Порядок переведення рейтингових показників успішності у європейські оцінки ECTS
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Порядок переведення рейтингових показників успішності у європейські оцінки ECTS 

Підсумкова кількість балів (max – 100) Оцінка за 4-бальною шкалою Оцінка за шкалою ECTS
1 – 34     35 – 59 «незадовільно» (з обов’язковим повторним курсом) «незадовільно» (з можливістю повторного складання) F     FX
60 – 68 «достатньо» E
69 – 74 «задовільно» D
75 – 81 «добре» C
82 – 89 «дуже добре» B
90 – 100 «відмінно» A

Загальні критерії оцінювання успішності студентів, які отримали за 4-бальною шкалою оцінки «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно», подано у табл. 8.3.

 

Таблиця 8.3

Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень студентів

Оцінка Критерії оцінювання
«відмінно» ставиться за повні та міцні знання матеріалу в заданому обсязі, вміння вільно виконувати практичні завдання, передбачені навчальною програмою; за знання основної та додаткової літератури; за вияв креативності у розумінні і творчому використанні набутих знань та умінь.
«добре» ставиться за вияв студентом повних, систематичних знань із дисципліни, успішне виконання практичних завдань, засвоєння основної та додаткової літератури, здатність до самостійного поповнення та оновлення знань. Але у відповіді студента наявні незначні помилки.
«задовільно» ставиться за вияв знання основного навчального матеріалу в обсязі, достатньому для подальшого навчання і майбутньої фахової діяльності, поверхову обізнаність з основною і додатковою літературою, передбаченою навчальною програмою; можливі суттєві помилки у виконанні практичних завдань, але студент спроможний усунути їх із допомогою викладача.
«незадовільно» виставляється студентові, відповідь якого під час відтворення основного програмового матеріалу поверхова, фрагментарна, що зумовлюється початковими уявленнями про предмет вивчення. Таким чином, оцінка «незадовільно» ставиться студентові, який неспроможний до навчання чи виконання фахової діяльності після закінчення ВНЗ без повторного навчання за програмою відповідної дисципліни.

 

Кожний модуль включає бали за поточну роботу студента на семінарських, практичних заняттях, виконання самостійної роботи, індивідуальну роботу.

 

Реферативні дослідження та есе, які виконує студент за визначеною тематикою, обговорюються та захищаються на семінарських заняттях (див. п. «Захист творчих проектів»).

У таблиці 8.4 представлено розподіл балів, що присвоюються студентам під час вивчення дисципліни «Основи наукових досліджень».

Таблиця 8.4

Розподіл балів, що присвоюються студентам

МОДУЛІ Модульні контрольні роботи   ПМК (залік)
Змістовий модуль 1(семінари, відвідування занять, с/р) Змістовий модуль 2(семінари, відвідування занять, с/р) Змістовий модуль 3(семінари, відвідування занять, с/р) Змістовий модуль 4(семінари, відвідування занять, с/р)
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8
                --

 

Разом:

Коефіцієнт перерахунку – 164 : 100 = 1,64

 

Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних заняттях, під час виконання самостійної та індивідуальної навчально-дослідної роботи залежить від дотримання таких вимог:

- своєчасність виконання навчальних завдань;

- повний обсяг їх виконання;

- якість виконання навчальних завдань;

- самостійність виконання;

- творчий підхід у виконанні завдань;

- ініціативність у навчальній діяльності.

 


XI. ОРІЄНТОВНІ ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

1. Предмет і сутність наукової діяльності.

2. Теорія пізнання:структура процесу, елементи, основні поняття.

3. Організаційна структура науки.

4. Державна політика України з наукової діяльності.

5. Нормативно правова база підготовки наукових та науково-педагогічних працівників:

6. Суб’єкти наукової діяльності.

7. Наукова школа, наукова комунікація.

8. Пріоритетні напрямки розвитку наукових досліджень у сфері мистецтв в Україні.

9. Методологія наукового дослідження у сфері мистецтв.

10. Фундаментальна або філософська методологія.

11. Загальнонаукова методологія.

12. Конкретнонаукова методологія.

13. Сутнісні риси методології мистецтвознавства.

14. Методи і техніка дослідження. Використання методів наукового пізнання.

15. Методи, що застосовуються на теоретичному та емпіричному рівнях досліджень. Методи, що застосовуються на теоретичному та емпіричному рівнях досліджень.

16. Застосування логічних законів і правил.

17. Особливості наукового дослідження у сфері мистецтв. Процедура наукового дослідження у сфері мистецтв.

18. Наукова інформація. Закон України «Про інформацію».

19. Джерела наукової інформації та їх використання у науковій роботі.

20. Інформаційно-пошукова мова (ІПМ), бібліографічний пошук інформації.

21. Пошук інформації у мережі Internet.

22. Науково-дослідницька робота студентів: структура, зміст, форми.

23. Наукові товариства студентів (курсантів, слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених.

24. Основні форми впровадження результатів наукових досліджень студентів та вимоги до їх написання і оформлення (наукова публікація, стаття, наукове повідомлення (тези виступу, доповіді), реферат).

25. ІНДЗ як особлива форма науково-дослідної роботи студентів.

26. Курсова робота: загальна характеристика, послідовність виконання, етапність, робота над текстом, вимоги до оформлення, підготовка до захисту та захист.

 

 


ІІ. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна:

1. Закон України «Про вищу освіту». Закон від 01.07.2014 № 1556-VII – [Електроний ресурс] : сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/page

2. Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 3, ст.25) – [Електроний ресурс] : сайт: Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/848-19

3. Бейлін М.В. Навчальний посібник. Основи наукових досліджень Х. : ТОВ «Оберіг», 2012. – 184 с.

4. Загвязинский В.И., Атаханов Р. Методология и методы психолого-педагогического исследования: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений – М. : Издательский центр «Академия», 2006. – 208 с.

5. Ковальчук, В. В. Основи наукових досліджень [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. В. Ковальчук, Л. М. Моїсєєв; ред. В. О. Дроздов; Акад. пед. наук України. – К. : Професіонал, 2008. – 240 с.

6. Колесников О. В. Основи наукових досліджень. 2-ге вид. випр.. та доп. Навч. посіб. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 144 с.

7. Мартиненко С.М., Москаленко А.М. Організація науково-дослідницької роботи студентів з педагогічних дисциплін. Навчально-методичний посібник. – К. : 2007.

8. Основи методології та організації наукових досліджень: Навч. посіб. для студентів, курсантів, аспірантів і ад’юнтів / за ред. А. Є. Конверського. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 352 с.

9. Основи наукових досліджень: навчальний підручник / [В. І. Саюк, О. Л. Ануфрієва, Н. Ю. Волянюк, Н. В. Гузій, Ю. С. Осокіна, Н. М. Скоробогатько, Є. Р. Чернишова, Г. О. Штомпель]; За ред. В. І. Саюк, Є. Р. Чернишової. – К. : Педагогічна думка, 2012. – 144 с.

10. Основи наукових досліджень: конспект лекцій / укладач Е. В. Колісніченко. – Суми : Сумський державний університет, 2012. – 83 с.

11. П'ятницька-Позднякова І.С. Основи наукових досліджень у вищій школі / П'ятницька-Позднякова І.С.; М-во. освіти та науки України. – К. : Центр навчальної літератури, 2003. –115 с.

12. Романчиков В.І. Основи наукових досліджень: навч. посібник. – Київ: Видавництво «Центр учбової літератури», 2007. – 254 с. – Режим доступу: http://dmeti.dp.ua/file/kdoczn_10892.pd

13. Ростовський В. С. Основи наукових досліджень і технічної творчості: підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / В. С. Ростовський, Н. В. Дібрівська; – К. : Центр учбової літератури, 2009. — 96 с.

14. Соловйов С.М. Основи наукових досліджень.− К.: Центр учбової літератури, 2007. − 176 с.

15. Філіпенко А.С. Основи наукових досліджень. Конспект лекцій: Навчальний посібник. – К. : Академвидав, 2005. – 208 с.

16. Цехмістрова Г.С. Основи наукових досліджень / Г.С. Цехмістрова – К. : Слово, 2004 . – 235 c. – [Електроний ресурс] – Режим доступу: http://www.imath.kiev.ua/~golub/ref/tsekhmistrova.pdf

17. Шейко В. М. , Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності / В. М. Шейко, Н.М. Кушнаренко – К. : Знання, 2006. – 307 с.

 

Додаткова:

1. Белухин Д.А. Становление профессионала и рождение профессионализма. Учебное пособие. – М., 2006. – 128 с.

2. Бібліографічне оформлення наукових робіт : метод. рек. / уклад.: Лобановська І. Г., Помчалова О. Г., Грудініна Н. Д. ; [наук. ред. І. Г. Лобановська] ; НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського. – Київ : [б. в.], 2015. – 90 с. – (Серія «На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек» ; вип. 12). – [Електроний ресурс] – Режим доступу: http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2015/12/bibliographichne_2015.pdf

3. Кузьміна Т.О. Міжнародна система стандартизації та сертифікації [Текст]: навч. посібник. – Київ : Кондор, 2012. – 426 с.; додаток 18 с.

4. Марцин В.С., Міценко Н.Г., Даниленко О.А. та ін. Основи наукових досліджень. Навчальний посібник / В.С. Марцин , Н.Г. Міценко , О.А. Даниленко та ін. - Л.: Ромус-Поліграф, 2002.- 128 c. –– Режим доступу: http://www.info-library.com.ua/books-book-162.html

5. Нормативно-правова база атестації наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації – сайт: Міністерство освіти та науки в Україні – Режим доступу: http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/

6. Пилипчук М.І. Основи наук[Електроний ресурс] ових досліджень. Підручник / Пилипчук М.І., Григор'єв А.С., Шостак В.В. – К. : Знання, 2007. – 270 с.

7. Сидоренко В.К.. Основи наукових досліджень. Навчальний посібник для ВПНЗ / Сидоренко В.К., Дмитренко П.В. – К. : РННЦ «Дініт», 2000. – 259 с.

8. Спільна декларація міністрів освіти Європи «Європейський простір у сфері вищої освіти» // сайт: Верховна Рада України. – [Електроний ресурс] – Режим доступу: // http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_525

 

Последнее изменение этой страницы: 2017-01-27; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.42.98 (0.007 с.)