.2009 р. № 10 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0010700-09.

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-17; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.107.209 (0.013 с.)